Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
20/08/2017 Đảo Địa Ngục   09:15, 11:40, 14:05, 16:30, 21:00
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   09:15, 11:15, 12:30, 13:15, 15:15, 16:30, 17:20, 19:20, 20:30, 21:25
Vương Quốc Xe Hơi 3   09:30, 11:35, 13:40, 15:50, 18:00, 18:55, 20:10
Vệ Sĩ Sát Thủ   10:00, 12:15, 14:30, 16:45, 19:00, 21:15
Lời Nguyền Gia Tộc   10:10, 13:55, 19:40
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   10:30, 14:30, 18:30
Cảnh Sát Tập Sự   11:55, 15:40, 17:40, 21:25
19/08/2017 Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   09:15, 11:15, 12:30, 13:15, 15:15, 16:30, 17:20, 19:20, 20:30, 21:25
Đảo Địa Ngục   09:15, 11:40, 14:05, 16:30, 21:00
Vương Quốc Xe Hơi 3   09:30, 11:35, 13:40, 15:50, 18:00, 18:55, 20:10
Vệ Sĩ Sát Thủ   10:00, 12:15, 14:30, 16:45, 19:00, 21:15
Lời Nguyền Gia Tộc   10:10, 13:55, 19:40
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   10:30, 14:30, 18:30
Cảnh Sát Tập Sự   11:55, 15:40, 17:40, 21:25
18/08/2017 Lời Nguyền Gia Tộc   10:15, 14:00, 19:45
Vương Quốc Xe Hơi 3   10:15, 12:20, 14:25, 16:30, 18:35, 20:20
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   10:30, 12:00, 12:30, 14:35, 15:45, 16:40, 17:45, 18:45, 20:50, 21:30
Đảo Địa Ngục   10:40, 13:05, 15:30, 17:55, 20:40
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   11:00, 15:00, 19:00
Cảnh Sát Tập Sự   13:00, 17:00, 21:00
17/08/2017 Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   10:15, 11:00, 12:15, 13:00, 14:20, 15:05, 16:25, 17:10, 18:30, 19:15, 20:35, 21:20
Vương Quốc Xe Hơi 3   10:15, 12:20, 14:25, 16:30, 18:35, 19:20
Tòa Tháp Bóng Đêm   10:15, 13:55, 17:30
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   10:50, 14:45
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   11:00, 17:00, 19:00
Sắc Đẹp Ngàn Cân   12:10, 15:45, 18:45
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   12:35, 16:30, 20:35
16/08/2017 Vương Quốc Xe Hơi 3   10:15, 12:20, 14:25, 16:30, 18:35, 20:40
Sắc Đẹp Ngàn Cân   10:15, 13:55, 17:35, 18:50
Tòa Tháp Bóng Đêm   10:15, 13:55, 17:35, 19:25
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   10:30, 11:55, 12:30, 14:30, 15:35, 16:30, 18:30, 19:15, 20:30, 21:15, 21:20
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   10:50, 14:50
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00
Nhà Số 81 Kinh Thành   12:05, 15:45
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   12:35, 16:35, 20:35
15/08/2017 Vương Quốc Xe Hơi 3   10:15, 12:20, 14:25, 16:30, 18:35, 20:40
Sắc Đẹp Ngàn Cân   10:15, 13:55, 17:35, 18:45
Tòa Tháp Bóng Đêm   10:15, 13:55, 17:35, 19:25
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   10:15, 10:30, 11:55, 12:15, 14:15, 15:35, 16:20, 18:25, 19:15, 20:30, 21:20
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   10:50, 14:45
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00
Nhà Số 81 Kinh Thành   12:05, 15:45
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   12:35, 16:30, 20:35
14/08/2017 Sắc Đẹp Ngàn Cân   10:15, 13:55, 17:35, 19:15
Tòa Tháp Bóng Đêm   10:15, 13:55, 17:35, 19:25
Vương Quốc Xe Hơi 3   10:15, 12:20, 14:25, 16:30, 18:35, 20:40
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   10:30, 11:55, 12:30, 14:30, 15:35, 16:30, 18:30, 20:30, 21:00, 21:15
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   10:50, 14:50, 18:50
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00
Nhà Số 81 Kinh Thành   12:05, 15:45
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   12:35, 16:35, 20:35