Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   12:0 Tình cảm
Siêu Bão Địa Cầu   9:10, 11:15, 13:20, 14:30, 15:25, 17:30, 18:50, 19:40, 21:45
Trong Từng Nhịp Thở   10:0, 12:15, 16:35, 20:55
Tội Phạm Nhân Bản 2049   11:20, 14:20, 16:10, 19:15, 21:5
Bán Kính Tử Thần   9:0, 10:55, 12:50, 14:45, 16:40, 18:35, 20:30, 22:20
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   10:5, 14:15, 19:10
Chơi Thì Chịu   8:25, 10:35, 12:30, 14:25, 16:20, 18:15, 20:10, 22:5
Định Nghĩa Tình Yêu   8:35
Oan Gia Đổi Mệnh   9:25, 17:20, 22:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   9:25, 18:0 Tình cảm
Kẻ Ngoại Tộc   12:35, 20:15
Sát Thủ Vô Hình   15:55, 20:35
Siêu Bão Địa Cầu   11:5, 13:10, 15:15, 17:15, 19:15, 21:15
Trong Từng Nhịp Thở   11:50, 13:40, 18:25, 22:0
Tội Phạm Nhân Bản 2049   10:0, 12:55, 15:55, 18:50, 21:45
Bán Kính Tử Thần   9:0, 14:40, 22:35
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   10:45, 14:5, 18:5
Định Nghĩa Tình Yêu   11:35, 16:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   12:25 Tình cảm
Ngày Mai Mai Cưới   13:5
Kẻ Ngoại Tộc   11:0, 15:55, 18:0
Siêu Bão Địa Cầu   10:0, 12:0, 14:0, 16:0, 18:20, 20:5
Trong Từng Nhịp Thở   9:50, 13:45, 20:20
Tội Phạm Nhân Bản 2049   9:30, 10:30, 13:25, 14:35, 16:20, 17:30, 19:15, 20:25
Bán Kính Tử Thần   12:0, 16:35
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   9:10, 14:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   9:0, 15:35, 22:20 Tình cảm
Sát Thủ Vô Hình   8:20, 13:15
Siêu Bão Địa Cầu   8:35, 10:50, 11:30, 12:25, 13:5, 14:40, 15:20, 16:0, 16:55, 17:35, 18:15, 19:10, 19:50, 20:30, 21:25, 22:45, 23:50
Trong Từng Nhịp Thở   9:40, 11:15, 12:5, 14:30, 17:0, 18:10, 19:30, 22:5, 23:40
Tội Phạm Nhân Bản 2049   8:40, 9:20, 10:20, 11:45, 13:25, 14:50, 16:30, 17:55, 19:40, 20:40, 21:10, 22:10
Bán Kính Tử Thần   9:10, 13:40
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   8:10, 10:45, 13:50, 15:0, 18:0, 20:10
Chơi Thì Chịu   8:30, 12:55, 15:50, 19:20, 21:30
Không Lối Thoát Hiểm   10:30, 22:50
Oan Gia Đổi Mệnh   17:10, 23:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   8:40, 12:55 Tình cảm
Siêu Bão Địa Cầu   8:50, 11:0, 13:10, 14:50, 15:20, 17:30, 19:40, 20:50, 21:50
Trong Từng Nhịp Thở   10:50, 15:10, 19:30
Tội Phạm Nhân Bản 2049   8:30, 11:35, 13:10, 14:40, 17:45, 20:15, 20:50
Bán Kính Tử Thần   11:0, 12:55, 17:0, 18:55, 21:50
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   8:50, 13:10, 17:30
Chơi Thì Chịu   11:0, 15:15, 17:10, 19:5, 21:0
Định Nghĩa Tình Yêu   9:0
Oan Gia Đổi Mệnh   9:10, 11:10, 16:15, 18:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   9:20, 18:10 Tình cảm
Siêu Bão Địa Cầu   8:45, 13:10, 17:30, 19:40
Trong Từng Nhịp Thở   9:10, 10:30, 11:30, 12:50, 15:15, 17:40, 20:0, 22:20
Tội Phạm Nhân Bản 2049   10:15, 13:20, 16:25, 19:30
Bán Kính Tử Thần   8:15
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   10:40, 12:40
Chơi Thì Chịu   11:40, 13:50, 18:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   9:45, 17:30, 20:0 Tình cảm
