Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
23/03/2018 Dinh Thự Winchester   10:50, 15:00, 19:10
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   11:00, 13:20, 15:40, 18:00, 20:20
Tháng Năm Rực Rỡ   11:10, 13:20, 15:30, 17:45, 20:00, 21:00
Nếp Gấp Thời Gian   12:40, 16:50
Những Cô Gái và Gangster   13:40, 17:25, 19:05
22/03/2018 Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   10:15, 12:30, 13:20, 14:45, 17:00, 19:10, 20:35, 21:25
Nếp Gấp Thời Gian   10:25, 12:40, 14:55, 17:10, 19:20, 20:40
Dinh Thự Winchester   10:30, 13:50, 17:15, 21:30
Những Cô Gái và Gangster   10:40, 14:05, 17:35, 19:10
Chiến Binh Báo Đen   10:50, 15:35, 18:05, 20:50
Tháng Năm Rực Rỡ   11:15, 13:30, 15:45, 18:00, 20:15
Đêm Chơi Nhớ Đời   12:15, 15:45
Siêu Sao Siêu Ngố   12:15, 15:35, 19:00
20/03/2018 Đêm Chơi Nhớ Đời   12:15, 15:45
19/03/2018 Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   10:15, 12:30, 13:20, 14:45, 17:00, 19:10, 20:35, 21:25
Nếp Gấp Thời Gian   10:25, 12:40, 14:55, 17:10, 19:20, 20:40
Dinh Thự Winchester   10:30, 13:50, 17:15, 21:30
Những Cô Gái và Gangster   10:40, 14:05, 17:35, 19:10
Chiến Binh Báo Đen   10:50, 15:35, 18:05, 20:50
Tháng Năm Rực Rỡ   11:15, 13:30, 15:45, 18:00, 20:15
Đêm Chơi Nhớ Đời   12:15, 15:45
Siêu Sao Siêu Ngố   12:15, 15:35, 19:00
18/03/2018 Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   09:15, 10:15, 11:30, 13:45, 14:05, 16:00, 18:15, 20:30, 21:20
Nếp Gấp Thời Gian   09:30, 11:40, 13:55, 16:10, 18:25, 20:40
Chiến Binh Báo Đen   09:40, 14:00, 18:20, 20:50
Dinh Thự Winchester   09:45, 13:05, 16:30, 21:30
Tháng Năm Rực Rỡ   10:10, 12:20, 14:30, 16:40, 18:50, 21:00
Những Cô Gái và Gangster   11:30, 14:50, 18:20, 19:55
Đêm Chơi Nhớ Đời   12:10, 16:30
Siêu Sao Siêu Ngố   12:25, 16:20, 18:00, 19:40
17/03/2018 Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   09:15, 10:15, 11:30, 13:45, 14:05, 16:00, 18:15, 20:30, 21:20
Nếp Gấp Thời Gian   09:30, 11:40, 13:55, 16:10, 18:25, 20:40
Chiến Binh Báo Đen   09:40, 14:00, 18:20, 20:50
Dinh Thự Winchester   09:45, 13:05, 16:30, 21:30
Tháng Năm Rực Rỡ   10:10, 12:20, 14:30, 16:40, 18:50, 21:00
Những Cô Gái và Gangster   11:30, 14:50, 18:20, 19:55
Đêm Chơi Nhớ Đời   12:10, 16:30
Siêu Sao Siêu Ngố   12:25, 16:20, 18:00, 19:40
16/03/2018 Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   10:15, 12:30, 13:20, 14:45, 17:00, 19:10, 20:35, 21:25
Nếp Gấp Thời Gian   10:15, 12:30, 14:55, 17:10, 19:20, 20:40
Dinh Thự Winchester   10:30, 13:50, 17:15, 21:30
Những Cô Gái và Gangster   10:40, 14:05, 17:35, 19:10
Chiến Binh Báo Đen   10:50, 15:35, 18:05, 20:50
Tháng Năm Rực Rỡ   11:15, 13:30, 15:45, 18:00, 20:15
Đêm Chơi Nhớ Đời   12:15, 15:45
Siêu Sao Siêu Ngố   12:15, 15:35, 19:00