Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hot boy nổi loạn  (xem trailer) 20:25 Tâm lý
Lac Gioi   22:20
Hot Boy Nổi Loạn 2   22:5
Lô Tô   23:45
Xác Ướp   11:5, 13:15, 16:30
Đảo Của Dân Ngụ Cư   11:10, 17:30
[S.O.S] Sói Trắng   9:5, 15:25
Hung Thần Đại Dương   9:0, 12:50, 14:40, 18:40
Giải Mã Giấc Mơ   8:55
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   8:45, 9:10, 9:35, 10:0, 10:45, 11:30, 11:55, 12:20, 13:0, 13:30, 14:15, 14:40, 15:5, 15:45, 16:15, 17:0, 17:25, 17:50, 18:30, 19:0, 19:20, 19:45, 20:10, 20:35, 21:15, 21:45, 22:30, 22:55, 23:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhóc Trùm   12:30, 17:20
Xác Ướp   10:55, 13:0, 15:10, 19:20, 21:30
[S.O.S] Sói Trắng   8:30
Hung Thần Đại Dương   9:0, 10:45, 14:35, 16:20, 18:15, 20:0
Giải Mã Giấc Mơ   8:45
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   8:40, 9:20, 9:50, 10:30, 11:20, 12:5, 12:35, 13:15, 14:5, 14:50, 15:20, 16:0, 16:50, 17:35, 18:5, 18:45, 19:35, 20:20, 20:50, 21:30, 21:45, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhóc Trùm   9:5, 14:5, 16:0, 18:0, 19:55
Nữ Thần Chiến Binh   11:30, 13:10, 15:45, 18:25, 21:15
Xác Ướp   9:10, 14:5, 17:30, 22:55
Đảo Của Dân Ngụ Cư   9:0, 16:15, 17:35, 21:5
[S.O.S] Sói Trắng   10:20, 21:50
Hung Thần Đại Dương   12:25, 15:50, 16:55, 19:25, 23:0
Giải Mã Giấc Mơ   9:20, 11:0, 15:15
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   9:15, 9:40, 10:15, 10:50, 11:20, 12:0, 12:30, 13:0, 13:35, 14:10, 14:45, 16:20, 17:25, 18:5, 18:40, 19:10, 19:40, 20:10, 20:50, 21:25, 21:55, 22:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhóc Trùm   8:50, 14:30, 18:35
Xác Ướp   8:50, 10:55, 12:20, 16:25, 20:30, 22:40
Đảo Của Dân Ngụ Cư   11:0, 14:50
Hung Thần Đại Dương   8:30, 10:15, 13:5, 18:50, 23:20
Giải Mã Giấc Mơ   8:45, 16:40
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   8:40, 9:35, 10:45, 11:25, 12:0, 12:50, 13:30, 14:10, 14:45, 15:35, 16:15, 16:55, 17:30, 18:20, 19:0, 19:40, 20:15, 20:35, 21:5, 21:45, 22:25, 23:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhóc Trùm   10:35, 15:5, 18:10
Nữ Thần Chiến Binh   12:25, 21:35
Xác Ướp   8:35, 11:5, 13:10, 17:5, 19:20
Đảo Của Dân Ngụ Cư   10:45, 14:20
[S.O.S] Sói Trắng   8:30, 16:10
Hung Thần Đại Dương   8:40, 10:35, 12:35, 15:20, 22:55
Giải Mã Giấc Mơ   8:25, 17:5
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   8:20, 8:50, 10:25, 11:35, 12:30, 13:15, 14:20, 15:20, 16:0, 17:0, 18:15, 18:45, 19:15, 19:45, 20:10, 21:5, 21:30, 22:0, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Huyền Thoại Vua Arthur: Thanh Gươm Trong Đá   12:40
Pirates of The Caribbean: Salazar Báo Thù   9:40, 15:30, 18:30, 21:30
Nữ Thần Chiến Binh   9:25, 14:0, 23:10
Xác Ướp   9:35, 15:40, 18:15, 20:40, 23:25
[S.O.S] Sói Trắng   16:30
Hung Thần Đại Dương   8:5, 11:40, 14:40, 19:30
Giải Mã Giấc Mơ   9:0, 13:55
