Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ông Trùm   23:25
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   8:40, 13:30, 18:15
Sắc Đẹp Ngàn Cân   8:10, 10:15, 12:20, 16:30, 20:30
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   8:0, 15:20, 22:25
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   8:20, 9:20, 10:35, 11:40, 12:50, 13:55, 15:10, 16:10, 17:25, 18:25, 19:40, 20:10, 20:40, 22:0, 22:30, 23:0
Vương Quốc Xe Hơi 3   8:15, 12:0, 14:20, 16:40, 19:0
Phi Vụ Cuối Cùng   11:10, 23:35
Đảo Địa Ngục   8:50, 11:30, 14:10, 16:50, 19:30, 20:50, 22:10
Góc Khuất Của Thế Giới   12:40, 17:35
Lời Nguyền Gia Tộc   9:45, 16:0, 21:20, 22:50
Bố Tớ Là Chân To   10:30, 14:30, 18:30
Vệ Sĩ Sát Thủ   9:25, 10:40, 11:50, 13:5, 14:15, 15:30, 16:45, 17:55, 19:10, 20:20, 21:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ông Trùm   22:20
Sắc Đẹp Ngàn Cân   11:40
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   11:25, 14:5, 18:15
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   8:15, 10:20, 12:30, 14:40, 16:0, 16:55, 19:10, 20:30, 21:25, 23:40
Vương Quốc Xe Hơi 3   9:20, 13:35, 20:0
Phi Vụ Cuối Cùng   9:10, 16:20, 23:35
Đảo Địa Ngục   10:25, 13:0, 15:35, 18:10, 20:45, 22:40
Lời Nguyền Gia Tộc   10:10, 12:5, 14:0, 15:40, 23:20
Bố Tớ Là Chân To   8:30, 13:40, 17:35, 19:35, 21:35
Vua Phản Đòn   15:55
Vệ Sĩ Sát Thủ   9:10, 11:35, 18:35, 21:0, 23:25
Cảnh Sát Tập Sự   16:15, 17:50, 18:0, 21:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   14:15
Nhà Số 81 Kinh Thành   16:30
Tòa Tháp Bóng Đêm   11:15
Sắc Đẹp Ngàn Cân   9:30, 13:15, 16:0, 18:15
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   15:0
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   9:15, 11:30, 12:0, 12:45, 13:45, 15:0, 15:45, 16:30, 17:0, 18:0, 18:30, 19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:0, 21:30, 22:0
Vương Quốc Xe Hơi 3   12:30, 14:0, 19:15
Bắt Cóc   10:30
Đảo Địa Ngục   10:15, 12:15, 16:45, 21:15
Lời Nguyền Gia Tộc   9:0, 10:45, 21:45
Bố Tớ Là Chân To   10:0, 14:45, 17:45, 20:15
Vệ Sĩ Sát Thủ   9:45, 11:45, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   8:30, 16:20, 22:20
Sắc Đẹp Ngàn Cân   8:15, 14:20, 18:40
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   8:30, 15:30
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   10:0, 11:0, 12:20, 13:15, 14:30, 16:45, 17:50, 19:0, 20:10, 21:10, 22:30, 23:20
Vương Quốc Xe Hơi 3   8:15, 10:40, 12:30, 15:0, 17:30, 19:20
Phi Vụ Cuối Cùng   8:50
Đảo Địa Ngục   9:20, 10:50, 12:0, 14:40, 17:20, 20:0, 20:45, 22:40, 23:20
Góc Khuất Của Thế Giới   9:30, 14:50, 19:50
Lời Nguyền Gia Tộc   12:10, 21:40, 23:50
Bố Tớ Là Chân To   10:30, 13:0, 17:20
Vệ Sĩ Sát Thủ   10:10, 12:30, 13:30, 14:50, 15:50, 17:10, 18:10, 19:30, 20:30, 21:50, 22:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   12:15, 22:45
