Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
19/08/2017 Vệ Sĩ Sát Thủ   08:00, 16:00, 18:00, 21:50
Vương Quốc Xe Hơi 3   08:10, 10:20, 14:20, 16:20, 18:10
Bố Tớ Là Chân To   08:20, 10:10, 12:20, 14:10, 20:10
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   10:00, 12:00, 14:00, 18:20, 20:00, 22:00
Đảo Địa Ngục   11:50, 15:50, 20:20, 22:30
18/08/2017 Vệ Sĩ Sát Thủ   08:00, 16:00, 18:00, 21:50
Vương Quốc Xe Hơi 3   08:10, 10:20, 14:20, 16:20, 18:10
Bố Tớ Là Chân To   08:20, 10:10, 12:20, 14:10, 20:10
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   10:00, 12:00, 14:00, 18:20, 20:00, 22:00
Đảo Địa Ngục   11:50, 15:50, 20:20, 22:30
17/08/2017 Tòa Tháp Bóng Đêm   08:20, 12:30, 16:20, 18:20, 22:10
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   08:30, 10:10, 12:10, 14:10, 16:10, 18:10, 20:10, 21:50
Sắc Đẹp Ngàn Cân   08:40, 10:30, 12:20, 14:20, 20:20, 22:00
Vương Quốc Xe Hơi 3   10:20, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00
16/08/2017 Tòa Tháp Bóng Đêm   08:20, 12:30, 16:20, 18:20, 22:10
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   08:30, 10:10, 12:10, 14:10, 18:10, 20:10, 21:50
Sắc Đẹp Ngàn Cân   08:40, 10:30, 12:20, 14:20, 20:20, 22:00
Vương Quốc Xe Hơi 3   10:20, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00
15/08/2017 Tòa Tháp Bóng Đêm   08:20, 12:30, 16:20, 18:20, 22:10
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   08:30, 10:10, 12:10, 14:10, 16:10, 18:10, 20:10, 21:50
Sắc Đẹp Ngàn Cân   08:40, 10:30, 12:20, 14:20, 20:20, 22:00
Vương Quốc Xe Hơi 3   10:20, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00
14/08/2017 Tòa Tháp Bóng Đêm   08:20, 12:30, 16:20, 18:20, 22:10
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   08:30, 10:10, 12:10, 14:10, 16:10, 18:10, 20:10, 21:50
Sắc Đẹp Ngàn Cân   08:40, 10:30, 12:20, 14:20, 20:20, 22:00
Vương Quốc Xe Hơi 3   10:20, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00