Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
23/01/2019 Bộ Ba Quái Nhân   08:40, 10:50, 13:10, 15:30, 18:00, 20:20
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   09:00, 12:50, 18:30
Aquaman: Đế Vương Atlantis   09:30, 13:30, 17:30
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   09:45, 14:15, 19:00
Người vợ ma   11:05, 15:00, 16:45, 20:40
Linh Hồn Tạm Trú   11:45, 16:20, 21:00
Ma Quái   12:00, 16:00, 20:00
22/01/2019 Bộ Ba Quái Nhân   08:40, 10:50, 13:10, 15:30, 18:00, 20:20
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   09:00, 12:50, 18:30
Aquaman: Đế Vương Atlantis   09:30, 13:30, 17:30
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   09:45, 14:15, 19:00
Người vợ ma   11:05, 15:00, 16:45, 20:40
Linh Hồn Tạm Trú   11:45, 16:20, 21:00
Ma Quái   12:00, 16:00, 20:00
21/01/2019 Aquaman: Đế Vương Atlantis   08:15, 13:30, 17:30
Bộ Ba Quái Nhân   08:40, 10:50, 13:10, 15:30, 18:00, 20:20
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   09:00, 12:50, 18:30
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   09:45, 14:15, 19:00
Người vợ ma   11:05, 15:00, 16:45, 20:40
Linh Hồn Tạm Trú   11:45, 16:20, 21:00
Ma Quái   12:00, 16:00, 20:00
20/01/2019 Bộ Ba Quái Nhân   08:40, 10:50, 13:10, 15:30, 18:00, 20:20
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   09:00, 12:50, 18:30
Aquaman: Đế Vương Atlantis   09:30, 13:30, 17:30
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   09:45, 14:15, 19:00
Người vợ ma   11:05, 15:00, 16:45, 20:40
Linh Hồn Tạm Trú   11:45, 16:20, 21:00
Ma Quái   12:00, 16:00, 20:00
19/01/2019 Bộ Ba Quái Nhân   08:40, 10:50, 13:10, 15:30, 18:00, 20:20
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   09:00, 12:50, 18:30
Aquaman: Đế Vương Atlantis   09:30, 13:30, 17:30
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   09:45, 14:15, 19:00
Người vợ ma   11:05, 15:00, 16:45, 20:40
Linh Hồn Tạm Trú   11:45, 16:20, 21:00
Ma Quái   12:00, 16:00, 20:00
18/01/2019 Bộ Ba Quái Nhân   08:40, 10:50, 13:10, 15:30, 18:00, 20:20
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   09:00, 12:50, 18:30
Aquaman: Đế Vương Atlantis   09:30, 13:30, 17:30
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   09:45, 14:15, 19:00
Người vợ ma   11:05, 15:00, 16:45, 20:40
Linh Hồn Tạm Trú   11:45, 16:20, 21:00
Ma Quái   12:00, 16:00, 20:00
17/01/2019 Căn Phòng Tử Thần   08:45, 11:30, 15:15, 18:00, 19:45
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   09:05, 12:35, 14:40, 18:10, 21:40
Chị Trợ Lý Của Anh   09:30, 13:15, 17:00, 19:00, 21:00
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   09:50, 14:15, 18:40
Aquaman: Đế Vương Atlantis   10:30, 13:00, 15:30
Ma Quái   11:10, 16:45, 20:15
Linh Hồn Tạm Trú   11:50, 16:15, 20:40
16/01/2019 Căn Phòng Tử Thần   08:45, 11:30, 15:15, 18:00, 19:45
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   09:05, 12:35, 14:40, 18:10, 21:40
Chị Trợ Lý Của Anh   09:30, 13:15, 17:00, 19:00, 21:00
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   09:50, 14:15, 18:40
Aquaman: Đế Vương Atlantis   10:30, 13:00, 15:30
Ma Quái   11:10, 16:45, 20:15
Linh Hồn Tạm Trú   11:50, 16:15, 20:40