Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Ba Sài Gòn   11:35, 14:30, 18:15, 21:50
Coco   9:15, 13:5, 15:40, 17:45, 19:25
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   9:0, 11:35, 15:40, 20:5, 22:10
Mẹ Chồng   11:10, 15:30, 17:30, 21:45
Bố ngoan, Bố hư 2   10:40, 18:0
Giấc Mơ Mỹ   12:30, 19:50
Phiêu Lưu Ký   10:30, 12:40, 13:40, 14:50, 17:0, 19:10, 20:15, 21:15
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   9:40, 13:40, 22:20
Giấc Mộng Kinh Hoàng   9:0, 16:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Ba Sài Gòn   9:45, 11:5, 15:10
Mẹ Chồng   9:10, 12:55, 17:35, 21:5
Bố ngoan, Bố hư 2   13:5, 20:40, 23:5
Hàng Ma Truyện   17:5, 22:45
Phiêu Lưu Ký   9:0, 10:50, 11:50, 13:55, 14:55, 16:0, 18:5, 19:0, 21:25
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   8:55, 11:10, 13:30, 16:25, 19:20, 20:10, 22:15
Giấc Mộng Kinh Hoàng   9:5, 11:45, 14:5, 15:50, 17:10, 18:55, 19:40, 23:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Ba Sài Gòn   11:25, 15:5
Coco   9:35, 17:25, 19:0
Mẹ Chồng   8:50, 10:35, 12:35, 13:50, 16:25, 18:0, 19:20, 22:40
Bố ngoan, Bố hư 2   9:30, 17:5, 22:35
Giấc Mơ Mỹ   14:35
Phiêu Lưu Ký   9:0, 10:10, 11:5, 11:40, 12:15, 13:10, 14:20, 15:15, 15:55, 18:30, 19:30, 20:5, 20:35, 21:35, 22:10
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   10:50, 13:40, 16:35, 19:50, 21:20
Giấc Mộng Kinh Hoàng   8:55, 13:25, 16:30, 18:10, 21:5, 22:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Ba Sài Gòn   15:10, 20:30, 22:30
Coco   10:55, 12:50, 14:55, 18:40, 19:50
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   11:0, 21:10
Mẹ Chồng   9:0, 13:10, 23:20
Bố ngoan, Bố hư 2   9:0, 11:30, 17:5, 23:35
Giấc Mơ Mỹ   14:40
Vòng Xoáy Lừa Đảo   9:35, 18:15
Vòng Xoay Cám Dỗ   9:30, 15:5, 21:50, 23:50
Phiêu Lưu Ký   9:25, 10:45, 11:30, 12:5, 13:35, 14:10, 15:40, 16:15, 17:0, 17:45, 18:20, 19:5, 20:25
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   9:15, 11:50, 13:0, 15:50, 17:10, 19:0, 20:45, 21:40, 22:30
Giấc Mộng Kinh Hoàng   9:5, 13:25, 16:35, 20:0, 21:55, 23:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Ba Sài Gòn   9:20, 13:15, 17:50, 21:50
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   9:35, 13:35, 19:0
Mẹ Chồng   11:15, 13:20, 14:45, 17:10, 18:10, 19:45, 22:30
Bố ngoan, Bố hư 2   9:40, 15:10, 21:55
Hàng Ma Truyện   11:30, 15:20, 21:10
Giấc Mơ Mỹ   11:40, 17:5, 22:50
Vòng Xoáy Lừa Đảo   9:15, 11:55
Phiêu Lưu Ký   9:0, 10:0, 11:5, 12:5, 13:10, 14:10, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:20, 18:20, 18:50, 19:25, 19:50, 20:25, 20:50, 21:30
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   9:10, 11:50, 14:15, 15:25, 17:0, 19:5, 21:40
Giấc Mộng Kinh Hoàng   10:10, 12:0, 13:40, 20:5, 21:45, 22:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Ba Sài Gòn   11:10, 12:50, 19:55
Coco   10:55, 13:0, 15:5, 17:10, 18:10, 19:40
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   9:25, 16:0
Mẹ Chồng   9:10, 21:50
Bố ngoan, Bố hư 2   9:0, 21:55
Giấc Mơ Mỹ   14:5
