Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
21/08/2017 Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   08:45, 10:55, 13:05, 15:15, 17:25, 19:35, 21:45
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   09:00, 13:00, 17:00
Vệ Sĩ Sát Thủ   09:15, 17:20, 21:30
Cảnh Sát Tập Sự   09:45, 11:55, 14:05, 16:15, 18:25, 20:35
Lời Nguyền Gia Tộc   11:05, 15:05, 19:05, 21:00
Bố Tớ Là Chân To   11:35, 15:30, 19:40
Vương Quốc Xe Hơi 3   13:25
20/08/2017 Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   08:45, 10:55, 13:05, 15:15, 17:25, 19:35, 21:45
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   09:00, 13:00, 17:00
Vệ Sĩ Sát Thủ   09:15, 17:20, 21:30
Cảnh Sát Tập Sự   09:45, 11:55, 14:05, 16:15, 18:25, 20:35
Lời Nguyền Gia Tộc   11:05, 15:05, 19:05, 21:00
Bố Tớ Là Chân To   11:35, 15:30, 19:40
Vương Quốc Xe Hơi 3   13:25
19/08/2017 Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   08:45, 10:55, 13:05, 15:15, 17:25, 19:35, 21:45
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   09:00, 13:00, 17:00
Vệ Sĩ Sát Thủ   09:15, 17:20, 21:30
Cảnh Sát Tập Sự   09:45, 11:55, 14:05, 16:15, 18:25, 20:35
Lời Nguyền Gia Tộc   11:05, 15:05, 19:05, 21:00
Bố Tớ Là Chân To   11:35, 15:30, 19:40
Vương Quốc Xe Hơi 3   13:25
18/08/2017 Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   08:45, 10:55, 13:05, 15:15, 17:25, 19:35, 21:45
Cảnh Sát Tập Sự   08:50, 12:55, 17:00, 19:10
Vệ Sĩ Sát Thủ   09:15, 17:20, 21:30
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   09:25, 13:20, 20:55
Lời Nguyền Gia Tộc   11:00, 15:05, 21:20
Bố Tớ Là Chân To   11:35, 15:30, 19:40
Vương Quốc Xe Hơi 3   13:25
17/08/2017 Bắt Cóc   08:50, 16:50, 22:45
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   08:50, 09:30, 10:55, 13:00, 13:40, 15:05, 17:10, 19:15, 21:20
Sắc Đẹp Ngàn Cân   09:15, 13:25, 15:15, 17:05, 18:55
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   10:35, 14:45, 18:35
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   11:05, 20:45
Vương Quốc Xe Hơi 3   11:35, 12:40, 15:45, 17:50, 19:55, 20:40, 22:00
16/08/2017 Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   08:50, 09:30, 10:55, 13:00, 13:40, 15:05, 17:10, 19:15, 21:20
Bắt Cóc   08:50, 16:50, 22:45
Sắc Đẹp Ngàn Cân   09:15, 13:25, 15:15, 17:05, 18:55
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   10:35, 14:45, 18:35
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   11:05, 20:45
Vương Quốc Xe Hơi 3   11:35, 12:40, 15:45, 17:50, 19:55, 20:40, 22:00
15/08/2017 Bắt Cóc   08:50, 16:50, 22:45
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   08:50, 09:30, 10:55, 13:00, 13:40, 15:05, 17:10, 19:15, 21:20
Sắc Đẹp Ngàn Cân   09:15, 13:25, 15:15, 17:05, 18:55
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   10:35, 14:45, 18:35
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   11:05, 20:45
Vương Quốc Xe Hơi 3   11:35, 12:40, 15:45, 17:50, 19:55, 20:40, 22:00
14/08/2017 Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   08:50, 09:30, 10:55, 13:00, 13:40, 15:05, 17:10, 19:15, 21:20
Bắt Cóc   08:50, 16:50, 22:45
Sắc Đẹp Ngàn Cân   09:15, 13:25, 15:15, 17:05, 18:55
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   10:35, 14:45, 18:35
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   11:05, 20:45
Vương Quốc Xe Hơi 3   11:35, 12:40, 15:45, 17:50, 19:55, 20:40, 22:00