Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Những Cô Gái và Gangster   8:40, 20:50, 22:35
Siêu Sao Siêu Ngố   11:25, 13:10, 17:25
Chiến Binh Báo Đen   8:45, 14:55, 19:30
Tháng Năm Rực Rỡ   8:30, 9:5, 10:45, 11:20, 12:15, 13:0, 13:35, 15:15, 15:50, 16:20, 17:35, 18:5, 18:35, 19:50, 20:20, 21:30, 22:5
Nếp Gấp Thời Gian   10:50, 15:25, 19:55
Dinh Thự Winchester   17:30, 22:10
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   8:35, 13:10, 17:40, 22:10
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   8:25, 10:40, 12:55, 15:10, 19:15
Luật Quỷ   10:25, 14:30, 22:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Những Cô Gái và Gangster   9:30, 11:25, 14:20, 16:10, 18:0, 19:45, 21:30
Tháng Năm Rực Rỡ   9:40, 12:0, 12:40, 14:50, 17:15, 19:30, 20:20, 21:35, 22:35
Bước Chân An Lạc   13:0
Nếp Gấp Thời Gian   9:20, 10:50, 17:10
Dinh Thự Winchester   9:0, 18:50, 23:0
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   11:15, 13:30, 15:45, 18:5, 19:20, 20:45, 21:45
10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   9:5, 10:55, 17:5
Dế Apollo và Nữ Hoàng   13:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Những Cô Gái và Gangster   9:0, 11:50, 13:30, 15:10, 16:50, 17:50, 20:5
Tháng Năm Rực Rỡ   9:10, 10:0, 11:25, 12:10, 13:35, 14:30, 15:40, 17:55, 19:55, 20:50, 21:30
Nếp Gấp Thời Gian   13:15, 15:25, 17:35
Dinh Thự Winchester   9:25, 15:55, 17:45, 19:35, 21:35, 22:10
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   9:40, 10:40, 11:20, 13:30, 15:45, 19:30, 21:40
Luật Quỷ   9:45, 12:50, 16:40, 19:40, 21:45
Dế Apollo và Nữ Hoàng   11:20, 14:20, 18:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Những Cô Gái và Gangster   11:20, 17:15, 18:50, 23:0
Thỏ Peter   12:25
Chiến Binh Báo Đen   9:25, 14:35, 20:10
Tháng Năm Rực Rỡ   9:20, 10:15, 10:40, 11:10, 11:45, 12:40, 13:30, 14:10, 15:0, 15:50, 16:35, 17:25, 18:10, 19:0, 19:50, 20:30, 21:25, 22:15, 22:50
Nếp Gấp Thời Gian   17:30
Dinh Thự Winchester   9:15, 15:10, 19:10
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   8:40, 9:20, 10:0, 11:40, 12:20, 13:0, 14:0, 14:40, 15:20, 16:20, 17:0, 17:40, 19:20, 20:0, 21:0, 21:40, 22:20
Luật Quỷ   13:15, 21:20
Điệp Vụ Biển Đỏ   10:20, 14:50, 19:30, 22:10
10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   8:25, 13:0, 17:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Những Cô Gái và Gangster   10:40, 12:30, 14:20, 18:0, 19:50
Chiến Binh Báo Đen   9:10
Tháng Năm Rực Rỡ   8:30, 9:20, 10:50, 11:40, 13:10, 14:0, 15:30, 16:20, 17:50, 18:40, 20:10, 21:0
Nếp Gấp Thời Gian   8:20, 12:45, 17:15
Dinh Thự Winchester   11:50, 16:30
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   10:30, 15:0, 18:30, 19:30, 21:50
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   8:40, 11:0, 13:20, 14:10, 15:40, 18:0, 20:20, 20:50, 21:40
Luật Quỷ   8:50, 16:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Những Cô Gái và Gangster   10:45, 13:0, 14:45, 16:30, 18:30, 20:15, 22:0
798Mười   15:30, 20:0
Siêu Sao Siêu Ngố   9:30, 13:45, 18:15
Tháng Năm Rực Rỡ   10:15, 11:45, 14:0, 16:15, 18:45, 19:30, 21:0, 21:45
Nếp Gấp Thời Gian   13:15, 16:0, 22:0
Dinh Thự Winchester   11:30, 19:45
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   9:45, 11:15, 12:30, 13:30, 15:45, 16:45, 18:15, 19:0, 20:30, 21:15
Luật Quỷ   12:15, 14:15, 18:0
Điệp Vụ Biển Đỏ   10:30, 15:15, 21:30
