Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng   10:15
Đấu Trường Âm Nhạc   12:0
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   13:50, 18:15
Em Gái Mưa   8:45, 14:5
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   9:10, 10:0, 11:50, 12:40, 13:30, 14:40, 15:25, 16:15, 18:10, 19:50, 20:0, 22:20
Biệt Đội Cún Cưng   11:40, 16:20, 20:30
Giành Anh Từ Biển   8:25
Gia Đình SIêu Nhân 2   8:40, 9:0, 9:30, 10:20, 10:45, 11:10, 12:0, 12:50, 13:40, 14:30, 15:20, 16:10, 17:0, 17:20, 17:50, 18:40, 19:0, 19:30, 20:20, 20:50, 21:10, 22:5, 22:30
Đứa Trẻ Bị Nguyền   8:30, 18:0, 22:50
Khách Sạn Tội Phạm   8:5, 16:5, 21:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng   8:35
Em Gái Mưa   9:0
Biệt Đội Cún Cưng   11:15, 15:10, 19:0
Giành Anh Từ Biển   8:40
Gia Đình SIêu Nhân 2   8:35, 9:10, 10:0, 10:30, 11:10, 11:45, 12:40, 13:15, 13:45, 14:20, 15:20, 15:50, 16:20, 17:0, 17:30, 18:0, 18:30, 19:0, 19:40, 20:10, 20:40, 21:10, 21:40, 22:15
Đứa Trẻ Bị Nguyền   17:10, 20:55
Khách Sạn Tội Phạm   13:10, 22:0, 22:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng   12:45
Đấu Trường Âm Nhạc   16:10
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   10:50
Em Gái Mưa   8:45
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   8:40
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   9:40, 10:10, 11:0, 12:50, 13:40, 14:40, 15:30, 16:20, 17:20, 18:10, 19:0, 20:0, 20:50, 22:10
Biệt Đội Cún Cưng   12:20, 14:20, 18:20
Giành Anh Từ Biển   9:10
Ngôi Nhà Quỷ Ám   13:0
Gia Đình SIêu Nhân 2   8:50, 10:30, 11:30, 13:10, 14:10, 15:10, 15:50, 16:50, 17:50, 18:30, 19:30, 20:30, 21:10, 22:5
Đứa Trẻ Bị Nguyền   11:10, 20:20, 22:35
Khách Sạn Tội Phạm   9:0, 21:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng   16:30
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   11:50
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   10:30, 19:50
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   9:0, 10:50, 11:0, 11:40, 13:30, 14:20, 15:30, 16:10, 17:0, 18:20, 19:0, 19:40, 21:0
Biệt Đội Cún Cưng   8:30, 12:50
Giành Anh Từ Biển   15:0
Gia Đình SIêu Nhân 2   8:20, 8:50, 9:30, 10:0, 11:30, 12:10, 12:40, 13:40, 13:50, 14:10, 14:50, 15:20, 16:20, 16:50, 17:10, 17:30, 18:30, 18:50, 19:30, 20:10, 21:40, 22:10
Đứa Trẻ Bị Nguyền   9:10, 13:15, 18:0
Khách Sạn Tội Phạm   8:40, 11:10, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng   10:10
Đấu Trường Âm Nhạc   9:10
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   11:20
Em Gái Mưa   13:50
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   9:50, 12:40, 13:20, 14:50, 15:20, 16:0, 18:0, 18:40, 19:50
Biệt Đội Cún Cưng   15:50
Giành Anh Từ Biển   11:50
Gia Đình SIêu Nhân 2   10:40, 11:30, 12:10, 13:40, 14:10, 16:20, 16:50, 17:25, 19:0, 19:30, 20:0
Đứa Trẻ Bị Nguyền   10:0, 17:50
Khách Sạn Tội Phạm   9:30, 20:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng   17:0