Vòng Xoáy Lừa Đảo   14:50, 21:45
Phiêu Lưu Ký   9:15, 10:45, 11:20, 12:0, 13:25, 14:50, 15:30, 16:55, 17:35, 19:0, 20:15
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   9:10, 11:40, 14:30, 17:5, 19:0, 21:5, 22:25
Giấc Mộng Kinh Hoàng   9:5, 13:10, 17:20, 19:10, 20:45, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Ba Sài Gòn   16:30, 18:45, 22:25
Coco   8:50, 12:50
Mẹ Chồng   8:50, 10:40, 12:35, 14:35, 16:35, 17:20, 18:30, 20:30, 23:5
Bố ngoan, Bố hư 2   10:25, 16:50, 22:30
Giấc Mơ Mỹ   8:45, 14:25, 22:20
Phiêu Lưu Ký   8:40, 10:45, 12:20, 13:35, 14:30, 16:30, 18:25, 19:5, 20:25, 21:10
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   9:5, 10:50, 11:50, 14:5, 16:20, 19:15, 20:15, 22:0
Giấc Mộng Kinh Hoàng   8:45, 10:45, 12:25, 14:50, 15:40, 18:35, 20:40, 23:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Coco   9:0, 11:50, 14:30, 15:0, 15:30, 17:10, 18:10, 20:0
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   9:30, 22:40
Mẹ Chồng   10:20, 20:10, 23:55
Bố ngoan, Bố hư 2   8:10, 12:40, 18:0
Hàng Ma Truyện   8:5, 13:30, 23:20
Vòng Xoáy Lừa Đảo   9:10, 23:25
Phiêu Lưu Ký   8:0, 8:25, 10:10, 10:40, 11:40, 12:20, 12:55, 13:50, 14:30, 15:10, 16:0, 16:45, 17:25, 19:0, 19:40, 20:40, 21:10, 21:55, 22:50
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   8:0, 10:5, 11:5, 13:10, 14:10, 16:15, 17:15, 17:40, 19:20, 19:50, 20:20, 20:50, 22:25, 22:55
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   8:30, 13:0, 17:35
Ngày Không Còn Mẹ   10:40, 15:10
Giấc Mộng Kinh Hoàng   11:30, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Coco   12:0, 21:0
Giao Ước Chết   10:15, 18:15
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   13:30, 16:30, 21:15
Mẹ Chồng   9:45, 11:45, 13:45, 15:45, 17:45, 19:45, 21:45
Bố ngoan, Bố hư 2   11:0, 15:0, 22:10
Hàng Ma Truyện   9:30, 14:15, 20:45
Giấc Mơ Mỹ   13:0, 17:15, 19:15
Vòng Xoáy Lừa Đảo   16:0
Phiêu Lưu Ký   9:0, 11:15, 14:0, 15:15, 17:30, 18:30, 19:0, 19:30
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   11:30, 14:30, 17:0, 18:45
Giấc Mộng Kinh Hoàng   9:15, 12:30, 15:30, 20:30, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Coco   9:10, 12:55, 17:30
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   23:15
Mẹ Chồng   10:30, 14:45, 19:0, 21:10
Bố ngoan, Bố hư 2   8:20, 12:40, 16:50
Hàng Ma Truyện   15:20, 19:30
Giấc Mơ Mỹ   23:30
Vòng Xoáy Lừa Đảo   8:35, 13:50, 18:5
Vòng Xoay Cám Dỗ   10:50, 23:20
Phiêu Lưu Ký   8:30, 9:50, 10:40, 11:30, 12:0, 12:50, 14:10, 15:0, 17:10, 19:20, 19:50, 20:30, 21:30, 22:0, 22:40
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   8:10, 9:30, 11:5, 12:30, 14:0, 15:30, 17:0, 18:30, 20:0, 21:40, 23:0
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   13:15, 17:20, 21:25
Ngày Không Còn Mẹ   8:40, 11:0, 15:15, 16:20, 18:40, 21:0
Giấc Mộng Kinh Hoàng   16:10, 23:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Coco   8:20, 13:15, 17:0
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   10:40, 16:0, 22:50
Mẹ Chồng   18:30, 22:30