Dế Apollo và Nữ Hoàng   10:0, 15:0, 18:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Những Cô Gái và Gangster   9:0, 10:50, 15:20, 19:15
Chiến Binh Báo Đen   12:40, 15:30
Nếp Gấp Thời Gian   12:30, 17:0, 19:30
Dinh Thự Winchester   9:0, 17:15, 21:10
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   9:10, 9:50, 10:30, 11:40, 12:10, 12:50, 14:0, 14:30, 15:10, 16:20, 16:50, 18:40, 19:10, 19:50, 21:0, 21:30
Luật Quỷ   8:40, 15:0
Điệp Vụ Biển Đỏ   9:50, 11:0, 20:10
10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   13:45, 18:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Những Cô Gái và Gangster   15:15, 19:15
Chiến Binh Báo Đen   12:0, 15:30
Tháng Năm Rực Rỡ   8:50, 9:40, 11:10, 12:0, 13:30, 14:20, 16:40, 18:10, 19:0, 21:20, 22:10
Nếp Gấp Thời Gian   12:50, 14:50, 19:30
Dinh Thự Winchester   9:30, 17:20, 21:15
Luật Quỷ   9:0, 17:10
Điệp Vụ Biển Đỏ   9:20, 11:0, 20:10, 22:0
10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   13:40, 18:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Những Cô Gái và Gangster   9:10, 12:50, 20:40
Chiến Binh Báo Đen   9:50
Tháng Năm Rực Rỡ   9:20, 10:40, 12:10, 13:0, 14:0, 14:30, 15:20, 16:20, 16:50, 17:40, 18:20, 19:10, 20:0, 21:30, 22:20
Nếp Gấp Thời Gian   9:0, 14:10, 19:20
Dinh Thự Winchester   8:55, 22:35
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   9:40, 11:0, 11:40, 12:40, 13:20, 15:0, 15:40, 17:20, 18:0, 18:40, 19:40, 20:20, 21:0, 22:0, 22:40
Luật Quỷ   8:40, 14:40
Điệp Vụ Biển Đỏ   11:30, 16:40, 21:50
10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   11:0, 16:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Những Cô Gái và Gangster   12:40, 17:40
Chiến Binh Báo Đen   11:20, 16:40, 22:0
Tháng Năm Rực Rỡ   9:20, 10:20, 11:0, 11:50, 12:50, 13:30, 14:20, 15:20, 16:0, 16:50, 17:50, 18:30, 19:20, 20:20, 21:50
Nếp Gấp Thời Gian   8:50, 14:10, 19:30
Dinh Thự Winchester   9:10, 13:30, 17:50
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   8:40, 10:0, 10:40, 11:10, 12:30, 13:10, 13:40, 15:0, 15:40, 16:10, 17:30, 18:10, 18:40, 20:0, 21:10
Luật Quỷ   9:0, 21:0
Điệp Vụ Biển Đỏ   9:45, 14:45, 19:45
10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   11:30, 15:50, 20:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Những Cô Gái và Gangster   11:30
Chiến Binh Báo Đen   12:0, 20:0
Tháng Năm Rực Rỡ   9:0, 10:0, 12:20, 13:40, 14:40, 17:0, 18:20, 19:20
Nếp Gấp Thời Gian   19:0
Dinh Thự Winchester   13:20
Three Billboards: Truy Tìm Công Lý   14:50
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   9:30, 10:30, 11:20, 11:50, 12:50, 14:10, 15:10, 16:0, 16:30, 17:30, 18:50, 19:50, 20:40
Luật Quỷ   15:20, 21:30
Điệp Vụ Biển Đỏ   9:20, 17:15
10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   9:40, 17:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Những Cô Gái và Gangster   11:55, 13:50, 19:15
Tháng Năm Rực Rỡ   9:30, 11:10, 13:0, 13:30, 15:20, 16:0, 17:40, 20:0, 20:40, 21:10, 22:20
Nếp Gấp Thời Gian   10:30, 18:0
Dinh Thự Winchester   9:50, 15:50, 20:25
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   9:40, 10:10, 10:40, 12:0, 12:30, 14:20, 15:0, 15:30, 16:40, 17:20, 18:20, 19:0, 19:40, 21:20, 22:0
Điệp Vụ Biển Đỏ   11:50, 16:30
10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   9:20, 14:40, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Những Cô Gái và Gangster   8:40, 11:30
Chiến Binh Báo Đen   11:40, 16:20
Tháng Năm Rực Rỡ   9:20, 11:40, 13:0, 14:0, 15:20, 16:20, 18:40, 20:20, 21:0, 23:20
