Phát biểu của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bế mạc Hội nghị lần thứ sáu BCH TƯ Đảng

Thứ ba, 22 Tháng một 2008, 21:19 GMT+7
 • Phat bieu cua Tong Bi thu Nong Duc Manh be mac Hoi nghi lan thu sau BCH TU Dang
  Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu bế mạc hội nghị.

  Sau 9 ngày làm việc khẩn trương, chiều 22/1/2008, Hội nghị toàn thể lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X đã hoàn thành chương trình đề ra. Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã phát biểu bế mạc hội nghị. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư:

  Thưa các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương,
  Thưa các đồng chí tham dự Hội nghị,

  Sau 9 ngày làm việc khẩn trương, Hội nghị toàn thể lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X đã hoàn thành chương trình đề ra. Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thảo luận dân chủ, sôi nổi và tích cực, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào các đề án và báo cáo mà Bộ Chính trị đã trình. Hội nghị đánh giá cao công tác chuẩn bị, đồng tình với những nội dung tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị, nhất trí ra nghị quyết, kết luận về những nội dung đã trình tại Hội nghị.

  Về vấn đề "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước", đây là một nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội X của Đảng. Từ khi ra đời đến nay, Đảng ta luôn luôn là đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc; là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc; luôn phát huy bản chất giai cấp công nhân, đặt niềm tin vào giai cấp công nhân, quan tâm lãnh đạo xây dựng, phát huy vai trò của giai cấp công nhân trong cách mạng giải phóng dân tộc cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua hơn 20 năm đổi mới, giai cấp công nhân nước ta đã tăng nhanh về số lượng, đa dạng về cơ cấu, chất lượng được nâng lên, đang tiếp tục phát huy vai trò là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giai cấp công nhân đã đóng góp trực tiếp, to lớn vào quá trình phát triển của đất nước, cùng với các giai cấp, tầng lớp và thành phần xã hội khác, giai cấp công nhân nước ta là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng và Nhà nước. Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, việc làm và đời sống của giai cấp công nhân có cải thiện nhất định. Tuy nhiên, sự phát triển của giai cấp công nhân chưa đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế cả về số lượng, cơ cấu và trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp; thiếu các chuyên gia kỹ thuật, cán bộ quản lý giỏi, công nhân lành nghề; phần lớn công nhân xuất thân từ nông dân, chưa được đào tạo cơ bản và có hệ thống. Một bộ phận công nhân chậm thích nghi với cơ chế thị trường. Giác ngộ giai cấp và bản lĩnh chính trị của công nhân không đồng đều; việc làm, đời sống vật chất và tinh thần của công nhân đang có nhiều khó khăn, bức xúc. Thực tiễn tình hình giai cấp công nhân nói trên cho thấy quá trình đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội theo đường lối của Đảng đã mở ra một giai đoạn lịch sử mới trong sự phát triển của giai cấp công nhân. Tuy nhiên, những hạn chế, yếu kém trong phát triển kinh tế - xã hội cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc làm, đời sống và tư tưởng, tình cảm của công nhân. Đảng có chú trọng xây dựng giai cấp công nhân nhưng quan tâm chưa đầy đủ, chưa ngang tầm với vị trí, vai trò của giai cấp công nhân trong thời kỳ mới. Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách và luật pháp xây dựng giai cấp công nhân, nhưng những chính sách, luật pháp này còn nhiều hạn chế, bất cập. Tổ chức công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đóng góp tích cực vào việc xây dựng giai cấp công nhân, nhưng hiệu quả chưa cao, còn nhiều yếu kém. Bản thân giai cấp công nhân có nhiều nỗ lực vươn lên, nhưng chưa đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Các doanh nghiệp và người sử dụng lao động thuộc các thành phần kinh tế đóng góp tích cực vào tạo việc làm và thu nhập cho công nhân nhưng không ít trường hợp còn vi phạm chính sách, pháp luật đối với người lao động.