Siêu Bão Địa Cầu   8:15, 9:45, 10:30, 12:0, 12:45, 15:0, 16:40, 19:40, 22:0
Trong Từng Nhịp Thở   8:20, 10:50, 13:20, 14:15, 15:50, 18:15, 19:10, 20:40, 21:40, 23:10
Tội Phạm Nhân Bản 2049   8:50, 10:0, 12:0, 13:10, 14:20, 15:10, 16:20, 19:30, 20:30, 21:10, 22:40
Bán Kính Tử Thần   13:15, 22:50
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   8:10, 10:20, 12:30, 14:40, 16:45, 18:20, 19:0
Chơi Thì Chịu   11:0, 18:0
Không Lối Thoát Hiểm   8:25, 15:20, 20:10
Oan Gia Đổi Mệnh   12:10, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   8:10, 13:30, 20:50 Tình cảm
Siêu Bão Địa Cầu   8:30, 9:40, 10:40, 11:20, 12:0, 12:50, 13:40, 14:20, 15:10, 16:40, 17:30, 18:20, 19:40, 20:40, 21:30, 23:0, 23:40
Trong Từng Nhịp Thở   10:30, 13:0, 15:30, 18:0, 19:0, 20:30, 21:20, 23:20
Tội Phạm Nhân Bản 2049   8:0, 10:20, 11:10, 14:10, 16:10, 17:20, 20:20, 22:50
Bán Kính Tử Thần   14:0, 23:45
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   9:20, 16:0, 19:20
Chơi Thì Chịu   8:15, 18:40, 23:55
Không Lối Thoát Hiểm   9:10, 15:50
Oan Gia Đổi Mệnh   11:50, 21:50, 23:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   9:20, 11:50, 14:20, 18:0 Tình cảm
Sát Thủ Vô Hình   17:0
Siêu Bão Địa Cầu   8:5, 9:0, 10:50, 11:20, 13:10, 13:40, 15:30, 16:0, 16:45, 18:20, 19:0, 20:40, 22:10, 23:0
Trong Từng Nhịp Thở   8:10, 8:45, 11:15, 13:50, 16:15, 18:40, 21:10, 22:10, 22:40, 23:40
Tội Phạm Nhân Bản 2049   8:50, 10:20, 12:10, 13:35, 15:30, 16:50, 18:50, 20:5, 21:15, 23:20
Bán Kính Tử Thần   9:50, 17:10
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   9:30, 10:40, 11:40, 12:45, 13:45, 14:50, 17:50, 19:15, 20:0, 21:20
Chơi Thì Chịu   15:50, 20:30, 23:30
Không Lối Thoát Hiểm   14:20, 21:30
Oan Gia Đổi Mệnh   8:40, 12:0, 19:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   9:40, 12:0, 14:20, 16:40, 19:0, 21:20 Tình cảm
Siêu Bão Địa Cầu   8:30, 11:20, 12:50, 13:40, 15:50, 18:0, 20:10, 22:20
Trong Từng Nhịp Thở   9:0, 11:50, 16:10, 19:50, 20:30
Tội Phạm Nhân Bản 2049   8:20, 10:10, 11:30, 13:20, 14:40, 16:30, 17:50, 19:40, 21:0
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   8:10, 14:10, 18:30
Chơi Thì Chịu   9:10, 11:10, 13:10, 15:20, 17:20, 19:20, 21:30
Không Lối Thoát Hiểm   9:20, 17:10
Oan Gia Đổi Mệnh   10:40, 15:0, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   10:40, 15:10, 18:30 Tình cảm
Sát Thủ Vô Hình   13:40, 22:15
Siêu Bão Địa Cầu   9:0, 9:40, 11:10, 11:50, 13:20, 14:0, 15:30, 16:10, 17:40, 18:20, 19:50, 20:30, 22:0, 22:40
Trong Từng Nhịp Thở   10:10, 12:30, 14:50, 17:10, 19:30, 21:50
Tội Phạm Nhân Bản 2049   9:30, 12:40, 15:50, 19:0, 22:10
Bán Kính Tử Thần   8:40, 17:50, 23:0
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   8:50, 13:0, 20:0
Không Lối Thoát Hiểm   11:0, 15:45
Oan Gia Đổi Mệnh   20:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   11:35, 16:15 Tình cảm
Siêu Bão Địa Cầu   9:20, 10:10, 11:0, 11:45, 13:15, 15:30, 16:40, 17:45, 19:0, 20:0, 20:45, 22:15, 23:20
