Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
23/10/2017 My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   09:00, 12:40, 18:10
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   09:20, 13:40, 16:30, 21:00
Chơi Thì Chịu   09:30, 13:20, 18:30
Tội Phạm Nhân Bản 2049   09:40, 12:30, 15:30, 18:00, 20:20
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   09:50, 14:20, 21:20
Oan Gia Đổi Mệnh   10:50, 14:30, 16:20, 20:00
Siêu Bão Địa Cầu   11:20, 15:10, 17:00, 18:50, 20:40
Siêu Cớm Ngoại Cỡ   11:50, 16:10
Không Lối Thoát Hiểm   12:00, 19:00
22/10/2017 My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   09:00, 12:40, 18:10
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   09:20, 13:40, 16:30, 21:00
Chơi Thì Chịu   09:30, 13:20, 18:30
Tội Phạm Nhân Bản 2049   09:40, 12:30, 15:30, 18:00, 20:20
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   09:50, 14:20, 21:20
Oan Gia Đổi Mệnh   10:50, 14:30, 16:20, 20:00
Siêu Bão Địa Cầu   11:20, 15:10, 17:00, 18:50, 20:40
Siêu Cớm Ngoại Cỡ   11:50, 16:10
Không Lối Thoát Hiểm   12:00, 19:00
21/10/2017 My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   09:00, 12:40, 18:10
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   09:20, 13:40, 16:30, 21:00
Chơi Thì Chịu   09:30, 13:20, 18:30
Tội Phạm Nhân Bản 2049   09:40, 12:30, 15:30, 18:00, 20:20
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   09:50, 14:20, 21:20
Oan Gia Đổi Mệnh   10:50, 14:30, 16:20, 20:00
Siêu Bão Địa Cầu   11:20, 15:10, 17:00, 18:50, 20:40
Siêu Cớm Ngoại Cỡ   11:50, 16:10
Không Lối Thoát Hiểm   12:00, 19:00
20/10/2017 My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   09:00, 12:40, 18:10
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   09:20, 13:40, 16:30, 21:00
Chơi Thì Chịu   09:30, 13:20, 18:30
Tội Phạm Nhân Bản 2049   09:40, 12:30, 15:30, 18:00, 20:20
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   09:50, 14:20, 21:20
Oan Gia Đổi Mệnh   10:50, 14:30, 16:20, 20:00
Siêu Bão Địa Cầu   11:20, 15:10, 17:00, 18:50, 20:40
Siêu Cớm Ngoại Cỡ   11:50, 16:10
Không Lối Thoát Hiểm   12:00, 19:00
19/10/2017 Xác Chết Đêm Trăng   09:00, 13:00, 19:00
The LEGO Ninjago Movie   09:20, 16:45
Siêu Cớm Ngoại Cỡ   09:40, 13:40, 17:30
Siêu Bão Địa Cầu   10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   10:20, 12:50, 15:20, 17:50
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   10:45, 14:40, 16:50, 20:40
Kẻ Ngoại Tộc   11:00, 12:55, 14:50, 18:25, 21:20
Sát Thủ Vô Hình   11:40, 15:30, 19:20
Tội Phạm Nhân Bản 2049   20:20
18/10/2017 Xác Chết Đêm Trăng   09:00, 13:00, 19:00
The LEGO Ninjago Movie   09:20, 17:10
Siêu Cớm Ngoại Cỡ   09:40, 13:40, 15:40, 19:30
Siêu Bão Địa Cầu   10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   10:20, 12:50, 15:20, 17:50, 20:20
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   10:45, 14:40, 16:50, 20:40
Kẻ Ngoại Tộc   11:10, 13:10, 15:10, 19:00, 21:00
Sát Thủ Vô Hình   11:40, 17:30, 21:20
17/10/2017 Xác Chết Đêm Trăng   09:00, 13:00, 19:00
The LEGO Ninjago Movie   09:20, 17:10
Siêu Cớm Ngoại Cỡ   09:40, 13:40, 15:40, 19:30
Siêu Bão Địa Cầu   10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   10:20, 12:50, 15:20, 17:50, 20:20
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   10:45, 14:40, 16:50, 20:40
Kẻ Ngoại Tộc   11:10, 13:10, 15:10, 19:00, 21:00
Sát Thủ Vô Hình   11:40, 17:30, 21:20
16/10/2017 Xác Chết Đêm Trăng   09:00, 13:00, 19:00
The LEGO Ninjago Movie   09:20, 17:10
Siêu Cớm Ngoại Cỡ   09:40, 13:40, 15:40, 19:30
Siêu Bão Địa Cầu   10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   10:20, 12:50, 15:20, 17:50, 20:20
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   10:45, 14:40, 16:50, 20:40
Kẻ Ngoại Tộc   11:10, 13:10, 15:10, 19:00, 21:00
Sát Thủ Vô Hình   11:40, 17:30, 21:20