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   8:45
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   8:0, 9:0, 10:15, 11:15, 12:30, 13:30, 14:45, 15:45, 17:10, 18:0, 19:30, 20:20, 22:0
Vương Quốc Xe Hơi 3   8:0, 10:20, 11:0, 13:20, 17:20, 18:40, 19:40
Phi Vụ Cuối Cùng   16:20
Đảo Địa Ngục   8:15, 9:30, 10:10, 11:0, 12:40, 15:40, 16:30, 17:20, 19:10, 20:30, 21:45, 23:10
Góc Khuất Của Thế Giới   14:40, 20:0, 22:40
Bố Tớ Là Chân To   8:10, 12:0, 15:20, 18:30
Vệ Sĩ Sát Thủ   9:30, 12:50, 14:0, 15:20, 20:10, 21:50, 22:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   11:0, 18:20
Sắc Đẹp Ngàn Cân   13:50
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   8:40
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   10:0, 12:15, 14:30, 15:50, 16:50, 19:10, 20:10, 20:50, 23:10
Vương Quốc Xe Hơi 3   9:30, 11:50, 14:10, 18:50
Phi Vụ Cuối Cùng   10:25, 23:45
Đảo Địa Ngục   9:0, 11:40, 12:40, 15:20, 16:40, 19:20, 21:10, 22:0, 22:30
Góc Khuất Của Thế Giới   8:30, 11:10, 18:0
Lời Nguyền Gia Tộc   8:10, 15:40, 21:30
Bố Tớ Là Chân To   8:0, 13:30, 16:40, 18:10
Vệ Sĩ Sát Thủ   8:20, 10:50, 13:20, 14:15, 15:45, 18:5, 20:30, 23:0, 23:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   13:15
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   8:10, 13:0, 18:10
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   8:40, 11:45, 14:10, 16:30, 18:50, 21:15, 23:30
Vương Quốc Xe Hơi 3   8:30, 9:15, 13:10, 15:40, 17:50, 20:10
Đảo Địa Ngục   11:0, 13:40, 16:20, 19:0, 21:40
Góc Khuất Của Thế Giới   8:0, 10:40, 18:0
Lời Nguyền Gia Tộc   10:50
Bố Tớ Là Chân To   8:0
Vệ Sĩ Sát Thủ   10:0, 10:30, 12:30, 15:0, 15:20, 17:30, 20:0, 20:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   12:50, 15:10, 19:30
Sắc Đẹp Ngàn Cân   8:45, 17:30
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   13:40, 20:20, 22:30
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   9:20, 11:30, 13:20, 16:20, 20:50, 22:50
Vương Quốc Xe Hơi 3   9:40, 11:40, 14:20, 16:40, 19:10
Phi Vụ Cuối Cùng   9:0, 23:0
Đảo Địa Ngục   8:40, 11:10, 13:50, 16:30, 19:10, 21:50
Góc Khuất Của Thế Giới   15:30, 18:0, 21:30
Lời Nguyền Gia Tộc   10:40, 22:0
Bố Tớ Là Chân To   8:30, 11:20, 18:20
Vệ Sĩ Sát Thủ   9:10, 10:30, 12:0, 13:0, 14:0, 15:20, 15:50, 17:40, 18:30, 20:0, 20:30, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   11:30, 18:10
Sắc Đẹp Ngàn Cân   16:15
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   12:30
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   8:50, 11:0, 13:20, 14:40, 15:30, 17:45, 18:40, 20:0, 23:25
Vương Quốc Xe Hơi 3   10:15, 12:0, 16:20, 19:0, 20:30
Đảo Địa Ngục   8:40, 9:50, 13:30, 18:30, 20:50, 21:15, 22:45
Bố Tớ Là Chân To   17:0
Vệ Sĩ Sát Thủ   9:10, 11:10, 12:30, 13:50, 16:10, 19:40, 21:10, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   15:45