Bố ngoan, Bố hư 2   16:20, 20:40
Hàng Ma Truyện   15:20
Vòng Xoáy Lừa Đảo   14:0
Vòng Xoay Cám Dỗ   8:50
Phiêu Lưu Ký   8:10, 10:20, 11:0, 11:40, 12:30, 14:40, 15:40, 16:50, 18:10, 19:20, 20:10
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   8:30, 9:10, 10:0, 11:0, 12:10, 13:0, 14:0, 15:10, 18:20, 19:0, 19:40, 20:20, 21:20, 22:0, 22:40, 23:20
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   21:30, 23:40
Ngày Không Còn Mẹ   8:20, 13:0, 17:50
Giấc Mộng Kinh Hoàng   8:0, 17:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Coco   8:55, 13:35, 16:10, 18:0, 19:10, 20:30, 21:40
Mẹ Chồng   12:40, 17:0
Bố ngoan, Bố hư 2   16:0, 22:45
Hàng Ma Truyện   8:10, 10:40
Vòng Xoáy Lừa Đảo   11:20, 22:55
Vòng Xoay Cám Dỗ   8:20, 14:50
Phiêu Lưu Ký   8:30, 9:50, 10:30, 12:10, 12:40, 13:20, 14:30, 15:30, 17:10, 17:40, 18:50, 19:50, 21:0
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   8:0, 9:0, 10:10, 12:0, 13:10, 15:0, 16:50, 20:0, 22:0, 23:0
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   21:50, 23:55
Ngày Không Còn Mẹ   11:0, 14:50, 18:10, 19:20, 20:25
Giấc Mộng Kinh Hoàng   23:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Coco   10:40, 13:20, 15:50, 18:20, 20:45
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   13:30
Mẹ Chồng   9:10, 16:10
Bố ngoan, Bố hư 2   11:50, 13:50, 18:20
Hàng Ma Truyện   8:5, 23:50
Vòng Xoay Cám Dỗ   9:30, 16:30
Phiêu Lưu Ký   8:30, 10:10, 10:50, 12:30, 13:10, 14:50, 15:30, 17:10, 17:50, 19:30, 20:10, 22:30
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   9:40, 10:30, 11:10, 12:50, 13:40, 14:20, 16:0, 16:50, 17:30, 19:10, 20:0, 20:40, 21:30, 22:20
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   8:20, 8:50, 11:30, 18:30
Ngày Không Còn Mẹ   8:15, 11:0, 16:0, 20:50, 23:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Coco   10:10, 15:20
Hàng Ma Truyện   8:40
Vòng Xoáy Lừa Đảo   9:40
Vòng Xoay Cám Dỗ   9:0
Phiêu Lưu Ký   10:40, 12:50, 18:10, 20:20
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   9:40, 10:10, 11:10, 12:0, 12:40, 13:10, 14:10, 15:0, 15:40, 16:10, 17:10, 18:0, 18:40, 19:10, 20:10, 21:0, 21:40, 22:10, 23:10
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   12:30, 17:0, 21:35, 23:40
Ngày Không Còn Mẹ   14:40, 19:20, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Coco   10:55, 12:20, 18:0, 20:30, 21:20
Mẹ Chồng   9:20
Bố ngoan, Bố hư 2   19:10, 23:45
Hàng Ma Truyện   8:20
Vòng Xoáy Lừa Đảo   11:30
Vòng Xoay Cám Dỗ   16:0
Phiêu Lưu Ký   8:45, 13:20, 13:50, 14:50, 15:30, 17:0, 17:40, 19:50
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   8:0, 9:20, 9:50, 10:30, 11:0, 12:50, 13:30, 14:0, 15:0, 15:50, 16:30, 17:0, 18:50, 19:30, 20:0, 20:40, 21:50, 22:10, 22:30, 23:0, 23:40
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   10:20, 23:10
Ngày Không Còn Mẹ   12:30, 18:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Coco   10:40, 17:30
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   20:30, 22:50
Mẹ Chồng   14:0
Bố ngoan, Bố hư 2   9:15, 13:0, 22:0
Vòng Xoáy Lừa Đảo   15:10
