Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
22/03/2018 Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   09:00, 10:00, 11:20, 12:20, 13:40, 14:40, 16:00, 17:00, 18:20, 19:20, 20:40, 21:40
Nếp Gấp Thời Gian   09:15, 13:45, 18:15
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   09:30, 13:40, 15:55, 18:10, 20:25
Những Cô Gái và Gangster   09:45, 11:35, 13:25, 15:15, 17:05, 18:55, 20:45
Tháng Năm Rực Rỡ   10:00, 11:30, 12:15, 14:30, 16:00, 16:45, 19:00, 20:30, 21:15
Dinh Thự Winchester   10:15, 14:55, 21:30
Luật Quỷ   11:45, 16:55
Chiến Binh Báo Đen   12:15, 18:50
21/03/2018 Tháng Năm Rực Rỡ   19:00
19/03/2018 Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   09:00, 10:00, 11:20, 12:20, 13:40, 14:40, 16:00, 17:00, 18:20, 19:20, 20:40, 21:40
Nếp Gấp Thời Gian   09:15, 13:45, 18:15
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   09:30, 13:40, 15:55, 18:10, 20:25
Những Cô Gái và Gangster   09:45, 11:35, 13:25, 15:15, 17:05, 18:55, 20:45
Tháng Năm Rực Rỡ   10:00, 11:30, 12:15, 14:30, 16:00, 16:45, 19:00, 20:30, 21:15
Dinh Thự Winchester   10:15, 14:55, 21:30
Luật Quỷ   11:45, 16:55
Chiến Binh Báo Đen   12:15, 18:50
18/03/2018 Nếp Gấp Thời Gian   09:15, 13:45, 18:15
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   09:30, 13:40, 15:55, 18:10, 20:25
Những Cô Gái và Gangster   09:45, 11:35, 13:25, 15:15, 17:05, 18:55, 20:45
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   10:00, 11:20, 12:20, 13:40, 14:40, 16:00, 17:00, 18:20, 19:20, 20:40, 21:40
Tháng Năm Rực Rỡ   10:00, 11:30, 12:15, 14:30, 16:00, 16:45, 19:00, 20:30, 21:15
Dinh Thự Winchester   10:15, 14:55, 21:30
Luật Quỷ   11:45, 16:55
Chiến Binh Báo Đen   12:15, 18:50
17/03/2018 Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   09:00, 10:00, 11:20, 12:20, 13:40, 14:40, 16:00, 17:00, 18:20, 19:20, 20:40, 21:40
Nếp Gấp Thời Gian   09:15, 13:45, 18:15
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   09:30, 13:40, 15:55, 18:10, 20:25
Những Cô Gái và Gangster   09:45, 11:35, 13:25, 15:15, 17:05, 18:55, 20:45
Tháng Năm Rực Rỡ   10:00, 11:30, 12:15, 14:30, 16:00, 16:45, 19:00, 20:30, 21:15
Dinh Thự Winchester   10:15, 14:55, 21:30
Luật Quỷ   11:45, 16:55
Chiến Binh Báo Đen   12:15, 18:50
16/03/2018 Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   09:00, 10:00, 11:20, 12:20, 13:40, 14:40, 16:00, 17:00, 18:20, 19:20, 20:40, 21:40
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   09:10, 11:25, 13:40, 15:55, 18:10, 20:25
Nếp Gấp Thời Gian   09:15, 13:45, 18:15
Luật Quỷ   09:40, 13:25, 17:10, 20:55
Tháng Năm Rực Rỡ   10:00, 11:30, 12:15, 14:30, 16:00, 16:45, 19:00, 20:30, 21:15
Dinh Thự Winchester   10:15, 14:55, 19:35
Những Cô Gái và Gangster   11:35, 15:20, 19:05
Chiến Binh Báo Đen   12:15, 16:55, 21:35