Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
22/10/2018 Vì Sao Vụt Sáng   10:15, 14:35, 17:05, 20:30
Bước Chân Đầu Tiên   10:15, 12:50, 13:55, 15:25, 18:05, 20:45
Bạn Ma Phiền Toái   10:40, 14:35, 18:30
Venom   10:50, 12:30, 12:55, 15:00, 16:25, 17:05, 19:10, 20:20, 21:15
Quý Cô Thừa Kế   11:00, 14:45, 18:30
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   11:40, 16:30, 18:45, 21:00
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   12:45, 19:35
Bào Thai Quỷ   13:05, 16:50, 21:30
21/10/2018 Bước Chân Đầu Tiên   10:15, 12:50, 14:10, 15:25, 18:05, 20:45
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   10:15, 14:35, 19:05
Bào Thai Quỷ   10:30, 13:20, 17:00
Bạn Ma Phiền Toái   10:40, 14:35, 18:30
Venom   11:00, 12:30, 13:05, 15:10, 16:25, 17:15, 19:20, 20:25, 21:25
Quý Cô Thừa Kế   11:15, 15:00, 18:35
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   12:05, 16:45, 21:00
Vì Sao Vụt Sáng   12:05, 16:30, 20:35
Người Bất Tử   18:50, 21:10
20/10/2018 Bước Chân Đầu Tiên   10:15, 12:50, 14:10, 15:25, 18:05, 20:45
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   10:15, 14:35, 19:05
Bào Thai Quỷ   10:30, 13:20, 17:00
Bạn Ma Phiền Toái   10:40, 14:35, 18:30
Venom   11:00, 12:30, 13:05, 15:10, 16:25, 17:15, 19:20, 20:20, 21:25
Quý Cô Thừa Kế   11:15, 15:00, 18:35
Vì Sao Vụt Sáng   12:05, 16:30, 20:35
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   12:05, 16:45, 21:00
Người Bất Tử   18:50, 21:10
19/10/2018 Vì Sao Vụt Sáng   09:45, 12:05, 16:30, 20:35
Bước Chân Đầu Tiên   10:15, 12:50, 14:10, 15:25, 18:05, 20:45
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   10:15, 14:35, 19:05
Bào Thai Quỷ   10:30, 13:10, 16:50
Bạn Ma Phiền Toái   10:40, 14:35, 18:30
Venom   11:00, 12:30, 13:05, 15:10, 16:25, 17:15, 19:20, 20:20, 21:25
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   12:05, 14:45, 16:45, 18:30, 21:00
Người Bất Tử   18:50, 21:10
18/10/2018 Vì Sao Vụt Sáng   10:15, 14:40, 19:05
Bạn Ma Phiền Toái   10:15, 13:55, 17:25, 21:05
Venom   10:30, 11:30, 12:40, 13:40, 14:50, 15:50, 17:00, 18:00, 19:10, 20:15, 21:15
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   12:05, 19:15
Bào Thai Quỷ   13:20, 17:15, 18:50
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   15:45
17/10/2018 Vì Sao Vụt Sáng   10:15, 14:40, 19:05
Bạn Ma Phiền Toái   10:15, 13:55, 17:25, 21:05
Venom   10:30, 11:30, 12:40, 13:40, 14:50, 15:50, 17:00, 18:00, 19:10, 20:15, 21:15
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   12:05, 19:15
Bào Thai Quỷ   13:20, 17:15, 18:50
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   15:45
16/10/2018 Vì Sao Vụt Sáng   10:15, 14:40, 19:05
Bạn Ma Phiền Toái   10:15, 13:55, 17:25, 21:05
Venom   10:30, 11:30, 12:40, 13:40, 14:50, 15:50, 17:00, 18:00, 19:10, 20:15, 21:15
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   12:05, 19:15
Bào Thai Quỷ   13:20, 17:15, 18:50
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   15:45