Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
25/06/2017 Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   09:00, 09:30, 10:00, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:50, 14:20, 14:50, 15:20, 16:30, 17:05, 17:30, 18:00, 19:10, 19:45, 20:10, 20:15, 21:50, 22:25, 22:30, 22:50
Xác Ướp   09:15, 09:45, 10:40, 11:40, 12:35, 13:35, 14:30, 15:30, 16:25, 17:25, 18:20, 19:20, 20:40, 21:15, 22:30, 23:05
Hung Thần Đại Dương   09:45, 13:00, 18:05, 23:10
Doraemon: Nobita Và Chuyến Thám Hiểm Nam Cực Kachi Kochi   09:50, 11:40, 13:30, 15:20, 17:10, 19:00, 20:50
Nữ Thần Chiến Binh   09:50, 12:15, 14:40, 17:05, 19:30, 21:55, 22:40
Pirates of The Caribbean: Salazar Báo Thù   10:00, 14:15, 16:25, 20:40, 22:50
Cuộc Chiến Ngầm   10:05, 16:10
Vẹt Cò Phiêu Lưu Ký   10:40, 15:50, 19:20
Dạ Tiệc Máu   11:20, 16:30, 21:35
Đội Cứu Hộ Bãi Biển   12:10, 18:35
Giải Mã Giấc Mơ   12:10, 17:20
Em Chưa 18   12:15, 18:20
Tiến lên, Jets   14:00, 20:05
Anh Em Siêu Quậy   14:10, 20:50
[S.O.S] Sói Trắng   14:35, 19:40
24/06/2017 Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   09:00
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   09:00, 09:30, 10:00, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:50, 14:20, 14:50, 15:20, 16:30, 17:05, 17:30, 18:00, 19:10, 19:45, 20:10, 20:15, 21:50, 22:25, 22:30, 22:50
Xác Ướp   09:15, 09:45, 10:40, 11:40, 12:35, 13:35, 14:30, 15:30, 16:25, 17:25, 18:20, 19:20, 20:40, 21:15, 22:30, 23:05
Hung Thần Đại Dương   09:45, 13:00, 18:05, 23:10
Doraemon: Nobita Và Chuyến Thám Hiểm Nam Cực Kachi Kochi   09:50, 11:40, 13:30, 15:20, 17:10, 19:00, 20:50
Nữ Thần Chiến Binh   09:50, 12:15, 14:40, 17:05, 19:30, 21:55, 22:40
Pirates of The Caribbean: Salazar Báo Thù   10:00, 14:15, 16:25, 20:40, 22:50
Cuộc Chiến Ngầm   10:05, 16:10
Vẹt Cò Phiêu Lưu Ký   10:40, 15:50, 19:20
Dạ Tiệc Máu   11:20, 16:30, 21:35
Đội Cứu Hộ Bãi Biển   12:10, 18:35
Giải Mã Giấc Mơ   12:10, 17:20
Em Chưa 18   12:15, 18:20
Tiến lên, Jets   14:00, 20:05
Anh Em Siêu Quậy   14:10, 20:50
[S.O.S] Sói Trắng   14:35, 19:40
23/06/2017 Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   09:00
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:10, 13:50, 14:20, 14:50, 15:20, 15:50, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 19:10, 19:40, 20:10, 20:25, 21:50, 22:20, 22:30, 22:50
Xác Ướp   09:15, 09:45, 11:40, 13:35, 15:30, 17:25, 18:30, 19:20, 20:40, 21:15, 22:30, 23:05
Hung Thần Đại Dương   09:45, 13:00, 18:05, 23:10
Doraemon: Nobita Và Chuyến Thám Hiểm Nam Cực Kachi Kochi   09:50, 11:40, 13:30, 15:20, 17:10, 19:00, 20:50
Nữ Thần Chiến Binh   09:50, 12:15, 14:40, 17:05, 19:30, 21:55, 22:40
Pirates of The Caribbean: Salazar Báo Thù   10:00, 14:15, 16:25, 20:40, 22:50