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   8:10, 8:40, 9:50, 10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 12:30, 13:0, 13:30, 14:30, 15:0, 16:10, 16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 18:50, 19:20, 19:50, 20:20, 20:50, 21:20, 21:40, 22:30, 23:0
Cuộc Chiến Ngầm   8:15, 12:0, 16:50, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Doraemon: Nobita Và Chuyến Thám Hiểm Nam Cực Kachi Kochi   14:25
Anh Em Siêu Quậy   16:15
Nữ Thần Chiến Binh   11:0, 13:40, 16:20, 19:0
Xác Ướp   9:50, 11:55, 14:0, 16:5, 19:45, 21:40
[S.O.S] Sói Trắng   9:0, 12:35, 21:45
Hung Thần Đại Dương   10:55, 18:5, 20:5, 21:45
Giải Mã Giấc Mơ   9:0
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   10:0, 10:45, 12:40, 13:25, 15:20, 16:5, 18:0, 18:45, 20:40, 21:25
Cuộc Chiến Ngầm   17:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Doraemon: Nobita Và Chuyến Thám Hiểm Nam Cực Kachi Kochi   11:0, 17:40
Pirates of The Caribbean: Salazar Báo Thù   21:45
Anh Em Siêu Quậy   10:40, 15:0
Nữ Thần Chiến Binh   9:50, 15:10, 21:35
Xác Ướp   8:0, 9:0, 11:15, 12:45, 13:30, 15:50, 17:5, 18:5, 19:20, 20:20, 22:40
Hung Thần Đại Dương   8:50, 15:40, 19:50
Giải Mã Giấc Mơ   8:40, 13:15
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   9:5, 9:40, 10:15, 10:50, 11:25, 12:0, 12:35, 13:10, 13:45, 14:20, 14:55, 15:30, 16:5, 16:40, 17:15, 17:50, 18:25, 19:0, 19:35, 20:10, 20:25, 20:45, 21:20, 21:55, 22:30, 23:5
Cuộc Chiến Ngầm   8:15, 12:40, 18:0, 23:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Pirates of The Caribbean: Salazar Báo Thù   11:25, 17:40
Anh Em Siêu Quậy   9:30, 13:20, 17:10
Nữ Thần Chiến Binh   17:50, 21:0
Xác Ướp   11:35, 13:40, 15:45, 20:25, 21:40
Vùng Đất Quỹ Dữ: Vendetta   9:20, 15:35
Hung Thần Đại Dương   13:55, 20:10, 21:50
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   9:10, 9:40, 10:10, 10:40, 11:25, 11:55, 12:25, 12:55, 13:25, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:10, 16:55, 17:25, 17:55, 18:25, 18:55, 19:40, 20:10, 20:40, 21:10
Cuộc Chiến Ngầm   11:10, 15:0, 18:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Anh Em Siêu Quậy   11:0, 12:50
Nữ Thần Chiến Binh   11:45
Xác Ướp   13:50, 16:50, 18:55
Hung Thần Đại Dương   14:50
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   9:45, 10:30, 11:5, 11:35, 12:25, 13:20, 14:25, 15:15, 15:55, 16:10, 16:40, 17:15, 18:0, 18:40, 19:0, 19:30, 20:5, 20:45, 21:0, 21:25, 21:50
Cuộc Chiến Ngầm   9:30, 14:20, 22:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Anh Em Siêu Quậy   9:15, 18:40
Nữ Thần Chiến Binh   11:40, 16:5
Xác Ướp   9:20, 12:45, 18:10, 20:5
[S.O.S] Sói Trắng   10:50, 14:15
Hung Thần Đại Dương   10:15, 14:40
Giải Mã Giấc Mơ   16:15
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   9:0, 10:25, 11:15, 11:55, 13:0, 13:50, 14:30, 15:35, 16:25, 17:5, 18:10, 19:0, 19:40, 20:15, 20:45, 21:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Anh Em Siêu Quậy   9:50, 14:20, 18:40
Xác Ướp   9:20, 12:10, 15:40, 19:20, 21:40
[S.O.S] Sói Trắng   9:0, 11:10, 13:40, 17:40, 21:30
