Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
19/06/2018 Gia Đình SIêu Nhân 2   10:15, 11:25, 11:40, 12:45, 14:05, 14:20, 15:10, 16:30, 17:35, 18:50, 19:05, 20:00, 20:40, 21:15
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   10:30, 11:30, 13:00, 13:55, 15:25, 16:20, 17:50, 18:45, 20:15, 21:10
Khách Sạn Tội Phạm   10:45, 16:45
Biệt Đội Cún Cưng   12:35, 18:40
Đứa Trẻ Bị Nguyền   13:50, 15:35, 17:15, 21:30
18/06/2018 Gia Đình SIêu Nhân 2   10:15, 11:25, 11:40, 12:45, 14:05, 14:20, 15:10, 16:30, 17:35, 18:50, 19:05, 20:00, 20:40, 21:15
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   10:30, 11:30, 13:00, 13:55, 15:25, 16:20, 17:50, 18:45, 20:15, 21:10
Khách Sạn Tội Phạm   10:45, 16:45
Biệt Đội Cún Cưng   12:35, 18:40
Đứa Trẻ Bị Nguyền   13:50, 15:35, 17:15, 21:30
17/06/2018 Gia Đình SIêu Nhân 2   09:15, 10:15, 11:25, 11:40, 12:45, 14:05, 14:20, 15:10, 16:30, 17:35, 18:50, 19:05, 20:00, 20:40, 21:15
Biệt Đội Cún Cưng   09:45, 12:35, 18:40
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   10:30, 11:30, 13:00, 13:55, 15:25, 16:20, 17:50, 18:45, 20:15, 21:10
Khách Sạn Tội Phạm   10:45, 16:45
Đứa Trẻ Bị Nguyền   13:50, 15:35, 17:15, 21:30
16/06/2018 Gia Đình SIêu Nhân 2   09:15, 10:15, 11:25, 12:45, 14:20, 15:10, 17:35, 19:05, 20:00, 20:40
Biệt Đội Cún Cưng   09:45, 12:35, 18:40
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   10:30, 11:35, 13:00, 14:00, 15:25, 16:25, 17:50, 18:50, 20:15, 21:15
Khách Sạn Tội Phạm   10:45, 16:45
Đứa Trẻ Bị Nguyền   13:50, 15:35, 17:15, 21:30
15/06/2018 Gia Đình SIêu Nhân 2   10:15, 11:25, 12:45, 14:20, 15:10, 17:35, 19:10, 20:00, 20:40
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   10:30, 11:30, 13:00, 14:00, 15:25, 16:25, 17:50, 18:50, 20:15, 21:15
Khách Sạn Tội Phạm   10:45, 16:45
Biệt Đội Cún Cưng   12:35, 18:40
Đứa Trẻ Bị Nguyền   13:50, 15:35, 17:15, 21:30
14/06/2018 Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   10:15, 11:35, 12:40, 13:15, 14:00, 15:05, 15:40, 16:25, 17:35, 18:50, 20:00, 20:30, 21:15
Em Gái Mưa   10:20, 14:25, 18:35
Biệt Đội Cún Cưng   10:30, 17:15, 19:15
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   11:10, 13:40, 18:20, 20:30
Deadpool 2   12:10, 16:20
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   12:10, 15:45
13/06/2018 Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   10:15, 11:35, 12:40, 13:15, 14:00, 15:05, 15:40, 16:25, 17:35, 18:50, 20:00, 20:30, 21:15
Em Gái Mưa   10:20, 14:25, 18:35
Biệt Đội Cún Cưng   10:30, 17:15, 19:15
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   11:10, 13:40, 18:20, 20:30
Deadpool 2   12:10, 16:20, 21:00
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   12:10, 15:45
12/06/2018 Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   10:15, 11:35, 12:40, 13:15, 14:00, 15:05, 15:40, 16:25, 17:35, 18:50, 20:00, 20:30, 21:15
Em Gái Mưa   10:20, 14:25, 18:35
Biệt Đội Cún Cưng   10:30, 17:15, 19:15
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   11:10, 13:40, 18:20, 20:30
Deadpool 2   12:10, 16:20, 21:00
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   12:10, 15:45