Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
25/06/2017 Xác Ướp   09:15, 11:15, 13:15, 15:15, 17:15, 19:15, 21:15
Doraemon: Nobita Và Chuyến Thám Hiểm Nam Cực Kachi Kochi   09:20, 15:40, 19:10
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   09:20, 09:50, 10:30, 11:15, 12:00, 12:30, 13:10, 14:00, 14:40, 15:10, 15:50, 16:45, 17:20, 17:50, 18:30, 19:30, 20:00, 20:30, 21:10
Hung Thần Đại Dương   09:45, 14:00, 17:30
Spark: Thiên Du Ký   10:15, 13:40, 18:55
Nữ Thần Chiến Binh   11:25, 21:00
24/06/2017 Xác Ướp   09:15, 11:15, 13:15, 15:15, 17:15, 19:15, 21:15
Doraemon: Nobita Và Chuyến Thám Hiểm Nam Cực Kachi Kochi   09:20, 15:40, 19:10
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   09:20, 09:50, 10:30, 11:15, 12:00, 12:30, 13:10, 14:00, 14:40, 15:10, 15:50, 16:45, 17:20, 17:50, 18:30, 19:30, 20:00, 20:30, 21:10
Hung Thần Đại Dương   09:45, 14:00, 17:30
Spark: Thiên Du Ký   10:15, 13:40, 18:55
Nữ Thần Chiến Binh   11:25, 21:00
23/06/2017 Doraemon: Nobita Và Chuyến Thám Hiểm Nam Cực Kachi Kochi   10:15, 16:10, 19:35
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   10:15, 10:30, 11:20, 12:00, 12:55, 13:10, 14:05, 14:45, 15:35, 15:50, 16:50, 17:30, 18:15, 18:30, 19:35, 20:15, 20:55, 21:10
Spark: Thiên Du Ký   10:15, 13:40, 18:55
Hung Thần Đại Dương   10:20, 14:35, 18:00
Xác Ướp   10:45, 12:45, 14:45, 16:45, 18:45, 21:25
Nữ Thần Chiến Binh   12:05, 20:45
22/06/2017 Xác Ướp   10:15, 12:20, 14:25, 14:50, 16:30, 18:35, 19:30, 21:30
Spark: Thiên Du Ký   10:15, 13:40, 18:55
Nữ Thần Chiến Binh   10:20, 12:55, 15:30, 18:10, 20:45
Hung Thần Đại Dương   10:30, 14:55, 19:10
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   10:30, 12:10, 13:10, 15:50, 16:50, 18:30, 20:40, 21:10
Đảo Của Dân Ngụ Cư   10:45
Doraemon: Nobita Và Chuyến Thám Hiểm Nam Cực Kachi Kochi   11:50, 15:15, 17:05, 20:30
Pirates of The Caribbean: Salazar Báo Thù   12:30, 16:40, 21:00
21/06/2017 Xác Ướp   10:15, 12:20, 14:25, 14:50, 16:30, 18:35, 19:30, 21:30
Spark: Thiên Du Ký   10:15, 13:40, 18:55
Nữ Thần Chiến Binh   10:20, 12:55, 15:30, 18:10, 20:45
Hung Thần Đại Dương   10:30, 14:55, 19:10
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   10:30, 12:10, 13:10, 15:50, 16:50, 18:30, 20:40, 21:10
Đảo Của Dân Ngụ Cư   10:45
Doraemon: Nobita Và Chuyến Thám Hiểm Nam Cực Kachi Kochi   11:50, 15:15, 17:05, 20:30
Pirates of The Caribbean: Salazar Báo Thù   12:30, 16:40, 21:00
20/06/2017 Xác Ướp   10:15, 11:00, 12:20, 13:00, 14:25, 15:05, 16:30, 17:10, 18:40, 19:15, 20:50, 21:20
Spark: Thiên Du Ký   10:20, 13:40, 15:20, 18:40, 20:20
Nữ Thần Chiến Binh   10:20, 12:55, 15:30, 18:05, 20:40
Hung Thần Đại Dương   10:30, 12:00, 14:00, 17:00, 21:10
Đảo Của Dân Ngụ Cư   10:45, 14:55, 19:10
Doraemon: Nobita Và Chuyến Thám Hiểm Nam Cực Kachi Kochi   12:10, 15:40, 17:30, 19:20
Pirates of The Caribbean: Salazar Báo Thù   12:30, 16:40, 21:00
19/06/2017 Xác Ướp   10:15, 11:00, 12:20, 13:00, 14:25, 15:05, 16:30, 17:10, 18:40, 19:15, 20:50, 21:20
Nữ Thần Chiến Binh   10:20, 12:55, 15:30, 18:05, 20:40
Spark: Thiên Du Ký   10:20, 13:40, 15:20, 18:40, 20:20
Hung Thần Đại Dương   10:30, 12:00, 14:00, 17:00, 21:10
Đảo Của Dân Ngụ Cư   10:45, 14:55, 19:10
Doraemon: Nobita Và Chuyến Thám Hiểm Nam Cực Kachi Kochi   12:10, 15:40, 17:30, 19:20
Pirates of The Caribbean: Salazar Báo Thù   12:30, 16:40, 21:00
18/06/2017 Xác Ướp   09:15, 10:15, 11:15, 12:20, 13:15, 14:25, 15:15, 16:30, 17:15, 18:35, 19:15, 20:40, 21:15
Spark: Thiên Du Ký   09:20, 12:40, 16:00, 19:20
Hung Thần Đại Dương   09:30, 11:00, 13:00, 14:20, 16:30, 17:40, 21:00
Nữ Thần Chiến Binh   10:00, 12:35, 15:10, 17:50, 20:30
Đảo Của Dân Ngụ Cư   10:45, 14:55, 19:10
Doraemon: Nobita Và Chuyến Thám Hiểm Nam Cực Kachi Kochi   11:10, 14:40, 18:10, 20:00
Pirates of The Caribbean: Salazar Báo Thù   12:30, 16:40, 21:00