Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
21/08/2017 Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   08:30, 12:50, 15:00, 19:20, 21:30
Bố Tớ Là Chân To   08:40, 15:40, 17:20
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   08:50, 11:05, 13:20, 15:35, 17:50, 20:05, 22:20
Cảnh Sát Tập Sự   09:00, 13:25, 19:45, 22:00
Lời Nguyền Gia Tộc   09:30, 13:55, 18:20
Vệ Sĩ Sát Thủ   10:35, 12:50, 15:05, 19:15, 21:30
Vương Quốc Xe Hơi 3   10:40, 17:10
Phi Vụ Cuối Cùng   11:15, 17:35
Đảo Địa Ngục   11:25, 15:50, 20:15
20/08/2017 Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   08:30, 12:50, 15:00, 19:20, 21:30
Bố Tớ Là Chân To   08:40, 15:40, 17:20
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   08:50, 11:05, 13:20, 15:35, 17:50, 20:05, 22:20
Cảnh Sát Tập Sự   09:00, 13:25, 19:45, 22:00
Lời Nguyền Gia Tộc   09:30, 13:55, 18:20
Vệ Sĩ Sát Thủ   10:35, 12:50, 15:05, 19:15, 21:30
Vương Quốc Xe Hơi 3   10:40, 17:10
Phi Vụ Cuối Cùng   11:15, 17:35
Đảo Địa Ngục   11:25, 15:50, 20:15
19/08/2017 Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   08:30, 12:50, 15:00, 19:20, 21:30
Bố Tớ Là Chân To   08:40, 15:40, 17:20
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   08:50, 11:05, 13:20, 15:35, 17:50, 20:05, 22:20
Cảnh Sát Tập Sự   09:00, 13:25, 19:45, 22:00
Lời Nguyền Gia Tộc   09:30, 13:55, 18:20
Vệ Sĩ Sát Thủ   10:35, 12:50, 15:05, 19:15, 21:30
Vương Quốc Xe Hơi 3   10:40, 17:10
Phi Vụ Cuối Cùng   11:15, 17:35
Đảo Địa Ngục   11:25, 15:50, 20:15
18/08/2017 Bố Tớ Là Chân To   08:20, 15:40, 17:20
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   08:30, 12:50, 15:00, 19:20, 21:30
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   08:50, 11:05, 13:20, 15:35, 17:50, 20:05, 22:20
Cảnh Sát Tập Sự   09:00, 13:25, 19:50, 22:05
Lời Nguyền Gia Tộc   09:15, 13:55, 18:35
Vệ Sĩ Sát Thủ   10:20, 12:40, 15:00, 19:20, 21:40
Vương Quốc Xe Hơi 3   10:40, 17:10
Đảo Địa Ngục   11:15, 15:55, 20:35
Phi Vụ Cuối Cùng   11:15, 17:40
17/08/2017 Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   08:30, 08:50, 09:00, 11:00, 11:15, 13:10, 13:30, 15:20, 15:45, 17:10, 17:30, 18:00, 19:40, 20:15, 21:50, 22:30
Sắc Đẹp Ngàn Cân   09:10, 13:00, 16:50, 18:45, 20:40
Vương Quốc Xe Hơi 3   09:20, 13:40, 18:00
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   10:40, 12:50, 15:00, 19:20, 21:30
Bắt Cóc   11:05, 14:55
Phi Vụ Cuối Cùng   11:30, 15:50, 20:10
Tòa Tháp Bóng Đêm   22:20
16/08/2017 Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   08:30, 08:50, 09:00, 11:00, 11:15, 13:10, 13:30, 15:20, 15:45, 17:10, 17:30, 18:00, 19:40, 20:15, 21:50, 22:30
Vương Quốc Xe Hơi 3   09:20, 13:40, 18:00
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   10:40, 12:50, 15:00, 19:20, 21:30
Bắt Cóc   11:05, 14:55
Phi Vụ Cuối Cùng   11:30, 15:50, 20:10
Sắc Đẹp Ngàn Cân   13:00, 16:50, 18:45, 20:40
Tòa Tháp Bóng Đêm   22:20
15/08/2017 Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   08:30, 08:50, 09:00, 11:00, 11:15, 13:10, 13:30, 15:20, 15:45, 17:10, 17:30, 18:00, 19:40, 20:15, 21:50, 22:30
Sắc Đẹp Ngàn Cân   09:10, 20:40
Vương Quốc Xe Hơi 3   09:20, 13:40, 18:00
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   10:40, 12:50, 15:00, 19:20, 21:30
Bắt Cóc   11:05, 14:55
Phi Vụ Cuối Cùng   11:30, 15:50, 20:10
Tòa Tháp Bóng Đêm   22:20
14/08/2017 Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   08:30, 08:50, 09:00, 11:00, 11:15, 13:10, 13:30, 15:20, 15:45, 17:10, 17:30, 18:00, 19:40, 20:15, 21:50, 22:30
Sắc Đẹp Ngàn Cân   09:10, 13:00, 16:50, 18:45, 20:40
Vương Quốc Xe Hơi 3   09:20, 13:40, 18:00
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   10:40, 12:50, 15:00, 19:20, 21:30
Bắt Cóc   11:05, 14:55
Phi Vụ Cuối Cùng   11:30, 15:50, 20:10
Tòa Tháp Bóng Đêm   22:20