Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
21/08/2017 Sắc Đẹp Ngàn Cân   09:00, 13:00, 17:20
Vương Quốc Xe Hơi 3   09:10, 12:40, 16:10, 19:40
Lời Nguyền Gia Tộc   09:45, 13:30, 17:00, 18:45, 21:00
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 21:30
Đảo Địa Ngục   10:40, 14:40, 20:30
Bố Tớ Là Chân To   11:00, 14:30, 18:00
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   11:30, 15:20, 19:00
20/08/2017 Sắc Đẹp Ngàn Cân   09:00, 13:00, 17:20
Vương Quốc Xe Hơi 3   09:10, 12:40, 16:10, 19:40
Lời Nguyền Gia Tộc   09:45, 13:30, 17:00, 18:45, 21:00
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 21:30
Đảo Địa Ngục   10:40, 14:40, 20:30
Bố Tớ Là Chân To   11:00, 14:30, 18:00
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   11:30, 15:20, 19:00
19/08/2017 Sắc Đẹp Ngàn Cân   09:00, 13:00, 17:20
Vương Quốc Xe Hơi 3   09:10, 12:40, 16:10, 19:40
Lời Nguyền Gia Tộc   09:45, 13:30, 17:00, 18:45, 21:00
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 21:30
Đảo Địa Ngục   10:40, 14:40, 20:30
Bố Tớ Là Chân To   11:00, 14:30, 18:00
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   11:30, 15:20, 19:00
18/08/2017 Sắc Đẹp Ngàn Cân   09:00, 13:00, 17:20
Vương Quốc Xe Hơi 3   09:10, 12:40, 16:10, 19:40
Lời Nguyền Gia Tộc   09:45, 13:30, 17:00, 18:45, 21:00
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 21:30
Đảo Địa Ngục   10:40, 14:40, 20:30
Bố Tớ Là Chân To   11:00, 14:30, 18:00
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   11:30, 15:20, 19:00
17/08/2017 Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   09:00, 10:40, 14:30, 18:00, 19:40
Vương Quốc Xe Hơi 3   09:40, 13:20, 17:00, 19:00
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 21:20
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   11:10, 14:50, 16:50, 20:30
Sắc Đẹp Ngàn Cân   11:40, 13:10, 15:20, 18:50, 21:00
Nhà Số 81 Kinh Thành   12:30, 16:15
16/08/2017 Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   09:00, 10:40, 14:30, 18:00, 19:40
Vương Quốc Xe Hơi 3   09:40, 13:20, 17:00, 19:00
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 21:20
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   11:10, 14:50, 16:50, 20:30
Sắc Đẹp Ngàn Cân   11:40, 13:10, 15:20, 18:50, 21:00
Nhà Số 81 Kinh Thành   12:30, 16:15
15/08/2017 Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   09:00, 10:40, 14:30, 18:00, 19:40
Shin - Cậu Bé Bút Chì: Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh   09:20
Vương Quốc Xe Hơi 3   09:40, 13:20, 17:00, 19:00
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 21:20
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   11:10, 14:50, 16:50, 20:30
Sắc Đẹp Ngàn Cân   11:40, 13:10, 15:20, 18:50, 21:00
Nhà Số 81 Kinh Thành   12:30, 16:15
14/08/2017 Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   09:00, 10:40, 14:30, 18:00, 19:40
Vương Quốc Xe Hơi 3   09:40, 13:20, 17:00, 19:00
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 21:20
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   11:10, 14:50, 16:50, 20:30
Sắc Đẹp Ngàn Cân   11:40, 13:10, 15:20, 18:50, 21:00
Nhà Số 81 Kinh Thành   12:30, 16:15