Sắc Đẹp Ngàn Cân   11:10
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   11:35, 12:15, 16:45, 23:35
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   10:0, 11:45, 14:30, 16:20, 18:35, 19:10, 20:50, 21:25, 23:40
Vương Quốc Xe Hơi 3   8:15, 10:20, 12:40, 15:0, 19:20
Phi Vụ Cuối Cùng   9:35
Đảo Địa Ngục   9:10, 13:10, 14:15, 16:50, 18:10, 20:45, 23:5, 23:40
Góc Khuất Của Thế Giới   8:35, 23:25
Bố Tớ Là Chân To   8:20, 17:20, 21:40
Vệ Sĩ Sát Thủ   9:10, 10:35, 11:50, 13:0, 13:50, 15:25, 16:15, 17:50, 18:45, 19:30, 20:15, 21:10, 22:0, 22:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   9:0, 15:50, 17:20
Sắc Đẹp Ngàn Cân   15:30
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   10:50, 19:30, 21:40
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   8:10, 8:40, 10:20, 12:30, 13:30, 14:40, 16:50, 19:0, 20:30, 21:10, 22:0, 22:40, 23:20
Vương Quốc Xe Hơi 3   10:0, 11:20, 15:0, 18:15, 19:40
Phi Vụ Cuối Cùng   13:40
Đảo Địa Ngục   8:20, 10:50, 12:20, 13:0, 15:40, 18:10, 20:40, 23:10, 23:50
Bố Tớ Là Chân To   8:0, 17:25
Vệ Sĩ Sát Thủ   8:20, 10:40, 13:0, 15:20, 17:40, 20:0, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   8:40, 17:30
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   11:15
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   9:20, 11:40, 14:0, 18:40, 20:30, 21:0, 22:50
Vương Quốc Xe Hơi 3   10:0, 12:20, 14:40, 17:0, 19:20
Đảo Địa Ngục   9:30, 12:10, 13:50, 14:50, 15:30, 20:0, 22:10, 22:40
Lời Nguyền Gia Tộc   16:20, 21:40, 23:20
Bố Tớ Là Chân To   13:30, 18:10, 20:10
Vệ Sĩ Sát Thủ   8:0, 10:30, 13:0, 15:30, 18:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   12:50
Sắc Đẹp Ngàn Cân   8:20
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   23:30
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   10:30, 12:15, 13:0, 14:30, 16:45, 20:30, 23:45
Vương Quốc Xe Hơi 3   10:40, 15:20, 18:20
Phi Vụ Cuối Cùng   8:40
Đảo Địa Ngục   9:0, 10:50, 13:25, 15:10, 16:0, 17:50, 18:40, 20:40, 22:40, 23:15
Lời Nguyền Gia Tộc   8:30, 17:40, 21:20
Bố Tớ Là Chân To   10:15, 13:50
Vệ Sĩ Sát Thủ   11:30, 15:50, 19:0, 19:55, 21:25, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   16:50, 22:0
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   10:15, 14:10, 21:30
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   8:0, 10:40, 16:0, 18:20, 20:40, 23:0, 23:50
Vương Quốc Xe Hơi 3   8:20, 13:0, 15:20, 17:40, 20:0
Phi Vụ Cuối Cùng   7:45, 11:20
Đảo Địa Ngục   8:40, 11:30, 12:30, 15:10, 16:30, 17:50, 20:30, 22:20, 23:10
Góc Khuất Của Thế Giới   9:15, 14:10, 19:20
Lời Nguyền Gia Tộc   11:50, 19:10, 23:40
Bố Tớ Là Chân To   8:0, 12:0, 14:0
Vệ Sĩ Sát Thủ   9:0, 12:10, 13:40, 14:40, 16:10, 17:10, 18:40, 19:40, 21:10, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   9:50, 23:10
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   14:30, 19:0