Hung Thần Đại Dương   11:20, 13:0, 17:20
Dạ Tiệc Máu   9:25, 15:50, 17:35, 19:40, 22:10
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   9:30, 10:0, 11:0, 11:40, 12:40, 13:10, 14:10, 14:40, 15:20, 16:0, 16:50, 18:0, 19:0, 19:30, 20:20, 20:45, 21:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Anh Em Siêu Quậy   10:15, 12:0, 13:30, 17:15, 18:45, 20:0
Nữ Thần Chiến Binh   14:45
Xác Ướp   10:0, 11:45, 13:45, 15:45, 17:45, 19:45, 21:15, 21:45
[S.O.S] Sói Trắng   12:45, 17:30, 19:15
Hung Thần Đại Dương   11:0, 15:30, 18:15, 20:15, 21:30
Giải Mã Giấc Mơ   12:0
Dạ Tiệc Máu   14:0
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   9:0, 9:45, 10:15, 11:30, 12:30, 13:0, 14:15, 15:15, 15:45, 17:0, 18:0, 18:30, 19:30, 20:30, 21:0, 22:0
Cuộc Chiến Ngầm   9:30, 16:15, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Anh Em Siêu Quậy   14:0, 19:40
Nữ Thần Chiến Binh   16:30, 21:10
Xác Ướp   9:50, 18:10, 20:20, 22:30
Hung Thần Đại Dương   12:50, 14:40, 15:50, 17:50, 19:20
Giải Mã Giấc Mơ   10:40, 20:0
Dạ Tiệc Máu   12:0
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   9:10, 9:30, 9:40, 10:0, 10:30, 11:20, 12:0, 12:20, 12:30, 12:50, 13:20, 14:10, 14:50, 15:10, 15:20, 15:40, 16:10, 17:0, 18:0, 18:30, 19:0, 19:50, 20:50, 21:20, 21:50, 22:15, 22:40, 23:40
Cuộc Chiến Ngầm   8:20, 17:40, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Anh Em Siêu Quậy   10:50, 18:50
Nữ Thần Chiến Binh   13:30, 22:20
Xác Ướp   9:50, 15:0, 17:20, 19:30
Đảo Của Dân Ngụ Cư   8:50, 12:50, 16:50, 22:40
[S.O.S] Sói Trắng   14:50, 20:40
Hung Thần Đại Dương   9:10, 16:20, 20:30
Giải Mã Giấc Mơ   11:10, 18:10
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   9:40, 10:30, 11:20, 12:0, 12:30, 13:20, 14:10, 15:30, 16:10, 17:0, 18:20, 19:0, 20:0, 21:10, 21:40, 22:0, 22:50
Cuộc Chiến Ngầm   10:20, 12:40, 15:10, 17:30, 19:50, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Anh Em Siêu Quậy   9:5, 15:5, 18:45
Nữ Thần Chiến Binh   10:40, 13:0, 18:55
Xác Ướp   9:55, 12:25, 14:20, 16:15, 18:10, 20:5
[S.O.S] Sói Trắng   10:30, 13:15, 20:20
Hung Thần Đại Dương   9:15, 11:50, 15:35
Dạ Tiệc Máu   17:15
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   9:0, 9:40, 10:15, 11:35, 12:15, 12:50, 13:30, 14:10, 14:50, 15:25, 16:5, 16:45, 17:25, 18:0, 18:40, 19:20, 20:0, 20:35, 21:15, 21:55
Cuộc Chiến Ngầm   10:55, 16:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Anh Em Siêu Quậy   9:10
Nữ Thần Chiến Binh   16:30
Xác Ướp   9:45, 12:10, 14:20, 19:20
Hung Thần Đại Dương   8:20, 18:40
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   8:40, 9:20, 10:10, 11:0, 11:30, 12:5, 13:0, 13:50, 14:20, 15:10, 15:50, 16:40, 17:10, 18:0, 19:30, 20:0, 20:30, 20:50, 21:30, 22:20, 22:50, 23:20, 23:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Anh Em Siêu Quậy   9:20, 11:20, 14:55, 18:50, 21:50
Nữ Thần Chiến Binh   12:20, 17:50
Xác Ướp   10:50, 13:0, 15:10, 17:20, 19:30, 21:40
Hung Thần Đại Dương   13:10
