Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
23/10/2018 Bạn Ma Phiền Toái   08:40, 13:10, 19:55, 22:00
Quý Cô Thừa Kế   09:10, 13:35, 15:15, 18:00
Mara: Kẻ Không Ngủ   09:20, 14:05, 18:50, 22:25
Venom   09:30, 10:45, 11:55, 14:20, 16:45, 17:30, 19:10, 21:35
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   11:15, 16:00, 20:45
7 Ngày Yêu   11:25, 15:50, 20:15
22/10/2018 Bạn Ma Phiền Toái   08:40, 13:10, 19:55, 22:00
Quý Cô Thừa Kế   09:10, 13:35, 15:15, 18:00
Venom   09:30, 10:45, 11:55, 14:20, 16:45, 17:30, 19:10, 21:35
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   11:15, 16:00, 20:45
7 Ngày Yêu   11:25, 15:50, 20:15
21/10/2018 Bạn Ma Phiền Toái   08:30, 10:35, 12:40, 22:10
Quý Cô Thừa Kế   09:10, 13:35, 14:45, 18:00
Mara: Kẻ Không Ngủ   09:20, 14:05, 18:50, 22:25
Venom   09:30, 11:55, 14:20, 16:45, 19:10, 21:35
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   11:15, 16:00, 20:45
7 Ngày Yêu   11:25, 15:50, 20:15
Người Bất Tử   17:00, 19:35
20/10/2018 Bạn Ma Phiền Toái   08:30, 10:35, 12:40, 22:10
Quý Cô Thừa Kế   09:10, 13:35, 14:45, 18:00
Mara: Kẻ Không Ngủ   09:20, 14:05, 18:50, 22:25
Venom   09:30, 11:55, 14:20, 16:45, 19:10, 21:35
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   11:15, 16:00, 20:45
7 Ngày Yêu   11:25, 15:50, 20:15
Người Bất Tử   17:00, 19:35
19/10/2018 Bạn Ma Phiền Toái   08:30, 10:35, 12:40, 22:10
Quý Cô Thừa Kế   09:10, 13:35, 14:45, 18:00
Mara: Kẻ Không Ngủ   09:20, 14:05, 18:50, 22:25
Venom   09:30, 11:55, 14:20, 16:45, 19:10, 21:35
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   11:15, 16:00, 20:45
7 Ngày Yêu   11:25, 15:50, 20:15
Người Bất Tử   17:00, 19:35
18/10/2018 Bào Thai Quỷ   08:05, 16:15
Venom   08:10, 09:40, 10:35, 12:05, 13:00, 14:30, 15:25, 16:55, 17:50, 19:20, 20:15, 21:45
Hồ Bơi Tử Thần   08:30, 13:05, 18:10
Bạn Ma Phiền Toái   10:00, 12:05, 14:10, 20:05, 22:10
Đại Chiến Thành Ansi   10:25, 15:00, 17:40, 20:20
17/10/2018 Bào Thai Quỷ   08:05, 16:15
Venom   08:10, 09:40, 10:35, 12:05, 13:00, 14:30, 15:25, 16:55, 17:50, 19:20, 20:15, 21:45
Hồ Bơi Tử Thần   08:30, 13:05, 18:10
Bạn Ma Phiền Toái   10:00, 12:05, 14:10, 20:05, 22:10
Đại Chiến Thành Ansi   10:25, 15:00, 17:40, 20:20
16/10/2018 Bào Thai Quỷ   08:05, 16:15
Venom   08:10, 09:40, 10:35, 12:05, 13:00, 14:30, 15:25, 16:55, 17:50, 19:20, 20:15, 21:45
Hồ Bơi Tử Thần   08:30, 13:05, 18:10
Bạn Ma Phiền Toái   10:00, 12:05, 14:10, 20:05, 22:10
Đại Chiến Thành Ansi   10:25, 15:00, 17:40, 20:20