  Sự nghiệp cách mạng nước ta hiện nay đòi hỏi phải xây dựng giai cấp công nhân không ngừng lớn mạnh; coi sự lớn mạnh của giai cấp công nhân là một điều kiện bảo đảm thành công của công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Chúng ta phấn đấu để đến năm 2020 đạt được mục tiêu : Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, có giác ngộ giai cấp và bản lĩnh chính trị vững vàng; yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tiêu biểu cho tinh hoa văn hoá của dân tộc; nhạy bén và vững vàng trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và những biến đổi của tình hình trong nước; có tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết hợp tác quốc tế; xứng đáng là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam, giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; là nòng cốt trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng. Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh theo hướng phát triển nhanh về số lượng, nâng cao chất lượng, có cơ cấu đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước là cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Đó là giai cấp công nhân ngày càng được trí thức hoá, có khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học - công nghệ tiên tiến, hiện đại trong điều kiện phát triển kinh tế tri thức; có tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động cao; thích ứng nhanh với cơ chế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế.

  Để thực hiện được mục tiêu đó, trong thời gian tới, chúng ta cần nghiên cứu để tiếp tục phát triển lý luận về giai cấp công nhân trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo nghề, từng bước trí thức hoá giai cấp công nhân; quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, ý thức giai cấp, tinh thần dân tộc cho giai cấp công nhân; bổ sung, sửa đổi, xây dựng và thực hiện nghiêm chỉnh hệ thống chính sách, pháp luật để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân gắn với tăng năng suất lao động; xây dựng tổ chức công đoàn lớn mạnh, phát huy vai trò của công đoàn trong xây dựng giai cấp công nhân; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng trong xây dựng giai cấp công nhân.

  Trong những năm trước mắt, cần hình thành và triển khai thực hiện chiến lược xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, cấp bách của giai cấp công nhân; đẩy mạnh đào tạo, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp theo yêu cầu mới; tăng cường giáo dục, nâng cao giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, hiểu biết pháp luật, xây dựng tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, lối sống lành mạnh cho công nhân. Tích cực phát triển đảng viên mới từ công nhân, xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp; đẩy mạnh phát triển đoàn viên và tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong các loại hình doanh nghiệp. Xây dựng giai cấp công nhân nước ta lớn mạnh là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị, của mỗi công nhân và của toàn dân tộc.

  Về Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Với vị trí là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, vai trò của tổ chức cơ sở đảng rất quan trọng. Để toàn Đảng mạnh thì từng đảng viên và từng cơ sở đảng phải mạnh. Trong những năm qua, chúng ta đã có nhiều nghị quyết, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các biện pháp hướng về cơ sở, xây dựng cơ sở vững mạnh. Đến nay, nhiều tổ chức cơ sở đảng đã giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở bước đầu có kết quả, công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ cán bộ cơ sở được quan tâm hơn, nhiều đồng chí được tôi luyện trưởng thành trong thực tiễn, được nhân dân tín nhiệm.

  Tuy nhiên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của không ít tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên còn nhiều mặt yếu kém, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nhiều tổ chức cơ sở đảng, chi bộ chưa thực hiện đúng và đủ chức trách, nhiệm vụ theo quy định. Việc phổ biến, quán triệt, khả năng vận dụng cụ thể hoá và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước còn nhiều hạn chế. Chất lượng sinh hoạt đảng thấp, chậm đổi mới, có nơi còn hình thức, vi phạm nguyên tắc, chạy theo thành tích. Chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên nhìn chung còn nhiều hạn chế. Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, giáo dục cán bộ, đảng viên có nơi bị buông lỏng. Mô hình tổ chức cơ sở đảng ở nhiều nơi chưa đồng bộ, thống nhất với các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở, việc xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên ở một số địa bàn, lĩnh vực trọng yếu còn khó khăn. Chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở còn bất cập, thiếu đồng bộ.