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   9:10, 10:20, 11:20, 12:30, 13:30, 14:50, 15:40, 17:10, 17:50, 20:0, 21:0, 22:10
Vương Quốc Xe Hơi 3   9:20, 11:40, 14:0, 16:20, 18:40
Phi Vụ Cuối Cùng   8:0
Đảo Địa Ngục   10:10, 12:40, 15:10, 17:40, 20:20, 21:10, 22:50
Góc Khuất Của Thế Giới   8:30, 13:20, 18:10
Lời Nguyền Gia Tộc   9:0, 13:10, 21:20, 23:30
Bố Tớ Là Chân To   11:10, 15:20, 17:20, 19:20
Vệ Sĩ Sát Thủ   8:0, 11:0, 12:10, 15:50, 16:40, 19:30, 21:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   13:20, 16:40
Sắc Đẹp Ngàn Cân   12:10
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   9:0
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   8:40, 10:50, 13:50, 17:40, 20:10, 21:0, 22:40
Vương Quốc Xe Hơi 3   8:45, 11:10, 16:10
Phi Vụ Cuối Cùng   15:50, 16:0, 22:50
Đảo Địa Ngục   9:20, 11:50, 13:30, 14:20, 16:50, 18:30, 19:20, 20:0, 21:10, 22:0
Góc Khuất Của Thế Giới   9:40, 14:10
Lời Nguyền Gia Tộc   11:0, 18:0, 22:20
Bố Tớ Là Chân To   9:25, 19:0
Vệ Sĩ Sát Thủ   10:10, 11:20, 12:30, 17:10, 18:10, 19:30, 20:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   11:30
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   9:10, 11:20, 12:50, 15:40, 17:20
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   8:50, 9:50, 11:0, 13:30, 14:30, 17:50, 20:0, 22:10
Vương Quốc Xe Hơi 3   13:50, 18:10
Phi Vụ Cuối Cùng   9:20
Đảo Địa Ngục   11:40, 14:10, 15:30, 19:0, 19:40, 20:30, 21:30, 22:20, 23:0
Bố Tớ Là Chân To   9:30, 16:10
Vệ Sĩ Sát Thủ   10:30, 12:10, 13:10, 15:0, 16:40, 17:10, 18:0, 19:30, 20:20, 22:0, 22:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   16:10, 22:0
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   8:40, 23:0
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   9:30, 11:40, 13:50, 16:0, 18:10, 20:20, 22:30
Vương Quốc Xe Hơi 3   10:50, 15:10, 19:40
Phi Vụ Cuối Cùng   11:20, 17:30
Đảo Địa Ngục   11:50, 13:30, 16:50, 19:30, 22:10, 23:10
Góc Khuất Của Thế Giới   9:10, 14:20, 18:30
Bố Tớ Là Chân To   9:20, 13:10, 21:0
Vệ Sĩ Sát Thủ   9:0, 11:20, 16:0, 18:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   12:50, 14:30
Sắc Đẹp Ngàn Cân   12:35
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   8:5, 8:30
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   10:40, 11:50, 13:30, 15:10, 16:20, 17:20, 19:30, 21:5, 23:15
Vương Quốc Xe Hơi 3   9:20, 14:25, 15:40, 18:45
Phi Vụ Cuối Cùng   10:50
Đảo Địa Ngục   9:25, 11:20, 11:55, 13:0, 14:0, 15:30, 16:40, 18:0, 18:30, 19:10, 19:50, 20:30, 21:0, 21:50, 22:25, 23:0, 23:30
Góc Khuất Của Thế Giới   8:20, 9:20
Lời Nguyền Gia Tộc   8:30, 9:10
Bố Tớ Là Chân To   11:35, 16:50, 17:55
Vệ Sĩ Sát Thủ   0:0, 10:15, 10:40, 13:0, 14:0, 15:20, 16:30, 17:40, 18:50, 20:0, 21:10, 21:40, 22:20, 23:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Sắc Đẹp Ngàn Cân   11:55, 16:20
