Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
19/06/2018 Gia Đình SIêu Nhân 2   08:20, 09:15, 09:40, 10:50, 11:45, 13:20, 14:15, 15:50, 16:45, 18:20, 19:15, 20:50, 21:45
Đứa Trẻ Bị Nguyền   08:35, 12:20, 16:05, 19:50, 21:40
Khách Sạn Tội Phạm   09:45, 14:15, 18:45
Biệt Đội Cún Cưng   10:25, 14:10, 17:55
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   11:45, 12:10, 14:40, 16:15, 17:10, 19:40, 20:45, 22:10
18/06/2018 Gia Đình SIêu Nhân 2   08:20, 09:20, 10:50, 11:50, 13:20, 14:20, 15:50, 16:50, 18:20, 19:20, 20:50, 21:50
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   08:45, 09:35, 12:05, 13:15, 14:35, 17:05, 17:45, 19:35, 22:05
Đứa Trẻ Bị Nguyền   09:00, 12:45, 16:30, 20:15, 22:05
Biệt Đội Cún Cưng   10:50, 14:35, 18:20
Khách Sạn Tội Phạm   11:15, 15:45, 20:15
17/06/2018 Gia Đình SIêu Nhân 2   08:20, 09:20, 10:50, 11:50, 13:20, 14:20, 15:50, 16:50, 18:20, 19:20, 20:50, 21:50
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   08:45, 09:35, 12:05, 13:15, 14:35, 17:05, 17:45, 19:35, 22:05
Biệt Đội Cún Cưng   10:50, 14:35, 18:20
Khách Sạn Tội Phạm   11:15, 15:45, 20:15
16/06/2018 Gia Đình SIêu Nhân 2   08:45, 09:30, 11:15, 12:00, 13:45, 14:30, 16:15, 17:00, 18:45, 19:30, 21:15, 22:00
Đứa Trẻ Bị Nguyền   09:00, 12:45, 16:30, 20:15, 22:05
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   09:20, 11:50, 13:30, 14:20, 16:50, 18:00, 19:20, 21:50
Biệt Đội Cún Cưng   10:50, 14:35, 18:20
Khách Sạn Tội Phạm   11:30, 16:00, 20:30
15/06/2018 Gia Đình SIêu Nhân 2   08:20, 09:20, 10:50, 11:50, 13:20, 14:20, 15:50, 16:50, 18:20, 19:20, 20:50, 21:50
Đứa Trẻ Bị Nguyền   09:00, 12:45, 16:30, 20:15, 22:05
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   09:35, 12:05, 13:15, 14:35, 17:05, 17:45, 19:35, 22:05
Biệt Đội Cún Cưng   10:50, 14:35, 18:20
Khách Sạn Tội Phạm   11:15, 15:45, 20:15
14/06/2018 Ngôi Nhà Quỷ Ám   08:30, 14:25, 20:20
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   08:40, 09:20, 10:00, 11:10, 11:50, 12:30, 13:40, 14:20, 15:00, 16:10, 16:50, 17:30, 18:40, 19:20, 20:00, 21:10, 21:50
Biệt Đội Cún Cưng   08:50, 12:55, 17:00, 21:05
Giành Anh Từ Biển   10:35, 16:30
Em Gái Mưa   10:45, 14:50, 18:55
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   12:35, 18:30
13/06/2018 Ngôi Nhà Quỷ Ám   08:30, 14:25, 20:20
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   08:40, 09:20, 10:00, 11:10, 11:50, 12:30, 13:40, 14:20, 15:00, 16:10, 16:50, 17:30, 18:40, 19:20, 20:00, 21:10, 21:50
Biệt Đội Cún Cưng   08:50, 12:55, 17:00, 21:05
Giành Anh Từ Biển   10:35, 16:30
Em Gái Mưa   10:45, 14:50, 18:55
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   12:35, 18:30
12/06/2018 Ngôi Nhà Quỷ Ám   08:30
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   08:40, 09:20, 10:00, 11:10, 11:50, 12:30, 13:40, 14:20, 15:00, 16:10, 16:50, 17:30, 18:40, 19:20, 20:00, 21:10, 21:50
Biệt Đội Cún Cưng   08:50, 12:55, 17:00, 21:05
Giành Anh Từ Biển   10:35
Em Gái Mưa   10:45, 14:50, 18:55