Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
23/10/2017 Oan Gia Đổi Mệnh   09:15, 11:00, 12:45, 14:30, 16:15, 18:00, 19:45, 21:30, 23:15
Siêu Bão Địa Cầu   09:25, 11:20, 13:15, 14:15, 15:10, 16:10, 17:05, 18:05, 19:00, 20:00, 20:55, 21:55, 22:50
Kẻ Ngoại Tộc   09:25, 11:20, 13:15, 15:10, 17:05, 19:00, 20:55, 22:50
Tội Phạm Nhân Bản 2049   10:00, 11:45, 14:30, 17:15, 20:00, 22:15
Chơi Thì Chịu   10:00, 12:45, 14:30, 16:15, 18:00, 19:45, 21:30, 23:15
Không Lối Thoát Hiểm   10:00, 12:20, 14:40, 17:00, 19:20, 21:40, 22:45
Trong Từng Nhịp Thở   10:00, 12:05, 14:10, 16:15, 18:20, 20:25, 22:30
Thiên Tài Bất Hảo   10:10, 14:50, 19:30, 22:45
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   11:25, 22:30
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   12:25, 17:05, 21:45
Oan hồn   13:30, 17:10, 20:45
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   13:30, 17:00, 20:30
Định Nghĩa Tình Yêu   13:40, 17:15, 20:50
The LEGO Ninjago Movie   15:15, 18:45
Siêu Cớm Ngoại Cỡ   15:20, 19:00
Bán Kính Tử Thần   15:35, 19:10
22/10/2017 The LEGO Ninjago Movie   09:05, 11:45, 15:15, 18:45
Oan Gia Đổi Mệnh   09:15, 11:00, 12:45, 14:30, 16:15, 18:00, 19:45, 21:30, 23:15
Kẻ Ngoại Tộc   09:25, 11:20, 13:15, 15:10, 17:05, 19:00, 20:55, 22:50
Siêu Bão Địa Cầu   09:25, 10:25, 11:20, 12:20, 13:15, 14:15, 15:10, 16:10, 17:05, 18:05, 19:00, 20:00, 20:55, 21:55, 22:50
Chơi Thì Chịu   09:40, 12:45, 14:30, 16:15, 18:00, 19:45, 21:30, 23:15
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   09:55, 21:30
Trong Từng Nhịp Thở   10:00, 12:05, 14:10, 16:15, 18:20, 20:25, 22:30
Không Lối Thoát Hiểm   10:00, 12:20, 14:40, 17:00, 19:20, 21:40, 22:45
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   10:00, 13:30, 17:00, 20:30
Tội Phạm Nhân Bản 2049   10:00, 11:25, 14:10, 19:00, 21:45
Thiên Tài Bất Hảo   10:10, 14:50, 19:30, 22:15
Siêu Cớm Ngoại Cỡ   10:50, 14:25, 18:00
Bán Kính Tử Thần   12:00, 15:35, 19:10
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   12:25, 17:05, 21:45
Oan hồn   12:35, 16:10, 19:45
Định Nghĩa Tình Yêu   13:40, 17:15, 20:50
21/10/2017 Tội Phạm Nhân Bản 2049   09:00, 11:45, 14:30, 17:15, 20:00, 22:15
The LEGO Ninjago Movie   09:05, 11:45, 15:15, 18:45
Oan Gia Đổi Mệnh   09:15, 11:00, 12:45, 14:30, 16:15, 18:00, 19:45, 21:30, 23:15
Siêu Bão Địa Cầu   09:25, 10:25, 11:20, 12:20, 13:15, 14:15, 15:10, 16:10, 17:05, 18:05, 19:00, 20:00, 20:55, 21:55, 22:50
Kẻ Ngoại Tộc   09:25, 11:20, 13:15, 15:10, 17:05, 19:00, 20:55, 22:50
Chơi Thì Chịu   09:45, 11:30, 13:15, 15:00, 19:00, 20:45, 22:30
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   09:55, 21:30
Không Lối Thoát Hiểm   10:00, 12:20, 14:40, 17:00, 19:20, 21:40
