Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
19/06/2018 Gia Đình SIêu Nhân 2   08:30, 09:20, 10:00, 10:55, 11:45, 12:25, 13:20, 14:10, 14:50, 15:10, 16:35, 17:15, 17:35, 18:10, 19:00, 19:40, 20:00, 21:25, 22:05
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   08:50, 09:40, 11:20, 12:10, 13:50, 14:40, 16:20, 17:10, 18:50, 19:40, 21:20, 22:10
Đứa Trẻ Bị Nguyền   09:00, 10:45, 12:30, 14:15, 16:00, 17:45, 19:30, 21:15
Khách Sạn Tội Phạm   09:30, 13:15, 22:15
Biệt Đội Cún Cưng   11:25
18/06/2018 Gia Đình SIêu Nhân 2   08:30, 09:20, 10:00, 10:55, 11:45, 12:25, 13:20, 14:10, 14:50, 15:10, 16:35, 17:15, 17:35, 18:10, 19:00, 19:40, 20:00, 21:25, 22:05
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   08:50, 09:40, 11:20, 12:10, 13:50, 14:40, 16:20, 17:10, 18:50, 19:40, 21:20, 22:10
Đứa Trẻ Bị Nguyền   09:00, 10:45, 12:30, 14:15, 16:00, 17:45, 19:30, 21:15
Khách Sạn Tội Phạm   09:30, 13:15, 22:15
Biệt Đội Cún Cưng   11:25
17/06/2018 Gia Đình SIêu Nhân 2   08:30, 09:20, 10:00, 10:55, 11:45, 12:25, 13:20, 14:10, 14:50, 15:15, 16:35, 17:15, 18:10, 19:00, 19:40, 20:00, 21:25, 22:05
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   08:50, 09:40, 11:20, 12:10, 13:50, 14:40, 16:20, 17:10, 18:50, 19:40, 21:20, 22:10
Đứa Trẻ Bị Nguyền   09:00, 10:45, 12:30, 14:15, 16:00, 17:45, 19:30, 21:15
Ngôi Nhà Quỷ Ám   09:30
Biệt Đội Cún Cưng   11:30
Khách Sạn Tội Phạm   13:20, 18:05, 22:15
16/06/2018 Gia Đình SIêu Nhân 2   08:30, 09:20, 10:00, 10:55, 11:25, 11:45, 12:25, 13:20, 14:10, 14:50, 15:10, 16:35, 17:15, 17:35, 18:10, 19:00, 19:40, 20:00, 21:25, 22:05
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   08:50, 09:40, 11:20, 12:10, 13:50, 14:40, 16:20, 17:10, 18:50, 19:40, 21:20, 22:10
Đứa Trẻ Bị Nguyền   09:00, 10:45, 12:30, 14:15, 16:00, 17:45, 19:30, 21:15
Khách Sạn Tội Phạm   09:30, 13:15, 22:15
Biệt Đội Cún Cưng   11:25
15/06/2018 Gia Đình SIêu Nhân 2   09:00, 09:20, 10:20, 11:25, 12:45, 13:50, 14:15, 16:15, 17:35, 18:40, 19:10, 21:05
Ngôi Nhà Quỷ Ám   09:30, 15:15, 19:05
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   09:40, 10:30, 11:45, 12:10, 13:00, 14:40, 15:30, 16:40, 17:10, 18:00, 19:40, 20:30, 21:35, 22:10
Đứa Trẻ Bị Nguyền   09:50, 13:35, 17:20, 21:05
Biệt Đội Cún Cưng   11:30, 17:15
Em Gái Mưa   11:35, 15:20, 19:05
Khách Sạn Tội Phạm   13:20, 21:05
14/06/2018 Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   09:00, 09:40, 10:20, 10:50, 11:30, 12:10, 12:50, 13:20, 14:00, 14:40, 15:20, 15:50, 16:30, 17:10, 17:50, 18:20, 19:00, 19:40, 20:20, 20:50, 21:30, 22:10
Ngôi Nhà Quỷ Ám   09:50, 11:50, 13:50, 15:50, 17:50, 19:50, 21:50
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   10:00, 14:15, 18:30
Giành Anh Từ Biển   10:00, 20:55
Biệt Đội Cún Cưng   11:55, 15:30, 19:05
Em Gái Mưa   12:15, 16:30, 20:45
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   13:45, 17:20
13/06/2018 Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   09:00, 09:40, 10:20, 10:50, 11:30, 12:10, 12:50, 13:20, 14:00, 14:40, 15:20, 15:50, 16:30, 17:10, 17:50, 18:20, 19:00, 19:40, 20:20, 20:50, 21:30, 22:10
Ngôi Nhà Quỷ Ám   09:50, 11:50, 13:50, 15:50, 17:50, 19:50, 21:50
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   10:00, 14:15, 18:30
Giành Anh Từ Biển   10:00, 20:55
Biệt Đội Cún Cưng   11:55, 15:30, 19:05
Em Gái Mưa   12:15, 16:30, 20:45
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   13:45, 17:20
12/06/2018 Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   09:00, 09:40, 10:20, 10:50, 11:30, 12:10, 12:50, 13:20, 14:00, 14:40, 15:20, 15:50, 16:30, 17:10, 17:50, 18:20, 19:00, 19:40, 20:20, 20:50, 21:30, 22:10
Ngôi Nhà Quỷ Ám   09:50, 11:50, 13:50, 15:50, 17:50, 19:50, 21:50
Giành Anh Từ Biển   10:00, 20:55
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   10:00, 14:15, 18:30
Biệt Đội Cún Cưng   11:55, 15:30, 19:05
Em Gái Mưa   12:15, 16:30, 20:45
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   13:45, 17:20