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   10:45, 18:5
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   9:10, 10:0, 12:10, 13:25, 14:25, 15:30, 16:35, 17:35, 18:45, 19:25, 20:50, 21:30
Vương Quốc Xe Hơi 3   9:45, 13:45, 17:45
Đảo Địa Ngục   9:45, 12:15, 17:0, 21:50
Lời Nguyền Gia Tộc   14:25, 19:50, 21:40
Bố Tớ Là Chân To   9:0, 12:35, 15:55, 20:0
Vệ Sĩ Sát Thủ   11:15, 14:45, 19:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Sắc Đẹp Ngàn Cân   16:20
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   9:15, 11:0, 12:5, 13:5, 13:40, 14:10, 15:10, 16:15, 17:15, 18:20, 19:20, 19:55, 21:25, 22:15
Vương Quốc Xe Hơi 3   9:0, 11:35, 18:0
Đảo Địa Ngục   12:15, 15:40, 18:35
Lời Nguyền Gia Tộc   11:20, 13:10, 15:0, 18:5, 20:25
Bố Tớ Là Chân To   10:20, 14:35, 16:50, 20:5
Vệ Sĩ Sát Thủ   10:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Sắc Đẹp Ngàn Cân   11:45, 15:40, 18:25
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   9:25, 10:0, 10:40, 11:20, 12:0, 12:40, 13:25, 14:0, 14:45, 15:30, 16:25, 17:20, 18:10, 18:50, 19:30, 20:5, 20:50, 21:40, 22:10
Vương Quốc Xe Hơi 3   11:25, 13:30, 17:30
Bắt Cóc   14:40, 17:45
Đảo Địa Ngục   9:20, 15:35, 19:20, 21:30
Lời Nguyền Gia Tộc   9:30, 11:15, 13:0, 16:0, 20:10, 21:55
Vệ Sĩ Sát Thủ   9:10, 13:20, 16:40, 19:35, 21:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Sắc Đẹp Ngàn Cân   11:35, 15:45, 19:55
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   8:50, 14:50, 16:50
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   8:30, 9:0, 9:30, 10:30, 11:0, 11:30, 13:0, 13:30, 14:15, 15:30, 16:15, 17:0, 17:30, 18:15, 19:0, 19:30, 20:15, 21:0, 21:30
Vương Quốc Xe Hơi 3   10:40, 14:45, 15:20, 20:50
Phi Vụ Cuối Cùng   8:40, 12:45, 18:50
Đảo Địa Ngục   9:10, 13:20, 17:30, 21:40
Lời Nguyền Gia Tộc   10:10, 12:30, 13:35, 17:25, 20:50
Bố Tớ Là Chân To   8:30, 11:55, 19:10
Vệ Sĩ Sát Thủ   8:40, 10:50, 13:0, 15:10, 17:20, 19:30, 21:40
Cảnh Sát Tập Sự   10:50, 12:50, 15:0, 16:50, 18:50, 20:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Sắc Đẹp Ngàn Cân   11:10, 17:20, 21:20
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   9:0, 13:0, 19:10
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   8:50, 11:0, 13:10, 15:20, 17:30, 19:40, 21:50
Vương Quốc Xe Hơi 3   15:10
Lời Nguyền Gia Tộc   8:40, 12:40, 16:40, 20:40
Bố Tớ Là Chân To   10:0, 14:10, 18:20
Vệ Sĩ Sát Thủ   11:50, 16:0, 20:10
Cảnh Sát Tập Sự   10:30, 14:30, 18:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Sắc Đẹp Ngàn Cân   9:50, 16:15
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   9:0, 9:45, 11:5, 11:50, 13:10, 13:55, 15:15, 16:0, 17:20, 18:5, 18:35, 19:25, 20:10, 20:55, 21:30, 22:15
Vương Quốc Xe Hơi 3   9:55, 14:10, 18:0
Đảo Địa Ngục   10:15, 11:35, 12:40, 14:0, 16:50, 19:15, 20:40