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   10:00, 13:30, 17:00, 20:30
Trong Từng Nhịp Thở   10:00, 12:05, 14:10, 16:15, 18:20, 20:25, 22:45
Thiên Tài Bất Hảo   10:10, 14:50, 19:30, 22:45
Siêu Cớm Ngoại Cỡ   10:50, 14:25, 18:00
Bán Kính Tử Thần   12:00, 15:35, 19:10
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   12:25, 17:05, 21:45, 22:30
Oan hồn   12:35, 16:10, 19:45
Định Nghĩa Tình Yêu   13:40, 17:15, 20:50
20/10/2017 Tội Phạm Nhân Bản 2049   09:00, 11:45, 15:35, 17:15, 20:00, 21:55
Oan Gia Đổi Mệnh   09:15, 11:00, 12:45, 14:30, 16:15, 18:00, 19:45, 21:30, 23:15
Siêu Bão Địa Cầu   09:30, 10:20, 11:25, 13:20, 15:15, 16:40, 17:10, 18:35, 19:05, 20:30, 21:00, 22:25, 22:55
Ngày Mai Mai Cưới   09:30
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   09:30, 12:15, 14:30
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   10:00, 13:30, 17:00, 20:30
Chơi Thì Chịu   10:00, 11:45, 13:30, 15:15, 17:00, 21:05, 22:50
Trong Từng Nhịp Thở   10:00, 12:05, 14:10, 16:15, 18:20, 20:25, 22:45
Kẻ Ngoại Tộc   10:05, 11:20, 13:15, 15:10, 17:05, 19:00, 20:55, 22:50
Định Nghĩa Tình Yêu   10:05, 13:40, 17:15, 20:50
Thiên Tài Bất Hảo   10:10, 14:50, 19:30, 22:45
Không Lối Thoát Hiểm   11:40, 14:00, 16:20, 18:40, 21:00
The LEGO Ninjago Movie   11:45, 15:15, 18:45
Siêu Cớm Ngoại Cỡ   12:00, 18:20
Bán Kính Tử Thần   12:00, 15:35, 19:10, 23:20
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   12:25, 14:30, 17:05, 21:45, 22:30
Oan hồn   13:45, 20:05, 22:15
19/10/2017 The Nut Job 2: Nutty by Nature   09:10, 15:05, 21:45
Siêu Bão Địa Cầu   09:30, 10:25, 11:25, 12:20, 13:20, 14:15, 15:15, 16:10, 17:10, 18:05, 19:05, 20:00, 21:00, 21:55, 22:55
Vincent Thương Mến   09:35, 13:00, 16:25, 22:45
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   09:40, 12:05, 14:30, 16:55, 19:20, 21:45
Ngày Mai Mai Cưới   09:45, 13:25, 17:05, 20:45, 22:20
Thiên Tài Bất Hảo   10:00, 11:00, 13:15, 13:55, 15:30, 17:45, 20:00, 22:30
Trong Từng Nhịp Thở   10:00, 12:05, 14:10, 16:15, 18:20, 20:25, 22:15, 22:30
Kẻ Ngoại Tộc   10:05, 11:05, 12:00, 13:00, 14:55, 16:10, 16:50, 18:05, 18:45, 20:00, 20:40, 21:55, 22:30
Oan hồn   11:15, 14:40, 21:00, 23:10
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   11:20, 15:00, 18:40
Siêu Cớm Ngoại Cỡ   12:15, 15:40, 19:05
Kẻ Trộm Chó   13:10, 18:00, 21:20
The LEGO Ninjago Movie   13:20, 16:40, 20:00
Xác Chết Đêm Trăng   14:05, 17:30, 20:55
Lời Thì Thầm Của Quỷ   15:00, 16:30, 18:25, 19:50, 23:20
18/10/2017 Kẻ Ngoại Tộc   09:10, 10:05, 11:05, 12:00, 13:00, 13:55, 14:55, 15:50, 16:50, 17:45, 18:45, 19:40, 20:40, 21:35, 22:30, 22:50
Siêu Bão Địa Cầu   09:30, 11:25, 13:20, 14:15, 15:15, 17:10, 19:05, 21:00, 22:55