Nếp Gấp Thời Gian   10:30, 19:0
Dinh Thự Winchester   9:30, 14:20, 21:10
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   9:10, 11:30, 12:30, 13:50, 14:50, 16:10, 17:10, 18:30, 19:30, 20:50, 21:30, 21:50, 22:40, 23:10, 23:50
Luật Quỷ   9:50, 15:10
Điệp Vụ Biển Đỏ   17:40, 23:10
10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   0:10, 13:20, 17:0
Tạm Biệt Christopher Robin   10:10, 18:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Những Cô Gái và Gangster   9:0, 19:15
Chiến Binh Báo Đen   9:10, 15:50
Tháng Năm Rực Rỡ   9:0, 10:0, 10:45, 11:30, 12:30, 13:15, 14:0, 15:0, 15:40, 16:30, 17:30, 19:0, 20:0, 20:50, 21:30, 22:30
Nếp Gấp Thời Gian   12:0, 14:40, 20:15
Dinh Thự Winchester   11:20, 13:30, 18:40
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   10:30, 13:0, 15:30, 18:0, 20:30, 22:20
Luật Quỷ   17:10, 21:15
Điệp Vụ Biển Đỏ   11:0, 13:50, 16:40, 19:30
10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   9:20, 18:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Những Cô Gái và Gangster   9:15, 13:10, 15:50, 17:5, 18:50, 21:20
Siêu Sao Siêu Ngố   9:15, 13:15, 17:15, 21:15
Chiến Binh Báo Đen   10:45, 15:35, 20:25
Tháng Năm Rực Rỡ   8:30, 9:40, 10:45, 11:55, 13:0, 14:10, 15:15, 16:25, 17:30, 18:10, 18:40, 19:45, 20:55, 22:0
Nếp Gấp Thời Gian   11:0, 14:55, 20:35
Dinh Thự Winchester   8:30, 10:25, 14:35, 18:45
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   8:30, 11:0, 13:20, 15:0, 19:0, 21:45
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   8:30, 10:45, 12:20, 13:0, 15:15, 16:30, 17:30, 19:45, 20:40, 22:0
Luật Quỷ   8:30, 10:20, 12:10, 14:0, 17:40, 19:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Những Cô Gái và Gangster   11:40, 15:30, 22:25
798Mười   14:20
Tháng Năm Rực Rỡ   9:5, 11:30, 13:40, 15:50, 18:0, 19:10, 20:15, 21:20, 22:10
Nếp Gấp Thời Gian   11:30, 17:40, 20:35
Dinh Thự Winchester   10:45, 18:45
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   16:15
Three Billboards: Truy Tìm Công Lý   13:20, 20:0
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   10:5, 11:15, 12:20, 13:30, 14:35, 15:45, 16:50, 18:0, 19:5, 20:10, 21:20, 22:20
Luật Quỷ   9:45, 12:35, 19:45, 22:40
Điệp Vụ Biển Đỏ   9:10, 15:10, 21:30
Dế Apollo và Nữ Hoàng   9:55, 13:35, 17:10, 18:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Những Cô Gái và Gangster   9:0, 10:45, 12:30, 12:40, 14:30, 15:30, 16:25, 18:10, 19:15, 20:0, 21:0
Tháng Năm Rực Rỡ   10:0, 12:20, 13:15, 14:40, 16:20, 17:0, 18:0, 19:20, 20:20, 21:40, 22:40
Bước Chân An Lạc   11:45
Nếp Gấp Thời Gian   9:30, 14:15, 21:45
Dinh Thự Winchester   11:20, 17:15, 22:50
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   9:50, 12:10, 14:30, 15:40, 16:50, 19:10, 20:30, 21:30, 22:45
10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   10:45, 13:40, 18:45
Dế Apollo và Nữ Hoàng   9:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Những Cô Gái và Gangster   9:20, 11:5, 12:0, 12:50, 14:35, 15:40, 16:20, 18:5, 19:10, 19:50, 21:0, 22:45, 23:45
Tháng Năm Rực Rỡ   9:20, 11:40, 14:0, 15:15, 16:20, 18:40, 19:55, 20:55, 21:35, 22:35, 23:15
Bước Chân An Lạc   11:10, 13:45, 18:25
Nếp Gấp Thời Gian   9:0, 13:5, 17:0
Dinh Thự Winchester   8:55, 12:35, 17:25, 23:50
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   9:45, 12:5, 13:0, 14:25, 16:45, 17:35, 19:5, 20:20, 21:20, 22:15, 23:35
Điệp Vụ Biển Đỏ   9:20, 21:5
