Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
23/03/2018 Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   09:15, 11:40, 14:05, 16:30, 18:55, 21:20
Tháng Năm Rực Rỡ   10:40, 17:20
Những Cô Gái và Gangster   11:55, 18:35
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   13:05, 21:35
22/03/2018 Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   09:00, 09:40, 11:25, 12:05, 13:50, 14:30, 16:15, 16:55, 18:40, 19:20, 21:05, 21:45
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   09:10, 13:35, 16:00, 18:25, 20:50
Tháng Năm Rực Rỡ   09:20, 14:25, 16:50, 19:15, 21:40
Nếp Gấp Thời Gian   09:30, 13:55, 20:15
Luật Quỷ   11:35
Chiến Binh Báo Đen   11:45
Dinh Thự Winchester   11:50, 18:10
Những Cô Gái và Gangster   16:15
19/03/2018 Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   09:00, 09:40, 11:25, 12:05, 13:50, 14:30, 16:15, 16:55, 18:40, 19:20, 21:05, 21:45
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   09:10, 13:35, 16:00, 18:25, 20:50
Tháng Năm Rực Rỡ   09:20, 14:25, 16:50, 19:15, 21:40
Nếp Gấp Thời Gian   09:30, 13:55, 20:15
Luật Quỷ   11:35
Chiến Binh Báo Đen   11:45
Dinh Thự Winchester   11:50, 18:10
Những Cô Gái và Gangster   16:15
18/03/2018 Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   09:00, 09:40, 11:25, 12:05, 13:50, 14:30, 16:15, 16:55, 18:40, 19:20, 21:05, 21:45
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   09:10, 13:35, 16:00, 18:25, 20:50
Tháng Năm Rực Rỡ   09:20, 14:25, 16:50, 19:15, 21:40
Nếp Gấp Thời Gian   09:30, 13:55, 20:15
Luật Quỷ   11:35
Chiến Binh Báo Đen   11:45
Dinh Thự Winchester   11:50, 18:10
Những Cô Gái và Gangster   16:15
17/03/2018 Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   09:00, 09:40, 11:25, 12:05, 13:50, 14:30, 16:15, 16:55, 18:40, 19:20, 21:05, 21:45
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   09:10, 13:35, 16:00, 18:25, 20:50
Tháng Năm Rực Rỡ   09:20, 14:25, 16:50, 19:15, 21:40
Nếp Gấp Thời Gian   09:30, 13:55, 20:15
Luật Quỷ   11:35
Chiến Binh Báo Đen   11:45
Dinh Thự Winchester   11:50, 18:10
Những Cô Gái và Gangster   16:15
16/03/2018 Luật Quỷ   08:40, 13:05, 15:05, 21:55
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   09:00, 10:40, 11:25, 13:50, 16:15, 17:05, 18:40, 19:30, 21:05
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   09:10, 13:40, 16:05, 18:30, 20:55
Tháng Năm Rực Rỡ   09:20, 14:25, 16:50, 19:15, 21:40
Nếp Gấp Thời Gian   09:30, 13:45, 20:05
Dinh Thự Winchester   11:35, 18:00
Chiến Binh Báo Đen   11:45
Những Cô Gái và Gangster   11:50, 16:05