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   09:40, 10:45, 12:05, 13:10, 14:30, 15:35, 16:55, 18:00, 19:20, 20:25, 21:45
Ngày Mai Mai Cưới   09:45, 13:25, 17:05, 20:45, 22:20
Thiên Tài Bất Hảo   10:00, 11:00, 13:15, 15:30, 17:45, 20:00, 22:15
Oan hồn   11:15, 14:40, 18:05, 21:30, 23:10
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   11:20, 15:00, 18:40
Siêu Cớm Ngoại Cỡ   12:15, 15:40, 16:10, 19:05, 21:20, 22:30
Vincent Thương Mến   13:00, 16:25, 19:50, 23:15
Kẻ Trộm Chó   13:10, 18:00, 21:20
The LEGO Ninjago Movie   13:20, 16:40, 20:00
Xác Chết Đêm Trăng   14:05, 17:30, 20:55
Lời Thì Thầm Của Quỷ   15:00, 16:30, 18:25, 19:50, 23:20
The Nut Job 2: Nutty by Nature   15:05, 21:45
17/10/2017 Kẻ Ngoại Tộc   09:10, 10:05, 11:05, 12:00, 13:00, 13:55, 14:55, 15:50, 16:50, 17:45, 18:45, 19:40, 20:40, 21:35, 22:50
Siêu Bão Địa Cầu   09:30, 10:25, 11:25, 12:20, 13:20, 14:15, 15:15, 16:10, 17:10, 18:05, 19:05, 20:00, 21:00, 21:55, 22:55
Lời Thì Thầm Của Quỷ   09:30, 10:10, 11:40, 15:00, 16:30, 18:25, 19:50, 23:20
Vincent Thương Mến   09:35, 13:00, 16:25, 19:50, 23:15
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   09:40, 10:45, 12:05, 13:10, 14:30, 15:35, 16:55, 18:00, 19:20, 20:25, 21:45, 22:30
Ngày Mai Mai Cưới   09:45, 13:25, 17:05, 20:45, 22:20
The LEGO Ninjago Movie   10:00, 13:20, 16:40, 20:00
Thiên Tài Bất Hảo   10:00, 11:00, 13:15, 15:30, 17:45, 20:00, 22:15
Oan hồn   11:15, 14:40, 18:05, 21:30, 23:10
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   11:20, 15:00, 18:40
The Nut Job 2: Nutty by Nature   11:45, 15:05, 21:45
Siêu Cớm Ngoại Cỡ   12:15, 15:40, 19:05, 22:30
Kẻ Trộm Chó   13:10, 18:00, 21:20
Xác Chết Đêm Trăng   14:05, 17:30, 20:55
16/10/2017 Kẻ Ngoại Tộc   09:10, 10:05, 11:05, 12:00, 13:00, 13:55, 14:55, 15:50, 16:50, 17:45, 18:45, 19:40, 20:40, 21:35, 22:30
Lời Thì Thầm Của Quỷ   09:30, 10:10, 11:40, 15:00, 16:30, 18:25, 19:50, 23:20
Siêu Bão Địa Cầu   09:30, 10:25, 11:25, 12:20, 13:20, 14:15, 15:15, 16:10, 17:10, 18:05, 19:05, 20:00, 21:00, 21:55, 22:55
Vincent Thương Mến   09:35, 13:00, 16:25, 19:50, 23:15
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   09:40, 10:45, 12:05, 13:10, 14:30, 15:35, 16:55, 19:20, 21:45, 22:30
Ngày Mai Mai Cưới   09:45, 13:25, 17:05, 20:45, 22:20
The LEGO Ninjago Movie   10:00, 13:20, 16:40, 20:00
Thiên Tài Bất Hảo   10:00, 11:00, 13:15, 15:30, 18:00, 20:15
Oan hồn   11:15, 14:40, 18:05, 21:30, 23:10
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   11:20, 15:00, 18:40
The Nut Job 2: Nutty by Nature   11:45, 15:05, 21:45
Siêu Cớm Ngoại Cỡ   12:15, 15:40, 19:05, 22:30
Kẻ Trộm Chó   13:10, 18:00, 21:20
Xác Chết Đêm Trăng   14:05, 17:30, 20:55, 22:00