Phiêu Lưu Ký   11:20, 13:30, 15:40, 17:50, 19:50
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   9:0, 10:0, 10:40, 12:0, 13:0, 13:40, 15:0, 16:0, 16:40, 18:0, 19:0, 19:40, 20:10, 21:0, 22:10, 22:40
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   11:50, 16:10
Ngày Không Còn Mẹ   9:30, 18:15, 23:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Coco   8:10, 10:20, 13:15, 15:40, 20:0
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   12:50, 17:30
Mẹ Chồng   9:30, 14:10, 16:30, 21:0
Bố ngoan, Bố hư 2   8:30
Hàng Ma Truyện   15:20, 18:15
Giấc Mơ Mỹ   8:10
Vòng Xoáy Lừa Đảo   10:50
Phiêu Lưu Ký   10:20, 12:40, 15:0, 15:50, 17:20, 19:40
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   9:0, 10:0, 12:10, 13:10, 15:20, 16:20, 18:30, 19:30, 21:40, 22:10, 22:40, 23:20
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   11:50, 13:20, 18:45, 20:40, 22:30
Ngày Không Còn Mẹ   10:45, 18:10, 22:40
Giấc Mộng Kinh Hoàng   20:20, 23:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Coco   11:25, 14:5
Giao Ước Chết   14:40, 21:30
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   10:30, 12:35, 17:30, 20:30
Mẹ Chồng   10:45, 12:35, 14:25, 16:15, 18:40, 19:50, 22:0
Bố ngoan, Bố hư 2   12:5, 18:20
Hàng Ma Truyện   10:20, 15:25, 18:5, 22:35
Giấc Mơ Mỹ   9:30, 16:25, 19:35
Vòng Xoáy Lừa Đảo   11:55
Phiêu Lưu Ký   9:0, 10:0, 11:0, 12:0, 13:0, 14:0, 15:0, 16:0, 17:0, 18:0, 19:0, 20:0, 21:0
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   10:0, 13:55, 16:45, 20:10, 22:5
Giấc Mộng Kinh Hoàng   9:5, 13:45, 15:50, 17:10, 18:50, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Coco   9:10, 18:0, 21:30
Mẹ Chồng   8:0, 23:40
Bố ngoan, Bố hư 2   14:0, 15:5
Vòng Xoáy Lừa Đảo   0:0
Vòng Xoay Cám Dỗ   8:30
Phiêu Lưu Ký   8:45, 9:30, 10:40, 11:40, 12:50, 13:50, 16:0, 17:10, 18:10, 19:20, 20:20
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   10:5, 10:50, 12:40, 13:50, 15:20, 16:30, 19:10, 20:40, 21:45, 22:30
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   11:50, 16:10
Ngày Không Còn Mẹ   18:15, 20:30, 22:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Coco   9:30
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   14:50
Mẹ Chồng   17:10, 23:50
Bố ngoan, Bố hư 2   12:45, 19:10
Hàng Ma Truyện   8:0, 21:20
Vòng Xoáy Lừa Đảo   10:20, 23:20
Vòng Xoay Cám Dỗ   8:5
Phiêu Lưu Ký   8:40, 12:10, 14:30, 15:20, 16:50, 17:40, 19:0, 20:0
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   9:10, 9:40, 10:0, 11:0, 12:15, 12:50, 13:10, 14:10, 16:0, 16:20, 17:20, 19:10, 19:30, 20:30, 21:15, 22:15, 22:40, 23:40
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   8:10, 10:20, 17:0, 21:40
Ngày Không Còn Mẹ   12:30, 19:20, 22:20
Giấc Mộng Kinh Hoàng   15:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Coco   9:40, 15:40, 19:40
Mẹ Chồng   13:40, 21:45
Bố ngoan, Bố hư 2   11:40, 15:10, 21:20
Giấc Mơ Mỹ   13:40, 17:40, 21:40
Phiêu Lưu Ký   10:0, 11:0, 13:5, 17:15, 18:30, 19:20
