Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
23/10/2018 Venom   08:30, 10:10, 12:30, 13:35, 14:50, 17:10, 18:40, 19:30, 21:50
Quý Cô Thừa Kế   08:40, 10:55, 15:15, 17:30, 19:45
Mara: Kẻ Không Ngủ   09:00, 13:00, 17:00, 21:00
Siêu Xe Đại Chiến   09:15, 13:20, 17:25
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   10:50, 15:55, 21:00
Bạn Ma Phiền Toái   10:55, 13:10, 14:55, 18:55, 22:00
7 Ngày Yêu   11:10, 15:15, 19:20, 21:30
22/10/2018 Venom   08:30, 10:10, 12:30, 13:35, 14:50, 17:10, 18:40, 19:30, 21:50
Quý Cô Thừa Kế   08:40, 10:55, 15:15, 17:30, 19:45
Mara: Kẻ Không Ngủ   09:00, 13:00, 17:00, 21:00
Siêu Xe Đại Chiến   09:15, 13:20, 17:25
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   10:50, 15:55, 21:00
Bạn Ma Phiền Toái   10:55, 13:10, 14:55, 18:55, 22:00
7 Ngày Yêu   11:10, 15:15, 19:20, 21:30
21/10/2018 Venom   08:30, 10:10, 12:30, 13:35, 14:50, 17:10, 19:30, 21:50
Quý Cô Thừa Kế   08:40, 10:55, 15:15, 17:30, 21:50
Mara: Kẻ Không Ngủ   09:00, 13:00, 17:00, 18:55
Siêu Xe Đại Chiến   09:15, 13:20, 17:25
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   10:50, 15:55, 21:15
Bạn Ma Phiền Toái   10:55, 13:10, 14:55, 19:45
7 Ngày Yêu   11:10, 15:15, 19:20, 21:30
Người Bất Tử   18:40, 20:50
20/10/2018 Venom   08:30, 10:10, 12:30, 13:35, 14:50, 17:10, 19:30, 21:50
Quý Cô Thừa Kế   08:40, 10:55, 15:15, 17:30, 21:50
Mara: Kẻ Không Ngủ   09:00, 13:00, 17:00, 18:55
Siêu Xe Đại Chiến   09:15, 13:20, 17:25
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   10:50, 15:55, 21:15
Bạn Ma Phiền Toái   10:55, 13:10, 14:55, 19:45
7 Ngày Yêu   11:10, 15:15, 19:20, 21:30
Người Bất Tử   18:40, 20:50
19/10/2018 Venom   08:30, 10:10, 12:30, 13:35, 14:50, 17:10, 19:30, 21:50
Quý Cô Thừa Kế   08:40, 10:55, 15:15, 17:30, 21:50
Mara: Kẻ Không Ngủ   09:00, 13:00, 17:00, 18:55
Siêu Xe Đại Chiến   09:15, 13:20, 17:25
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   10:50, 15:55, 21:15
Bạn Ma Phiền Toái   10:55, 13:10, 14:55, 19:45
7 Ngày Yêu   11:10, 15:15, 19:20, 21:30
Người Bất Tử   18:40, 20:50
18/10/2018 Bào Thai Quỷ   08:20, 18:25
Đại Chiến Thành Ansi   08:30, 11:10, 13:50, 16:30, 19:10, 22:00
Bạn Ma Phiền Toái   08:50, 10:55, 13:00, 15:05, 17:10, 19:15, 21:20
Venom   09:00, 09:45, 10:10, 11:20, 12:05, 13:40, 14:25, 16:00, 16:45, 18:20, 19:05, 20:40, 21:25, 22:10
Hồ Bơi Tử Thần   12:30, 16:30, 20:15
Lời Nhắn Của Oan Hồn   14:25
17/10/2018 Bào Thai Quỷ   08:20, 18:25
Bạn Ma Phiền Toái   08:50, 10:55, 13:00, 15:05, 17:10, 19:15, 21:20
Venom   09:00, 09:45, 10:10, 11:20, 12:05, 13:40, 14:25, 16:00, 16:45, 18:20, 19:05, 20:40, 21:25, 22:10
Đại Chiến Thành Ansi   11:10, 13:50, 16:30, 19:10, 22:00
Hồ Bơi Tử Thần   12:30, 16:30, 20:15
Lời Nhắn Của Oan Hồn   14:25
16/10/2018 Bào Thai Quỷ   08:20, 18:25
Đại Chiến Thành Ansi   08:30, 11:10, 13:50, 16:30, 19:10, 22:00
Bạn Ma Phiền Toái   08:50, 10:55, 13:00, 15:05, 17:10, 19:15, 21:20
Venom   09:00, 09:45, 10:10, 11:20, 12:05, 13:40, 14:25, 16:00, 16:45, 18:20, 19:05, 20:40, 21:25, 22:10
Hồ Bơi Tử Thần   12:30, 16:30, 20:15
Lời Nhắn Của Oan Hồn   14:25