10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   11:15, 15:15, 19:20
Dế Apollo và Nữ Hoàng   10:50, 14:35
Tạm Biệt Christopher Robin   9:10, 16:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Những Cô Gái và Gangster   9:25, 11:10, 13:0, 14:50, 16:40, 17:0, 18:30, 20:20, 22:10, 22:50, 23:59
Siêu Sao Siêu Ngố   12:50
Tháng Năm Rực Rỡ   8:50, 10:0, 11:10, 12:20, 13:30, 14:40, 15:50, 17:0, 18:10, 19:20, 20:30, 21:40, 23:55
Nếp Gấp Thời Gian   8:25, 9:15, 15:15, 18:50
Dinh Thự Winchester   21:20, 23:0
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   10:25, 14:40
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   9:55, 12:20, 16:35, 19:0, 21:25, 23:50
Luật Quỷ   11:30, 17:35, 23:25
10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   8:5, 8:10, 14:45, 21:10
Dế Apollo và Nữ Hoàng   8:40, 13:25, 19:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Những Cô Gái và Gangster   9:0, 23:10
Chiến Binh Báo Đen   14:10
Tháng Năm Rực Rỡ   10:25, 11:30, 12:40, 13:50, 15:0, 16:10, 17:20, 18:30, 19:40, 20:50, 22:0
Nếp Gấp Thời Gian   9:10, 17:0
Dinh Thự Winchester   12:10, 22:10
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   9:40, 11:0, 12:0, 13:20, 14:20, 15:40, 16:40, 18:0, 19:0, 20:20, 21:20, 22:40
Điệp Vụ Biển Đỏ   9:30, 19:30
10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   8:40, 23:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Những Cô Gái và Gangster   9:0, 15:40
Chiến Binh Báo Đen   16:10, 21:45
Tháng Năm Rực Rỡ   8:20, 9:50, 10:50, 12:20, 13:20, 14:50, 15:50, 17:20, 18:20, 19:45, 20:45, 22:10, 23:10
Nếp Gấp Thời Gian   11:20, 18:15, 22:50
Dinh Thự Winchester   9:30, 13:30, 19:40
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   9:20, 10:20, 11:50, 12:50, 13:45, 14:20, 15:20, 16:50, 17:50, 19:15, 20:15, 21:40, 22:40
Luật Quỷ   17:40, 21:50
Điệp Vụ Biển Đỏ   11:0, 19:0
10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   11:35, 16:20, 20:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Những Cô Gái và Gangster   9:0, 10:45, 11:20, 12:30, 14:15, 16:0, 17:10, 17:45, 20:45, 21:15, 22:30, 23:0
Tháng Năm Rực Rỡ   9:5, 11:0, 11:25, 13:45, 16:5, 17:35, 18:25, 20:45, 21:30, 22:0, 23:5
Nếp Gấp Thời Gian   9:20, 13:35, 17:50
Dinh Thự Winchester   9:50, 11:35, 15:50, 20:5, 22:25
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   9:10, 10:0, 11:30, 12:20, 13:10, 13:50, 14:40, 16:10, 17:0, 18:30, 20:0, 20:45, 21:40, 23:5
Điệp Vụ Biển Đỏ   11:55, 14:45, 18:45
10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   9:10, 15:10, 17:0
Dế Apollo và Nữ Hoàng   9:35, 13:20, 15:25, 19:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Những Cô Gái và Gangster   9:0, 10:45, 11:30, 12:30, 13:15, 14:15, 16:0, 17:45, 19:30, 21:15, 23:0
Tháng Năm Rực Rỡ   9:30, 11:10, 15:40, 18:0, 19:0, 20:20, 22:55
Bước Chân An Lạc   15:5, 18:15
Nếp Gấp Thời Gian   9:20, 13:30, 17:5
Dinh Thự Winchester   17:0, 21:0, 22:25
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   9:50, 11:20, 12:10, 13:40, 14:30, 16:0, 16:50, 19:10, 20:10, 21:30, 22:40
10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   9:35, 21:20, 23:5
Dế Apollo và Nữ Hoàng   9:25, 11:50, 13:35, 15:20, 19:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Những Cô Gái và Gangster   8:45, 10:20, 11:0, 12:5, 13:35, 15:0, 16:20, 17:35, 18:15, 19:15, 20:0, 21:15, 23:20
Tháng Năm Rực Rỡ   9:5, 11:20, 12:45, 14:15, 14:55, 16:5, 17:10, 18:20, 19:25, 20:35, 20:55, 22:10, 22:50