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   9:30, 9:50, 10:30, 11:10, 11:40, 12:40, 13:20, 14:0, 14:30, 15:0, 15:30, 16:10, 16:50, 17:20, 18:20, 19:0, 19:40, 20:10, 20:30, 21:10
Cuộc Chiến Ngầm   9:10, 16:40, 20:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nữ Thần Chiến Binh   11:40, 18:45
Xác Ướp   10:10, 12:25, 16:55, 19:10
Vùng Đất Quỹ Dữ: Vendetta   14:40, 21:25
Giải Mã Giấc Mơ   16:35
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   9:10, 9:50, 10:30, 11:20, 12:0, 12:40, 13:20, 14:10, 14:50, 15:30, 16:10, 17:0, 17:40, 18:20, 19:0, 19:50, 20:30, 21:10, 21:50
Cuộc Chiến Ngầm   9:30, 14:25, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nữ Thần Chiến Binh   11:30, 14:30, 21:40
Xác Ướp   10:45, 13:0, 15:20, 17:45, 20:0, 22:15
[S.O.S] Sói Trắng   8:0
Hung Thần Đại Dương   9:20, 17:30, 19:30
Giải Mã Giấc Mơ   14:0, 18:50
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   8:10, 8:40, 9:30, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:30, 13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 15:30, 16:10, 16:40, 17:10, 17:40, 18:30, 19:10, 19:40, 20:10, 20:40, 21:30, 22:10, 22:40, 23:10, 23:40
Cuộc Chiến Ngầm   8:50, 11:20, 16:20, 21:10, 23:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nữ Thần Chiến Binh   10:45, 15:0, 20:40
Xác Ướp   13:40, 16:0, 18:20
Hung Thần Đại Dương   8:50, 10:55, 23:30
Giải Mã Giấc Mơ   8:40, 11:0
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   8:0, 8:20, 9:10, 9:50, 10:50, 11:20, 12:10, 12:50, 13:20, 13:50, 14:20, 15:10, 15:50, 16:20, 16:50, 17:20, 17:50, 18:10, 18:50, 19:20, 19:50, 20:20, 20:50, 21:20, 21:50, 22:20, 22:50, 23:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nữ Thần Chiến Binh   9:40, 13:50, 16:40
Xác Ướp   11:0, 13:10, 15:30, 20:20
[S.O.S] Sói Trắng   8:10
Hung Thần Đại Dương   12:30, 14:30, 18:50, 19:50
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   8:20, 9:20, 10:20, 10:50, 11:20, 12:20, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 17:20, 18:20, 19:20, 20:15, 20:45, 21:15, 21:50, 22:20, 22:40
Cuộc Chiến Ngầm   8:35, 16:30, 17:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nữ Thần Chiến Binh   16:50
Xác Ướp   9:15, 12:0, 16:20, 18:35, 23:30
[S.O.S] Sói Trắng   9:40
Hung Thần Đại Dương   11:50, 23:45
Giải Mã Giấc Mơ   14:20
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   8:0, 9:10, 9:50, 10:30, 11:0, 11:30, 12:10, 12:50, 13:30, 14:0, 14:30, 15:10, 15:50, 16:30, 17:0, 17:30, 18:10, 18:50, 19:30, 20:0, 20:30, 20:50, 21:10, 21:50, 22:10, 22:30, 23:0
Cuộc Chiến Ngầm   9:30, 13:50, 19:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nữ Thần Chiến Binh   8:20, 12:15, 21:15
Xác Ướp   15:40, 17:10, 17:50, 20:0
Hung Thần Đại Dương   0:0, 8:40, 19:20
Giải Mã Giấc Mơ   15:0
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   9:0, 9:20, 9:40, 10:0, 10:30, 11:10, 11:50, 12:30, 12:50, 13:20, 14:0, 14:40, 15:20, 16:10, 16:50, 17:30, 18:10, 19:0, 19:40, 20:20, 21:0, 21:50, 22:10, 22:30, 23:10, 23:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nữ Thần Chiến Binh   9:10, 22:30