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   18:0
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   11:30, 14:30
Em Gái Mưa   9:30
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   10:30, 12:15, 13:15, 14:0, 15:0, 16:0, 16:45, 18:45, 19:30, 22:15
Biệt Đội Cún Cưng   12:30, 13:45, 19:0
Giành Anh Từ Biển   21:15
Ngôi Nhà Quỷ Ám   10:20
Gia Đình SIêu Nhân 2   9:30, 10:15, 11:0, 13:0, 13:45, 15:45, 16:30, 17:45, 18:30, 19:15, 20:0, 21:30
Đứa Trẻ Bị Nguyền   9:30, 22:0
Khách Sạn Tội Phạm   11:40, 15:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng   13:20
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   17:10
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   9:20, 10:0, 10:50, 12:0, 14:20, 14:40, 17:20, 20:0
Biệt Đội Cún Cưng   11:20
Gia Đình SIêu Nhân 2   9:30, 10:30, 11:40, 12:10, 12:40, 13:10, 13:30, 14:50, 15:20, 15:50, 16:10, 17:0, 17:30, 18:0, 18:30, 18:50, 19:40, 20:10, 20:40, 21:10, 21:30
Đứa Trẻ Bị Nguyền   9:25, 15:15, 21:35
Khách Sạn Tội Phạm   9:40, 19:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng   9:10
Đấu Trường Âm Nhạc   8:45
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   14:30
Em Gái Mưa   8:20
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   10:15, 12:40, 14:10, 15:20, 16:15, 18:0, 18:50, 19:30, 20:40, 22:10, 23:20, 23:40
Biệt Đội Cún Cưng   9:0, 10:50, 18:20
Ngôi Nhà Quỷ Ám   0:0
Gia Đình SIêu Nhân 2   9:0, 9:50, 10:20, 10:50, 11:10, 11:40, 12:20, 12:50, 13:25, 13:40, 14:50, 15:20, 16:10, 16:50, 17:20, 17:50, 18:40, 19:50, 20:30, 21:10, 21:40, 22:20, 23:0
Đứa Trẻ Bị Nguyền   12:40, 22:10, 23:40
Khách Sạn Tội Phạm   16:20, 20:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   13:50
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   11:50
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   12:50, 19:0
Em Gái Mưa   9:50, 16:0, 23:20
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   8:10, 9:20, 12:0, 14:40, 17:20, 18:0, 20:0, 20:40
Biệt Đội Cún Cưng   10:50, 17:10
Giành Anh Từ Biển   8:20
Ngôi Nhà Quỷ Ám   23:0
Gia Đình SIêu Nhân 2   9:0, 9:40, 10:20, 11:0, 12:20, 13:0, 13:40, 15:0, 15:40, 16:20, 17:40, 18:20, 19:0, 20:20, 21:0, 21:40, 22:20
Đứa Trẻ Bị Nguyền   15:10, 21:20, 23:10
Khách Sạn Tội Phạm   9:0, 22:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   8:45
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   19:0
Em Gái Mưa   9:20, 11:30, 15:30, 17:35, 23:10
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   8:40, 10:0, 11:20, 13:25, 14:0, 15:20, 16:10, 16:40, 18:0, 19:20, 20:30, 21:20, 22:5
Biệt Đội Cún Cưng   9:30, 13:35, 19:40
Giành Anh Từ Biển   21:40
Gia Đình SIêu Nhân 2   8:30, 9:10, 10:20, 10:45, 11:10, 11:50, 12:40, 13:0, 13:20, 13:50, 14:35, 15:40, 16:0, 16:30, 17:20, 18:15, 18:40, 19:10, 20:0, 20:50, 21:20, 21:50, 22:20
Đứa Trẻ Bị Nguyền   8:50, 11:30, 12:45, 16:35, 20:25, 22:40
