Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
14/12/2017 Hàng Ma Truyện   08:50, 12:20, 15:50, 19:20
Bố ngoan, Bố hư 2   09:00, 12:40, 16:20, 18:10, 20:00
Phiêu Lưu Ký   09:10, 10:50, 14:30, 16:40
Coco   09:20, 13:40, 18:00
và 7 Kiếp Nạn   09:50, 17:10
Giấc Mơ Mỹ   10:30, 14:00, 17:30, 21:00
Mẹ Chồng   11:10, 13:00, 14:50, 18:40, 20:30
Vùng Trời Diệt Vong   11:30, 15:20, 18:50
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   11:40, 16:00, 20:45
13/12/2017 Hàng Ma Truyện   08:50, 12:20, 15:50, 19:20
Bố ngoan, Bố hư 2   09:00, 12:40, 16:20, 18:10, 20:00
Phiêu Lưu Ký   09:10, 10:50, 14:30, 16:40
Coco   09:20, 13:40, 18:00
và 7 Kiếp Nạn   09:50, 17:10
Giấc Mơ Mỹ   10:30, 14:00, 17:30, 21:00
Mẹ Chồng   11:10, 13:00, 14:50, 18:40, 20:30
Vùng Trời Diệt Vong   11:30, 15:20, 18:50
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   11:40, 16:00, 20:15
Giao Ước Chết   13:20, 20:45
12/12/2017 Hàng Ma Truyện   08:50, 12:20, 15:50, 19:20
Bố ngoan, Bố hư 2   09:00, 10:50, 12:40, 14:30, 16:20, 18:10, 20:00
Mẹ Chồng   09:10, 11:10, 13:00, 14:50, 16:40, 18:40, 20:30
Coco   09:20, 13:40, 18:00
và 7 Kiếp Nạn   09:50, 17:10
Giấc Mơ Mỹ   10:30, 14:00, 17:30, 21:00
Vùng Trời Diệt Vong   11:30, 15:20, 18:50
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   11:40, 16:00, 20:15
Giao Ước Chết   13:20, 20:45
11/12/2017 Hàng Ma Truyện   08:50, 12:20, 15:50, 19:20
Bố ngoan, Bố hư 2   09:00, 10:50, 12:40, 14:30, 16:20, 18:10, 20:00
Mẹ Chồng   09:10, 11:10, 13:00, 14:50, 16:40, 18:40, 20:30
Coco   09:20, 13:40, 18:00
và 7 Kiếp Nạn   09:50, 17:10
Giấc Mơ Mỹ   10:30, 14:00, 17:30, 21:00
Vùng Trời Diệt Vong   11:30, 15:20, 18:50
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   11:40, 16:00, 20:15
Giao Ước Chết   13:20, 20:45