Xác Ướp   11:0, 13:15, 15:30, 18:0
[S.O.S] Sói Trắng   8:10
Hung Thần Đại Dương   9:0, 16:10, 18:10
Giải Mã Giấc Mơ   11:20, 20:10
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   8:0, 8:40, 9:40, 10:20, 11:0, 11:40, 12:10, 12:40, 13:20, 14:0, 14:40, 15:10, 15:40, 16:20, 17:0, 17:40, 18:10, 18:40, 19:20, 20:0, 20:40, 21:10, 21:40, 22:20, 23:0
Cuộc Chiến Ngầm   8:50, 13:40, 20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nữ Thần Chiến Binh   9:10
Vùng Đất Quỹ Dữ: Vendetta   13:30, 18:0
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   9:20, 13:20, 14:40, 18:40, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nữ Thần Chiến Binh   9:30, 17:30, 19:20
Xác Ướp   10:30, 12:50, 15:10, 16:50, 23:40
[S.O.S] Sói Trắng   22:20
Hung Thần Đại Dương   8:40, 11:10, 12:30
Giải Mã Giấc Mơ   8:50, 14:30
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   9:0, 9:40, 10:40, 11:20, 12:0, 12:40, 13:10, 13:40, 14:20, 15:0, 15:40, 16:10, 16:40, 17:20, 18:0, 18:40, 19:10, 19:40, 20:20, 20:40, 21:0, 21:40, 22:10, 22:40, 23:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nữ Thần Chiến Binh   8:50, 14:30, 21:25
Xác Ướp   8:55, 11:25, 13:30, 15:35, 19:15
[S.O.S] Sói Trắng   8:45, 17:10, 23:0
Hung Thần Đại Dương   8:30, 10:45, 12:40, 19:25
Dạ Tiệc Máu   17:40, 21:10
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   8:50, 9:30, 10:15, 11:0, 11:35, 12:15, 13:0, 13:45, 14:20, 15:0, 15:45, 16:30, 17:5, 17:45, 18:30, 19:15, 19:50, 20:30, 21:15, 22:0, 22:35, 23:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nữ Thần Chiến Binh   8:50, 14:30, 19:40
Xác Ướp   11:40, 13:50, 16:0, 18:10, 22:50
[S.O.S] Sói Trắng   10:20, 17:30
Hung Thần Đại Dương   12:50, 17:0, 21:0
Giải Mã Giấc Mơ   10:40, 14:40, 18:50
Dạ Tiệc Máu   8:20, 12:30
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   8:0, 8:40, 9:20, 10:10, 10:50, 11:30, 12:10, 13:0, 13:40, 14:20, 15:0, 15:50, 16:30, 17:10, 17:50, 18:40, 19:20, 20:0, 20:20, 20:40, 21:30, 22:10, 22:30, 22:50, 23:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nữ Thần Chiến Binh   12:20, 15:20, 18:20, 22:10
Xác Ướp   9:40, 11:0, 13:10, 15:30, 17:40, 19:50, 22:0
[S.O.S] Sói Trắng   8:50
Hung Thần Đại Dương   9:20, 14:10, 16:10, 18:10, 20:20
Giải Mã Giấc Mơ   10:0, 11:50
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   9:0, 9:40, 10:20, 11:10, 12:0, 12:40, 13:20, 14:0, 14:50, 15:40, 16:20, 17:0, 17:50, 18:40, 19:20, 20:0, 20:40, 21:10, 21:40, 22:20, 22:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nữ Thần Chiến Binh   14:30
Xác Ướp   8:20, 17:20
Hung Thần Đại Dương   8:20
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   8:40, 8:50, 9:10, 9:40, 10:10, 10:30, 11:30, 11:40, 12:0, 12:30, 13:0, 13:20, 14:20, 14:50, 15:20, 15:50, 16:10, 17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:0, 21:30, 21:50, 22:20, 22:50, 23:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nữ Thần Chiến Binh   10:0, 14:30
