Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
17/12/2017 Bố ngoan, Bố hư 2   09:10, 14:50, 18:40
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   09:15, 12:00, 13:05, 14:45, 17:30, 20:15, 21:05
Coco   09:15, 10:00, 11:10, 12:00, 14:00, 15:45, 16:00, 18:00, 19:10, 20:00, 20:30
Ngày Không Còn Mẹ   09:20, 13:05, 18:40
Giấc Mộng Kinh Hoàng   09:30, 12:45, 16:10, 17:40, 21:20
Giấc Mơ Mỹ   11:00
Mẹ Chồng   11:00, 14:20, 17:45, 19:30
Cô Ba Sài Gòn   11:20, 15:05, 16:50, 20:45
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   12:50, 16:40
16/12/2017 Bố ngoan, Bố hư 2   09:10, 14:50, 18:40
Coco   09:15, 10:00, 11:10, 12:00, 14:00, 15:45, 16:00, 18:00, 19:10, 20:00, 20:30
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   09:15, 12:00, 13:05, 14:45, 17:30, 20:15, 21:05
Ngày Không Còn Mẹ   09:20, 13:05, 18:40
Giấc Mộng Kinh Hoàng   09:30, 12:45, 16:10, 17:40, 21:20
Mẹ Chồng   11:00, 14:20, 17:45, 19:30
Giấc Mơ Mỹ   11:00
Cô Ba Sài Gòn   11:20, 15:05, 16:50, 20:45
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   12:50, 16:40
15/12/2017 Giấc Mộng Kinh Hoàng   10:15, 13:30, 16:45, 18:15, 19:25, 21:30
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   10:15, 13:00, 14:50, 15:45, 18:30, 20:55
Bố ngoan, Bố hư 2   10:15, 15:50, 17:35, 19:25
Cô Ba Sài Gòn   10:20, 14:05, 17:50, 19:35
Mẹ Chồng   11:45, 15:00, 19:45, 21:15
Giấc Mơ Mỹ   12:00
Ngày Không Còn Mẹ   12:05, 15:50, 21:20
Coco   12:15, 12:55, 14:15, 16:15, 17:30, 18:15, 20:15
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   13:50, 21:15
14/12/2017 Mẹ Chồng   10:15, 12:00, 13:45, 15:30, 17:15, 19:00, 20:45
Bố ngoan, Bố hư 2   10:15, 12:05, 13:55, 15:45, 17:35, 19:25, 21:15
Coco   10:20, 10:40, 12:45, 14:50, 15:10, 17:35, 19:00, 20:00
Giao Ước Chết   10:30, 14:35, 20:30
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   10:40, 14:25, 18:15, 20:20
Thị Trấn Tình Yêu   12:40, 16:45, 18:35
Ngày Luân Hồi   12:45, 16:30
Giấc Mơ Mỹ   13:00, 17:10, 21:20
13/12/2017 Bố ngoan, Bố hư 2   10:15, 13:45, 17:30, 19:15, 21:05
Mẹ Chồng   10:15, 12:00, 13:45, 15:30, 17:15, 19:00, 20:45
Coco   10:20, 12:45, 14:50, 15:10, 17:35, 19:00, 20:00
Phiêu Lưu Ký   10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   10:40, 14:15, 16:20, 20:20
Thị Trấn Tình Yêu   12:00
Ngày Luân Hồi   12:40
Giấc Mơ Mỹ   13:00, 17:10
12/12/2017 Bố ngoan, Bố hư 2   10:15, 12:05, 13:55, 15:45, 17:35, 19:25, 21:15
Mẹ Chồng   10:15, 12:00, 13:45, 15:30, 17:15, 19:00, 20:45
Coco   10:20, 10:40, 12:45, 14:50, 15:10, 17:35, 19:00, 20:00
Giao Ước Chết   10:30, 14:35, 20:30
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   10:40, 14:25, 18:15, 20:20
Thị Trấn Tình Yêu   12:40, 16:45, 18:35
Ngày Luân Hồi   12:45, 16:30
Giấc Mơ Mỹ   13:00, 17:10, 21:20
11/12/2017 Mẹ Chồng   10:15, 12:00, 13:45, 15:30, 17:15, 19:00, 20:45
Bố ngoan, Bố hư 2   10:15, 12:05, 13:55, 15:45, 17:35, 19:25, 21:15
Coco   10:20, 10:40, 12:45, 14:50, 15:10, 17:35, 19:00, 20:00
Giao Ước Chết   10:30, 14:35, 20:30
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   10:40, 14:25, 18:15, 20:20
Thị Trấn Tình Yêu   12:40, 16:45, 18:35
Ngày Luân Hồi   12:45, 16:30
Giấc Mơ Mỹ   13:00, 17:10, 21:20