Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
23/10/2017 Tội Phạm Nhân Bản 2049   09:10, 12:05, 15:00, 17:55, 20:50
22/10/2017 Chơi Thì Chịu   08:40
Tội Phạm Nhân Bản 2049   09:10, 12:05, 15:00, 17:55, 20:50
Oan Gia Đổi Mệnh   09:20, 11:15, 19:25
Siêu Bão Địa Cầu   13:10, 15:15, 17:20, 21:20
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   14:25
Bán Kính Tử Thần   16:35, 22:15
21/10/2017 Chơi Thì Chịu   08:40, 12:30, 18:25, 20:20
Trong Từng Nhịp Thở   08:50, 12:55, 17:00, 21:05
Tội Phạm Nhân Bản 2049   09:10, 12:05, 15:00, 17:55, 20:50
Oan Gia Đổi Mệnh   09:20, 11:15, 19:25
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   11:00, 15:05, 19:10
Siêu Bão Địa Cầu   13:10, 15:15, 17:20, 21:20
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   14:25
Bán Kính Tử Thần   16:35, 22:15
20/10/2017 Chơi Thì Chịu   08:40, 10:35, 12:30, 18:25, 20:20
Trong Từng Nhịp Thở   08:50, 12:55, 17:00, 21:05
Tội Phạm Nhân Bản 2049   09:10, 12:05, 15:00, 17:55, 20:50
Oan Gia Đổi Mệnh   09:20, 11:15, 19:25
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   11:00, 15:05, 19:10
Siêu Bão Địa Cầu   13:10, 15:15, 17:20, 21:20
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   14:25
Bán Kính Tử Thần   16:35, 22:15
19/10/2017 Tiếng Anh là chuyện nhỏ   08:50, 11:00, 19:40
Kẻ Ngoại Tộc   09:05, 13:15, 17:00, 21:55
Siêu Bão Địa Cầu   09:10, 11:10, 13:10, 15:10, 17:10, 19:10, 21:10, 21:50
Ngày Mai Mai Cưới   09:15
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   10:55, 13:30, 16:05, 18:40
Trong Từng Nhịp Thở   11:05, 13:10, 15:20, 17:30
Xác Chết Đêm Trăng   15:15
Tội Phạm Nhân Bản 2049   19:00
Bán Kính Tử Thần   21:15
18/10/2017 Siêu Bão Địa Cầu   09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 21:00, 22:10
Kẻ Ngoại Tộc   09:05, 11:05, 13:05, 16:50, 18:50, 20:50
Ngày Mai Mai Cưới   09:15
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   09:20, 11:30, 13:40, 15:50, 20:00
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   10:55, 13:30, 16:05, 18:40, 21:15
Xác Chết Đêm Trăng   15:05
17/10/2017 Siêu Bão Địa Cầu   09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 21:00, 22:10
Kẻ Ngoại Tộc   09:05, 11:05, 13:05, 16:50, 18:50, 20:50
Ngày Mai Mai Cưới   09:15
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   09:20, 11:30, 13:40, 15:50, 20:00
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   10:55, 13:30, 16:05, 18:40, 21:15
Xác Chết Đêm Trăng   15:05
16/10/2017 Siêu Bão Địa Cầu   09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 21:00, 22:10
Kẻ Ngoại Tộc   09:05, 11:05, 13:05, 16:50, 18:50, 20:50
Ngày Mai Mai Cưới   09:15
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   09:20, 11:30, 13:40, 15:50, 20:00
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   10:55, 13:30, 16:05, 18:40, 21:15
Xác Chết Đêm Trăng   15:05