Xác Ướp   12:20, 20:20, 22:30
Hung Thần Đại Dương   9:40, 12:50, 14:40
Giải Mã Giấc Mơ   10:20, 19:20
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:20, 14:20, 15:20, 16:10, 16:30, 17:10, 17:30, 18:10, 19:0, 20:0, 21:0, 21:30, 22:0, 22:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nữ Thần Chiến Binh   10:40, 16:0, 18:30
Xác Ướp   9:20, 11:40, 13:50, 19:0, 21:10, 22:20, 23:20
[S.O.S] Sói Trắng   8:40
Hung Thần Đại Dương   8:10, 18:10, 21:0, 22:50
Giải Mã Giấc Mơ   8:20, 18:45
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   8:0, 9:0, 9:30, 10:0, 10:30, 10:50, 11:20, 11:50, 12:20, 12:50, 13:20, 13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:10, 16:30, 17:0, 17:30, 18:0, 19:20, 19:50, 20:20, 20:50, 21:20, 22:10, 22:40, 23:10, 23:40
Cuộc Chiến Ngầm   13:30, 15:50, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nữ Thần Chiến Binh   11:20, 16:15
Xác Ướp   9:10, 11:20, 13:30, 17:25, 19:35
Vùng Đất Quỹ Dữ: Vendetta   9:10, 21:45
Hung Thần Đại Dương   9:35, 15:40
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   9:30, 10:25, 11:20, 12:20, 13:15, 14:10, 15:10, 16:5, 17:0, 18:0, 19:0, 19:50, 20:50, 21:10
Cuộc Chiến Ngầm   14:5, 19:0, 21:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Xác Ướp   10:40
Hung Thần Đại Dương   12:50
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   9:30, 10:10, 12:20, 13:0, 15:10, 15:50, 18:0, 18:40, 20:50, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Xác Ướp   8:55, 19:35, 21:45, 23:55
[S.O.S] Sói Trắng   13:25, 15:20
Hung Thần Đại Dương   9:0, 17:25, 23:59
Giải Mã Giấc Mơ   8:40, 15:30
Dạ Tiệc Máu   17:40
Tiến lên, Jets   11:5
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   8:35, 9:5, 10:0, 10:45, 11:25, 11:55, 12:45, 13:35, 14:15, 14:45, 15:35, 16:25, 17:5, 17:35, 18:25, 19:20, 19:55, 20:25, 21:15, 22:10, 22:45, 23:15
Cuộc Chiến Ngầm   10:50, 13:5, 19:15, 21:30, 23:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Xác Ướp   9:40, 11:40, 13:40, 17:30, 19:30, 21:30
[S.O.S] Sói Trắng   15:40, 17:30, 21:55
Hung Thần Đại Dương   10:45, 12:30, 16:0, 19:30
Dạ Tiệc Máu   14:15, 17:45, 21:15
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   9:30, 10:10, 11:10, 12:10, 12:50, 13:50, 14:50, 15:30, 16:30, 18:10, 19:10, 19:20, 20:50, 21:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Xác Ướp   13:40, 15:40, 17:40
Vùng Đất Quỹ Dữ: Vendetta   10:45, 17:20
Hung Thần Đại Dương   15:35
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   9:30, 10:50, 11:40, 12:20, 12:50, 14:30, 15:10, 17:20, 18:0, 19:25, 19:40, 20:10, 20:50, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đảo Của Dân Ngụ Cư   12:50
Hung Thần Đại Dương   8:50, 16:30, 20:5, 21:55, 23:0
Giải Mã Giấc Mơ   10:40
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   8:45, 9:15, 9:45, 10:45, 11:30, 12:0, 12:30, 13:30, 14:15, 14:45, 15:15, 16:15, 17:0, 17:30, 18:0, 19:0, 19:45, 20:15, 20:45, 21:45, 22:30