Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
21/10/2018 Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   09:00, 17:15
Bước Chân Đầu Tiên   09:15, 13:45, 18:15
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   09:30, 11:10, 14:30, 16:10
Mara: Kẻ Không Ngủ   09:45
Venom   10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Hồ Bơi Tử Thần   11:40, 15:20, 18:45
Quý Cô Thừa Kế   11:45, 16:15, 20:45
Sói Cô Độc   12:50, 17:00
Người Bất Tử   17:50, 20:15
20/10/2018 Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   09:00, 17:15
Bước Chân Đầu Tiên   09:15, 13:45, 18:15
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   09:30, 11:10, 14:30, 16:10
Venom   10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Hồ Bơi Tử Thần   11:40, 15:20, 18:45
Quý Cô Thừa Kế   11:45, 16:15, 20:45
Sói Cô Độc   12:50, 17:00
Người Bất Tử   17:50, 20:15
19/10/2018 Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   09:00, 17:15
Bước Chân Đầu Tiên   09:15, 13:45, 18:15
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   09:30, 11:10, 14:30, 16:10
Venom   10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Hồ Bơi Tử Thần   11:40, 15:20, 18:45
Quý Cô Thừa Kế   11:45, 16:15, 20:45
Sói Cô Độc   12:50, 17:00
Người Bất Tử   17:50, 20:15
18/10/2018 Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   09:00, 12:40, 16:30, 20:15
Đại Chiến Thành Ansi   09:10, 15:20, 21:00
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   09:20, 19:00
Hồ Bơi Tử Thần   09:40, 15:10, 20:30
Venom   10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 20:00, 20:45
Lời Nhắn Của Oan Hồn   10:40, 14:30, 18:20
Sói Cô Độc   11:20, 13:30, 16:50, 19:20
Kế Hoạch Đổi Chồng   11:40, 17:40
Chân Dài và Ác Quỷ   13:15, 18:40
17/10/2018 Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   09:00, 12:40, 16:30, 20:15
Đại Chiến Thành Ansi   09:10, 15:20, 21:00
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   09:20, 19:00
Hồ Bơi Tử Thần   09:40, 15:10, 20:30
Venom   10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 20:00, 20:45
Lời Nhắn Của Oan Hồn   10:40, 14:30, 18:20
Sói Cô Độc   11:20, 13:30, 16:50, 19:20
Kế Hoạch Đổi Chồng   11:40, 17:40
Chân Dài và Ác Quỷ   13:15, 18:40
16/10/2018 Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   09:00, 12:40, 16:30, 20:15
Đại Chiến Thành Ansi   09:10, 15:20, 21:00
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   09:20, 19:00
Hồ Bơi Tử Thần   09:40, 15:10, 20:30
Venom   10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 20:00, 20:45
Lời Nhắn Của Oan Hồn   10:40, 14:30, 18:20
Sói Cô Độc   11:20, 13:30, 16:50, 19:20
Kế Hoạch Đổi Chồng   11:40, 17:40
Chân Dài và Ác Quỷ   13:15, 18:40
15/10/2018 Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   09:00, 12:40, 16:30, 20:15
Đại Chiến Thành Ansi   09:10, 15:20, 21:00
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   09:20, 19:00
Hồ Bơi Tử Thần   09:40, 15:10, 20:30
Venom   10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 20:00, 20:45
Lời Nhắn Của Oan Hồn   10:40, 14:30, 18:20
Sói Cô Độc   11:20, 13:30, 16:50, 19:20
Kế Hoạch Đổi Chồng   11:40, 17:40
Chân Dài và Ác Quỷ   13:15, 18:40
14/10/2018 Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   09:00, 12:40, 16:30, 20:15
Đại Chiến Thành Ansi   09:10, 15:20, 21:00
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   09:20, 19:00
Hồ Bơi Tử Thần   09:40, 15:10, 20:30
Venom   10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 20:00, 20:45
Lời Nhắn Của Oan Hồn   10:40, 14:30, 18:20
Sói Cô Độc   11:20, 13:30, 16:50, 19:20
Kế Hoạch Đổi Chồng   11:40, 17:40
Chân Dài và Ác Quỷ   13:15, 18:40