Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
22/03/2018 Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   09:10, 10:10, 11:10, 12:10, 13:10, 14:10, 15:10, 16:10, 17:10, 18:10, 19:10, 20:15, 21:10, 22:15, 23:00
Siêu Sao Siêu Ngố   09:20, 12:50, 16:20, 19:50, 23:20
Tháng Năm Rực Rỡ   09:35, 10:25, 11:40, 12:30, 13:35, 14:35, 15:40, 16:40, 17:45, 18:45, 19:50, 20:50, 21:55, 22:55
Dinh Thự Winchester   09:40, 11:20, 13:00, 14:40, 16:20, 18:00, 19:40, 21:20, 23:10
Chiến Binh Báo Đen   09:50, 10:40, 12:10, 13:00, 15:20, 17:40, 20:05, 22:25
Những Cô Gái và Gangster   10:00, 11:35, 13:10, 14:45, 16:20, 18:00, 19:35, 21:10, 22:45
10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   10:00, 11:30, 17:40
Tạm Biệt Christopher Robin   10:15, 12:10, 16:05, 20:00, 22:30
798Mười   11:00, 14:30, 18:00, 21:30
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   13:00, 19:10
Luật Quỷ   13:45, 17:20, 19:00, 22:40
Nếp Gấp Thời Gian   14:05, 18:00, 21:50
Thỏ Peter   14:30, 20:50
Điệp Vụ Biển Đỏ   15:10, 21:20
Three Billboards: Truy Tìm Công Lý   15:25, 20:40
Dế Apollo và Nữ Hoàng   16:10, 19:20
Bước Chân An Lạc   17:40
19/03/2018 Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   09:10, 10:10, 11:10, 12:10, 13:10, 14:10, 15:10, 16:10, 17:10, 18:10, 19:10, 20:15, 21:10, 22:15, 23:00
Siêu Sao Siêu Ngố   09:20, 12:50, 16:20, 19:50, 23:20
Tháng Năm Rực Rỡ   09:35, 10:25, 11:40, 12:30, 13:35, 14:35, 15:40, 16:40, 17:45, 18:45, 19:50, 20:50, 21:55, 22:55
Dinh Thự Winchester   09:40, 11:20, 13:00, 14:40, 16:20, 18:00, 19:40, 21:20, 23:10
Chiến Binh Báo Đen   09:50, 10:40, 12:10, 13:00, 15:20, 17:40, 20:05, 22:25
10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   10:00, 11:30, 17:40
Những Cô Gái và Gangster   10:00, 11:35, 13:10, 14:45, 16:20, 18:00, 19:35, 21:10, 22:45
Tạm Biệt Christopher Robin   10:15, 12:10, 16:05, 20:00, 22:30
798Mười   11:00, 14:30, 18:00, 21:30
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   13:00, 19:10
Luật Quỷ   13:45, 17:20, 19:00, 22:40
Nếp Gấp Thời Gian   14:05, 18:00, 21:50
Thỏ Peter   14:30, 20:50
Điệp Vụ Biển Đỏ   15:10, 21:20
Three Billboards: Truy Tìm Công Lý   15:25, 20:40
Dế Apollo và Nữ Hoàng   16:10, 19:20
Bước Chân An Lạc   17:40
18/03/2018 Những Cô Gái và Gangster   09:00, 11:10, 12:10, 14:30, 18:00, 20:50, 22:30
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   09:10, 10:35, 11:10, 12:35, 13:10, 14:40, 15:10, 16:40, 17:10, 18:40, 19:10, 20:45, 21:10, 22:45, 23:00
Siêu Sao Siêu Ngố   09:20, 12:50, 16:20, 19:50, 23:20
Tháng Năm Rực Rỡ   09:25, 10:25, 11:30, 12:30, 13:35, 14:35, 15:40, 16:40, 17:45, 18:45, 19:50, 20:50, 21:55, 22:55
Dinh Thự Winchester   09:40, 11:20, 13:00, 14:40, 16:20, 18:00, 19:40, 21:20, 23:10
Thỏ Peter   09:40, 11:20, 13:00, 14:40, 16:20, 19:40, 21:20
