Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
25/06/2017 Xác Ướp   09:10, 11:35, 13:55, 16:00
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   11:15, 11:20, 13:40, 14:00, 16:20, 16:40, 18:05, 19:00, 19:20, 20:45, 21:40, 22:00
Nữ Thần Chiến Binh   11:30, 15:50, 21:50
Hung Thần Đại Dương   14:10, 18:30, 20:10
24/06/2017 Xác Ướp   09:10, 11:35, 13:55, 16:00
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   11:15, 11:20, 13:40, 14:00, 16:20, 16:40, 18:05, 19:00, 19:20, 20:45, 21:40, 22:00
Nữ Thần Chiến Binh   11:30, 15:50, 21:50
Hung Thần Đại Dương   14:10, 18:30, 20:10
23/06/2017 Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   08:40, 08:55, 11:15, 11:20, 13:40, 14:00, 16:20, 16:40, 18:05, 19:00, 19:20, 20:45, 21:40, 22:00
Nữ Thần Chiến Binh   08:50, 11:30, 15:50, 21:50
Xác Ướp   09:10, 11:35, 13:55, 16:00
Hung Thần Đại Dương   14:10, 18:30, 20:10
22/06/2017 Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   08:35, 11:15, 13:55, 16:35, 19:15, 21:55
[S.O.S] Sói Trắng   08:45
Nữ Thần Chiến Binh   08:50, 11:30, 14:10, 18:55
Giải Mã Giấc Mơ   09:00, 11:00, 14:40
Xác Ướp   10:40, 16:25, 16:50, 20:40, 21:35
Hung Thần Đại Dương   13:00, 16:40, 18:20, 20:00, 21:40
Tiến lên, Jets   18:30
21/06/2017 Nữ Thần Chiến Binh   08:35, 11:15, 13:55, 19:15
[S.O.S] Sói Trắng   08:45
Giải Mã Giấc Mơ   09:00, 11:00, 14:40
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   09:30, 12:10, 14:50, 16:35, 19:45, 21:55
Xác Ướp   10:40, 17:40, 20:25, 21:50, 22:25
Hung Thần Đại Dương   13:00, 16:40, 18:20, 20:00, 21:40
Tiến lên, Jets   18:15
20/06/2017 Vùng Đất Quỹ Dữ: Vendetta   08:50, 15:25, 17:15, 19:05, 20:55
Giải Mã Giấc Mơ   09:00, 11:00, 14:40
[S.O.S] Sói Trắng   09:10
Xác Ướp   09:20, 13:30, 15:35, 17:40, 19:45, 21:50
Nữ Thần Chiến Binh   10:40, 13:20, 16:00, 18:40, 21:20
Tiến lên, Jets   11:05, 13:15
Hung Thần Đại Dương   13:00, 16:40, 18:20, 20:00, 21:40
19/06/2017 Giải Mã Giấc Mơ   09:00, 11:00, 14:40
[S.O.S] Sói Trắng   09:10
Xác Ướp   09:20, 11:25, 13:30, 15:35, 17:40, 19:45, 21:50
Nữ Thần Chiến Binh   10:40, 13:20, 16:00, 18:40, 21:20
Tiến lên, Jets   11:05, 13:15
Hung Thần Đại Dương   13:00, 16:40, 18:20, 20:00, 21:40
Vùng Đất Quỹ Dữ: Vendetta   15:25, 17:15, 19:05, 20:55
18/06/2017 Vùng Đất Quỹ Dữ: Vendetta   08:50
Giải Mã Giấc Mơ   09:00
[S.O.S] Sói Trắng   09:10
Xác Ướp   09:20