Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
25/06/2017 [S.O.S] Sói Trắng   08:00, 21:40
Hung Thần Đại Dương   08:30, 10:10, 11:40, 14:00, 16:00, 18:20, 20:10
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   09:00, 10:00, 12:40, 13:20, 15:30, 18:00, 20:00, 20:40
Xác Ướp   12:00, 16:00, 18:10
24/06/2017 [S.O.S] Sói Trắng   08:00, 21:40
Hung Thần Đại Dương   08:30, 10:10, 11:40, 14:00, 16:00, 18:20, 20:10
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   09:00, 10:00, 12:40, 13:20, 15:30, 18:00, 20:00, 20:40
Xác Ướp   12:00, 16:00, 18:10
23/06/2017 [S.O.S] Sói Trắng   08:00, 21:40
Hung Thần Đại Dương   08:30, 10:10, 11:40, 14:00, 16:00, 18:20, 20:10
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   09:00, 10:00, 12:40, 13:20, 15:30, 18:00, 20:00, 20:40
Xác Ướp   16:00, 18:10
22/06/2017 [S.O.S] Sói Trắng   08:00, 18:30, 22:20
Hung Thần Đại Dương   08:30, 11:40, 14:10, 20:40, 22:30
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   09:00, 10:00, 12:40, 13:20, 15:30, 18:00, 20:10
Xác Ướp   10:10, 12:10, 15:50, 18:10, 20:30
Nữ Thần Chiến Binh   16:00
21/06/2017 [S.O.S] Sói Trắng   08:00, 18:30, 22:20
Hung Thần Đại Dương   08:30, 11:40, 14:10, 20:40, 22:30
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   09:00, 10:00, 12:40, 13:20, 15:30, 18:00, 20:10
Xác Ướp   10:10, 12:10, 15:50, 18:10, 20:30
Nữ Thần Chiến Binh   16:00
20/06/2017 [S.O.S] Sói Trắng   08:00, 16:00, 18:20, 21:50, 22:50
Đảo Của Dân Ngụ Cư   08:30, 16:30, 22:00
Nữ Thần Chiến Binh   09:00, 11:30, 14:00, 15:50, 20:20
Xác Ướp   10:00, 12:00, 14:00, 18:00, 20:00
Hung Thần Đại Dương   10:20, 12:10, 14:10, 18:30, 20:10
19/06/2017 [S.O.S] Sói Trắng   08:00, 16:00, 18:20, 21:50, 22:50
Đảo Của Dân Ngụ Cư   08:30, 16:30, 22:00
Nữ Thần Chiến Binh   09:00, 11:30, 14:00, 15:50, 20:20
Xác Ướp   10:00, 12:00, 14:00, 18:00, 20:00
Hung Thần Đại Dương   10:20, 12:10, 14:10, 18:30, 20:10
18/06/2017 [S.O.S] Sói Trắng   08:00, 16:00, 18:20, 21:50, 22:50
Nữ Thần Chiến Binh   09:00, 11:30, 14:00, 15:50, 20:20
Xác Ướp   10:00, 12:00, 14:00, 18:00, 20:00
Hung Thần Đại Dương   10:20, 12:10, 14:10, 18:30, 20:10