Cuộc Chiến Ngầm   10:05, 16:10
Vẹt Cò Phiêu Lưu Ký   10:40, 15:50, 19:20
Dạ Tiệc Máu   11:20, 16:30, 21:35
Đội Cứu Hộ Bãi Biển   12:10, 18:35
Giải Mã Giấc Mơ   12:10, 17:20
Em Chưa 18   12:15, 18:20
Tiến lên, Jets   14:00, 20:05
Anh Em Siêu Quậy   14:10, 20:50
[S.O.S] Sói Trắng   14:35, 19:40
22/06/2017 Doraemon: Nobita Và Chuyến Thám Hiểm Nam Cực Kachi Kochi   09:00, 12:50, 16:40, 20:30
Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   09:00
Xác Ướp   09:00, 10:00, 10:55, 11:55, 12:50, 13:50, 14:45, 15:45, 16:40, 17:40, 18:35, 19:35, 20:30, 21:30, 22:20, 23:00
Nữ Thần Chiến Binh   09:10, 09:50, 12:15, 14:40, 17:05, 18:25, 19:30, 21:55, 22:40
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   09:20, 10:10, 11:00, 12:00, 12:50, 13:40, 14:40, 15:30, 16:20, 17:20, 18:10, 19:00, 20:00, 20:50, 21:40, 22:20, 22:25
Pirates of The Caribbean: Salazar Báo Thù   09:40, 11:50, 14:05, 16:15, 20:50
Đảo Của Dân Ngụ Cư   10:00, 15:35, 21:10
[S.O.S] Sói Trắng   10:20, 16:25, 20:25
Vẹt Cò Phiêu Lưu Ký   10:40, 13:50, 17:00, 20:10
Giải Mã Giấc Mơ   10:50, 14:40, 18:30
Hung Thần Đại Dương   11:35, 14:45, 17:55, 21:05, 23:20
Em Chưa 18   11:40, 17:15, 22:50
Anh Em Siêu Quậy   12:10, 15:20, 18:30, 21:40
Đội Cứu Hộ Bãi Biển   12:15, 14:20, 18:20
Dạ Tiệc Máu   13:10, 16:20, 19:30, 22:40
Tiến lên, Jets   13:25, 19:00
21/06/2017 Xác Ướp   09:00, 10:00, 10:55, 11:55, 12:50, 13:50, 14:45, 15:45, 16:40, 17:40, 18:35, 19:35, 20:30, 21:30, 22:20, 23:00
Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   09:00
Doraemon: Nobita Và Chuyến Thám Hiểm Nam Cực Kachi Kochi   09:00, 12:50, 16:40, 20:30
Nữ Thần Chiến Binh   09:10, 09:50, 12:15, 14:40, 17:05, 18:25, 19:30, 21:55, 22:40
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   09:20, 10:10, 11:00, 12:00, 12:50, 13:40, 14:40, 15:30, 16:20, 17:20, 18:10, 19:00, 20:00, 20:50, 21:40, 22:20, 22:25
Pirates of The Caribbean: Salazar Báo Thù   09:40, 11:50, 14:05, 16:15, 20:50
Đảo Của Dân Ngụ Cư   10:00, 15:35, 21:10
[S.O.S] Sói Trắng   10:20, 16:25, 20:25
Vẹt Cò Phiêu Lưu Ký   10:40, 13:50, 17:00, 20:10
Giải Mã Giấc Mơ   10:50, 14:40, 18:30
Hung Thần Đại Dương   11:35, 14:45, 17:55, 21:05, 23:20
Em Chưa 18   11:40, 17:15, 22:50
Anh Em Siêu Quậy   12:10, 15:20, 18:30, 21:40
Đội Cứu Hộ Bãi Biển   12:15, 14:20, 18:20
Dạ Tiệc Máu   13:10, 16:20, 19:30, 22:40
Tiến lên, Jets   13:25, 19:00
20/06/2017 Doraemon: Nobita Và Chuyến Thám Hiểm Nam Cực Kachi Kochi   09:00, 12:50, 16:40, 20:30
Xác Ướp   09:00, 09:45, 10:25, 10:55, 11:40, 12:20, 12:50, 13:35, 14:15, 14:45, 15:30, 16:10, 16:40, 17:25, 18:05, 18:35, 19:20, 20:00, 20:30, 21:15, 21:50, 22:25, 23:05
Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   09:00