Khách Sạn Tội Phạm   10:40, 14:35, 18:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   16:30
Em Gái Mưa   9:30, 14:0
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   9:15, 10:15, 11:45, 13:0, 15:30, 16:15, 18:0, 18:45, 20:30, 21:15, 22:15
Biệt Đội Cún Cưng   14:30, 18:30
Giành Anh Từ Biển   12:45, 22:35
Ngôi Nhà Quỷ Ám   13:15, 17:0
Gia Đình SIêu Nhân 2   9:0, 10:0, 10:45, 11:30, 12:30, 13:30, 14:15, 15:15, 16:45, 18:15, 19:0, 19:20, 19:45, 20:15, 20:45, 21:45
Đứa Trẻ Bị Nguyền   11:15, 15:0, 18:0, 21:30
Khách Sạn Tội Phạm   10:30, 16:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   9:40
Đảo Của Những Chú Chó   17:40, 19:40
Em Gái Mưa   9:30
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   11:45, 12:30, 15:10, 17:50, 18:40, 20:30, 21:20
Biệt Đội Cún Cưng   9:50
Giành Anh Từ Biển   23:10
Gia Đình SIêu Nhân 2   10:0, 10:50, 11:30, 12:40, 13:30, 14:0, 14:30, 15:20, 16:30, 17:0, 18:0, 19:5, 19:35, 20:40, 21:40
Đứa Trẻ Bị Nguyền   0:15, 12:0, 15:50
Khách Sạn Tội Phạm   0:0, 10:30, 13:50, 21:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   17:55, 21:30
Em Gái Mưa   12:50, 16:40, 20:0
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   10:5, 11:30, 12:30, 13:55, 14:55, 16:20, 17:20, 18:45, 19:45, 21:10, 22:5
Biệt Đội Cún Cưng   9:45, 14:50, 18:15
Giành Anh Từ Biển   10:55
Ngôi Nhà Quỷ Ám   9:20, 14:40
Gia Đình SIêu Nhân 2   9:0, 10:0, 11:10, 12:25, 13:40, 14:50, 16:10, 17:15, 18:40, 19:40, 20:10, 21:5, 22:5
Đứa Trẻ Bị Nguyền   9:15, 11:25, 13:10, 16:30, 18:30, 19:50, 21:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   9:0
Em Gái Mưa   15:30
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   9:10, 9:50, 12:0, 14:30, 17:20, 20:40
Biệt Đội Cún Cưng   9:10, 11:20, 15:10, 18:50
Giành Anh Từ Biển   14:20, 18:20
Gia Đình SIêu Nhân 2   9:0, 9:40, 10:10, 11:0, 11:30, 12:10, 12:50, 13:30, 14:0, 14:40, 16:0, 16:30, 17:10, 17:50, 18:30, 19:0, 19:40, 20:0, 20:20
Đứa Trẻ Bị Nguyền   13:20, 17:0, 20:30
Khách Sạn Tội Phạm   12:25, 16:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   17:10
Em Gái Mưa   9:10
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   9:30, 14:10, 16:50, 19:30
Biệt Đội Cún Cưng   11:30
Giành Anh Từ Biển   13:30
Gia Đình SIêu Nhân 2   9:0, 9:40, 10:20, 11:10, 12:10, 13:45, 14:50, 15:30, 16:20, 17:30, 18:10, 19:0, 19:40, 20:10
Đứa Trẻ Bị Nguyền   12:20, 15:10
Khách Sạn Tội Phạm   13:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Em Gái Mưa   12:20, 20:5
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   8:30, 9:15, 10:55, 11:40, 12:45, 13:20, 14:5, 15:45, 16:30, 17:35, 18:10, 18:55, 20:35, 21:20
Biệt Đội Cún Cưng   8:30, 22:25
Ngôi Nhà Quỷ Ám   14:20, 22:5
Gia Đình SIêu Nhân 2   8:35, 9:10, 10:20, 11:0, 11:35, 13:25, 14:0, 15:10, 15:50, 16:25, 18:15, 18:50, 20:0, 20:40, 21:15
Đứa Trẻ Bị Nguyền   10:35, 18:20
