Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
25/06/2017 Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   09:30, 10:00, 11:25, 11:55, 12:25, 12:55, 14:20, 14:50, 15:20, 15:50, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 20:10, 20:40, 21:10, 21:40
Cuộc Chiến Ngầm   11:15, 15:35, 19:55
Xác Ướp   13:30, 17:50
Hung Thần Đại Dương   22:10
24/06/2017 Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   09:30, 10:00, 11:25, 11:55, 12:25, 12:55, 14:20, 14:50, 15:20, 15:50, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 20:10, 20:40, 21:10, 21:40
Cuộc Chiến Ngầm   11:15, 15:35, 19:55
Xác Ướp   13:30, 17:50
Hung Thần Đại Dương   22:10
23/06/2017 Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 11:25, 11:55, 12:25, 12:55, 14:20, 14:50, 15:20, 15:50, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 20:10, 20:40, 21:10, 21:40
Nữ Thần Chiến Binh   08:40
Cuộc Chiến Ngầm   11:15, 15:35
Xác Ướp   13:30
Hung Thần Đại Dương   22:10
22/06/2017 Xác Ướp   08:50, 11:00, 16:40, 21:45
Tiến lên, Jets   09:00
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   09:00, 09:30, 11:55, 12:25, 13:10, 14:50, 15:20, 17:45, 18:15, 18:35, 18:50, 20:40, 21:10, 21:30
Nữ Thần Chiến Binh   09:40, 12:15, 19:20
Hung Thần Đại Dương   11:20, 14:50, 21:55
Dạ Tiệc Máu   13:10
Giải Mã Giấc Mơ   15:05
Pirates of The Caribbean: Salazar Báo Thù   16:05
Vùng Đất Quỹ Dữ: Vendetta   17:15
21/06/2017 Tiến lên, Jets   09:00
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   09:00, 09:30, 11:55, 12:25, 13:40, 14:50, 15:20, 17:45, 18:15, 18:45, 19:00, 20:40, 21:10, 21:40
Xác Ướp   09:20, 11:30, 16:35, 21:55
Nữ Thần Chiến Binh   09:20, 11:55, 19:20
Hung Thần Đại Dương   11:20, 14:30, 21:55
Dạ Tiệc Máu   13:10
Giải Mã Giấc Mơ   15:05
Vùng Đất Quỹ Dữ: Vendetta   17:15
20/06/2017 Hung Thần Đại Dương   08:45, 13:10, 17:35, 20:30
Pirates of The Caribbean: Salazar Báo Thù   09:00, 15:50, 21:00
Dạ Tiệc Máu   09:15, 13:15, 17:15, 19:10
Tiến lên, Jets   09:20, 13:45, 18:10
Xác Ướp   09:45, 11:50, 13:55, 16:00, 18:05, 20:10, 22:15
Nữ Thần Chiến Binh   10:35, 15:00, 19:25, 22:00
Vùng Đất Quỹ Dữ: Vendetta   11:10, 15:10, 21:05
Giải Mã Giấc Mơ   13:40, 18:20
[S.O.S] Sói Trắng   16:05
19/06/2017 Pirates of The Caribbean: Salazar Báo Thù   09:00, 15:50, 21:00
Dạ Tiệc Máu   09:15, 13:15, 17:15, 19:10
Tiến lên, Jets   09:20, 13:45, 18:10
Xác Ướp   09:45, 11:50, 13:55, 16:00, 18:05, 20:10, 22:15
Nữ Thần Chiến Binh   10:35, 15:00, 19:25, 22:00
Vùng Đất Quỹ Dữ: Vendetta   11:10, 15:10, 21:05
Giải Mã Giấc Mơ   11:30, 13:40, 18:20
[S.O.S] Sói Trắng   11:40, 16:05
Hung Thần Đại Dương   13:10, 17:35, 20:30
18/06/2017 Hung Thần Đại Dương   08:45, 13:10, 17:35, 20:30
Pirates of The Caribbean: Salazar Báo Thù   09:00, 15:50, 21:00
Dạ Tiệc Máu   09:15, 13:15, 17:15, 19:10
Tiến lên, Jets   09:20, 13:45, 18:10
Xác Ướp   09:45, 11:50, 13:55, 16:00, 18:05, 20:10, 22:15
Giải Mã Giấc Mơ   11:30, 13:40, 18:20
[S.O.S] Sói Trắng   11:40, 16:05
Nữ Thần Chiến Binh   15:00, 19:25, 22:00
Vùng Đất Quỹ Dữ: Vendetta   15:10, 21:05