Luật Cạnh tranh (dự thảo 7, ngày 30/1/2003)

18:39 28/05/2003
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Dưới đây là toàn văn dự thảo 7 Luật Cạnh tranh, cùng bản thuyết trình nội dung chính dự luật, những vấn đề ban soạn thảo cần lấy ý kiến cộng đồng doanh nghiệp và những người quan tâm. Góp ý của bạn đọc sẽ được tập hợp, phân loại gửi tới ban soạn thảo, và sẽ có trao đổi phản hồi trên TS từ phía các cơ quan chức năng.

Lời nói đầu

Để tạo lập và thúc đẩy các cơ hội bình đẳng và không phân biệt đối xử trong cạnh tranh của các tổ chức, cá nhân kinh doanh; để bảo vệ và khuyến khích cạnh tranh lành mạnh; ngăn chặn các hành vi hạn chế cạnh tranh và cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường; bảo vệ lợi ích quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, của doanh nghiệp và của người tiêu dùng; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội;

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định về cạnh tranh tại nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chương I - Những quy định chung
(từ Điều 1 đến Điều 7)

Chương II - Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh
(từ Điều 8 đến Điều 11)

Chương III - Lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường và vị trí độc quyền
(từ Điều 12 đến Điều 17)

Chương IV - Tập trung kinh tế
(từ Điều 18 đến Điều 25)

Chương V - Hành vi cạnh tranh không lành mạnh
(từ Điều 18 đến Điều 25)

Chương VI - Quản lý nhà nước về cạnh tranh
(từ Điều 37 đến Điều 39)

Chương VII - Thủ tục để thực hiện các trường hợp miễn trừ
(từ Điều 40 đến Điều 52)

Chương VIII - Xử lý vi phạm
(từ Điều 53 đến Điều 69)

Chương IX - Điều khoản thi hành
(từ Điều 70 đến Điều 71)

> Bản thuyết trình nội dung chính của dự thảo 7 Luật Cạnh tranh

(Bạn đọc nhấn vào các từ gạch chân để xem toàn văn)

Những vấn đề Ban soạn thảo cần xin ý kiến

Làm thế nào để tham gia ý kiến?
Nhấn vào Góp ý để mở hòm thư
Tiêu đề cùng nội dung thư ghi rõ những vấn đề góp ý
Nhấn Gửi Tòa soạn, ý kiến của bạn sẽ được chuyển tới địa chỉ luatcanhtranh@vnexpress.net để tập hợp.
Những góp ý thiết thực sẽ được chọn đăng lên VnExpress, là đề tài thảo luận về Luật Cạnh tranh.

1. Về đối tượng điều chỉnh (Điều 1)

Phạm vi điều chỉnh về mặt không gian: Theo dự thảo, phạm vi điều chỉnh về mặt không gian là hành vi cạnh tranh trong kinh doanh xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam và hành vi xảy ra ngoài lãnh thổ Việt Nam có ảnh hưởng đến cạnh tranh trên lãnh thổ Việt Nam.

+ Có ý kiến nêu rằng cần cân nhắc để điều chỉnh các trường hợp doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam có hành vi cạnh tranh gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của các doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động ở nước ngoài.

+ Có ý kiến khác cho rằng không cần nêu cụ thể trường hợp trên vì nơi xảy ra hành vi là Việt Nam nên phải chịu sự điều chỉnh của luật Việt Nam. Và quy định tại điều 1 vẫn được áp dụng.