Lời Nguyền Gia Tộc   9:25, 11:15, 12:50, 15:5, 16:55, 18:20, 20:10
Bố Tớ Là Chân To   9:20, 11:5, 13:5, 14:50, 16:35, 20:5
Vệ Sĩ Sát Thủ   12:0, 14:40, 16:25, 18:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Sắc Đẹp Ngàn Cân   8:55, 12:30, 15:10
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   9:10, 11:15, 17:5
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   9:15, 10:5, 11:20, 12:10, 13:25, 14:15, 15:30, 16:20, 18:25, 19:10, 19:40, 20:30, 21:15, 21:45, 22:35
Vương Quốc Xe Hơi 3   8:50, 16:25, 17:35, 18:40
Lời Nguyền Gia Tộc   10:55, 14:35, 20:20
Bố Tớ Là Chân To   9:5, 10:45, 13:20, 18:35
Vua Phản Đòn   12:45
Vệ Sĩ Sát Thủ   10:50, 13:0, 14:20, 15:10, 16:30, 17:20, 19:30, 20:45, 21:40, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Sắc Đẹp Ngàn Cân   12:50, 14:40, 17:10
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   10:55, 14:45, 18:35
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   9:0, 10:35, 13:0, 15:5, 16:25, 17:35, 17:40, 19:0, 19:40, 20:15, 21:50, 22:20
Vương Quốc Xe Hơi 3   8:50, 10:50, 13:15
Bắt Cóc   12:55, 16:40, 22:30
Lời Nguyền Gia Tộc   8:35, 10:25, 12:15, 14:50, 20:40, 22:55
Bố Tớ Là Chân To   9:5, 11:5, 14:5, 15:50, 16:50, 18:30
Vua Phản Đòn   8:45, 21:5, 22:50
Vệ Sĩ Sát Thủ   8:55, 11:5, 12:40, 15:20, 18:30, 19:40, 20:40, 21:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Sắc Đẹp Ngàn Cân   8:20, 12:30, 16:25
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   8:50, 10:5, 11:0, 12:10, 13:5, 14:15, 15:10, 16:25, 17:15, 18:30, 19:20, 20:35, 21:25, 22:40, 23:40
Vương Quốc Xe Hơi 3   9:35, 13:30, 17:25
Bắt Cóc   8:40
Đảo Địa Ngục   9:10, 10:5, 11:35, 14:0, 16:20, 18:50, 19:35, 20:20, 21:15, 22:45, 23:30
Lời Nguyền Gia Tộc   8:20, 11:45, 15:40, 22:0, 23:45
Vệ Sĩ Sát Thủ   10:25, 12:40, 14:15, 14:50, 17:0, 18:10, 19:10, 21:20, 23:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Sắc Đẹp Ngàn Cân   15:40
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   9:10, 11:20, 13:50, 16:0, 21:50
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   9:30, 10:50, 11:40, 13:0, 15:10, 17:20, 18:10, 19:30, 20:20, 21:40
Vương Quốc Xe Hơi 3   13:30, 19:40
Phi Vụ Cuối Cùng   8:40, 17:30
Lời Nguyền Gia Tộc   9:20, 13:20, 17:20
Bố Tớ Là Chân To   9:0, 12:55, 21:10
Vệ Sĩ Sát Thủ   10:45, 14:40, 16:50, 19:0, 21:20
Cảnh Sát Tập Sự   11:10, 15:10, 19:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   8:0, 11:55, 14:0, 18:35, 22:25
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   9:20, 10:20, 11:30, 12:30, 13:40, 14:40, 15:50, 16:50, 18:0, 19:0, 20:10, 21:10, 22:20
Vương Quốc Xe Hơi 3   12:20, 18:25
Phi Vụ Cuối Cùng   8:20, 16:20
Đảo Địa Ngục   8:50, 13:15, 16:5, 19:20, 20:40
Lời Nguyền Gia Tộc   11:20, 17:30, 21:50
Bố Tớ Là Chân To   8:30, 10:5, 13:30, 15:40, 19:50
Vệ Sĩ Sát Thủ   9:0, 11:15, 15:20, 17:35, 21:40
