Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
23/06/2018 Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   09:00
Gia Đình SIêu Nhân 2   09:00, 11:00, 12:20, 13:00, 13:40, 15:00, 16:20, 17:00, 17:40, 18:20, 19:00, 21:00, 22:20
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   09:10, 10:00, 11:20, 12:10, 13:30, 14:20, 15:40, 16:30, 17:50, 18:40, 20:00, 20:50, 22:10
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   09:30, 10:25, 11:25, 12:20, 13:20, 14:15, 15:15, 16:10, 17:10, 18:05, 19:05, 20:00, 21:00, 21:55, 23:00
Đứa Trẻ Bị Nguyền   09:40, 11:20, 13:00, 14:40, 16:20, 18:00, 19:40, 21:20, 23:00
Bẫy Thời Gian   09:50, 13:00, 16:10, 19:20, 22:30
Tội Ác Trong Căn Nhà   10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00, 23:00
Ống Kính Sát Nhân   10:00, 11:50, 13:40, 15:30, 17:20, 19:10, 21:00, 22:50
Biệt Đội Cún Cưng   10:45, 14:00, 17:15, 20:30
Khách Sạn Tội Phạm   11:25, 14:35, 17:45, 20:55
Peter Pan: Truy Tìm Quyển Sách Ma Thuật   12:20, 15:35, 18:50
22/06/2018 Gia Đình SIêu Nhân 2   09:00, 11:00, 13:00, 13:50, 15:00, 17:00, 17:50, 19:00, 20:30, 21:00, 22:30
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   09:30, 10:25, 11:25, 12:20, 13:20, 14:15, 15:15, 16:10, 17:10, 18:05, 19:05, 20:00, 21:00, 21:55, 23:00
Đứa Trẻ Bị Nguyền   09:40, 11:20, 13:00, 14:40, 16:20, 18:00, 19:40, 21:20, 23:00
Tội Ác Trong Căn Nhà   10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00, 23:00
Ống Kính Sát Nhân   10:00, 11:50, 13:40, 15:30, 17:20, 19:10, 21:00, 22:50
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   10:00, 12:10, 13:30, 14:20, 15:40, 16:30, 17:50, 18:40, 20:00, 20:50, 22:10
Biệt Đội Cún Cưng   10:45, 14:00, 17:15, 20:30
Peter Pan: Truy Tìm Quyển Sách Ma Thuật   12:20, 15:35, 18:50
Bẫy Thời Gian   13:00, 16:10, 19:20, 22:30
Khách Sạn Tội Phạm   14:35, 17:45, 20:55
21/06/2018 Gia Đình SIêu Nhân 2   09:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 21:00, 22:00
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   09:10, 09:50, 10:40, 11:20, 12:00, 12:50, 13:30, 14:10, 15:00, 15:40, 16:20, 17:10, 17:50, 18:30, 19:20, 20:00, 20:40, 21:30, 22:10, 22:50
Ngôi Nhà Quỷ Ám   09:30, 11:15, 13:00, 14:45, 16:30, 18:15, 20:00, 21:45, 23:00
Biệt Đội Cún Cưng   09:50, 11:25, 13:00, 14:35, 16:10, 17:45, 19:20, 20:55, 22:30
Khách Sạn Tội Phạm   10:15, 12:00, 13:45, 15:30, 17:15, 19:00, 20:45, 22:30
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   10:40, 14:40, 20:45
Deadpool 2   12:35, 16:35, 18:40, 22:40
Đứa Trẻ Bị Nguyền   13:00, 14:40, 16:20, 18:00, 19:40, 21:20, 23:00
Em Gái Mưa   13:30, 17:00, 20:30
Giành Anh Từ Biển   15:15, 18:45, 22:15
20/06/2018 Gia Đình SIêu Nhân 2   09:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 21:00, 22:00
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   09:00
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   09:10, 09:50, 10:40, 11:20, 12:00, 12:50, 13:30, 14:10, 15:00, 15:40, 16:20, 17:10, 17:50, 18:30, 19:20, 20:00, 20:40, 21:30, 22:10, 22:30, 22:50
Ngôi Nhà Quỷ Ám   09:30, 11:15, 13:00, 14:45, 16:30, 18:15, 20:00, 21:45, 23:00
Biệt Đội Cún Cưng   09:50, 11:25, 13:00, 14:35, 16:10, 17:45, 19:20, 20:55
Khách Sạn Tội Phạm   10:15, 12:00, 13:45, 15:30, 17:15, 19:00, 20:45, 22:30
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   10:40, 14:40, 20:45
Deadpool 2   12:35, 16:35, 18:40, 22:40
Đứa Trẻ Bị Nguyền   13:00, 14:40, 16:20, 18:00, 19:40, 21:20, 23:00
Em Gái Mưa   13:30, 17:00, 20:30
Giành Anh Từ Biển   15:15, 18:45, 22:15
19/06/2018 Gia Đình SIêu Nhân 2   09:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 21:00, 22:00, 22:30
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   09:10, 09:50, 10:40, 11:20, 12:00, 12:50, 13:30, 14:10, 15:00, 15:40, 16:20, 17:10, 17:50, 18:30, 19:20, 20:00, 20:40, 21:30, 22:10, 22:30, 22:50
Ngôi Nhà Quỷ Ám   09:30, 11:15, 13:00, 14:45, 16:30, 18:15, 20:00, 21:45, 23:00
Biệt Đội Cún Cưng   09:50, 11:25, 13:00, 14:35, 16:10, 17:45, 19:20, 20:55
Khách Sạn Tội Phạm   10:15, 12:00, 13:45, 15:30, 17:15, 19:00, 20:45, 22:30
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   10:40, 14:40, 20:45
Deadpool 2   12:35, 16:35, 18:40, 22:40
Đứa Trẻ Bị Nguyền   13:00, 14:40, 16:20, 18:00, 19:40, 21:20, 23:00
Em Gái Mưa   13:30, 17:00, 20:30
Giành Anh Từ Biển   15:15, 18:45, 22:15
18/06/2018 Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   09:00
Gia Đình SIêu Nhân 2   09:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 21:00, 22:00
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   09:10, 09:50, 10:40, 11:20, 12:00, 12:50, 13:30, 14:10, 15:00, 15:40, 16:20, 17:10, 17:50, 18:30, 19:20, 20:00, 20:40, 21:30, 22:10, 22:30, 22:50
Ngôi Nhà Quỷ Ám   09:30, 11:15, 13:00, 14:45, 16:30, 18:15, 20:00, 21:45, 23:00
Biệt Đội Cún Cưng   09:50, 11:25, 13:00, 14:35, 16:10, 17:45, 19:20, 20:55
Khách Sạn Tội Phạm   10:15, 12:00, 13:45, 15:30, 17:15, 19:00, 20:45, 22:30
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   10:40, 14:40, 20:45
Deadpool 2   12:35, 16:35, 18:40, 22:40
Đứa Trẻ Bị Nguyền   13:00, 14:40, 16:20, 18:00, 19:40, 21:20, 23:00
Em Gái Mưa   13:30, 17:00, 20:30
Giành Anh Từ Biển   15:15, 18:45, 22:15