>> Góp ý

2. Việc áp dụng luật cạnh tranh với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền nhà nước (điều 2 khoản 3)

+ Có một số ý kiến cho rằng việc áp dụng với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền nhà nước và công ích chỉ trong hai trường hợp là chưa hợp lý. Nên bỏ liệt kê những trường hợp áp dụng luật cạnh tranh với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền nhà nước và chỉ cần nêu “Luật này cũng áp dụng với doanh nghiệp hoạt động công ích, doanh nghiệp kinh doanh trong các lĩnh vực thuộc về độc quyền nhà nước”

+ Có ý kiến cho rằng doanh nghiệp hoạt động công ích và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền nhà nước cũng thuộc phạm vi tổ chức, cá nhân kinh doanh. Tuy nhiên, việc nêu riêng là nhằm mục đích nhấn mạnh việc áp dụng Luật Cạnh tranh với những đối tượng này. Việc áp dụng Luật cạnh tranh với những đối tượng này cần tính đến đặc thù là các doanh nghiệp này được giao những nhiệm vụ cụ thể trong việc cung cấp dịch vụ công ích và kinh doanh trong lĩnh vực độc quyền nhà nước. Từ đó, chỉ khi các doanh nghiệp có hành vi lạm dụng nhiệm vụ được giao hoặc khi doanh nghiệp kinh doanh ngoài phạm vi được giao thì Luật Cạnh tranh mới được áp dụng.

>> Góp ý

3. Việc áp dụng luật cạnh tranh với các cơ quan nhà nước (điều 2 khoản 4)

+ Có một số ý kiến cho rằng từ trước tới nay ít có văn bản quy phạm nào vừa điều chỉnh doanh nghiệp vừa điều chỉnh cơ quan quản lý nhà nước. Hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước và cán bộ, công chức nhà nước được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hành chính. Do đó cần bỏ khoản này.

+ Có ý kiến cho rằng ở Việt Nam cũng như ở các nước chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch hoá sang kinh tế thị trường, vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế chưa được làm rõ nên có nhiều trường hợp các cơ quan này trực tiếp hay gián tiếp can thiệp vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, cần đưa đối tượng là các cơ quan quản lý nhà nước vào phạm vi áp dụng nhưng chỉ trong trường hợp các cơ quan này lạm dụng thẩm quyền quản lý can thiệp vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trên thị trường.

+ Có một số ý kiến cho rằng cần mở rộng quy định tại khoản 4, cụ thể là bổ sung đối tượng là cán bộ, công chức nhà nước.

>> Góp ý

4. Về việc có quy định riêng áp dụng luật này với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền nhà nước (điều 17)

+ Có ý kiến cho rằng, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền nhà nước có thêm một số ưu thế khác so với doanh nghiệp thống lĩnh nên cần có quy định riêng cho loại hình doanh nghiệp này.

+ Có ý kiến cho rằng doanh nghiệp độc quyền nhà nước nên được đối xử như doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh nên không cần có quy định riêng áp dụng cho loại hình doanh nghiệp này.

>> Góp ý

5. Về các tiêu chí xác định thoả thuận hạn chế cạnh tranh đáng kể (điều 10)

+ Có một số ý kiến cho rằng chỉ cần nêu khoản 1 hoặc khoản 2 điều 10 mà không cần nêu cả hai.

+ Có một số ý kiến muốn khẳng định, làm rõ nội dung quy định ở điều này, cụ thể là với mức thị phần dưới 25% sẽ không bị tính đến. Với các doanh nghiệp có mức thị phần từ 25% trở lên, cần tính đến nhiều yếu tố được liệt kê ở khoản 3 điều 10. Tuy nhiên, cần lấy tiêu chí thị phần (định lượng) làm tiêu chí trung tâm để xác định còn các tiêu chí khác (định lượng kèm định tính) chỉ để bổ sung trong trường hợp cần thiết.

>> Góp ý

6. Về ngưỡng phải thông báo tập trung kinh tế (điều 23 khoản 2)

+ Có ý kiến cho rằng, ngưỡng được miễn thông báo là quá hẹp. (Hiện tại, dự thảo quy định ngưỡng này là các doanh nghiệp nhỏ và vừa với số vốn dưới 10 tỷ đồng). Cần mở rộng ngưỡng này ra để khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam tập trung kinh tế, có đủ sức cạnh tranh trên thị trường khu vực và thế giới.