Cảnh Sát Tập Sự   10:25, 14:25, 20:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   8:40, 11:50, 14:0, 16:10, 18:20
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   9:0, 10:50, 13:0, 15:10, 16:10, 17:20, 19:30, 20:50, 21:40
Vương Quốc Xe Hơi 3   11:40, 18:25
Phi Vụ Cuối Cùng   16:15, 20:40
Đảo Địa Ngục   9:20, 11:10, 13:40, 18:20, 20:30, 21:0
Lời Nguyền Gia Tộc   11:10, 15:10, 17:0
Bố Tớ Là Chân To   9:10, 13:20, 17:30
Vệ Sĩ Sát Thủ   9:20, 11:0, 13:55, 15:10, 19:20, 21:40
Cảnh Sát Tập Sự   9:0, 13:0, 18:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   8:10
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   8:30, 12:50, 17:10
Lời Nguyền Gia Tộc   12:10, 19:50
Bố Tớ Là Chân To   8:20, 18:40
Vệ Sĩ Sát Thủ   12:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   11:0, 14:55, 19:5, 23:0
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   8:50, 9:30, 11:0, 12:0, 13:5, 14:5, 15:10, 16:5, 17:15, 18:25, 19:20, 19:55, 20:30, 21:25, 22:35, 23:30
Vương Quốc Xe Hơi 3   11:0, 13:5, 17:0
Bắt Cóc   9:10, 12:30, 18:5, 22:0
Lời Nguyền Gia Tộc   9:5, 16:10
Bố Tớ Là Chân To   10:40, 13:5, 14:20, 17:5
Vua Phản Đòn   8:50, 15:10, 21:10, 23:50
Vệ Sĩ Sát Thủ   8:45, 9:45, 10:55, 11:35, 13:10, 13:50, 15:25, 16:10, 17:40, 18:10, 18:55, 19:55, 20:25, 21:10, 22:10, 22:40, 23:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   8:45, 13:5, 17:25, 21:45
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   8:40, 9:50, 10:50, 12:0, 13:0, 14:10, 15:10, 16:20, 17:20, 18:30, 19:30, 20:0, 20:40, 21:40
Vương Quốc Xe Hơi 3   9:30, 17:10
Phi Vụ Cuối Cùng   17:40, 22:0
Đảo Địa Ngục   9:20, 11:45, 13:40, 14:10, 16:35, 19:0, 20:35, 21:25
Lời Nguyền Gia Tộc   9:35, 13:40
Bố Tớ Là Chân To   11:40, 13:30, 15:20, 19:20
Vệ Sĩ Sát Thủ   11:15, 11:25, 15:15, 16:5, 18:20
Cảnh Sát Tập Sự   9:10, 10:55, 15:15, 19:35, 21:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   8:50, 15:0, 21:10
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   8:40, 10:50, 11:40, 13:0, 15:10, 16:10, 17:20, 19:30, 21:40
Vương Quốc Xe Hơi 3   11:10, 19:0
Lời Nguyền Gia Tộc   15:50, 22:0
Bố Tớ Là Chân To   13:10, 17:10, 18:20
Vệ Sĩ Sát Thủ   9:20, 13:50, 20:30
Cảnh Sát Tập Sự   9:20, 11:30, 13:40, 17:40, 19:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   9:10, 11:20, 13:30, 15:40, 17:50, 20:0, 22:10
Vệ Sĩ Sát Thủ   9:5, 11:25, 13:40, 16:0, 18:15, 20:35, 22:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   9:35, 10:50, 11:40, 12:55, 13:45, 15:50, 17:45, 17:55, 18:55, 20:0, 22:5
Vương Quốc Xe Hơi 3   8:55, 11:15, 12:50, 15:40, 16:55
Bắt Cóc   9:0, 21:0, 23:10
Lời Nguyền Gia Tộc   15:0, 21:15
Bố Tớ Là Chân To   11:0, 13:20, 17:5, 19:25
Vua Phản Đòn   9:20, 15:10, 22:50
Vệ Sĩ Sát Thủ   8:55, 9:35, 11:10, 11:50, 13:25, 14:5, 14:55, 16:20, 17:10, 18:35, 19:0, 19:50, 20:50, 21:15, 22:5, 23:5