Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
19/10/2018 Venom   09:00, 09:40, 10:20, 11:00, 11:35, 12:15, 12:55, 13:30, 14:10, 14:50, 15:25, 16:05, 16:45, 17:20, 18:05, 18:40, 19:15, 20:00, 20:35, 21:10, 21:55, 22:20, 22:25, 23:00
Hồ Bơi Tử Thần   09:15, 12:25, 15:35, 21:20
7 Ngày Yêu   09:30, 15:30, 19:00
Mara: Kẻ Không Ngủ   09:35, 11:40, 15:00, 18:20, 20:00, 21:40, 23:20
Quý Cô Thừa Kế   09:50, 11:55, 14:00, 16:05, 18:10, 20:15, 22:30
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   10:00, 11:15, 12:30, 15:00, 17:30, 20:00, 22:25
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   10:00, 13:10, 16:20, 17:55, 21:05, 22:55
Sói Cô Độc   10:00, 11:15, 13:20, 16:40, 18:00, 19:40, 21:20
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   10:25, 15:00, 19:35
Bào Thai Quỷ   10:50, 14:00, 16:25, 19:45
Kế Hoạch Đổi Chồng   11:35, 14:45, 19:30
Bước Chân Đầu Tiên   12:30, 17:05, 21:40
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   13:45, 17:15, 20:45
Người Bất Tử   17:10, 19:30, 21:50, 22:40
18/10/2018 Venom   09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 10:55, 11:25, 11:55, 12:25, 12:50, 13:20, 13:50, 14:20, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 18:35, 19:05, 19:35, 20:05, 20:30, 21:00, 21:30, 21:55, 22:25, 22:50, 23:20
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   09:30, 11:05, 12:40, 14:15, 15:50, 17:25, 19:00, 20:35, 22:10
Hồ Bơi Tử Thần   09:40, 11:30, 14:50, 18:10, 19:45, 21:20
Bào Thai Quỷ   09:45, 13:00, 16:55, 18:30, 22:40
Sói Cô Độc   09:45, 13:05, 16:25, 20:05, 21:50, 22:55
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   10:00, 13:40, 17:20, 21:00
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   11:00, 14:30, 19:45
Bạn Ma Phiền Toái   11:15, 14:30, 19:20
Thiên Thần Công Lý: Peppermint   11:15, 16:15, 21:30
Kế Hoạch Đổi Chồng   11:45, 16:15, 21:05
Chân Dài và Ác Quỷ   11:45, 15:25, 19:05
Lời Nhắn Của Oan Hồn   12:45, 18:00
Quỷ Dữ Biết Yêu   13:00, 17:50
Vì Sao Vụt Sáng   14:35, 20:05
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   20:00, 22:25
17/10/2018 Venom   09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 10:55, 11:25, 11:55, 12:25, 12:50, 13:20, 13:50, 14:20, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 18:35, 19:05, 19:35, 20:05, 20:30, 21:00, 21:30, 21:55, 22:25, 22:50, 23:20
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   09:30, 11:05, 12:40, 14:15, 15:50, 17:25, 19:00, 20:35, 22:10
Bào Thai Quỷ   09:40, 13:00, 16:55, 18:30, 22:40
Hồ Bơi Tử Thần   09:40, 11:30, 14:50, 18:10, 19:45, 21:20
Sói Cô Độc   09:45, 13:05, 16:25, 20:05, 21:50, 22:55
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   10:00, 13:40, 17:20, 21:00
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   11:00, 14:30, 19:45
Bạn Ma Phiền Toái   11:15, 14:30, 19:20
Thiên Thần Công Lý: Peppermint   11:15, 16:15, 21:30
Chân Dài và Ác Quỷ   11:45, 15:25, 19:05
Lời Nhắn Của Oan Hồn   12:45, 18:00
Vì Sao Vụt Sáng   14:35, 20:05