Trong Từng Nhịp Thở   8:30, 11:40, 14:15, 18:0, 20:25, 22:50
Tội Phạm Nhân Bản 2049   8:40, 10:40, 12:25, 13:10, 14:0, 15:40, 16:20, 17:10, 18:50, 19:30, 20:15, 21:15, 22:0, 22:40
Bán Kính Tử Thần   8:50, 23:0
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   9:30, 10:55, 13:45, 15:50, 18:40
Oan Gia Đổi Mệnh   8:30, 14:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   12:20, 16:10 Tình cảm
Sát Thủ Vô Hình   9:50, 14:0
Siêu Bão Địa Cầu   8:10, 13:50, 16:50, 18:20, 22:50
Trong Từng Nhịp Thở   0:0, 8:20, 9:10, 10:40, 11:30, 13:0, 15:20, 16:0, 17:40, 19:0, 20:0, 20:30, 21:40, 22:20
Tội Phạm Nhân Bản 2049   0:20, 8:50, 10:30, 11:50, 13:40, 14:50, 17:50, 18:30, 20:50, 21:20, 22:45, 23:50
Bán Kính Tử Thần   10:20
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   14:40, 16:40, 18:40
Oan Gia Đổi Mệnh   8:15, 20:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   9:0, 13:50, 21:50 Tình cảm
Sát Thủ Vô Hình   8:30
Siêu Bão Địa Cầu   8:0, 8:40, 10:15, 11:0, 12:30, 13:20, 14:50, 15:40, 17:10, 18:0, 19:30, 20:20, 21:45, 22:40
Trong Từng Nhịp Thở   9:20, 11:50, 14:30, 17:0, 19:30, 22:0
Tội Phạm Nhân Bản 2049   10:30, 13:40, 16:50, 20:0, 23:10
Bán Kính Tử Thần   8:20, 23:20
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   10:50, 13:0, 15:10, 18:50
Chơi Thì Chịu   9:50, 12:0, 14:10, 16:20, 18:30, 20:40, 22:50
Oan Gia Đổi Mệnh   11:30, 16:30, 19:40, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   8:30, 16:10 Tình cảm
Siêu Bão Địa Cầu   9:0, 10:0, 11:0, 12:0, 13:0, 14:0, 15:0, 16:0, 17:0, 18:0, 19:0, 20:0, 21:0, 22:0
Trong Từng Nhịp Thở   8:35, 10:45, 12:55, 15:5, 17:15, 19:25, 21:35
Tội Phạm Nhân Bản 2049   8:45, 10:30, 11:45, 13:30, 14:45, 16:30, 17:45, 19:30, 20:45
Bán Kính Tử Thần   9:20, 11:10, 13:0, 14:50, 16:40, 18:30, 20:20, 22:10
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   10:40, 14:20, 18:20
Chơi Thì Chịu   8:55, 12:30, 14:30, 20:10, 22:0
Định Nghĩa Tình Yêu   12:35, 18:10, 21:55
Oan Gia Đổi Mệnh   10:45, 16:20, 20:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   12:15, 18:10 Tình cảm
Oan hồn   14:20 Kinh dị
Ngày Mai Mai Cưới   13:0, 15:40
Kẻ Ngoại Tộc   10:10, 14:40, 20:20
Siêu Bão Địa Cầu   9:10, 11:10, 13:10, 15:10, 18:30, 20:15, 21:30
Siêu Cớm Ngoại Cỡ   14:25
Biệt Đội Săn Cương Thi   9:0
Trong Từng Nhịp Thở   10:25, 17:10, 19:20, 21:35
Tội Phạm Nhân Bản 2049   9:5, 9:45, 10:45, 12:40, 13:40, 15:35, 16:35, 17:20, 18:30, 19:30, 20:30, 21:25
Bán Kính Tử Thần   12:35, 13:55, 16:45, 18:0, 22:15
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   9:25, 12:5, 16:20, 19:45
Chơi Thì Chịu   11:15, 16:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   10:55 Tình cảm
Ngày Mai Mai Cưới   11:45
Siêu Bão Địa Cầu   8:55, 11:0, 13:10, 13:50, 15:20, 16:0, 17:25, 18:10, 19:30, 20:15, 21:35, 22:20
Tội Phạm Nhân Bản 2049   8:45, 9:50, 21:25, 22:25
Bán Kính Tử Thần   12:50, 14:45, 17:0, 18:40
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   9:30, 13:10, 15:5, 17:20, 18:50