Khách Sạn Tội Phạm   8:40, 16:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Em Gái Mưa   10:25, 14:5, 17:45, 19:35
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   8:35, 9:20, 11:5, 11:50, 13:35, 14:20, 16:5, 16:50, 18:35, 19:20, 21:5, 21:50
Biệt Đội Cún Cưng   12:5, 20:55
Gia Đình SIêu Nhân 2   8:20, 9:0, 9:40, 10:45, 11:25, 12:5, 13:10, 13:50, 14:30, 15:35, 16:15, 16:55, 18:40, 19:20, 20:25, 21:5, 21:45
Đứa Trẻ Bị Nguyền   8:30, 8:35, 12:15, 13:50, 15:35, 15:55, 19:10, 21:25
Khách Sạn Tội Phạm   10:15, 17:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Em Gái Mưa   17:50
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   8:30, 10:25, 13:0, 15:40, 18:20, 20:10, 21:0, 23:10, 23:40
Biệt Đội Cún Cưng   11:45, 13:55, 19:55, 21:20
Giành Anh Từ Biển   11:55, 15:50
Ngôi Nhà Quỷ Ám   9:50, 19:20
Gia Đình SIêu Nhân 2   9:0, 9:50, 11:10, 12:25, 13:45, 15:0, 16:20, 17:35, 18:55, 20:50, 21:30, 22:45, 23:59
Đứa Trẻ Bị Nguyền   8:40, 10:0, 11:35, 13:25, 15:20, 17:10, 19:0, 23:15
Khách Sạn Tội Phạm   13:35, 15:30, 17:25, 21:50, 23:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   9:40, 11:10, 12:10, 13:40, 14:40, 16:10, 17:10, 18:40, 19:40, 21:10, 22:10
Biệt Đội Cún Cưng   9:0, 17:55
Giành Anh Từ Biển   10:45
Ngôi Nhà Quỷ Ám   14:15
Gia Đình SIêu Nhân 2   9:0, 10:20, 11:30, 12:50, 14:0, 15:20, 16:30, 17:50, 19:0, 19:35, 20:10, 21:30, 22:30
Đứa Trẻ Bị Nguyền   9:25, 12:35, 16:5, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   9:0, 10:5, 11:25, 12:40, 13:50, 16:15, 17:0, 18:40, 21:5, 22:35
Biệt Đội Cún Cưng   9:0
Ngôi Nhà Quỷ Ám   15:5
Gia Đình SIêu Nhân 2   9:5, 9:55, 10:45, 11:30, 12:20, 13:10, 13:55, 14:45, 15:30, 16:20, 17:15, 17:50, 18:45, 19:25, 20:15, 21:10, 21:45
Đứa Trẻ Bị Nguyền   22:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   11:10, 13:10, 15:35, 17:45, 19:5, 20:25, 21:30, 22:20
Biệt Đội Cún Cưng   9:20
Giành Anh Từ Biển   8:50, 11:0, 15:25
Gia Đình SIêu Nhân 2   9:35, 10:45, 12:0, 12:55, 14:25, 15:20, 16:45, 18:0, 19:10, 20:10, 21:35, 22:35
Đứa Trẻ Bị Nguyền   9:15, 17:20
Khách Sạn Tội Phạm   9:10, 11:0, 12:55, 13:35, 14:50, 16:45, 18:40, 20:30, 22:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   9:40, 10:55, 12:0, 12:45, 13:20, 14:20, 15:40, 16:40, 19:10, 19:50, 20:40, 21:30
Giành Anh Từ Biển   17:0
Ngôi Nhà Quỷ Ám   9:15, 15:5, 17:30, 18:50
Gia Đình SIêu Nhân 2   9:30, 10:35, 11:50, 12:50, 14:10, 15:10, 19:20, 20:0, 21:35
Đứa Trẻ Bị Nguyền   9:0, 11:5, 16:30, 18:20, 22:20
Khách Sạn Tội Phạm   9:5, 18:0, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   8:40, 10:25, 11:15, 13:0, 13:50, 15:35, 16:25, 18:10, 19:0, 20:45, 21:35
Biệt Đội Cún Cưng   8:30
Gia Đình SIêu Nhân 2   8:40, 9:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:40, 13:10, 13:40, 14:10, 15:10, 15:40, 16:10, 16:40, 18:10, 18:40, 19:10, 19:40, 20:40, 21:10, 21:40
Đứa Trẻ Bị Nguyền   8:50, 10:50, 17:40, 22:10
