Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
22/03/2018 Nếp Gấp Thời Gian   08:00, 10:10, 18:00
Tháng Năm Rực Rỡ   08:10, 10:20, 12:30, 16:30, 20:00
Dinh Thự Winchester   08:30, 14:40, 18:10
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   10:00, 12:10, 14:20, 16:00, 20:20
Dế Apollo và Nữ Hoàng   12:20, 16:20, 18:40
Những Cô Gái và Gangster   14:00, 19:50, 21:30
19/03/2018 Nếp Gấp Thời Gian   08:00, 10:10, 18:00
Tháng Năm Rực Rỡ   08:10, 10:20, 12:30, 16:30, 20:00
Dinh Thự Winchester   08:30, 14:40, 18:10
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   10:00, 12:10, 14:20, 16:00, 20:20
Dế Apollo và Nữ Hoàng   12:20, 16:20, 18:40
Những Cô Gái và Gangster   14:00, 19:50, 21:30
18/03/2018 Nếp Gấp Thời Gian   08:00, 10:10, 18:00
Tháng Năm Rực Rỡ   08:10, 10:20, 12:30, 16:30, 20:00
Dinh Thự Winchester   08:30, 14:40, 18:10
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   10:00, 12:10, 14:20, 16:00, 20:20
Dế Apollo và Nữ Hoàng   12:20, 16:20, 18:40
Những Cô Gái và Gangster   14:00, 19:50, 21:30
17/03/2018 Nếp Gấp Thời Gian   08:00, 10:10, 18:00
Tháng Năm Rực Rỡ   08:10, 10:20, 12:30, 16:30, 20:00
Dinh Thự Winchester   08:30, 14:40, 18:10
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   10:00, 12:10, 14:20, 16:00, 20:20
Những Cô Gái và Gangster   14:00, 19:50, 21:30
16/03/2018 Nếp Gấp Thời Gian   08:00, 10:10, 18:00
Tháng Năm Rực Rỡ   08:10, 10:20, 12:30, 16:30, 20:00
Dinh Thự Winchester   08:30, 14:40, 18:10
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   10:00, 12:10, 14:20, 16:00, 20:20
Dế Apollo và Nữ Hoàng   12:20, 16:20, 18:40
Những Cô Gái và Gangster   14:00, 19:50, 21:30