Chơi Thì Chịu   9:0, 11:55, 13:30, 15:25, 16:45, 19:20, 20:30
Không Lối Thoát Hiểm   9:25, 11:30, 14:0, 16:30, 19:0, 20:45, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   15:40 Tình cảm
Sát Thủ Vô Hình   9:25, 12:20, 15:25, 19:45, 22:15
Siêu Bão Địa Cầu   9:40, 11:10, 13:15, 15:20, 17:25, 21:45, 23:45
Trong Từng Nhịp Thở   9:15, 11:30, 13:45, 16:0, 18:15, 19:30, 20:30, 21:30, 22:45
Tội Phạm Nhân Bản 2049   9:20, 12:5, 16:15, 19:15, 21:50
Bán Kính Tử Thần   9:20, 14:25, 17:55, 23:30
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   9:40, 11:45, 13:30, 15:5, 19:5
Chơi Thì Chịu   11:30, 13:40, 17:0, 23:50
Không Lối Thoát Hiểm   9:35, 11:35, 14:5, 16:35, 17:30, 19:0, 20:0, 21:0, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   16:40, 23:20 Tình cảm
Siêu Bão Địa Cầu   10:40, 11:20, 12:50, 13:40, 15:0, 15:50, 17:10, 19:20, 20:10, 21:0, 22:20, 23:10
Trong Từng Nhịp Thở   9:20, 11:40, 14:0, 16:20, 18:40
Tội Phạm Nhân Bản 2049   8:15, 10:25, 13:30, 16:35, 19:40, 21:30, 22:45
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   8:40, 10:20, 18:5
Chơi Thì Chịu   8:20, 12:25, 21:10
Oan Gia Đổi Mệnh   8:20, 14:30, 19:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   8:30, 11:20, 20:50, 23:15 Tình cảm
Sát Thủ Vô Hình   10:40
Siêu Bão Địa Cầu   9:0, 11:15, 12:45, 13:30, 15:0, 15:45, 17:15, 18:0, 20:15, 22:30
Trong Từng Nhịp Thở   8:15, 10:20, 12:50, 15:20, 15:50, 17:50, 18:30, 20:15, 21:0, 22:40, 23:30
Tội Phạm Nhân Bản 2049   9:30, 10:30, 12:40, 13:40, 16:50, 20:0, 23:10
Bán Kính Tử Thần   8:15, 13:50
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   8:20, 13:10, 19:30
Chơi Thì Chịu   15:15, 21:40, 23:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   16:0 Tình cảm
Oan hồn   23:0 Kinh dị
Siêu Bão Địa Cầu   9:30, 12:20, 19:0
Tội Phạm Nhân Bản 2049   9:10, 21:40
Bán Kính Tử Thần   9:5, 14:10, 17:10, 21:10
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   11:0, 13:0, 15:0, 17:0, 18:20
Chơi Thì Chịu   22:45
Không Lối Thoát Hiểm   11:40, 14:30, 19:10, 20:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   9:25, 14:50 Tình cảm
Siêu Bão Địa Cầu   9:10, 11:15, 13:20, 15:25, 17:5, 20:55, 23:0
Trong Từng Nhịp Thở   9:5, 11:20, 13:35, 15:50, 18:5, 19:0, 20:20, 22:35
Tội Phạm Nhân Bản 2049   9:15, 12:15, 19:10, 22:10
Bán Kính Tử Thần   11:5, 15:15, 21:15
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   9:10, 11:40, 13:35, 15:30, 17:25, 19:0
Chơi Thì Chịu   12:55, 17:5, 23:5
Không Lối Thoát Hiểm   9:0, 11:30, 14:0, 16:30, 17:30, 19:20, 20:0, 21:50, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   8:25, 18:5 Tình cảm
Ngày Mai Mai Cưới   14:15, 20:20
Sát Thủ Vô Hình   15:45
Siêu Bão Địa Cầu   8:40, 12:10, 14:15, 16:35, 18:25, 20:35, 22:40
Tội Phạm Nhân Bản 2049   8:40, 9:10, 21:40, 22:10
Bán Kính Tử Thần   10:35, 12:25, 16:30, 19:50, 23:0
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   8:30, 10:25, 12:20, 14:15, 16:10
Chơi Thì Chịu   8:40, 10:45, 12:40, 14:35, 16:0, 17:55, 18:40, 20:30