Kế Hoạch Đổi Chồng   16:15, 21:05
16/10/2018 Venom   09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 10:55, 11:25, 11:55, 12:25, 12:50, 13:20, 13:50, 14:20, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 18:35, 19:05, 19:35, 20:05, 20:30, 21:00, 21:30, 21:55, 22:25, 22:50, 23:20
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   09:30, 11:05, 12:40, 14:15, 15:50, 17:25, 19:00, 20:35, 22:10
Hồ Bơi Tử Thần   09:40, 11:30, 14:50, 18:10, 19:45, 21:20
Bào Thai Quỷ   09:40, 13:00, 16:55, 18:30, 22:40
Sói Cô Độc   09:45, 13:05, 16:25, 20:05, 21:50, 22:55
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   10:00, 13:40, 17:20, 21:00
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   11:00, 14:30, 19:45
Bạn Ma Phiền Toái   11:15, 14:30, 19:20
Thiên Thần Công Lý: Peppermint   11:15, 16:15, 21:30
Chân Dài và Ác Quỷ   11:45, 15:25, 19:05
Lời Nhắn Của Oan Hồn   12:45, 18:00
Quỷ Dữ Biết Yêu   13:00, 17:50
Vì Sao Vụt Sáng   14:35, 20:05
Kế Hoạch Đổi Chồng   16:15, 21:05
15/10/2018 Venom   09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 10:55, 11:25, 11:55, 12:25, 12:50, 13:20, 13:50, 14:20, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 18:35, 19:05, 19:35, 20:05, 20:30, 21:00, 21:30, 21:55, 22:25, 22:50, 23:20
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   09:30, 11:05, 12:40, 14:15, 15:50, 17:25, 19:00, 20:35, 22:10
Hồ Bơi Tử Thần   09:40, 11:30, 14:50, 18:10, 19:45, 21:20
Bào Thai Quỷ   09:40, 13:00, 16:55, 18:30, 22:40
Sói Cô Độc   09:45, 13:05, 16:25, 20:05, 21:50, 22:55
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   10:00, 13:40, 17:20, 21:00
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   11:00, 14:30, 19:45
Thiên Thần Công Lý: Peppermint   11:15, 16:15, 21:30
Bạn Ma Phiền Toái   11:15, 14:30, 19:20
Chân Dài và Ác Quỷ   11:45, 15:25, 19:05
Lời Nhắn Của Oan Hồn   12:45, 18:00
Quỷ Dữ Biết Yêu   13:00, 17:50
Vì Sao Vụt Sáng   14:35, 20:05
Kế Hoạch Đổi Chồng   16:15, 21:05
14/10/2018 Venom   09:00, 09:30, 10:00, 10:15, 10:30, 10:55, 11:25, 11:55, 12:10, 12:25, 13:20, 13:50, 14:05, 14:20, 15:15, 15:45, 16:00, 16:15, 16:40, 17:40, 17:55, 18:10, 18:35, 19:35, 19:50, 20:05, 20:30, 21:00, 21:30, 21:45, 21:55, 22:10, 22:25, 22:30, 22:50, 23:20
Hồ Bơi Tử Thần   09:05, 10:40, 14:10, 17:40, 21:20, 23:30
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   09:15, 10:00, 12:00, 13:45, 15:30, 17:15, 19:00, 20:45
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   09:30, 11:05, 12:40, 14:15, 15:50, 17:25, 19:00, 20:35, 22:50
Sói Cô Độc   09:30, 11:15, 13:00, 14:45, 16:30, 18:15, 20:00, 21:45
Kế Hoạch Đổi Chồng   09:40, 16:15, 21:05
Bào Thai Quỷ   09:40, 13:00, 16:55, 18:30, 22:40
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   11:00, 14:30, 19:45
Bạn Ma Phiền Toái   11:15, 14:30, 19:20
Thiên Thần Công Lý: Peppermint   11:15, 16:15, 21:30
Chân Dài và Ác Quỷ   12:15, 15:45, 19:15
Lời Nhắn Của Oan Hồn   12:45, 18:00
Quỷ Dữ Biết Yêu   13:00, 17:50
Vì Sao Vụt Sáng   14:35, 20:05