Khách Sạn Tội Phạm   9:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   8:0, 9:30, 10:25, 11:55, 14:20, 16:45, 19:10, 21:35
Gia Đình SIêu Nhân 2   8:30, 10:55, 13:20, 14:35, 15:45, 17:0, 18:10, 20:35
Đứa Trẻ Bị Nguyền   12:50, 19:25, 21:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   8:50, 10:30, 11:25, 11:50, 13:10, 14:0, 14:30, 15:50, 16:35, 17:10, 18:30, 19:10, 19:50, 21:10, 21:45, 22:30
Biệt Đội Cún Cưng   9:50, 14:25
Giành Anh Từ Biển   10:20
Gia Đình SIêu Nhân 2   9:40, 11:0, 12:15, 12:45, 13:35, 14:50, 16:10, 17:25, 18:0, 18:45, 20:0, 20:40, 21:20, 22:10
Đứa Trẻ Bị Nguyền   12:30, 18:25, 20:15, 22:35
Khách Sạn Tội Phạm   9:0, 16:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   8:40, 10:40, 11:10, 13:40, 15:0, 16:10, 18:40, 19:20, 21:10
Biệt Đội Cún Cưng   17:30
Gia Đình SIêu Nhân 2   9:0, 10:30, 11:30, 13:0, 14:0, 15:30, 16:30, 18:0, 19:0, 20:30, 21:30
Đứa Trẻ Bị Nguyền   8:50, 13:10, 21:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   9:30, 10:10, 12:0, 14:25, 15:35, 16:50, 19:20, 20:10, 21:45, 22:35
Biệt Đội Cún Cưng   12:40
Giành Anh Từ Biển   8:50, 10:45, 16:10, 18:5
Gia Đình SIêu Nhân 2   9:25, 10:45, 11:50, 13:10, 14:20, 16:45, 18:0, 19:10, 20:25, 21:35
Đứa Trẻ Bị Nguyền   9:0, 12:40, 14:25, 20:0, 21:45, 22:50
Khách Sạn Tội Phạm   9:45, 11:35, 13:25, 14:35, 15:20, 16:30, 17:10, 18:20, 19:0, 20:50, 22:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   9:5, 10:0, 11:30, 12:55, 13:55, 15:20, 16:20, 18:45, 19:45, 21:10, 23:35
Biệt Đội Cún Cưng   9:50, 14:10, 16:0, 17:55, 23:10
Giành Anh Từ Biển   11:0, 17:10, 21:15, 23:35
Gia Đình SIêu Nhân 2   9:5, 10:0, 11:30, 12:25, 13:55, 14:50, 16:20, 17:15, 18:45, 19:40, 21:10, 22:5
Đứa Trẻ Bị Nguyền   9:15, 12:25, 15:20, 17:45, 19:30, 22:10, 23:55
Khách Sạn Tội Phạm   9:0, 10:50, 11:40, 12:40, 13:30, 14:30, 16:20, 18:10, 19:5, 20:0, 20:55, 21:50, 22:45, 23:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   8:40, 11:15, 13:50, 16:25, 19:0, 20:30, 21:35, 22:10, 22:55
Biệt Đội Cún Cưng   8:40
Giành Anh Từ Biển   18:30
Gia Đình SIêu Nhân 2   9:0, 9:30, 9:50, 10:30, 11:35, 12:5, 12:25, 13:5, 14:10, 15:0, 15:40, 16:50, 17:40, 18:15, 19:30, 20:20, 20:50
Đứa Trẻ Bị Nguyền   14:40, 23:10
Khách Sạn Tội Phạm   16:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   9:30, 10:0, 11:55, 12:25, 14:20, 14:55, 16:45, 19:10, 19:50, 20:25, 21:40, 22:45
Biệt Đội Cún Cưng   9:25, 13:0, 16:45, 18:35
Giành Anh Từ Biển   11:25, 15:5, 18:50, 23:0
Gia Đình SIêu Nhân 2   9:0, 9:40, 11:25, 12:5, 13:50, 14:30, 16:15, 16:55, 17:25, 18:40, 19:20, 20:10, 21:5, 21:45, 22:35
Đứa Trẻ Bị Nguyền   9:35, 11:15, 13:20, 14:50, 17:0, 20:55
Khách Sạn Tội Phạm   9:5, 9:50, 10:55, 11:40, 12:45, 13:30, 14:35, 15:20, 16:30, 17:10, 18:20, 19:5, 20:45, 22:15, 22:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   9:15, 11:30, 13:55, 14:50, 17:15, 19:40, 22:5
Biệt Đội Cún Cưng   8:55, 11:25, 17:30