Không Lối Thoát Hiểm   10:40, 11:40, 13:10, 14:10, 16:40, 18:0, 19:10, 20:30, 21:40, 22:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   8:40, 13:0, 17:20, 21:40 Tình cảm
Sát Thủ Vô Hình   8:30
Siêu Bão Địa Cầu   9:10, 10:40, 11:20, 12:0, 12:50, 13:30, 15:0, 15:40, 16:30, 17:10, 17:50, 19:20, 20:0, 21:10, 22:10, 23:20
Trong Từng Nhịp Thở   8:30, 9:40, 10:50, 13:10, 14:10, 15:30, 18:0, 18:50, 20:20, 22:40
Tội Phạm Nhân Bản 2049   10:20, 13:30, 16:40, 19:50, 21:30
Bán Kính Tử Thần   8:20, 23:0
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   11:0, 15:20, 19:40
Chơi Thì Chịu   8:0, 14:50, 19:0
Không Lối Thoát Hiểm   12:10, 23:10
Oan Gia Đổi Mệnh   10:0, 16:50, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   11:0, 15:30, 20:40 Tình cảm
Sát Thủ Vô Hình   13:20
Siêu Bão Địa Cầu   10:50, 12:0, 13:10, 15:0, 17:20, 20:0, 21:0, 22:10, 23:10
Trong Từng Nhịp Thở   10:10, 11:10, 12:30, 13:30, 15:50, 18:10, 19:30, 20:30, 21:50, 22:50
Tội Phạm Nhân Bản 2049   10:0, 13:0, 15:20, 16:0, 18:20, 19:0, 21:20, 22:5
Bán Kính Tử Thần   14:40, 18:50
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   9:50, 12:40, 16:40
Chơi Thì Chịu   9:10, 14:10, 17:50
Oan Gia Đổi Mệnh   10:30, 18:30, 23:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   11:50 Tình cảm
Kẻ Ngoại Tộc   9:40
Sát Thủ Vô Hình   16:40
Siêu Bão Địa Cầu   9:30, 12:0, 12:50, 14:50, 17:0, 20:0, 23:20
Trong Từng Nhịp Thở   8:50, 10:20, 11:10, 14:20, 15:10, 16:30, 17:40, 19:0, 20:10, 21:0, 22:40
Tội Phạm Nhân Bản 2049   9:0, 10:40, 11:40, 13:30, 14:10, 17:20, 19:20, 20:30, 21:20, 22:20
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   8:40, 13:50, 18:0
Oan Gia Đổi Mệnh   15:50, 18:50, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   11:30, 18:0 Tình cảm
Siêu Bão Địa Cầu   9:0, 9:40, 11:10, 11:50, 13:20, 14:0, 15:30, 16:10, 17:40, 18:20, 19:50, 20:30, 21:30, 22:0, 22:40, 23:40
Trong Từng Nhịp Thở   14:30, 17:0, 20:20, 21:40
Tội Phạm Nhân Bản 2049   12:0, 15:10, 18:20
Bán Kính Tử Thần   13:50, 22:50
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   9:50, 12:20, 19:30
Oan Gia Đổi Mệnh   9:20, 15:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   9:20, 11:40, 16:20 Tình cảm
Sát Thủ Vô Hình   10:50, 13:0, 21:40
Siêu Bão Địa Cầu   9:10, 10:20, 11:20, 12:30, 13:10, 13:30, 14:40, 15:10, 15:40, 16:50, 17:20, 17:50, 19:0, 19:30, 20:0, 21:10, 22:10, 23:20
Trong Từng Nhịp Thở   11:0, 13:20, 14:0, 15:40, 18:0, 18:40, 20:20, 21:0, 22:40
Tội Phạm Nhân Bản 2049   11:5, 14:10, 15:20, 17:15, 18:25, 20:20, 21:30, 23:25
Bán Kính Tử Thần   9:0, 23:50
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   12:40, 14:40, 18:50
Chơi Thì Chịu   8:40, 10:40
Không Lối Thoát Hiểm   10:30, 23:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   8:40, 13:0 Tình cảm
Siêu Bão Địa Cầu   9:0, 11:10, 13:20, 14:20, 15:30, 17:40, 19:5, 19:50, 21:10, 22:0
Trong Từng Nhịp Thở   8:45, 13:0, 17:15, 19:35, 21:55
Tội Phạm Nhân Bản 2049   8:50, 11:10, 12:0, 13:10, 15:10, 16:30, 18:20, 19:40, 21:30