Bước Chân An Lạc   18:5
Nếp Gấp Thời Gian   8:30, 12:10, 14:15
Dinh Thự Winchester   10:15, 12:20, 23:10
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   8:45, 10:25, 12:40, 13:50, 15:20, 16:45, 19:0, 19:55, 21:45, 22:55
10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   8:40, 16:30, 21:40
Dế Apollo và Nữ Hoàng   8:35, 10:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Những Cô Gái và Gangster   8:55, 10:25, 12:30, 16:5, 18:35, 21:25
Tháng Năm Rực Rỡ   9:25, 11:35, 13:50, 14:55, 16:5, 17:5, 18:20, 19:15, 20:30, 22:45
Bí Ẩn Sau Tấm Gương   14:45
Nếp Gấp Thời Gian   9:5, 12:5, 17:35
Dinh Thự Winchester   10:35, 14:10, 21:45, 23:35
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   9:0, 10:25, 11:15, 12:40, 13:30, 15:45, 18:0, 19:30, 20:15, 21:30, 22:30, 23:5
Luật Quỷ   8:40, 11:15, 13:0, 14:10, 16:45, 17:45, 20:20, 22:10, 23:45
Dế Apollo và Nữ Hoàng   8:45, 15:55, 19:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Những Cô Gái và Gangster   9:0, 17:30
Chiến Binh Báo Đen   10:50, 15:30, 20:20
Tháng Năm Rực Rỡ   8:0, 9:0, 10:20, 11:20, 12:40, 13:40, 15:0, 16:0, 17:20, 18:20, 19:0, 19:40, 20:40, 21:20, 22:0, 23:0
Nếp Gấp Thời Gian   10:50, 15:10
Dinh Thự Winchester   8:50, 13:30, 18:10
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   9:40, 10:40, 12:0, 13:0, 14:20, 15:20, 16:40, 17:40, 19:20, 20:0, 21:40, 22:20
Luật Quỷ   13:15, 23:0
Điệp Vụ Biển Đỏ   9:50, 14:30, 17:10, 21:40
10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   8:0, 12:30, 19:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Những Cô Gái và Gangster   9:10, 13:10, 17:10, 19:0
Chiến Binh Báo Đen   11:40, 16:50
Tháng Năm Rực Rỡ   9:30, 10:40, 13:0, 13:45, 15:20, 17:40, 20:0
Bước Chân An Lạc   11:45, 16:0
Nếp Gấp Thời Gian   9:20, 14:20, 19:30
Dinh Thự Winchester   11:50, 14:0, 18:0, 21:0
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   10:0, 12:20, 14:40, 17:0, 19:20
Luật Quỷ   11:10, 15:10
Điệp Vụ Biển Đỏ   9:30, 12:10, 14:50, 17:30, 20:20
10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   9:50, 16:10, 20:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Những Cô Gái và Gangster   9:10, 18:0
Tháng Năm Rực Rỡ   9:30, 11:0, 13:20, 14:20, 15:40, 18:20, 19:0, 20:10, 22:40
Nếp Gấp Thời Gian   10:30, 15:0
Dinh Thự Winchester   17:30
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   9:0, 10:0, 10:40, 11:20, 11:50, 13:0, 13:40, 15:20, 16:0, 16:40, 17:40, 20:0, 20:40, 21:20, 22:20
10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   13:10, 19:40, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Những Cô Gái và Gangster   9:40, 16:0
Tháng Năm Rực Rỡ   9:30, 10:30, 11:50, 13:0, 14:10, 15:30, 16:40, 18:0, 19:0, 20:30, 21:20, 22:10
Nếp Gấp Thời Gian   15:0, 19:50
Dinh Thự Winchester   11:30, 17:50
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   10:0, 12:20, 13:40, 14:40, 17:0, 19:20, 21:40, 22:20
Điệp Vụ Biển Đỏ   10:10, 19:30
10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   12:50, 17:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Những Cô Gái và Gangster   8:20, 13:0, 15:40, 21:50
Chiến Binh Báo Đen   9:20, 14:30, 19:40
Tháng Năm Rực Rỡ   8:30, 9:10, 10:20, 11:30, 12:40, 13:20, 13:45, 16:0, 17:10, 18:15, 19:10, 20:30, 21:30, 22:20, 23:20
Nếp Gấp Thời Gian   10:30, 12:10, 12:50, 16:50, 18:0
Dinh Thự Winchester   10:0, 14:0, 19:50, 23:45