+ Có ý kiến cho rằng theo thống kê không chính thức của Cục trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam hiện nay chiếm tới 96% tổng số doanh nghiệp nên lấy tiêu chí doanh nghiệp nhỏ và sẽ vẫn tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam tập trung kinh tế và chỉ yêu cầu thông báo khi doanh nghiệp này vượt ngưỡng doanh nghiệp nhỏ và vừa.

>> Góp ý

7. Về quan hệ giữa luật cạnh tranh và luật doanh nghiệp trong vấn đề sáp nhập, hợp nhất

+ Có ý kiến cho rằng quy định tại điều 23 của dự thảo có khả năng gây mâu thuẫn với quy định của Luật Doanh nghiệp phần về đăng ký sáp nhập.

+ Có ý kiến cho rằng cơ quan đăng ký kinh doanh chỉ có chức năng đăng ký việc sáp nhập và hợp nhất của các doanh nghiệp và chỉ có quyền từ chối đăng ký kinh doanh khi doanh nghiệp không đáp ứng yêu cầu về hồ sơ.

Cơ quan cạnh tranh, nếu được thành lập, sẽ là cơ quan chịu trách nhiệm rà soát kiểm tra vụ sáp nhập xem vụ sáp nhập đấy có khả năng ảnh hưởng đến cạnh tranh và từ đó ảnh hưởng đến nền kinh tế quốc dân không. Vì với một số vụ sáp nhập lớn nếu được cho phép sẽ có nguy cơ ảnh hưởng đến cạnh tranh trên thị trường (thu hẹp cơ hội lựa chọn sản phẩm của người tiêu dùng, tăng rào cản gia nhập của các doanh nghiệp tiềm năng). Với ý nghĩa như vậy, nếu luật cạnh tranh được thông qua, thì các vụ sáp nhập trên ngưỡng luật định sẽ phải thông báo cho cơ quan cạnh tranh trước khi gửi hồ sơ lên cơ quan đăng ký kinh doanh. Nếu cơ quan cạnh tranh không có ý kiến gì thì cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành đăng ký theo luật định. Nếu cơ quan cạnh tranh phản đối vụ sáp nhập, thì cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ từ chối việc đăng ký.

>> Góp ý

8. Góp ý chung về những vấn đề khác

Trên đây là những vấn đề lớn còn nhiều ý kiến khác nhau. Ban soạn thảo Luật Cạnh tranh sẵn sàng tiếp thu mọi ý kiến đóng góp của doanh nghiệp, bạn đọc và những người quan tâm./.

Bộ Thương mại

Việt Báo
contentlength: 15634
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Xe máy tự ngã và phản ứng của người điều tiết giao thông gây tranh cãi
00:00 / --:--

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Giáng cấp trung tá CSGT đứng nhìn thanh niên dùng kéo đâm chết bạn gái

Trung tá Nguyễn Chí Kiều, công tác ở Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình đã bị giáng cấp xuống đại úy do thiếu trách nhiệm trong tình thế cấp bách liên quan đến vụ việc vị CSGT này đứng nhìn nam thanh niên đâm chết bạn gái gây xôn xao dư luận.

VẤN ĐỀ AN NINH - PHáP LUậT NÓNG NHẤT

Vu tham phan giang vien bi to bat coc tre em

Vụ thẩm phán, giảng viên bị tố "bắt cóc trẻ em"

Ông Nam nói chỉ tính thuê 1 phòng ở căn nhà để tá túc, chứ không biết gì về tranh chấp của những người liên quan căn nhà.

Bac si bi to ga tinh hanh hung thuc tap sinh

Bác sĩ bị tố gạ tình, hành hung thực tập sinh

Anh Phúc cho biết, sau khi chị Th. đưa thuốc lên tầng 2 thì bác sĩ P. ra mở cửa và chốt trong lại, có ý định sàm sỡ, hãm hại.

Nam thanh nien sat hai 2 nu sinh roi tu tu

Nam thanh niên sát hại 2 nữ sinh rồi tự tử

Trước khi gây ra vụ trọng án kinh hoàng khiến 2 nữ sinh viên tử vong, Giàng A Dông - nghi can của vụ án đã gọi điện, nhắn tin mạt..