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   10:40, 12:10, 15:0, 16:10, 17:50, 19:0, 20:40
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   10:15, 12:20, 14:25, 16:30, 20:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Coco   10:35, 13:35, 15:45, 19:0, 20:35
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   9:25, 16:10, 18:25
Mẹ Chồng   14:15, 17:45, 23:20
Bố ngoan, Bố hư 2   10:40, 22:30
Giấc Mơ Mỹ   8:40, 11:35, 23:0
Phiêu Lưu Ký   8:45, 9:30, 10:50, 11:35, 12:55, 13:40, 15:0, 17:5, 18:10, 19:10, 20:15, 21:15
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   9:10, 12:0, 13:10, 14:50, 16:0, 17:40, 19:40, 20:30, 21:30, 22:25
Giấc Mộng Kinh Hoàng   9:0, 12:40, 16:10, 23:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Coco   12:35, 14:10, 19:20
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   20:20
Mẹ Chồng   8:50, 16:40, 21:15
Bố ngoan, Bố hư 2   12:20, 15:10, 23:0
Hàng Ma Truyện   12:0, 18:50
Vòng Xoay Cám Dỗ   9:50
Phiêu Lưu Ký   9:40, 13:0, 15:20, 20:50
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   9:30, 10:30, 12:30, 13:30, 15:30, 16:30, 17:20, 18:0, 18:40, 19:40, 21:0, 21:50
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   10:10, 16:55
Ngày Không Còn Mẹ   10:20, 14:30, 17:0, 19:0, 21:40, 22:40
Giấc Mộng Kinh Hoàng   11:0, 22:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Coco   9:40, 15:30
Mẹ Chồng   13:30, 18:0
Bố ngoan, Bố hư 2   9:50, 14:10, 18:30
Vòng Xoáy Lừa Đảo   23:30
Vòng Xoay Cám Dỗ   9:0
Phiêu Lưu Ký   10:30, 12:40, 14:50, 17:0, 19:10, 20:10, 21:20
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   10:40, 12:30, 13:40, 16:40, 18:10, 19:40, 21:10, 22:40
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   12:0, 16:20, 20:40, 22:50
Ngày Không Còn Mẹ   11:10, 15:40, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Coco   9:20, 10:10, 13:0, 16:0, 19:0, 21:20
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   0:15, 15:10
Mẹ Chồng   8:10, 15:20, 18:20, 19:50
Bố ngoan, Bố hư 2   10:50
Hàng Ma Truyện   8:10
Vòng Xoáy Lừa Đảo   8:0
Vòng Xoay Cám Dỗ   10:20
Phiêu Lưu Ký   11:40, 13:50, 16:50, 17:30, 20:30, 22:40
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   8:0, 8:50, 9:50, 10:15, 11:0, 11:50, 12:30, 13:20, 14:0, 14:50, 15:30, 16:20, 17:0, 17:50, 18:30, 19:20, 19:40, 20:0, 20:50, 21:30, 22:15, 22:40, 23:0, 23:50
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   8:45
Ngày Không Còn Mẹ   12:50, 14:30, 17:30, 22:0
Giấc Mộng Kinh Hoàng   12:30, 23:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giao Ước Chết   9:50, 12:5, 17:30, 19:35, 21:40
Mẹ Chồng   9:30, 11:15, 13:0, 15:35, 19:50, 21:30
và 7 Kiếp Nạn   10:40, 15:45, 20:5
Bố ngoan, Bố hư 2   9:0, 13:55, 17:50
Giấc Mơ Mỹ   8:50, 16:10, 21:50
Phiêu Lưu Ký   9:45, 11:50, 14:10, 15:40, 18:5, 19:20, 21:0
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   10:50, 11:55, 13:40, 14:50, 16:30, 17:40, 20:30
Giấc Mộng Kinh Hoàng   10:0, 12:20, 14:0, 17:20, 19:15, 21:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   10:30, 13:0, 16:30, 20:30