  Thực tiễn đó đòi hỏi Đảng ta phải tập trung sức xây dựng, củng cố, nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tạo được sự chuyển biến về chất lượng hoạt động của các loại hình cơ sở đảng, làm cho tổ chức cơ sở đảng thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, là cầu nối giữa Đảng với quần chúng, đủ sức lãnh đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp xảy ra ở cơ sở. Kiện toàn, sắp xếp tổ chức của hệ thống chính trị đồng bộ, thống nhất, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở. Tập trung củng cố, xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên ở những nơi chưa có tổ chức đảng, có ít hoặc chưa có đảng viên. Bảo đảm các loại hình tổ chức cơ sở đảng đều có quy định về chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc phù hợp. Chăm lo xây dựng đội ngũ cấp uỷ viên, trước hết là bí thư cấp uỷ và cán bộ, đảng viên thật sự tiền phong, gương mẫu, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, có uy tín, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kiên quyết thay thế những cán bộ yếu kém về phẩm chất, năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ, không được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm; đồng thời kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những người không đủ tư cách đảng viên.

  Để thực hiện tốt mục tiêu đó, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là phải tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên cả về phẩm chất và năng lực, đủ sức hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Công tác chính trị, tư tưởng phải được tiến hành một cách tích cực, chủ động, trang bị kịp thời những thông tin chính thống có định hướng, kiên quyết đấu tranh với các luận điệu sai trái, độc hại của các thế lực thù địch và phần tử xấu; lý giải kịp thời các vấn đề nảy sinh từ thực tiễn, củng cố niềm tin vào đường lối của Đảng, vào chế độ xã hội chủ nghĩa. Xây dựng sự đoàn kết thống nhất có nguyên tắc trong chi bộ, đơn vị.

  Về mặt tổ chức, chúng ta phải hoàn thiện mô hình tổ chức trong các loại hình tổ chức cơ sở đảng theo hướng gắn tổ chức cơ sở đảng với trách nhiệm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội; chăm lo phát triển đảng viên, nhất là ở những địa bàn, lĩnh vực chưa có tổ chức đảng, chưa có đảng viên.

  Thực hiện mạnh mẽ chủ trương trẻ hoá, tiêu chuẩn hoá và thí điểm từng bước "nhất thể hoá" một số chức danh cán bộ; tạo bằng được bước chuyển có tính đột phá về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở.

  Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, chất lượng sinh hoạt của các loại hình tổ chức cơ sở đảng theo hướng vừa mở rộng dân chủ, vừa tăng cường kỷ cương, kỷ luật; khắc phục tính hình thức, đơn điệu, tăng cường sức sống mới, tính chiến đấu, tính giáo dục để nâng cao nhận thức và tạo sự thống nhất nhận thức trong toàn Đảng.

  Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên, thực hiện tự phê bình và phê bình sâu sắc, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng.

