Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
24/01/2019 Hồn Papa, Da Con Gái   08:10, 12:45, 17:30
Trợ Lý Hết Ý   08:20, 15:10, 21:50
Đại Ca Hóa Soái Ca   08:30, 11:30, 18:00
Bộ Ba Quái Nhân   08:50, 16:20, 21:00
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   10:30, 14:00, 15:40, 19:50
Người vợ ma   11:00, 17:40, 19:45
Chị Trợ Lý Của Anh   11:05, 13:20, 15:15, 20:50
Đường Về Nhà Của Cún Con   13:10, 19:00, 22:05
23/01/2019 Hồn Papa, Da Con Gái   08:10, 12:45, 17:30
Trợ Lý Hết Ý   08:20, 15:10, 21:50
Đại Ca Hóa Soái Ca   08:30, 11:30, 18:00
Bộ Ba Quái Nhân   08:50, 16:20, 21:00
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   10:30, 14:00, 15:40, 19:50
Người vợ ma   11:00, 17:40, 19:45
Chị Trợ Lý Của Anh   11:05, 13:20, 15:15, 20:50
Đường Về Nhà Của Cún Con   13:10, 19:00, 22:05
22/01/2019 Hồn Papa, Da Con Gái   08:10, 12:45, 17:30
Trợ Lý Hết Ý   08:20, 15:10, 21:50
Đại Ca Hóa Soái Ca   08:30, 11:30, 18:00
Bộ Ba Quái Nhân   08:50, 16:20, 21:00
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   10:30, 14:00, 15:40, 19:50
Người vợ ma   11:00, 17:40, 19:45
Chị Trợ Lý Của Anh   11:05, 13:20, 15:15, 20:50
Đường Về Nhà Của Cún Con   13:10, 19:00, 22:05
21/01/2019 Hồn Papa, Da Con Gái   08:10, 12:45, 17:30
Trợ Lý Hết Ý   08:20, 15:10, 21:50
Đại Ca Hóa Soái Ca   08:30, 11:30, 18:00
Bộ Ba Quái Nhân   08:50, 16:20, 21:00
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   10:30, 14:00, 15:40, 19:50
Người vợ ma   11:00, 17:40, 19:45
Chị Trợ Lý Của Anh   11:05, 13:20, 15:15, 20:50
Đường Về Nhà Của Cún Con   13:10, 19:00, 22:05
20/01/2019 Hồn Papa, Da Con Gái   08:10, 12:45, 17:30
Trợ Lý Hết Ý   08:20, 15:10, 21:50
Đại Ca Hóa Soái Ca   08:30, 11:30, 18:00
Bộ Ba Quái Nhân   08:50, 16:20, 21:00
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   10:30, 14:00, 15:40, 19:50
Người vợ ma   11:00, 17:40, 19:45
Chị Trợ Lý Của Anh   11:05, 13:20, 15:15, 20:50
Đường Về Nhà Của Cún Con   13:10, 19:00, 22:05
19/01/2019 Hồn Papa, Da Con Gái   08:10, 12:45, 17:30
Trợ Lý Hết Ý   08:20, 15:10, 21:50
Đại Ca Hóa Soái Ca   08:30, 11:30, 18:00
Bộ Ba Quái Nhân   08:50, 16:20, 21:00
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   10:30, 14:00, 15:40, 19:50
Người vợ ma   11:00, 17:40, 19:45
Chị Trợ Lý Của Anh   11:05, 13:20, 15:15, 20:50
Đường Về Nhà Của Cún Con   13:10, 19:00, 22:05
18/01/2019 Hồn Papa, Da Con Gái   08:10, 12:45, 17:30
Trợ Lý Hết Ý   08:20, 15:10, 21:50
Đại Ca Hóa Soái Ca   08:30, 11:30, 18:00
Bộ Ba Quái Nhân   08:50, 16:20, 21:00
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   10:30, 14:00, 15:40, 19:50
Người vợ ma   11:00, 17:40, 19:45
Chị Trợ Lý Của Anh   11:05, 13:20, 15:15, 20:50
Đường Về Nhà Của Cún Con   13:10, 19:00, 22:05
17/01/2019 Người Quen Xa Lạ   08:10, 13:10, 17:40
Hồn Papa, Da Con Gái   08:40, 11:10, 13:30, 18:30, 20:50
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   08:50, 11:20, 13:30, 18:10, 20:30
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   09:00, 14:30, 19:00
Linh Hồn Tạm Trú   10:30, 15:50, 20:00
Chị Trợ Lý Của Anh   11:10, 15:50
Căn Phòng Tử Thần   15:30
Đường Về Nhà Của Cún Con   17:00, 21:20