Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
23/03/2018 Tháng Năm Rực Rỡ   08:55, 11:05, 13:15, 15:25, 17:35, 19:45, 21:55
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   10:30, 12:45, 15:00, 20:55
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   16:30, 21:00
22/03/2018 Nếp Gấp Thời Gian   08:40, 12:55, 19:25
Tháng Năm Rực Rỡ   08:50, 11:00, 13:10, 15:20, 17:30, 19:40, 21:50
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   09:20, 10:40, 11:35, 13:50, 14:55, 16:05, 17:10, 18:20, 20:35, 21:25
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   09:30, 11:50, 16:10, 18:30, 20:50
Dinh Thự Winchester   14:10
19/03/2018 Nếp Gấp Thời Gian   08:40, 12:55, 19:25
Tháng Năm Rực Rỡ   08:50, 11:00, 13:10, 15:20, 17:30, 19:40, 21:50
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   09:20, 10:40, 11:35, 13:50, 14:55, 16:05, 17:10, 18:20, 20:35, 21:25
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   09:30, 11:50, 16:10, 18:30, 20:50
Dinh Thự Winchester   14:10
18/03/2018 Nếp Gấp Thời Gian   08:40, 12:55, 19:25
Tháng Năm Rực Rỡ   08:50, 11:00, 13:10, 15:20, 17:30, 19:40, 21:50
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   09:20, 10:40, 11:35, 13:50, 14:55, 16:05, 17:10, 18:20, 20:35, 21:25
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   09:30, 11:50, 16:10, 18:30, 20:50
Dinh Thự Winchester   14:10
17/03/2018 Nếp Gấp Thời Gian   08:40, 12:55, 19:25
Tháng Năm Rực Rỡ   08:50, 11:00, 13:10, 15:20, 17:30, 19:40, 21:50
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   09:20, 10:40, 11:35, 13:50, 14:55, 16:05, 17:10, 18:20, 20:35, 21:25
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   09:30, 11:50, 16:10, 18:30, 20:50
Dinh Thự Winchester   14:10
16/03/2018 Nếp Gấp Thời Gian   08:40, 12:55, 19:25
Tháng Năm Rực Rỡ   08:50, 11:00, 13:10, 15:20, 17:30, 19:40, 21:50
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   09:20, 10:40, 11:35, 13:50, 14:55, 16:05, 17:10, 18:20, 20:35, 21:25
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   09:30, 11:50, 16:10, 18:30, 20:50
Dinh Thự Winchester   14:10