Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
20/08/2018 Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   08:30, 18:10, 22:00
Alpha: Người Thủ Lĩnh   09:00, 12:30, 13:30, 16:20, 20:30
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   10:30, 14:20, 20:10, 22:10
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   11:00, 15:20, 18:00
19/08/2018 Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   08:30, 18:10, 22:00
Alpha: Người Thủ Lĩnh   10:30, 13:30, 16:20, 20:30
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   11:00, 15:20, 18:00
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   12:20, 14:20, 20:10, 22:10
18/08/2018 Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   08:30, 18:10, 22:00
Alpha: Người Thủ Lĩnh   09:00, 12:30, 13:30, 16:20, 20:30
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   10:30, 14:20, 20:10, 22:10
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   11:00, 15:20, 18:00
17/08/2018 Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   08:30, 18:10, 22:00
Alpha: Người Thủ Lĩnh   10:30, 13:30, 16:20, 20:30
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   11:00, 15:20, 18:00
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   12:20, 14:20, 20:10, 22:10
16/08/2018 Christopher Robin   08:00, 12:10, 18:40, 22:30
Trí Lực Siêu Phàm   08:10, 16:40, 18:30
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   10:00, 14:10, 20:40
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   10:10, 12:30, 14:30, 16:30, 20:30
15/08/2018 Christopher Robin   08:00, 12:10, 18:40, 22:30
Trí Lực Siêu Phàm   08:10, 16:40, 18:30
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   10:00, 14:10, 20:40
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   10:10, 12:30, 14:30, 16:30, 20:30
14/08/2018 Christopher Robin   08:00, 12:10, 18:40, 22:30
Trí Lực Siêu Phàm   08:10, 16:40, 18:30
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   10:00, 14:10, 20:40
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   10:10, 12:30, 14:30, 16:30, 20:30