Bán Kính Tử Thần   11:20, 15:15, 19:25, 21:25
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   11:0, 15:15, 17:10
Chơi Thì Chịu   9:20, 11:15, 13:20, 16:20, 18:15, 20:10, 22:5
Định Nghĩa Tình Yêu   9:10, 17:15
Oan Gia Đổi Mệnh   9:10, 11:0, 15:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   21:45 Tình cảm
Siêu Bão Địa Cầu   8:50, 12:55, 15:20, 17:0, 19:5
Trong Từng Nhịp Thở   9:15, 13:25, 19:35
Tội Phạm Nhân Bản 2049   9:0, 12:10, 17:25, 20:35
Bán Kính Tử Thần   11:30, 17:20
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   11:25, 15:35, 17:35
Chơi Thì Chịu   9:30, 13:20, 15:20, 19:10, 21:10
Oan Gia Đổi Mệnh   10:55, 15:0, 21:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   13:35 Tình cảm
Siêu Bão Địa Cầu   9:10, 13:25, 17:35, 21:55
Trong Từng Nhịp Thở   9:20
Tội Phạm Nhân Bản 2049   9:0, 12:0, 15:0, 18:0, 21:0
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   18:10, 22:25
Chơi Thì Chịu   9:50, 13:40, 20:45, 21:20
Định Nghĩa Tình Yêu   8:50
Oan Gia Đổi Mệnh   12:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Oan hồn   12:45, 16:15 Kinh dị
Siêu Bão Địa Cầu   9:40, 11:40, 13:10, 15:10, 17:50, 19:30, 21:40
Trong Từng Nhịp Thở   10:0, 12:20, 15:40, 17:10, 19:40
Tội Phạm Nhân Bản 2049   9:45, 12:40, 14:30, 15:35, 16:30, 20:20, 21:10
Bán Kính Tử Thần   9:30, 11:20, 13:50, 17:30, 19:20, 19:50, 20:30, 21:35, 22:15
Chơi Thì Chịu   9:10, 10:55, 12:10, 14:30, 18:30, 21:50
Không Lối Thoát Hiểm   14:0, 18:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Oan hồn   23:40 Kinh dị
Siêu Bão Địa Cầu   8:45, 10:40, 12:15, 14:35, 18:30, 20:30
Trong Từng Nhịp Thở   9:15, 10:50, 11:30, 13:40, 14:25, 15:50, 18:0, 19:20, 20:10, 21:30, 22:20, 23:30
Tội Phạm Nhân Bản 2049   8:40, 11:40, 13:0, 14:40, 16:10, 17:40, 20:40
Bán Kính Tử Thần   9:10, 11:0, 12:50, 14:35, 16:20, 18:10, 19:10, 20:0, 21:0, 21:45, 22:45, 23:40
Chơi Thì Chịu   8:50, 12:45, 16:40, 22:35
Không Lối Thoát Hiểm   9:45, 16:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kẻ Ngoại Tộc   10:0, 14:45
Siêu Bão Địa Cầu   9:0, 10:45, 13:15, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30
Trong Từng Nhịp Thở   11:0, 16:30, 21:15
Tội Phạm Nhân Bản 2049   9:15, 10:30, 12:0, 13:30, 15:15, 18:15, 21:0
Bán Kính Tử Thần   10:15
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   13:0, 17:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Siêu Bão Địa Cầu   11:45
Không Lối Thoát Hiểm   9:10, 13:55, 16:30, 19:5, 21:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Siêu Bão Địa Cầu   8:30, 12:30, 16:40, 18:15, 20:40
Tội Phạm Nhân Bản 2049   9:15, 12:15, 15:15, 20:20
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   8:10, 13:55, 19:40
Chơi Thì Chịu   10:5, 12:0, 15:50, 17:45, 21:35
Oan Gia Đổi Mệnh   10:35, 14:40, 18:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Trong Từng Nhịp Thở   9:0, 11:15
Bán Kính Tử Thần   8:40
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   12:25, 18:0
Chơi Thì Chịu   17:35
Oan Gia Đổi Mệnh   8:55, 12:50, 19:0