Mẹ Chồng   11:20, 14:25, 18:40
Bố ngoan, Bố hư 2   12:35, 21:40
Hàng Ma Truyện   16:15, 18:0
Giấc Mơ Mỹ   11:5, 19:45
Phiêu Lưu Ký   9:5, 10:5, 11:15, 12:5, 13:15, 14:5, 15:15, 16:5, 17:15, 18:5, 19:15, 20:15, 21:15, 22:15
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   9:20, 15:5, 21:45
Giấc Mộng Kinh Hoàng   9:40, 13:10, 14:50, 17:0, 18:35, 20:5, 22:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Mẹ Chồng   9:40, 11:15, 13:30, 15:30, 19:45, 21:45
Bố ngoan, Bố hư 2   10:10, 18:5, 22:20
Hàng Ma Truyện   14:15
Vòng Xoáy Lừa Đảo   9:0, 13:15, 17:30
Vòng Xoay Cám Dỗ   8:20
Phiêu Lưu Ký   9:10, 11:20, 13:30, 15:35, 15:45, 18:0, 19:10, 20:10, 21:20
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   8:50, 10:20, 11:50, 13:20, 14:50, 16:20, 17:50, 19:20, 20:50
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   12:10, 16:0, 21:55
Giấc Mộng Kinh Hoàng   8:30, 11:40, 15:30, 17:20, 20:5, 22:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Mẹ Chồng   8:30, 13:30, 21:30
Bố ngoan, Bố hư 2   10:45, 14:50, 18:40
Hàng Ma Truyện   14:0
Vòng Xoáy Lừa Đảo   9:30, 11:45, 15:50, 20:15
Vòng Xoay Cám Dỗ   12:50
Phiêu Lưu Ký   8:50, 11:0, 13:10, 15:20, 17:30, 18:5, 19:40, 21:50
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   8:40, 10:30, 11:40, 14:40, 15:30, 17:40, 18:30, 20:40
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   9:10, 11:10, 13:10, 15:10, 17:10, 19:10, 21:10
Giấc Mộng Kinh Hoàng   9:0, 16:55, 20:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Mẹ Chồng   9:15, 11:20, 13:25, 15:30, 17:35, 19:40, 21:45
Bố ngoan, Bố hư 2   10:5, 14:0, 17:40
Hàng Ma Truyện   8:25, 16:0
Vòng Xoáy Lừa Đảo   10:55, 13:5, 17:20, 19:30
Vòng Xoay Cám Dỗ   8:45
Phiêu Lưu Ký   9:0, 10:30, 11:5, 13:10, 14:15, 15:15, 17:20, 18:0, 19:25, 21:30
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   8:40, 10:0, 11:30, 12:50, 14:20, 15:40, 17:10, 18:30, 20:0, 21:20
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   12:5, 19:40, 21:35
Ngày Không Còn Mẹ   8:50, 15:15, 21:40
Giấc Mộng Kinh Hoàng   8:50, 12:35, 16:20, 20:5, 21:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Mẹ Chồng   13:10
Bố ngoan, Bố hư 2   9:0, 17:10, 21:20
Hàng Ma Truyện   8:50
Vòng Xoáy Lừa Đảo   11:0, 15:0, 19:10
Phiêu Lưu Ký   8:40, 10:50, 13:0, 15:10, 17:20, 19:30, 21:40
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   9:40, 12:30, 15:20, 18:10, 21:0
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   12:20, 14:20, 18:0, 20:0, 22:0
Giấc Mộng Kinh Hoàng   10:40, 16:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Mẹ Chồng   10:0, 14:5, 18:0, 22:0, 23:20
Bố ngoan, Bố hư 2   13:5, 15:30, 19:25
Hàng Ma Truyện   9:40, 13:35, 17:40, 19:35, 23:35
Giấc Mơ Mỹ   11:35, 21:30
Vòng Xoáy Lừa Đảo   17:15
Vòng Xoay Cám Dỗ   8:55, 11:0, 15:15
Phiêu Lưu Ký   9:5, 13:0, 15:10, 17:20, 19:30, 21:40
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   8:30, 11:25, 14:20, 17:20, 20:15, 23:10
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   12:0, 16:0, 20:0, 21:55, 23:59
