Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
25/06/2018 Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   08:50, 10:45, 13:00, 15:15, 17:30, 19:45, 20:40
Gia Đình SIêu Nhân 2   09:00, 11:15, 13:30, 14:30, 15:45, 16:45, 18:00, 20:15
Peter Pan: Truy Tìm Quyển Sách Ma Thuật   09:10, 11:10, 12:50, 19:00
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   09:30, 17:10
Đứa Trẻ Bị Nguyền   09:40, 13:10, 16:30, 20:00
Khách Sạn Tội Phạm   11:20, 14:45, 18:10
Ống Kính Sát Nhân   11:30, 13:20, 15:10, 19:10, 21:00
24/06/2018 Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   08:50, 10:45, 13:00, 15:15, 17:30, 19:45, 20:40
Gia Đình SIêu Nhân 2   09:00, 11:15, 13:30, 14:30, 15:45, 16:45, 18:00, 20:15
Peter Pan: Truy Tìm Quyển Sách Ma Thuật   09:10, 11:10, 12:50, 19:00
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   09:30, 17:10
Đứa Trẻ Bị Nguyền   09:40, 13:10, 16:30, 20:00
Khách Sạn Tội Phạm   11:20, 14:45, 18:10
Ống Kính Sát Nhân   11:30, 13:20, 15:10, 19:10, 21:00
23/06/2018 Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   08:50, 10:45, 13:00, 15:15, 17:30, 19:45, 20:40
Gia Đình SIêu Nhân 2   09:00, 11:15, 13:30, 14:30, 15:45, 16:45, 18:00, 20:15
Peter Pan: Truy Tìm Quyển Sách Ma Thuật   09:10, 11:10, 12:50, 19:00
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   09:30, 17:10
Đứa Trẻ Bị Nguyền   09:40, 13:10, 16:30, 20:00
Khách Sạn Tội Phạm   11:20, 14:45, 18:10
Ống Kính Sát Nhân   11:30, 13:20, 15:10, 19:10, 21:00
22/06/2018 Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   08:50, 10:45, 13:00, 15:15, 17:30, 19:45, 20:40
Gia Đình SIêu Nhân 2   09:00, 11:15, 13:30, 14:30, 15:45, 16:45, 18:00, 20:15
Peter Pan: Truy Tìm Quyển Sách Ma Thuật   09:10, 11:10, 12:50, 19:00
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   09:30, 17:10
Đứa Trẻ Bị Nguyền   09:40, 13:10, 16:30, 20:00
Khách Sạn Tội Phạm   11:20, 14:45, 18:10
Ống Kính Sát Nhân   11:30, 13:20, 15:10, 19:10, 21:00
21/06/2018 Gia Đình SIêu Nhân 2   08:50, 11:05, 13:20, 15:40, 18:00, 20:20
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   09:00, 10:00, 11:20, 12:30, 13:40, 14:50, 16:00, 17:10, 18:20, 19:40, 20:40
Giành Anh Từ Biển   09:30, 17:35
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   09:45, 13:50, 17:50
Đứa Trẻ Bị Nguyền   11:20, 14:30, 19:20
Khách Sạn Tội Phạm   12:00, 15:50, 20:00
Selfie Với Thần Chết   13:00, 16:10, 21:00
20/06/2018 Gia Đình SIêu Nhân 2   08:50, 11:05, 13:20, 15:40, 18:00, 20:20
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   09:00, 11:20, 12:30, 13:40, 14:50, 16:00, 17:10, 18:20, 19:40, 20:40
Giành Anh Từ Biển   09:30, 17:35
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   09:45, 13:50, 17:50
Đứa Trẻ Bị Nguyền   11:20, 14:30, 19:20
Khách Sạn Tội Phạm   12:00, 15:50, 20:00
Selfie Với Thần Chết   13:00, 16:10, 21:00
19/06/2018 Gia Đình SIêu Nhân 2   08:50, 11:05, 13:20, 15:40, 18:00, 20:20
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   09:00, 10:00, 11:20, 12:30, 13:40, 14:50, 16:00, 17:10, 18:20, 19:40, 20:40
Giành Anh Từ Biển   09:30, 17:35
Đứa Trẻ Bị Nguyền   11:20, 14:30, 19:20
Khách Sạn Tội Phạm   12:00, 15:50, 20:00
Selfie Với Thần Chết   13:00, 16:10, 21:00
18/06/2018 Gia Đình SIêu Nhân 2   08:50, 11:05, 13:20, 15:40, 18:00, 20:20
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   09:00, 10:00, 11:20, 12:30, 13:40, 14:50, 16:00, 17:10, 18:20, 19:40, 20:40
Giành Anh Từ Biển   09:30, 17:35
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   09:45, 13:50, 17:50
Đứa Trẻ Bị Nguyền   11:20, 14:30, 19:20
Khách Sạn Tội Phạm   12:00, 15:50, 20:00
Selfie Với Thần Chết   13:00, 16:10, 21:00