Pirates of The Caribbean: Salazar Báo Thù   09:40, 11:50, 14:00, 16:10, 18:20, 20:30, 22:40
Nữ Thần Chiến Binh   09:50, 10:50, 12:15, 13:15, 14:40, 15:40, 17:05, 18:05, 19:30, 20:30, 21:55, 22:50
Dạ Tiệc Máu   10:00, 13:10, 16:20, 19:30, 22:40
Đội Cứu Hộ Bãi Biển   10:00, 12:05, 14:10, 16:15, 18:20, 20:25, 22:30
Em Chưa 18   10:00, 11:40, 13:40, 15:25, 17:15, 19:05, 22:45
Đảo Của Dân Ngụ Cư   10:00, 15:35, 21:10
Vẹt Cò Phiêu Lưu Ký   10:40, 13:50, 17:00, 20:10
Giải Mã Giấc Mơ   10:50, 14:40, 18:30
Hung Thần Đại Dương   11:35, 14:45, 17:55, 21:05
[S.O.S] Sói Trắng   11:45, 17:10, 20:50
Anh Em Siêu Quậy   12:10, 15:20, 18:30, 21:40
Tiến lên, Jets   13:25, 19:00, 22:50
19/06/2017 Xác Ướp   09:00, 09:45, 10:25, 10:55, 11:40, 12:20, 12:50, 13:35, 14:15, 14:45, 15:30, 16:10, 16:40, 17:25, 18:05, 18:35, 19:20, 20:00, 20:30, 21:15, 21:50, 22:25, 23:05
Doraemon: Nobita Và Chuyến Thám Hiểm Nam Cực Kachi Kochi   09:00, 12:50, 16:40, 20:30
Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   09:00
Pirates of The Caribbean: Salazar Báo Thù   09:40, 11:50, 14:00, 16:10, 18:20, 20:30, 22:40
Nữ Thần Chiến Binh   09:50, 10:50, 12:15, 13:15, 14:40, 15:40, 17:05, 18:05, 20:30, 21:00, 22:50
Đội Cứu Hộ Bãi Biển   10:00, 12:05, 14:10, 16:15, 18:20, 20:25, 22:30
Dạ Tiệc Máu   10:00, 13:10, 16:20, 19:30, 22:40
Em Chưa 18   10:00, 11:40, 13:40, 15:25, 17:15, 19:05, 22:45, 23:20
Đảo Của Dân Ngụ Cư   10:00, 15:35, 21:10
Vẹt Cò Phiêu Lưu Ký   10:40, 13:50, 17:00, 19:30, 20:10
Giải Mã Giấc Mơ   10:50, 14:40, 18:30
Hung Thần Đại Dương   11:35, 14:45, 17:55, 21:05
[S.O.S] Sói Trắng   11:45, 17:10, 20:50
Anh Em Siêu Quậy   12:10, 15:20, 18:30, 21:40
Tiến lên, Jets   13:25, 19:00, 22:50
18/06/2017 Doraemon: Nobita Và Chuyến Thám Hiểm Nam Cực Kachi Kochi   09:00, 12:50, 16:40, 20:30
Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   09:00
Xác Ướp   09:00, 09:45, 10:25, 10:55, 11:40, 12:20, 12:50, 13:35, 14:15, 14:45, 15:30, 16:10, 16:40, 17:25, 18:05, 18:35, 19:20, 20:00, 20:30, 21:15, 21:50, 22:25, 23:05
Anh Em Siêu Quậy   09:30, 12:10, 13:05, 15:20, 16:40, 18:30, 20:15, 21:40
Pirates of The Caribbean: Salazar Báo Thù   09:40, 11:50, 14:00, 16:10, 18:20, 20:30, 22:40
Nữ Thần Chiến Binh   09:50, 10:50, 12:15, 13:15, 14:40, 15:40, 17:05, 18:05, 19:30, 20:30, 21:55, 22:20, 22:50
Đảo Của Dân Ngụ Cư   10:00, 15:35, 21:10
Dạ Tiệc Máu   10:00, 13:10, 16:20, 19:30, 22:40
Đội Cứu Hộ Bãi Biển   10:00, 12:05, 14:10, 16:15, 18:20, 20:25, 22:30
Vẹt Cò Phiêu Lưu Ký   10:40, 13:50, 17:00, 20:10
Giải Mã Giấc Mơ   10:50, 14:40, 18:30
[S.O.S] Sói Trắng   11:10, 14:45, 18:20, 21:55
Hung Thần Đại Dương   11:35, 14:45, 17:55, 21:05
Em Chưa 18   11:40, 17:15, 23:20
Tiến lên, Jets   13:25, 19:00, 22:50