Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
23/10/2017 Siêu Bão Địa Cầu   08:40, 12:40, 21:00
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   08:50
Tội Phạm Nhân Bản 2049   09:10, 11:15, 12:10, 14:15, 15:10, 17:15, 18:10, 20:15, 21:10
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   09:20, 13:20, 19:25
Chơi Thì Chịu   09:40, 13:55, 15:50, 17:45, 19:40
Oan Gia Đổi Mệnh   10:40, 17:00, 19:00
Bán Kính Tử Thần   11:20, 15:20, 21:25
Trong Từng Nhịp Thở   11:35, 14:40, 21:35
Định Nghĩa Tình Yêu   17:20
22/10/2017 Siêu Bão Địa Cầu   08:40, 12:40, 21:00
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   08:50
Tội Phạm Nhân Bản 2049   09:10, 11:15, 12:10, 14:15, 15:10, 17:15, 18:10, 20:15, 21:10
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   09:20, 13:20, 19:25
Chơi Thì Chịu   09:40, 13:55, 15:50, 17:45, 19:40
Oan Gia Đổi Mệnh   10:40, 17:00, 19:00
Bán Kính Tử Thần   11:20, 15:20, 21:25
Trong Từng Nhịp Thở   11:35, 14:40, 21:35
Định Nghĩa Tình Yêu   17:20
21/10/2017 Siêu Bão Địa Cầu   08:40, 12:40, 21:00
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   08:50
Tội Phạm Nhân Bản 2049   09:10, 11:15, 12:10, 14:15, 15:10, 17:15, 18:10, 20:15, 21:10
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   09:20, 13:20, 19:25
Chơi Thì Chịu   09:40, 13:55, 15:50, 17:45, 19:40
Oan Gia Đổi Mệnh   10:40, 17:00, 19:00
Bán Kính Tử Thần   11:20, 15:20, 21:25
Trong Từng Nhịp Thở   11:35, 14:40, 21:35
Định Nghĩa Tình Yêu   17:20
20/10/2017 Siêu Bão Địa Cầu   08:40, 12:40, 21:00
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   08:50
Tội Phạm Nhân Bản 2049   09:10, 11:15, 12:15, 14:20, 15:20, 17:25, 18:25, 20:30, 21:30
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   09:20, 13:20, 19:25
Chơi Thì Chịu   09:40, 13:55, 15:50, 17:45, 19:40
Oan Gia Đổi Mệnh   10:40, 17:00, 19:00
Bán Kính Tử Thần   11:20, 15:20, 21:25
Trong Từng Nhịp Thở   11:35, 14:40, 21:35
Định Nghĩa Tình Yêu   17:20
19/10/2017 Kẻ Trộm Chó   08:45, 13:30
Ngày Mai Mai Cưới   08:50, 12:50
Siêu Bão Địa Cầu   09:10, 11:10, 13:10, 13:50, 15:10, 17:10, 18:05, 22:15
Kẻ Ngoại Tộc   09:20, 11:35, 15:50
Sát Thủ Vô Hình   10:40, 14:40, 16:50
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   10:45, 17:55
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   12:15, 14:40, 20:45
Trong Từng Nhịp Thở   15:30, 20:40
Xác Chết Đêm Trăng   17:05, 18:55
Bán Kính Tử Thần   19:00
Tội Phạm Nhân Bản 2049   19:10, 20:05, 21:05
18/10/2017 Tiếng Anh là chuyện nhỏ   08:40, 12:55, 19:55, 22:20
Siêu Bão Địa Cầu   08:45, 09:30, 11:30, 13:00, 14:00, 16:00, 17:15, 18:00, 19:15, 20:00, 21:15, 22:00
Sát Thủ Vô Hình   09:00, 13:05
Kẻ Ngoại Tộc   09:10, 10:45, 15:00, 16:10, 17:05, 20:25, 21:10
Xác Chết Đêm Trăng   11:05, 15:20
Ngày Mai Mai Cưới   11:10, 15:15, 19:20
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   11:25, 17:10
Kẻ Trộm Chó   14:10, 18:25
17/10/2017 Tiếng Anh là chuyện nhỏ   08:40, 12:55, 19:55, 22:20
Siêu Bão Địa Cầu   08:45, 09:30, 11:30, 13:00, 14:00, 16:00, 17:15, 18:00, 19:15, 20:00, 21:15, 22:00
Sát Thủ Vô Hình   09:00, 13:05
Kẻ Ngoại Tộc   09:10, 10:45, 15:00, 16:10, 17:05, 20:25, 21:10
Xác Chết Đêm Trăng   11:05, 15:20
Ngày Mai Mai Cưới   11:10, 15:15, 19:20
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   11:25, 17:10
Kẻ Trộm Chó   14:10, 18:25
16/10/2017 Tiếng Anh là chuyện nhỏ   08:40, 12:55, 19:55, 22:20
Siêu Bão Địa Cầu   08:45, 09:30, 11:30, 13:00, 14:00, 16:00, 17:15, 18:00, 19:15, 20:00, 21:15, 22:00
Sát Thủ Vô Hình   09:00, 13:05
Kẻ Ngoại Tộc   09:10, 10:45, 15:00, 16:10, 17:05, 20:25, 21:10
Xác Chết Đêm Trăng   11:05, 15:20
Ngày Mai Mai Cưới   11:10, 15:15, 19:20
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   11:25, 17:10
Kẻ Trộm Chó   14:10, 18:25