Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
25/06/2017 Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   09:20, 10:00, 10:50, 11:35, 12:15, 12:55, 13:45, 14:30, 15:10, 15:50, 16:40, 17:25, 18:05, 18:45, 19:50, 20:20, 21:00, 21:25, 21:40
Xác Ướp   11:05, 13:10, 15:15, 17:20, 19:25, 21:30
Hung Thần Đại Dương   11:10, 17:25
Pirates of The Caribbean: Salazar Báo Thù   11:35, 16:45
Vùng Đất Quỹ Dữ: Vendetta   13:00
Nữ Thần Chiến Binh   14:00, 19:10, 21:50
Cuộc Chiến Ngầm   15:15, 19:15
24/06/2017 Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   09:20, 10:00, 10:50, 11:35, 12:15, 12:55, 13:45, 14:30, 15:10, 15:50, 16:40, 17:25, 18:05, 18:45, 19:50, 20:20, 21:00, 21:25, 21:40
Xác Ướp   11:05, 13:10, 15:15, 17:20, 19:25, 21:30
Hung Thần Đại Dương   11:10, 17:25
Pirates of The Caribbean: Salazar Báo Thù   11:35, 16:45
Vùng Đất Quỹ Dữ: Vendetta   13:00
Nữ Thần Chiến Binh   14:00, 19:10, 21:50
Cuộc Chiến Ngầm   15:15, 19:15
23/06/2017 Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   08:40, 09:20, 10:00, 10:40, 11:25, 12:05, 12:45, 13:25, 14:10, 14:50, 15:30, 16:10, 16:55, 17:35, 18:15, 18:55, 19:40, 20:20, 21:00, 21:25
Xác Ướp   08:50, 10:55, 13:00, 15:05, 17:10, 19:15, 21:40
Nữ Thần Chiến Binh   09:00, 14:00, 18:55, 21:20
Cuộc Chiến Ngầm   09:00, 15:15, 19:15, 21:35
Hung Thần Đại Dương   11:10, 17:25
Pirates of The Caribbean: Salazar Báo Thù   11:40, 16:35
Vùng Đất Quỹ Dữ: Vendetta   13:00
22/06/2017 Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   09:00, 10:00, 11:50, 12:50, 14:00, 14:40, 15:40, 16:50, 17:30, 18:30, 19:00, 19:40, 20:05, 20:20, 21:20
Tiến lên, Jets   09:05, 15:30
Hung Thần Đại Dương   09:20, 13:15, 17:10, 21:50
Giải Mã Giấc Mơ   09:30
Nữ Thần Chiến Binh   09:50, 15:10, 20:30
Xác Ướp   10:05, 12:25, 14:45, 17:05, 19:25, 21:45
[S.O.S] Sói Trắng   11:10, 15:05
Dạ Tiệc Máu   11:25
Pirates of The Caribbean: Salazar Báo Thù   12:40, 18:00
Vùng Đất Quỹ Dữ: Vendetta   13:15, 17:50
21/06/2017 Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   09:00, 10:00, 11:50, 12:50, 14:00, 14:40, 15:40, 16:50, 17:30, 18:30, 19:00, 19:40, 20:05, 20:20, 21:20
Tiến lên, Jets   09:05, 15:30
Hung Thần Đại Dương   09:20, 13:15, 17:10, 21:50
Giải Mã Giấc Mơ   09:30, 11:45
Nữ Thần Chiến Binh   09:50, 15:10, 20:30
[S.O.S] Sói Trắng   11:10, 15:05
Dạ Tiệc Máu   11:25
Xác Ướp   12:25, 14:45, 17:05, 19:25, 21:45
Pirates of The Caribbean: Salazar Báo Thù   12:40, 18:00
Vùng Đất Quỹ Dữ: Vendetta   13:15, 17:50
20/06/2017 Xác Ướp   08:50, 09:55, 11:05, 12:10, 13:20, 14:25, 15:35, 16:40, 18:00, 18:55, 20:15, 21:10, 21:45
Tiến lên, Jets   09:15, 13:25, 17:35
Hung Thần Đại Dương   09:30, 13:30, 15:35, 17:30, 19:30, 21:30
[S.O.S] Sói Trắng   09:35, 13:30, 17:25, 21:20
Nữ Thần Chiến Binh   09:45, 12:30, 15:15, 18:00, 20:45
Vùng Đất Quỹ Dữ: Vendetta   09:50, 14:30, 19:10
Pirates of The Caribbean: Salazar Báo Thù   12:05, 16:45, 21:25
Giải Mã Giấc Mơ   15:20, 19:20
Dạ Tiệc Máu   15:45, 19:55
19/06/2017 Tiến lên, Jets   09:15, 13:25, 17:35
Hung Thần Đại Dương   09:30, 11:40, 13:30, 15:35, 17:30, 19:30, 21:30
[S.O.S] Sói Trắng   09:35, 13:30, 17:25, 21:20
Nữ Thần Chiến Binh   09:45, 12:30, 15:15, 18:00, 20:45
Vùng Đất Quỹ Dữ: Vendetta   09:50, 14:30, 19:10
Xác Ướp   09:55, 11:05, 12:10, 13:20, 14:25, 15:35, 16:40, 18:00, 18:55, 20:15, 21:10, 21:45
Giải Mã Giấc Mơ   11:20, 19:20
Dạ Tiệc Máu   11:35, 15:45, 19:55
Pirates of The Caribbean: Salazar Báo Thù   12:05, 16:45, 21:25
18/06/2017 Xác Ướp   08:50, 09:55
Tiến lên, Jets   09:15
Hung Thần Đại Dương   09:30
[S.O.S] Sói Trắng   09:35
Nữ Thần Chiến Binh   09:45, 12:30, 15:15, 18:00, 20:45
Vùng Đất Quỹ Dữ: Vendetta   09:50
Pirates of The Caribbean: Salazar Báo Thù   12:05, 16:45, 21:25