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   9:30, 11:0, 14:10, 14:50, 16:30, 17:20, 17:40, 20:0, 20:30, 21:10, 22:20, 23:30, 23:50
Luật Quỷ   12:0, 15:0, 16:10, 21:20, 23:0
Điệp Vụ Biển Đỏ   10:15, 17:10, 22:50
10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   8:45, 15:10, 19:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Những Cô Gái và Gangster   8:50, 13:0, 17:10, 19:20, 22:15
Siêu Sao Siêu Ngố   11:15, 15:40, 22:15
Chiến Binh Báo Đen   8:40, 13:5, 17:30
Tháng Năm Rực Rỡ   9:0, 10:40, 11:20, 12:50, 13:40, 14:50, 16:0, 17:0, 18:20, 19:0, 20:5, 20:40, 21:20, 22:0
Nếp Gấp Thời Gian   10:45, 15:15, 19:45
Dinh Thự Winchester   9:0, 15:0
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   8:30, 13:0, 17:30
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   8:45, 9:50, 11:5, 12:10, 13:25, 14:30, 16:50, 17:35, 19:10, 19:55, 21:30
Luật Quỷ   11:0, 15:45, 21:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Những Cô Gái và Gangster   8:40, 16:50
Tháng Năm Rực Rỡ   9:50, 10:30, 12:10, 12:50, 14:30, 15:10, 16:50, 17:30, 18:40, 19:10, 19:50, 20:40, 21:30
Nếp Gấp Thời Gian   8:30, 10:40, 14:40
Dinh Thự Winchester   14:0, 22:10
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   9:20, 11:40, 16:0, 18:20
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   9:40, 12:0, 14:20, 16:40, 19:0, 21:20
Luật Quỷ   12:50, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
798Mười   16:10
Tháng Năm Rực Rỡ   9:0, 10:15, 11:10, 12:25, 13:20, 14:35, 15:30, 16:45, 17:40, 19:0, 19:50, 21:30, 22:30
Nếp Gấp Thời Gian   10:35, 16:25, 18:5
Dinh Thự Winchester   13:0
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   9:25, 10:45, 11:40, 12:45, 13:55, 14:50, 17:5, 18:30, 19:20, 21:10, 22:0
Luật Quỷ   9:0, 20:45
Dế Apollo và Nữ Hoàng   9:5, 14:55, 20:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chiến Binh Báo Đen   15:20, 20:0
Tháng Năm Rực Rỡ   10:15, 12:30, 13:35, 14:45, 17:0, 19:15, 20:15, 21:35
Nếp Gấp Thời Gian   9:30, 13:15, 18:5
Dinh Thự Winchester   11:40, 14:20, 18:20, 22:20
Three Billboards: Truy Tìm Công Lý   11:0, 20:10
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   9:40, 12:0, 14:20, 15:50, 16:40, 19:0, 21:20, 22:30
Luật Quỷ   10:35, 16:15, 22:40
Dế Apollo và Nữ Hoàng   9:0
Tạm Biệt Christopher Robin   9:0, 12:20, 18:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tháng Năm Rực Rỡ   10:10, 12:5, 14:50, 16:40, 19:30, 21:20
Nếp Gấp Thời Gian   8:0, 14:25
Dinh Thự Winchester   10:5
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   8:0, 12:30, 17:10, 19:0, 21:50
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   8:40, 11:0, 13:20, 15:40, 18:0, 20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tháng Năm Rực Rỡ   8:50, 11:10, 12:20, 13:30, 14:40, 15:50, 18:10, 19:10, 20:30, 21:30
Nếp Gấp Thời Gian   8:40, 13:0, 17:20, 19:30
Dinh Thự Winchester   10:20
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   10:50, 15:10, 17:0, 21:40
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   9:40, 12:0, 14:20, 16:40, 19:0, 21:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tháng Năm Rực Rỡ   9:0, 11:20, 12:0, 13:40, 14:20, 16:0, 16:40, 18:20, 19:0, 20:40, 21:20
Nếp Gấp Thời Gian   9:10, 13:40, 18:10
Dinh Thự Winchester   10:0
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   11:20, 15:50, 20:20
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   9:20, 11:40, 14:0, 16:20, 18:40, 21:0