Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
23/10/2017 Tội Phạm Nhân Bản 2049   09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00
22/10/2017 Tội Phạm Nhân Bản 2049   09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00
21/10/2017 Tội Phạm Nhân Bản 2049   09:00, 12:00, 12:50, 15:00, 15:50, 18:00, 18:50, 21:00, 21:50
Siêu Bão Địa Cầu   11:15, 13:20, 15:25, 17:30, 19:35, 21:40
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   11:20, 17:35
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   11:35, 15:50, 20:05
Định Nghĩa Tình Yêu   11:40, 15:45, 19:50
Chơi Thì Chịu   11:55, 13:50, 15:45, 17:40, 19:35, 21:30
Trong Từng Nhịp Thở   13:30, 17:45, 22:00
Oan Gia Đổi Mệnh   13:35, 15:35, 19:50, 21:50
Bán Kính Tử Thần   13:45, 17:50, 21:55
20/10/2017 Tội Phạm Nhân Bản 2049   09:00, 09:50, 12:00, 12:50, 15:00, 15:50, 18:00, 18:50, 21:00, 21:50
Trong Từng Nhịp Thở   09:05, 13:30, 17:45, 22:00
Siêu Bão Địa Cầu   09:10, 11:15, 13:20, 15:25, 17:30, 19:35, 21:40
Oan Gia Đổi Mệnh   09:20, 13:35, 15:35, 19:50, 21:50
Bán Kính Tử Thần   09:40, 13:45, 17:50, 21:55
Chơi Thì Chịu   10:00, 11:55, 13:50, 15:45, 17:40, 19:35, 21:30
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   11:20, 17:35
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   11:35, 15:50, 20:05
Định Nghĩa Tình Yêu   11:40, 15:45, 19:50
19/10/2017 Siêu Bão Địa Cầu   09:00, 11:05, 13:10, 15:15, 17:20, 19:25, 21:30
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   09:10, 13:10, 17:10, 21:25
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   09:20, 14:00, 18:40, 21:25
Sát Thủ Vô Hình   09:30, 13:20, 17:10, 21:00
Kẻ Ngoại Tộc   09:40, 11:50, 14:00, 16:10, 18:20, 20:30
Trong Từng Nhịp Thở   09:45, 12:05, 14:25, 16:45, 19:05, 21:20
Biệt Đội Săn Cương Thi   10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
Xác Chết Đêm Trăng   11:25, 15:25
Ngày Mai Mai Cưới   11:35, 15:25, 19:15
Kẻ Trộm Chó   12:05, 16:45
Bán Kính Tử Thần   19:25
Tội Phạm Nhân Bản 2049   20:00
18/10/2017 Siêu Bão Địa Cầu   09:00, 10:00, 11:05, 12:05, 13:10, 14:10, 15:15, 16:15, 17:20, 18:20, 19:25, 20:25, 21:30
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   09:10, 13:10, 17:10, 19:25, 21:40
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   09:20, 14:00, 18:40, 21:25
Sát Thủ Vô Hình   09:30, 13:20, 17:10, 21:00
Kẻ Ngoại Tộc   09:40, 11:50, 14:00, 16:10, 18:20, 20:30
Biệt Đội Săn Cương Thi   09:50, 11:50, 13:50, 15:50, 17:50, 19:50, 21:50
Xác Chết Đêm Trăng   11:25, 15:25
Ngày Mai Mai Cưới   11:35, 15:25, 19:15
Kẻ Trộm Chó   12:05, 16:45
17/10/2017 Siêu Bão Địa Cầu   09:00, 10:00, 11:05, 12:05, 13:10, 14:10, 15:15, 16:15, 17:20, 18:20, 19:25, 20:25, 21:30
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   09:10, 13:10, 17:10, 19:25, 21:40
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   09:20, 14:00, 18:40, 21:25
Sát Thủ Vô Hình   09:30, 13:20, 17:10, 21:00
Kẻ Ngoại Tộc   09:40, 11:50, 14:00, 16:10, 18:20, 20:30
Biệt Đội Săn Cương Thi   09:50, 11:50, 13:50, 15:50, 17:50, 19:50, 21:50
Xác Chết Đêm Trăng   11:25, 15:25
Ngày Mai Mai Cưới   11:35, 15:25, 19:15
Kẻ Trộm Chó   12:05, 16:45
16/10/2017 Siêu Bão Địa Cầu   09:00, 10:00, 11:05, 12:05, 13:10, 14:10, 15:15, 16:15, 17:20, 18:20, 19:25, 20:25, 21:30
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   09:10, 13:10, 17:10, 19:25, 21:40
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   09:20, 14:00, 18:40, 21:25
Sát Thủ Vô Hình   09:30, 13:20, 17:10, 21:00
Kẻ Ngoại Tộc   09:40, 11:50, 14:00, 16:10, 18:20, 20:30
Biệt Đội Săn Cương Thi   09:50, 11:50, 13:50, 15:50, 17:50, 19:50, 21:50
Xác Chết Đêm Trăng   11:25, 15:25
Ngày Mai Mai Cưới   11:35, 15:25, 19:15
Kẻ Trộm Chó   12:05, 16:45