Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
19/06/2018 Gia Đình SIêu Nhân 2   08:30, 09:00, 10:40, 10:55, 11:25, 13:20, 13:50, 14:50, 15:45, 16:15, 18:10, 18:40, 19:00, 20:35, 21:05
Đứa Trẻ Bị Nguyền   08:55, 13:05, 17:15, 21:25
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   09:00, 11:30, 14:00, 16:30, 19:00, 21:30
18/06/2018 Đứa Trẻ Bị Nguyền   08:55, 13:05, 17:15, 21:25
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   09:00, 11:30, 14:00, 16:30, 19:00, 21:30
Gia Đình SIêu Nhân 2   10:40, 10:55, 11:25, 13:20, 13:50, 14:50, 15:45, 16:15, 18:10, 18:40, 19:00, 20:35, 21:05
17/06/2018 Gia Đình SIêu Nhân 2   08:30, 09:00, 10:40, 10:55, 11:25, 13:20, 13:50, 14:50, 15:45, 16:15, 18:10, 18:40, 19:00, 20:35, 21:05
Đứa Trẻ Bị Nguyền   08:55, 13:05, 17:15, 21:25
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   09:00, 11:30, 14:00, 16:30, 19:00, 21:30
16/06/2018 Gia Đình SIêu Nhân 2   08:30, 09:00, 10:40, 10:55, 13:20, 13:50, 14:50, 15:45, 16:15, 18:10, 18:40, 19:00, 20:35, 21:05
Đứa Trẻ Bị Nguyền   08:40, 08:55, 13:05, 17:15, 21:25
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   09:00, 11:30, 14:00, 16:30, 19:00, 21:30
15/06/2018 Gia Đình SIêu Nhân 2   08:30, 10:55, 11:25, 13:20, 13:50, 15:45, 16:15, 18:10, 18:40, 20:35, 21:05
Đứa Trẻ Bị Nguyền   08:40, 15:25, 19:40, 21:25
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   09:00, 10:25, 11:30, 12:55, 14:00, 16:30, 17:10, 19:00, 21:30
Biệt Đội Cún Cưng   09:30
14/06/2018 Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   08:30, 09:10, 11:00, 11:40, 13:30, 14:10, 16:00, 16:40, 18:00, 18:30, 19:10, 20:30, 21:00, 21:40
Ngôi Nhà Quỷ Ám   08:40, 14:20, 18:15, 22:10
Em Gái Mưa   09:00, 16:00
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   10:40
Biệt Đội Cún Cưng   12:25, 16:20, 20:15
13/06/2018 Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   08:30, 09:10, 11:00, 11:40, 13:30, 14:10, 16:00, 16:40, 18:00, 18:30, 19:10, 20:30, 21:00, 21:40
Ngôi Nhà Quỷ Ám   08:40, 14:20, 18:15, 22:10
Em Gái Mưa   09:00, 16:00
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   10:40
Biệt Đội Cún Cưng   12:25, 16:20, 20:15
12/06/2018 Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   08:30, 09:10, 11:00, 11:40, 13:30, 14:10, 16:00, 16:40, 18:00, 18:30, 19:10, 20:30, 21:00, 21:40
Ngôi Nhà Quỷ Ám   08:40, 14:20, 18:15, 22:10
Em Gái Mưa   09:00, 16:00
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   10:40
Biệt Đội Cún Cưng   12:25, 16:20, 20:15