Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
21/10/2017 Siêu Bão Địa Cầu   08:00, 11:20, 14:50, 16:30, 18:00, 19:40, 21:40
Oan hồn   08:20, 22:10
Tội Phạm Nhân Bản 2049   08:30, 10:00, 12:00, 13:20, 16:50, 20:00
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   10:10, 12:50, 14:40, 16:10, 18:30, 20:20
20/10/2017 Siêu Bão Địa Cầu   08:00, 09:50, 11:20, 13:40, 18:00, 20:30, 22:20
Oan hồn   08:10, 15:40, 22:00
Tội Phạm Nhân Bản 2049   08:30, 10:00, 12:50, 13:20, 15:50, 17:20, 20:00
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   11:50, 16:10, 18:40, 20:10
19/10/2017 Xác Chết Đêm Trăng   08:00, 09:40, 12:20, 14:10, 16:10, 18:00
Oan hồn   08:10, 12:00, 18:20
Siêu Bão Địa Cầu   08:20, 10:20, 12:00, 14:00, 16:00, 18:10, 20:10
Kẻ Ngoại Tộc   10:00, 14:20, 16:20, 20:20, 22:10
Tội Phạm Nhân Bản 2049   19:40
18/10/2017 Kẻ Ngoại Tộc   08:10, 10:10, 14:20, 16:20, 20:20, 22:10
Oan hồn   08:20, 12:20, 18:20, 22:00
Siêu Bão Địa Cầu   08:30, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:10
Xác Chết Đêm Trăng   10:30, 12:10, 14:10, 16:10, 18:10, 20:00, 21:40
17/10/2017 Kẻ Ngoại Tộc   08:10, 10:10, 14:20, 16:20, 20:20, 22:10
Oan hồn   08:20, 12:20, 18:20, 22:00
Siêu Bão Địa Cầu   08:30, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:10
Xác Chết Đêm Trăng   10:30, 12:10, 14:10, 16:10, 18:10, 20:00, 21:40
16/10/2017 Kẻ Ngoại Tộc   08:10, 10:10, 14:20, 16:20, 20:20, 22:10
Oan hồn   08:20, 12:20, 18:20, 22:00
Siêu Bão Địa Cầu   08:30, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:10
Xác Chết Đêm Trăng   10:30, 12:10, 14:10, 16:10, 18:10, 20:00, 21:40