Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
22/10/2017 Tội Phạm Nhân Bản 2049   09:10, 12:05, 15:00, 16:30, 18:00, 21:00
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   09:15, 11:05, 12:50, 14:40, 19:30, 20:20
Vincent Thương Mến   09:20, 14:25, 19:30
Định Nghĩa Tình Yêu   09:20, 13:05, 18:40
Siêu Bão Địa Cầu   09:30, 13:55, 18:20, 21:20
Trong Từng Nhịp Thở   10:00, 12:10, 14:20, 16:35, 18:45, 21:00
Biệt Đội Săn Cương Thi   11:00, 16:05
Siêu Cớm Ngoại Cỡ   11:15, 15:00, 16:50, 20:40
Không Lối Thoát Hiểm   11:30, 15:55, 21:10
Oan hồn   12:40, 17:45
21/10/2017 Tội Phạm Nhân Bản 2049   09:10, 12:05, 15:00, 16:30, 18:00, 21:00
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   09:15, 11:05, 12:50, 14:40, 19:30, 20:20
Vincent Thương Mến   09:20, 14:25, 19:30
Định Nghĩa Tình Yêu   09:20, 13:05, 18:40
Siêu Bão Địa Cầu   09:30, 13:55, 18:20, 21:20
Trong Từng Nhịp Thở   10:00, 12:10, 14:20, 16:35, 18:45, 21:00
Biệt Đội Săn Cương Thi   11:00, 16:05
Siêu Cớm Ngoại Cỡ   11:15, 15:00, 16:50, 20:40
Không Lối Thoát Hiểm   11:30, 15:55, 21:10
Oan hồn   12:40, 17:45
20/10/2017 Tội Phạm Nhân Bản 2049   10:10, 10:15, 12:00, 13:05, 16:05, 18:30, 20:55
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   10:15, 14:55, 16:45, 19:05, 20:15
Siêu Bão Địa Cầu   10:20, 14:45, 19:10, 21:10
Vincent Thương Mến   10:25, 18:55
Trong Từng Nhịp Thở   10:30, 12:40, 14:50, 17:00, 19:10, 21:20
Định Nghĩa Tình Yêu   10:45, 10:50, 14:35, 21:25
Oan hồn   12:05, 15:30
Không Lối Thoát Hiểm   12:20, 16:45, 20:35
Siêu Cớm Ngoại Cỡ   12:45, 16:35, 18:25
Biệt Đội Săn Cương Thi   13:50, 17:15
19/10/2017 Vincent Thương Mến   10:15, 17:20
Siêu Cớm Ngoại Cỡ   10:15, 12:05, 13:55, 15:45, 17:35, 19:25, 21:15
Kẻ Ngoại Tộc   10:20, 12:20, 14:20, 16:20, 18:20
Trong Từng Nhịp Thở   10:20, 12:30, 14:40, 16:50, 19:00, 21:10
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   10:40, 15:40
Siêu Bão Địa Cầu   11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00
Biệt Đội Săn Cương Thi   12:00, 19:05
Khuôn Mặt Cuối Cùng   13:15, 18:15
Kẻ Trộm Chó   13:45
Oan hồn   15:30
Tội Phạm Nhân Bản 2049   20:20, 20:50
18/10/2017 Siêu Cớm Ngoại Cỡ   10:15, 12:05, 13:55, 15:45, 17:35, 19:25, 21:15
Vincent Thương Mến   10:15, 13:45, 17:15, 20:45
Ngày Mai Mai Cưới   10:20, 14:35, 18:50
Khuôn Mặt Cuối Cùng   10:30, 16:30
Kẻ Ngoại Tộc   10:50, 12:50, 14:50, 16:50, 18:50, 20:50
Siêu Bão Địa Cầu   11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   12:00, 16:15, 20:30
Biệt Đội Săn Cương Thi   12:00, 15:30, 19:00
Kẻ Trộm Chó   12:55, 18:55
Oan hồn   14:40, 20:40
17/10/2017 Vincent Thương Mến   10:15, 13:45, 17:15, 20:45
Siêu Cớm Ngoại Cỡ   10:15, 12:05, 13:55, 15:45, 17:35, 19:25, 21:15
Ngày Mai Mai Cưới   10:20, 14:35, 18:50
Khuôn Mặt Cuối Cùng   10:30, 16:30
Kẻ Ngoại Tộc   10:50, 12:50, 14:50, 16:50, 18:50, 20:50
Siêu Bão Địa Cầu   11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00
Biệt Đội Săn Cương Thi   12:00, 15:30, 19:00
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   12:00, 16:15, 20:30
Kẻ Trộm Chó   12:55, 18:55
Oan hồn   14:40, 20:40
16/10/2017 Siêu Cớm Ngoại Cỡ   10:15, 12:05, 13:55, 15:45, 17:35, 19:25, 21:15
Vincent Thương Mến   10:15, 13:45, 17:15, 20:45
Ngày Mai Mai Cưới   10:20, 14:35, 18:50
Khuôn Mặt Cuối Cùng   10:30, 16:30
Kẻ Ngoại Tộc   10:50, 12:50, 14:50, 16:50, 18:50, 20:50
Siêu Bão Địa Cầu   11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00
Biệt Đội Săn Cương Thi   12:00, 15:30, 19:00
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   12:00, 16:15, 20:30
Kẻ Trộm Chó   12:55, 18:55
Oan hồn   14:40, 20:40