Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
25/06/2017 Dạ Tiệc Máu   08:50, 17:05
Xác Ướp   09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00
Doraemon: Nobita Và Chuyến Thám Hiểm Nam Cực Kachi Kochi   09:10, 12:45, 16:20, 19:45
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   09:40, 11:00, 12:20, 13:40, 15:00, 16:20, 17:40, 19:20, 20:20
Cuộc Chiến Ngầm   10:30, 15:00, 18:45
[S.O.S] Sói Trắng   10:55, 14:30, 21:30
Nữ Thần Chiến Binh   12:35, 20:50
Đảo Của Dân Ngụ Cư   18:05
24/06/2017 Dạ Tiệc Máu   08:50, 17:05
Xác Ướp   09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00
Doraemon: Nobita Và Chuyến Thám Hiểm Nam Cực Kachi Kochi   09:10, 12:45, 16:20, 19:45
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   09:40, 11:00, 12:20, 13:40, 15:00, 16:20, 17:40, 19:20, 20:20
Cuộc Chiến Ngầm   10:30, 15:00, 18:45
[S.O.S] Sói Trắng   10:55, 14:30, 21:30
Nữ Thần Chiến Binh   12:35, 20:50
Đảo Của Dân Ngụ Cư   18:05
23/06/2017 Dạ Tiệc Máu   08:50, 17:05
Xác Ướp   09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00
Doraemon: Nobita Và Chuyến Thám Hiểm Nam Cực Kachi Kochi   09:10, 12:45, 16:20, 19:45
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   09:40, 11:00, 12:20, 13:40, 15:00, 16:20, 17:40, 19:20, 20:20
Cuộc Chiến Ngầm   10:30, 15:00, 18:45
[S.O.S] Sói Trắng   10:55, 14:30, 21:30
Nữ Thần Chiến Binh   12:35, 20:50
Đảo Của Dân Ngụ Cư   18:05
22/06/2017 Doraemon: Nobita Và Chuyến Thám Hiểm Nam Cực Kachi Kochi   09:10, 15:40, 19:45
[S.O.S] Sói Trắng   09:20, 11:20, 15:00, 18:40, 21:30
Biệt Đội Biển Xanh   09:30
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   09:40, 12:20, 15:00, 17:40, 20:20
Xác Ướp   10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00
Pirates of The Caribbean: Salazar Báo Thù   11:00, 13:20, 17:30, 20:40
Dạ Tiệc Máu   11:10, 15:15, 19:20
Nữ Thần Chiến Binh   12:50, 16:55, 21:00
Đảo Của Dân Ngụ Cư   13:20, 17:00
21/06/2017 Doraemon: Nobita Và Chuyến Thám Hiểm Nam Cực Kachi Kochi   09:10, 15:40, 19:45
[S.O.S] Sói Trắng   09:20, 11:20, 15:00, 18:40, 21:30
Biệt Đội Biển Xanh   09:30
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   09:40, 12:20, 15:00, 17:40, 20:20
Xác Ướp   10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00
Pirates of The Caribbean: Salazar Báo Thù   11:00, 13:20, 17:30, 20:40
Dạ Tiệc Máu   11:10, 15:15, 19:20
Nữ Thần Chiến Binh   12:50, 16:55, 21:00
Đảo Của Dân Ngụ Cư   13:20, 17:00
20/06/2017 Xác Ướp   09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 21:30
Doraemon: Nobita Và Chuyến Thám Hiểm Nam Cực Kachi Kochi   09:10, 10:55, 12:45, 14:30, 16:20, 18:00, 19:45
[S.O.S] Sói Trắng   09:20, 11:20, 15:00, 18:40, 20:40
Biệt Đội Biển Xanh   09:30
Pirates of The Caribbean: Salazar Báo Thù   11:00, 13:20, 15:40, 18:10, 20:20
Dạ Tiệc Máu   11:10, 15:15, 19:20
Nữ Thần Chiến Binh   12:50, 16:55, 21:00
Đảo Của Dân Ngụ Cư   13:20, 17:00
19/06/2017 Xác Ướp   09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 21:30
Doraemon: Nobita Và Chuyến Thám Hiểm Nam Cực Kachi Kochi   09:10, 10:55, 12:45, 14:30, 16:20, 18:00, 19:45
[S.O.S] Sói Trắng   09:20, 11:20, 15:00, 18:40, 20:40
Biệt Đội Biển Xanh   09:30
Pirates of The Caribbean: Salazar Báo Thù   11:00, 13:20, 15:40, 18:10, 20:20
Dạ Tiệc Máu   11:10, 15:15, 19:20
Nữ Thần Chiến Binh   12:50, 16:55, 21:00
Đảo Của Dân Ngụ Cư   13:20, 17:00
18/06/2017 Xác Ướp   09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 21:30
Doraemon: Nobita Và Chuyến Thám Hiểm Nam Cực Kachi Kochi   09:10, 10:55, 12:45, 14:30, 16:20, 18:00, 19:45
[S.O.S] Sói Trắng   09:20, 11:20, 15:00, 18:40, 20:40
Biệt Đội Biển Xanh   09:30
Pirates of The Caribbean: Salazar Báo Thù   11:00, 13:20, 15:40, 18:10, 20:20
Dạ Tiệc Máu   11:10, 15:15, 19:20
Nữ Thần Chiến Binh   12:50, 16:55, 21:00
Đảo Của Dân Ngụ Cư   13:20, 17:00