Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
22/03/2018 Thỏ Peter   09:30, 13:10, 17:00
Tháng Năm Rực Rỡ   09:40, 11:50, 14:00, 16:10, 18:20, 20:30
Luật Quỷ   10:00, 13:40, 17:20
Những Cô Gái và Gangster   10:40, 14:40, 18:40, 20:15
Nếp Gấp Thời Gian   11:10, 15:00, 18:45
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   11:20, 13:30, 15:40, 17:50, 20:00, 21:00
Dinh Thự Winchester   11:40, 15:20, 19:10
Chiến Binh Báo Đen   12:20, 16:20, 20:45
19/03/2018 Những Cô Gái và Gangster   09:00, 10:40, 14:40, 18:40, 20:15
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   09:10, 11:20, 13:30, 15:40, 17:50, 20:00, 21:00
Thỏ Peter   09:30, 13:10, 17:00
Tháng Năm Rực Rỡ   09:40, 11:50, 14:00, 16:10, 18:20, 20:30
Luật Quỷ   10:00, 13:40, 17:20
Nếp Gấp Thời Gian   11:10, 15:00, 18:45
Dinh Thự Winchester   11:40, 15:20, 19:10
Chiến Binh Báo Đen   12:20, 16:20, 20:45
18/03/2018 Những Cô Gái và Gangster   09:00, 10:40, 14:40, 18:40, 20:15
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   09:10, 11:20, 13:30, 15:40, 17:50, 20:00, 21:00
Thỏ Peter   09:30, 13:10, 17:00
Tháng Năm Rực Rỡ   09:40, 11:50, 14:00, 16:10, 18:20, 20:30
Luật Quỷ   10:00, 13:40, 17:20
Nếp Gấp Thời Gian   11:10, 15:00, 18:45
Dinh Thự Winchester   11:40, 15:20, 19:10
Chiến Binh Báo Đen   12:20, 16:20, 20:45
17/03/2018 Những Cô Gái và Gangster   09:00, 10:40, 14:40, 18:40, 20:15
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   09:10, 11:20, 13:30, 15:40, 17:50, 20:00, 21:00
Thỏ Peter   09:30, 13:10, 17:00
Tháng Năm Rực Rỡ   09:40, 11:50, 14:00, 16:10, 18:20, 20:30
Luật Quỷ   10:00, 13:40, 17:20
Nếp Gấp Thời Gian   11:10, 15:00, 18:45
Dinh Thự Winchester   11:40, 15:20, 19:10
Chiến Binh Báo Đen   12:20, 16:20, 20:45
16/03/2018 Những Cô Gái và Gangster   09:00, 10:40, 14:40, 18:40, 20:15
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   09:10, 11:20, 13:30, 15:40, 17:50, 20:00, 21:00
Thỏ Peter   09:30, 13:10, 17:00
Tháng Năm Rực Rỡ   09:40, 11:50, 14:00, 16:10, 18:20, 20:30
Luật Quỷ   10:00, 13:40, 17:20
Nếp Gấp Thời Gian   11:10, 15:00, 18:45
Dinh Thự Winchester   11:40, 15:20, 19:10
Chiến Binh Báo Đen   12:20, 16:20, 20:45