  Thưa các đồng chí,

  Về "Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa", đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước. Sau hơn 20 năm đổi mới, nước ta đã chuyển đổi thành công từ thể chế kinh tế kế hoạch hoá tập trung quan liêu, bao cấp trước đây sang thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đường lối đổi mới của Đảng đã được thể chế hoá thành Hiến pháp, pháp luật, tạo hành lang pháp lý cho kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hình thành và phát triển. Chế độ sở hữu và cơ cấu các thành phần kinh tế được đổi mới cơ bản từ hình thức sở hữu toàn dân và tập thể là chủ yếu sang nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế đan xen hỗn hợp, trong đó kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo, xoá bỏ phân biệt đối xử giữa các thành phần kinh tế, tạo động lực và điều kiện thuận lợi cho khai thác tiềm năng trong nước và ngoài nước vào phát triển kinh tế - xã hội. Các loại thị trường đã ra đời và từng bước phát triển theo hướng thông suốt và thống nhất trong cả nước, mở rộng ra khu vực và thế giới. Quyền tự do, bình đẳng trong kinh doanh đã thực sự đi vào cuộc sống. Cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước đã cơ bản thay thế cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp trước đây trong việc vận hành nền kinh tế ở cả tầm vĩ mô và vi mô, cả đối với lĩnh vực sản xuất và phân phối. Quản lý nhà nước về kinh tế được đổi mới từ can thiệp trực tiếp bằng mệnh lệnh hành chính vào hoạt động sản xuất, kinh doanh sang quản lý bằng luật pháp, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các công cụ điều tiết vĩ mô khác. Việc gắn phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội, giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, giải quyết việc làm, xoá đói, giảm nghèo được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, quá trình xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta còn chậm, lúng túng, chưa theo kịp yêu cầu của công cuộc đổi mới toàn diện và hội nhập kinh tế quốc tế, chưa hình thành một cách có hệ thống lý luận về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; chưa xác định rõ và tạo được sự nhất trí cao về những đặc trưng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Chưa lường hết tác động tiêu cực của cơ chế thị trường, nhất là trong lĩnh vực xã hội để có biện pháp hữu hiệu hạn chế và ngăn ngừa.

  Nghị quyết Đại hội X xác định, để tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cần phải nắm vững đặc trưng cơ bản của định hướng xã hội chủ nghĩa trong nền kinh tế thị trường ở nước ta, thể hiện tính ưu việt là gắn kết chặt chẽ kinh tế với xã hội, thống nhất chính sách kinh tế với chính sách xã hội, phát triển kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước đi và từng chính sách phát triển; nâng cao vai trò và hiệu lực quản lý của Nhà nước; phát triển đồng bộ và có hiệu quả sự vận hành các loại thị trường cơ bản theo cơ chế cạnh tranh lành mạnh; phát triển mạnh các thành phần kinh tế, các loại hình tổ chức sản xuất, kinh doanh. Định hướng xã hội chủ nghĩa trong nền kinh tế thị trường ở nước ta là : Thứ nhất, thực hiện mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh"; giải phóng mạnh mẽ và không ngừng phát triển sức sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân; đẩy mạnh xoá đói, giảm nghèo, khuyến khích mọi người vươn lên làm giàu chính đáng, giúp đỡ người khác thoát nghèo và từng bước khá giả hơn. Hai là, phát triển nền kinh tế nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo; kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Ba là, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước và từng chính sách phát triển; tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển văn hoá, y tế, giáo dục..., giải quyết tốt các vấn đề xã hội vì mục tiêu phát triển con người; thực hiện chế độ phân phối chủ yếu theo kết quả lao động, hiệu quả kinh tế, đồng thời theo mức đóng góp vốn của các nguồn lực khác và thông qua phúc lợi xã hội. Bốn là, phát huy quyền làm chủ xã hội của nhân dân, bảo đảm vai trò quản lý, điều tiết kinh tế của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng.

  Theo định hướng đó, Đảng ta đề ra mục tiêu tổng quát : Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với những nguyên tắc cơ bản của kinh tế thị trường là nhằm thúc đẩy nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững, hội nhập kinh tế quốc tế thành công, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện thắng lợi mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh", xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Mục tiêu cụ thể cho giai đoạn từ nay đến năm 2010 là hoàn thành cơ bản việc xây dựng hệ thống pháp luật bảo đảm cho nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển thuận lợi, phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước đi đôi với phát triển mạnh mẽ các thành phần kinh tế và các loại hình doanh nghiệp, hình thành một số tập đoàn kinh tế, các tổng công ty đa sở hữu theo mô hình công ty mẹ - công ty con, áp dụng mô hình quản lý hiện đại; đổi mới cơ bản tổ chức và phương thức hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công; hình thành, phát triển đồng bộ, đa dạng các loại thị trường cơ bản trong cả nước, từng bước liên thông với thị trường khu vực và thế giới; giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; nâng cao hơn hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò của nhân dân trong quản lý phát triển kinh tế - xã hội. Từ năm 2010 đến năm 2020, tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao trình độ phát triển của nền kinh tế, thực hiện về cơ bản mục tiêu tổng quát trên.

  Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta là công việc hoàn toàn mới, chưa có tiền lệ. Quá trình thực hiện phải nắm chắc quan điểm, tôn trọng và vận dụng đầy đủ, đúng đắn các quy luật khách quan, đồng thời phải phù hợp với điều kiện phát triển của Việt Nam, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa. Bảo đảm tính đồng bộ giữa các bộ phận cấu thành của nền kinh tế; giữa các yếu tố thị trường và các loại thị trường; giữa thể chế kinh tế với thể chế chính trị, xã hội; giữa Nhà nước, thị trường và xã hội. Gắn kết hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội, phát triển văn hoá và bảo vệ môi trường; chủ động, tích cực với quyết tâm chính trị cao, tập trung giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển, đồng thời phải có bước đi vững chắc, vừa làm vừa tổng kết kinh nghiệm, kế thừa và chọn lọc thành tựu của nhân loại và kinh nghiệm từ thực tiễn ở nước ta; chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời bảo đảm giữ vững độc lập chủ quyền quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong suốt quá trình thực hiện.

  Thưa các đồng chí,

  Hội nghị Trung ương lần này biểu thị sự nhất trí cao với các tờ trình của Bộ Chính trị "Về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2008 - 2012", về chủ trương "Mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội". Trên cơ sở đó, Bộ Chính trị sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng chuẩn bị đề án trình Quốc hội xem xét, quyết định.

  Ban Chấp hành Trung ương đã bầu bổ sung 3 thành viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng khoá X; nhất trí cao với Tờ trình của Bộ Chính trị về việc thành lập 2 tiểu ban : Tiểu ban tổng kết 20 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, bổ sung phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ mới; Tiểu ban tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2001 - 2010) và chuẩn bị xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011 - 2020); nhất trí bổ sung Đề án tổng kết 10 năm thực hiện chiến lược cán bộ thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá vào chương trình toàn khoá và sẽ trình Hội nghị Trung ương 8 xem xét, quyết định.

  Thưa các đồng chí,

  Hội nghị Trung ương lần này đã quyết định nhiều vấn đề quan trọng nhằm tiếp tục cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội X của Đảng. Hội nghị kết thúc vào dịp kỷ niệm 78 năm thành lập Đảng, cả nước chuẩn bị đón xuân mới, các cấp, các ngành đang ra sức triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2008, năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Tôi mong rằng, mỗi đồng chí Trung ương, mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta nêu gương trong việc tổ chức đón tết vui xuân lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, không lãng phí.

  Nhân dịp này, tôi xin gửi đến toàn thể các đồng chí tham dự Hội nghị, đến đồng chí, đồng bào và chiến sĩ trong cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Chúc mọi người mạnh khoẻ, hạnh phúc, năm mới tiến bộ mới, thắng lợi mới.

  Tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X.

  Xin trân trọng cảm ơn.


  (TTXVN)

  Việt Báo
  Ý kiến bạn đọc

  Viết phản hồi

  Nhận xét tin Phát biểu của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bế mạc Hội nghị lần thứ sáu BCH TƯ Đảng

  Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Phát biểu của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bế mạc Hội nghị lần thứ sáu BCH TƯ Đảng bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Phat bieu cua Tong Bi thu Nong Duc Manh be mac Hoi nghi lan thu sau BCH TU Dang ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Phát biểu của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bế mạc Hội nghị lần thứ sáu BCH TƯ Đảng ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Tức của chuyên mục Chính Trị.

  Bài viết mới:

  Các bài viết khác:

     TIẾP THEO >>
  VIỆT BÁO - CHÍNH TRỊ - TIN TỨC