Ngày Không Còn Mẹ   9:5, 11:15, 13:25, 15:40, 19:40, 23:55
Giấc Mộng Kinh Hoàng   11:15, 17:55, 21:35, 23:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Mẹ Chồng   11:20, 13:30, 15:40, 17:50, 20:0
Bố ngoan, Bố hư 2   14:40, 19:10
Hàng Ma Truyện   20:40, 22:40
Giấc Mơ Mỹ   23:20
Vòng Xoáy Lừa Đảo   12:20, 16:50
Vòng Xoay Cám Dỗ   9:10, 22:10
Phiêu Lưu Ký   9:50, 12:0, 16:10, 18:20
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   8:20, 9:20, 10:20, 11:20, 13:20, 14:20, 16:20, 17:20, 19:20, 20:20, 21:20, 22:20
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   11:50, 16:30, 21:0, 23:10
Ngày Không Còn Mẹ   9:30, 14:0, 18:40
Giấc Mộng Kinh Hoàng   8:20, 14:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Mẹ Chồng   10:45, 14:55, 18:50
Bố ngoan, Bố hư 2   8:40, 12:55, 17:10
Hàng Ma Truyện   21:20
Vòng Xoáy Lừa Đảo   12:40, 19:5
Vòng Xoay Cám Dỗ   8:30
Phiêu Lưu Ký   9:15, 10:0, 11:20, 12:10, 13:25, 14:20, 15:30, 16:30, 17:35, 18:40, 19:10, 19:40, 20:50, 21:45
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   8:45, 9:45, 11:40, 12:40, 14:35, 15:35, 17:30, 18:30, 20:25, 21:25
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   11:10, 15:0, 20:45
Ngày Không Còn Mẹ   10:40, 14:55, 16:50, 21:20
Giấc Mộng Kinh Hoàng   9:20, 13:10, 17:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Mẹ Chồng   9:20, 13:25
Bố ngoan, Bố hư 2   8:50, 15:20, 21:40
Hàng Ma Truyện   8:40
Vòng Xoáy Lừa Đảo   11:15, 17:20, 19:30
Phiêu Lưu Ký   10:55, 13:0, 15:5, 17:10, 19:15, 21:20
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   8:50, 9:0, 11:55, 12:25, 14:50, 17:45, 19:5, 20:40
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   10:30, 15:20, 22:0
Giấc Mộng Kinh Hoàng   17:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Mẹ Chồng   10:40, 12:35, 14:30, 16:25, 20:40, 22:25
Bố ngoan, Bố hư 2   9:0, 13:15, 17:30
Hàng Ma Truyện   8:50, 22:10
Vòng Xoáy Lừa Đảo   11:0, 15:15, 18:20
Phiêu Lưu Ký   9:10, 11:20, 12:40, 13:30, 15:40, 16:50, 17:50, 19:0, 20:0
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   9:20, 12:10, 15:0, 17:50, 19:30, 20:40
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   10:40, 14:50, 21:10
Giấc Mộng Kinh Hoàng   8:50, 22:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Bố ngoan, Bố hư 2   10:50, 14:45, 18:40
Hàng Ma Truyện   9:0
Phiêu Lưu Ký   10:25, 12:40, 17:0
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   8:30, 11:30, 14:30, 17:30, 19:15, 20:30
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   8:20, 14:55, 20:45
Giấc Mộng Kinh Hoàng   12:55, 16:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Bố ngoan, Bố hư 2   11:30, 23:30
Hàng Ma Truyện   23:40
Vòng Xoay Cám Dỗ   16:10
Phiêu Lưu Ký   9:10, 14:30, 17:0, 19:20, 21:30
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   9:0, 10:0, 10:40, 11:0, 12:0, 13:0, 13:50, 15:0, 16:10, 16:50, 18:0, 19:10, 19:50, 20:30, 21:0, 22:10, 22:50
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   9:20, 13:30, 18:20
Ngày Không Còn Mẹ   8:40, 13:40, 17:45, 20:0, 22:20