Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
18/12/2017 Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   09:05, 10:15, 12:00, 13:45, 14:20, 15:30, 17:15, 19:00, 20:15, 20:45, 22:30, 23:20
Coco   09:25, 10:50, 12:40, 14:30, 16:20, 18:10, 20:00
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   09:40, 10:25, 11:15, 12:15, 13:00, 13:50, 14:50, 15:35, 16:25, 17:25, 18:10, 19:00, 20:00, 20:45, 21:35, 21:50, 22:15, 22:30
Giấc Mộng Kinh Hoàng   09:45, 13:00, 16:15, 19:30
Phiêu Lưu Ký   09:50, 11:40, 13:30, 15:20, 17:10, 19:00, 20:50, 22:00
Bố ngoan, Bố hư 2   10:00, 13:35, 17:10, 20:45
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   10:00, 14:00, 16:00, 20:00, 22:45
Mẹ Chồng   10:00, 11:50, 13:40, 15:30, 17:20, 19:10, 21:00, 22:50
Giao Ước Chết   10:15, 12:15, 14:15, 16:15, 18:15, 20:15, 22:30
Hàng Ma Truyện   11:20, 14:35, 17:50, 21:05
Cô Ba Sài Gòn   11:45, 15:20, 18:55
Liên Minh Công Lý   12:00, 16:10, 18:00, 22:00
Vòng Xoáy Lừa Đảo   12:15, 18:10
17/12/2017 Coco   09:00, 10:50, 12:40, 14:30, 16:20, 18:10, 20:00
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   09:30, 10:15, 12:00, 13:45, 15:30, 17:15, 19:00, 20:45, 22:30, 23:20
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   09:40, 10:05, 11:15, 12:15, 13:00, 13:50, 14:50, 15:35, 16:25, 17:25, 18:10, 19:00, 20:00, 20:45, 21:35, 21:50, 22:15, 22:30
Giấc Mộng Kinh Hoàng   09:45, 13:00, 16:15, 19:30
Phiêu Lưu Ký   09:50, 10:25, 11:40, 13:30, 14:20, 15:20, 16:10, 17:10, 19:00, 20:05, 20:50, 21:55
Mẹ Chồng   10:00, 11:50, 13:40, 15:30, 17:20, 19:10, 21:00, 22:50
Bố ngoan, Bố hư 2   10:00, 13:35, 17:10, 20:45
Giao Ước Chết   10:15, 12:15, 14:15, 16:15, 18:15, 20:15, 22:30
Hàng Ma Truyện   11:20, 14:35, 17:50, 21:05
Cô Ba Sài Gòn   11:45, 15:20, 18:55
Liên Minh Công Lý   12:00, 18:00, 22:00
Vòng Xoáy Lừa Đảo   12:15, 18:00
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   14:00, 16:00, 20:00, 22:45
16/12/2017 Coco   09:00, 10:50, 12:40, 14:30, 16:20, 18:10, 20:00
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   09:30, 10:15, 12:00, 13:45, 15:30, 17:15, 19:00, 20:45, 22:30, 23:20
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   09:40, 10:25, 11:15, 12:15, 13:00, 13:50, 14:50, 15:35, 16:25, 17:25, 18:10, 19:00, 20:00, 20:45, 21:35, 21:50, 22:15, 22:30
Giấc Mộng Kinh Hoàng   09:45, 13:00, 16:15, 19:30
Phiêu Lưu Ký   09:50, 10:25, 11:40, 13:30, 14:20, 15:20, 16:10, 17:10, 19:00, 20:05, 20:50, 21:55
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   10:00, 14:00, 16:00, 20:00, 22:45
Mẹ Chồng   10:00, 11:50, 13:40, 15:30, 17:20, 19:10, 21:00, 22:50
Bố ngoan, Bố hư 2   10:00, 13:35, 17:10, 20:45
Giao Ước Chết   10:15, 12:15, 14:15, 16:15, 18:15, 20:15, 22:30
Hàng Ma Truyện   11:20, 14:35, 17:50, 21:05
Cô Ba Sài Gòn   11:45, 15:20, 18:55
Liên Minh Công Lý   12:00, 18:00, 22:00
Vòng Xoáy Lừa Đảo   12:15, 18:00
15/12/2017 Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   09:05, 10:15, 12:00, 13:45, 14:20, 15:30, 17:15, 19:00, 20:05, 20:45, 22:30, 23:20
Coco   09:25, 10:50, 12:40, 14:30, 16:20, 18:10, 20:00
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   09:40, 10:25, 11:15, 12:15, 13:00, 13:50, 14:50, 15:35, 16:25, 17:25, 18:10, 19:00, 20:00, 20:45, 21:35, 21:50, 22:15, 22:30
Giấc Mộng Kinh Hoàng   09:45, 13:00, 16:15, 19:30
Phiêu Lưu Ký   09:50, 11:40, 13:30, 15:20, 17:10, 19:00, 20:50
Bố ngoan, Bố hư 2   10:00, 13:35, 17:10, 20:45
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   10:00, 14:00, 16:00, 20:00, 22:45