Dế Apollo và Nữ Hoàng   09:40, 16:10, 19:20
10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   10:00, 11:30, 17:40
Luật Quỷ   10:00, 13:45, 17:20, 19:00, 22:40
Tạm Biệt Christopher Robin   10:15, 16:05, 20:00
Chiến Binh Báo Đen   10:40, 13:00, 15:20, 17:40, 20:05, 22:25
798Mười   11:00, 14:30, 18:00, 21:30
Three Billboards: Truy Tìm Công Lý   11:45, 15:25, 20:40
Bước Chân An Lạc   12:50, 17:40
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   13:00, 19:10
Nếp Gấp Thời Gian   14:05, 18:00, 21:50
Điệp Vụ Biển Đỏ   15:10, 21:20
17/03/2018 Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   09:10, 10:35, 11:10, 12:35, 13:10, 14:40, 15:10, 16:40, 17:10, 18:40, 19:10, 20:45, 21:10, 22:45, 23:00
Siêu Sao Siêu Ngố   09:20, 12:50, 16:20, 19:50, 23:20
Tháng Năm Rực Rỡ   09:25, 10:25, 11:30, 12:30, 13:35, 14:35, 15:40, 16:40, 17:45, 18:45, 19:50, 20:50, 21:55, 22:55
Thỏ Peter   09:40, 11:20, 13:00, 14:40, 16:20, 18:00, 19:40, 21:20
Dinh Thự Winchester   09:40, 11:20, 13:00, 14:40, 16:20, 18:00, 19:40, 21:20, 23:10
Dế Apollo và Nữ Hoàng   09:40, 16:10, 19:20
Luật Quỷ   10:00, 13:45, 17:20, 19:00, 22:40
10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   10:00, 11:30, 17:40
Tạm Biệt Christopher Robin   10:15, 12:10, 16:05, 20:00
Chiến Binh Báo Đen   10:40, 13:00, 15:20, 17:40, 20:05, 22:25
798Mười   11:00, 14:30, 18:00, 21:30
Những Cô Gái và Gangster   11:10, 14:30, 20:50, 22:30
Three Billboards: Truy Tìm Công Lý   11:45, 15:25, 20:40
Bước Chân An Lạc   12:50, 17:40
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   13:00, 19:10
Nếp Gấp Thời Gian   14:05, 18:00, 21:50
Điệp Vụ Biển Đỏ   15:10, 21:20
16/03/2018 Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   09:10, 10:10, 11:10, 12:10, 13:10, 14:10, 15:10, 16:10, 17:10, 18:10, 19:10, 20:15, 21:10, 21:50, 22:15, 23:00
Siêu Sao Siêu Ngố   09:20, 12:50, 16:20, 19:50, 23:20
Tháng Năm Rực Rỡ   09:35, 10:25, 11:40, 12:30, 13:35, 14:35, 15:40, 16:40, 17:45, 18:45, 19:50, 20:50, 21:55, 22:55
Dinh Thự Winchester   09:40, 11:20, 13:00, 14:40, 16:20, 18:00, 19:40, 21:20, 23:10
Chiến Binh Báo Đen   09:50, 10:40, 12:10, 13:00, 15:20, 17:40, 20:05, 22:25
Những Cô Gái và Gangster   10:00, 11:35, 13:10, 14:45, 16:20, 18:00, 19:35, 21:10, 22:45
10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   10:00, 11:30, 17:40
Tạm Biệt Christopher Robin   10:15, 12:10, 16:05, 20:00, 22:30
798Mười   11:00, 14:30, 18:00, 21:30
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   13:00, 19:10
Luật Quỷ   13:45, 17:20, 19:00, 22:40
Nếp Gấp Thời Gian   14:05, 18:00
Thỏ Peter   14:30, 20:50
Điệp Vụ Biển Đỏ   15:10, 21:20
Three Billboards: Truy Tìm Công Lý   15:25, 20:40
Dế Apollo và Nữ Hoàng   16:10, 19:20
Bước Chân An Lạc   17:40