Giành Anh Từ Biển   9:30, 13:10, 16:20, 23:5
Gia Đình SIêu Nhân 2   9:5, 10:0, 10:45, 11:40, 12:25, 13:15, 14:5, 15:5, 16:35, 17:30, 18:15, 19:0, 19:55, 20:40, 21:30, 22:20
Khách Sạn Tội Phạm   9:15, 11:5, 12:55, 14:45, 15:40, 16:35, 18:25, 19:20, 20:15, 21:10, 22:5, 23:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   8:45, 10:30, 12:15, 13:5, 16:20, 18:40, 19:30, 20:20, 22:45
Biệt Đội Cún Cưng   8:45, 14:35
Giành Anh Từ Biển   8:45, 11:15, 18:35, 23:10
Gia Đình SIêu Nhân 2   8:55, 10:25, 11:5, 12:15, 13:25, 14:30, 15:45, 16:15, 17:10, 18:5, 20:25, 21:0, 22:10
Đứa Trẻ Bị Nguyền   8:50, 10:35, 12:50, 14:35, 18:0, 21:50, 23:20
Khách Sạn Tội Phạm   8:40, 10:30, 12:45, 14:30, 15:25, 16:15, 16:50, 18:35, 19:40, 20:25, 21:25, 22:40, 23:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   9:30, 11:50, 12:50, 14:20, 16:50, 19:20, 20:45, 21:50
Ngôi Nhà Quỷ Ám   17:20, 21:50
Gia Đình SIêu Nhân 2   10:40, 12:10, 13:10, 14:35, 15:40, 17:0, 18:10, 19:30, 20:40
Đứa Trẻ Bị Nguyền   12:0, 13:45, 15:30, 17:15, 19:0
Khách Sạn Tội Phạm   11:0, 15:25, 19:20, 21:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   10:20, 11:0, 12:30, 13:30, 15:0, 16:0, 17:30, 18:30, 20:10, 21:0, 22:10, 23:30
Giành Anh Từ Biển   13:0, 16:35
Ngôi Nhà Quỷ Ám   10:40, 14:20
Gia Đình SIêu Nhân 2   9:0, 9:40, 10:0, 11:30, 12:10, 14:0, 14:40, 16:30, 17:10, 18:0, 19:0, 19:40, 20:0, 21:30, 22:30
Đứa Trẻ Bị Nguyền   8:50, 12:40, 16:20, 20:30, 22:20
Khách Sạn Tội Phạm   9:10, 14:50, 18:25, 22:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   9:40, 10:30, 11:50, 12:20, 13:10, 14:30, 15:0, 15:50, 17:15, 17:40, 18:30, 19:30, 20:20, 21:10, 21:50
Biệt Đội Cún Cưng   17:30
Gia Đình SIêu Nhân 2   9:30, 10:10, 12:10, 12:50, 13:50, 14:50, 16:30, 17:20, 19:50, 21:0, 22:5, 22:25
Đứa Trẻ Bị Nguyền   10:0, 15:30, 20:0
Khách Sạn Tội Phạm   9:50, 11:45, 19:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   8:50, 10:50, 11:35, 14:5, 15:15, 16:35, 17:50, 19:0, 20:25, 21:30
Biệt Đội Cún Cưng   10:30
Gia Đình SIêu Nhân 2   8:35, 9:0, 9:30, 10:10, 11:5, 11:25, 12:0, 12:45, 13:35, 13:55, 14:30, 15:20, 16:5, 16:30, 17:0, 17:55, 18:35, 19:0, 19:30, 19:55, 20:30, 21:5, 21:35, 22:5
Đứa Trẻ Bị Nguyền   8:40, 12:20, 14:10, 16:0, 18:0, 22:20
Khách Sạn Tội Phạm   9:0, 13:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   8:50, 10:25, 11:15, 12:50, 13:40, 16:5, 17:0, 18:30, 19:25, 20:55
Biệt Đội Cún Cưng   21:50
Gia Đình SIêu Nhân 2   9:0, 9:30, 11:20, 11:50, 13:40, 14:10, 16:0, 16:30, 18:20, 18:50, 20:40, 21:10
Đứa Trẻ Bị Nguyền   8:40, 15:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   9:0, 10:55, 11:30, 13:25, 14:0, 15:55, 16:30, 18:25, 19:0, 20:55, 21:30
Biệt Đội Cún Cưng   9:0
Gia Đình SIêu Nhân 2   8:45, 9:35, 11:10, 12:0, 12:25, 13:35, 14:25, 16:0, 16:50, 18:25, 19:15, 20:30, 20:50, 21:40
Đứa Trẻ Bị Nguyền   8:45, 10:35, 14:50, 18:40
Khách Sạn Tội Phạm   16:40