Mẹ Chồng   10:00, 11:50, 13:40, 15:30, 17:20, 19:10, 21:00, 22:50
Giao Ước Chết   10:15, 12:15, 14:15, 16:15, 18:15, 20:15, 22:30
Vòng Xoay Cám Dỗ   10:25, 16:10, 21:55
Hàng Ma Truyện   11:20, 14:35, 17:50, 21:05
Cô Ba Sài Gòn   11:45, 15:20, 18:55
Liên Minh Công Lý   12:00, 18:00, 22:00
Vòng Xoáy Lừa Đảo   12:15, 18:00
14/12/2017 Bố ngoan, Bố hư 2   09:00, 10:45, 12:30, 14:15, 16:00, 17:45, 19:30, 21:15, 23:00
Hàng Ma Truyện   09:40, 11:20, 13:00, 16:20, 18:00, 21:20, 23:00
Coco   09:50, 12:00, 14:10, 16:20, 18:30, 20:40
Cô Ba Sài Gòn   09:50, 11:40, 13:30, 15:20, 17:10, 19:00, 20:50, 22:40
Mẹ Chồng   09:50, 11:40, 13:30, 15:20, 17:10, 19:00, 20:50, 22:40
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00
Liên Minh Công Lý   10:10, 12:10, 14:10, 16:10, 18:10, 20:10, 22:10
Giao Ước Chết   10:10, 12:10, 14:10, 16:10, 18:10, 20:10, 22:10, 22:50
Vòng Xoáy Lừa Đảo   12:35, 18:00
Vùng Trời Diệt Vong   13:40, 17:20, 21:00
và 7 Kiếp Nạn   14:40, 19:40
Ngày Luân Hồi   14:40, 20:05
Vòng Xoay Cám Dỗ   15:30, 19:10, 22:50
Giấc Mơ Mỹ   15:30, 17:20, 19:10, 21:00, 22:50
Thị Trấn Tình Yêu   16:20, 21:45
13/12/2017 Bố ngoan, Bố hư 2   09:00, 10:45, 12:30, 14:15, 16:00, 17:45, 19:30, 21:15, 23:00
Hàng Ma Truyện   09:40, 11:20, 13:00, 16:20, 18:00, 21:20, 23:00
Cô Ba Sài Gòn   09:50, 11:40, 13:30, 15:20, 17:10, 19:00, 20:50, 22:40
Coco   09:50, 12:00, 14:10, 16:20, 18:30, 20:40
Mẹ Chồng   09:50, 11:40, 13:30, 15:20, 17:10, 19:00, 20:50, 22:40
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00
Liên Minh Công Lý   10:10, 12:10, 14:10, 16:10, 18:10, 20:10, 22:10
Giao Ước Chết   10:10, 12:10, 14:10, 16:10, 18:10, 20:10, 22:10, 22:50
Vòng Xoáy Lừa Đảo   12:35, 18:00
Vùng Trời Diệt Vong   13:40, 17:20, 21:00
và 7 Kiếp Nạn   14:40, 19:40
Ngày Luân Hồi   14:40, 20:05
Vòng Xoay Cám Dỗ   15:30, 19:10, 22:50
Giấc Mơ Mỹ   15:30, 17:20, 19:10, 21:00, 22:50
Thị Trấn Tình Yêu   16:20, 21:45
12/12/2017 Bố ngoan, Bố hư 2   09:00, 10:45, 12:30, 14:15, 16:00, 17:45, 19:30, 21:15, 23:00
Hàng Ma Truyện   09:40, 11:20, 13:00, 16:20, 18:00, 21:20, 23:00
Cô Ba Sài Gòn   09:50, 11:40, 13:30, 15:20, 17:10, 19:00, 20:50, 22:40
Mẹ Chồng   09:50, 11:40, 13:30, 15:20, 17:10, 19:00, 20:50, 22:40
Coco   09:50, 12:00, 14:10, 16:20, 18:30, 20:40
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00
Liên Minh Công Lý   10:10, 12:10, 14:10, 16:10, 18:10, 20:10, 22:10
Giao Ước Chết   10:10, 12:10, 14:10, 16:10, 18:10, 20:10, 22:10, 22:50
Vòng Xoáy Lừa Đảo   10:30, 12:35, 18:00
Vùng Trời Diệt Vong   13:40, 17:20, 21:00
Ngày Luân Hồi   14:40, 20:05
và 7 Kiếp Nạn   14:40, 19:40
Vòng Xoay Cám Dỗ   15:30, 19:10, 22:50
Giấc Mơ Mỹ   15:30, 17:20, 19:10, 21:00, 22:50
Thị Trấn Tình Yêu   16:20, 21:45
11/12/2017 Bố ngoan, Bố hư 2   09:00, 10:45, 12:30, 14:15, 16:00, 17:45, 19:30, 21:15, 23:00
Hàng Ma Truyện   09:40, 11:20, 13:00, 16:20, 18:00, 21:20, 23:00
Coco   09:50, 12:00, 14:10, 16:20, 18:30, 20:40
Mẹ Chồng   09:50, 11:40, 13:30, 15:20, 17:10, 19:00, 20:50, 22:40
Cô Ba Sài Gòn   09:50, 11:40, 13:30, 15:20, 17:10, 19:00, 20:50, 22:40
Giấc Mơ Mỹ   10:00, 11:50, 13:40, 15:30, 17:20, 19:10, 21:00, 22:50
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00
Liên Minh Công Lý   10:10, 12:10, 14:10, 16:10, 18:10, 20:10, 22:10
Giao Ước Chết   10:10, 12:10, 14:10, 16:10, 18:10, 20:10, 22:10, 22:50
Vòng Xoáy Lừa Đảo   10:30, 12:35, 18:00
Vùng Trời Diệt Vong   13:40, 17:20, 21:00
và 7 Kiếp Nạn   14:40, 19:40
Ngày Luân Hồi   14:40, 20:05
Vòng Xoay Cám Dỗ   15:30, 19:10, 22:50
Thị Trấn Tình Yêu   16:20, 21:45