Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
18/12/2017 Star Wars: Jedi Cuối Cùng   08:50, 09:40, 11:50, 12:35, 14:50, 15:30, 17:50, 18:25, 20:50, 21:20
Mẹ Chồng   09:00, 13:10, 17:20, 21:30
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   09:05, 11:10, 13:15, 15:20, 17:25, 19:30, 21:35
Vòng Xoáy Lừa Đảo   09:20, 15:15, 19:20, 21:40
Phiêu Lưu Ký   10:00, 12:10, 14:20, 16:30, 18:40, 19:20, 20:50
Ngày Không Còn Mẹ   10:20, 14:40, 17:00, 21:30
Bố ngoan, Bố hư 2   11:05, 15:15, 19:25
Hàng Ma Truyện   11:40
Vòng Xoay Cám Dỗ   12:40
Giấc Mộng Kinh Hoàng   13:30, 17:35
17/12/2017 Star Wars: Jedi Cuối Cùng   08:50, 09:40, 11:50, 12:35, 15:30, 17:50, 18:25, 20:50, 21:20
Mẹ Chồng   09:00, 13:10, 17:20, 21:30
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   09:05, 11:10, 13:15, 15:20, 17:25, 19:30, 21:35
Vòng Xoáy Lừa Đảo   09:20, 15:15, 19:20, 21:40
Phiêu Lưu Ký   10:00, 12:10, 14:20, 15:45, 16:30, 18:40, 19:20, 20:50
Ngày Không Còn Mẹ   10:20, 14:40, 17:00, 21:30
Bố ngoan, Bố hư 2   11:05, 15:15, 19:25
Hàng Ma Truyện   11:40
Vòng Xoay Cám Dỗ   12:40
Giấc Mộng Kinh Hoàng   13:30, 17:35
16/12/2017 Star Wars: Jedi Cuối Cùng   08:50, 09:40, 11:50, 12:35, 14:50, 15:30, 17:50, 18:25, 20:50, 21:20
Mẹ Chồng   09:00, 13:10, 17:20, 21:30
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   09:05, 11:10, 13:15, 15:20, 17:25, 19:30, 21:35
Vòng Xoáy Lừa Đảo   09:20, 15:15, 19:20, 21:40
Phiêu Lưu Ký   10:00, 12:10, 14:20, 16:30, 18:40, 19:20, 20:50
Ngày Không Còn Mẹ   10:20, 14:40, 17:00, 21:30
Bố ngoan, Bố hư 2   11:05, 15:15, 19:25
Hàng Ma Truyện   11:40
Vòng Xoay Cám Dỗ   12:40
Giấc Mộng Kinh Hoàng   13:30, 17:35
15/12/2017 Star Wars: Jedi Cuối Cùng   08:50, 09:40, 11:50, 12:35, 14:50, 15:30, 17:50, 18:25, 20:50, 21:20
Mẹ Chồng   09:00, 13:10, 17:20, 21:30
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   09:05, 11:10, 13:15, 15:20, 17:25, 19:30, 21:35
Vòng Xoáy Lừa Đảo   09:20, 15:15, 19:20, 21:40
Phiêu Lưu Ký   10:00, 12:10, 14:20, 16:30, 18:40, 19:20, 20:50
Ngày Không Còn Mẹ   10:20, 14:40, 17:00, 21:30
Bố ngoan, Bố hư 2   11:05, 15:15, 19:25
Hàng Ma Truyện   11:40
Vòng Xoay Cám Dỗ   12:40
Giấc Mộng Kinh Hoàng   13:30, 17:35
14/12/2017 Giao Ước Chết   08:40, 13:10
Bố ngoan, Bố hư 2   09:00, 13:10, 17:20, 19:25, 21:30
Mẹ Chồng   09:10, 11:15
Hàng Ma Truyện   09:30, 13:35, 17:40, 21:45
Giấc Mơ Mỹ   09:40, 11:40, 15:50, 20:00, 22:00
Vòng Xoáy Lừa Đảo   09:45, 12:05, 14:25, 16:45, 19:05, 21:25
Coco   09:50, 14:00, 18:10
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   10:55, 15:25, 19:55
Vùng Trời Diệt Vong   11:05, 15:15
Phiêu Lưu Ký   11:25, 13:40, 15:30, 17:50, 19:35
Vòng Xoay Cám Dỗ   12:00, 16:10, 20:20
13/12/2017 Giao Ước Chết   08:40, 13:10, 17:40, 22:05
Bố ngoan, Bố hư 2   09:00, 13:10, 17:20, 19:25, 21:30
Mẹ Chồng   09:10, 11:15, 13:20, 15:25, 17:30, 19:35, 21:40
Hàng Ma Truyện   09:30, 13:35, 17:40, 21:45
Giấc Mơ Mỹ   09:40, 11:40, 15:50, 20:00, 22:00
Vòng Xoáy Lừa Đảo   09:45, 12:05, 14:25, 16:45, 19:05, 21:25
Coco   09:50, 14:00, 18:10
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   10:55, 15:25, 19:55
Vùng Trời Diệt Vong   11:05, 15:15
Phiêu Lưu Ký   11:25, 13:40, 15:30, 17:50, 19:35
Vòng Xoay Cám Dỗ   12:00, 16:10, 20:20
12/12/2017 Bố ngoan, Bố hư 2   09:00, 13:10, 17:20, 19:25, 21:30
Mẹ Chồng   09:10, 11:15, 13:20, 15:25, 17:30, 19:35, 21:40
Giao Ước Chết   09:15, 11:25, 13:30, 15:20, 17:45, 19:15
Hàng Ma Truyện   09:30, 13:25, 17:20, 21:15
Giấc Mơ Mỹ   09:40, 11:40, 13:40, 15:40, 17:40, 19:40, 21:40
Vòng Xoáy Lừa Đảo   09:45, 12:05, 14:25, 16:45, 19:05, 21:25
Coco   09:50, 14:00, 18:10
Vùng Trời Diệt Vong   11:05, 15:15
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   11:15, 15:30, 19:40, 21:55
Vòng Xoay Cám Dỗ   12:00, 16:10, 20:20
11/12/2017 Mẹ Chồng   09:10, 11:15, 13:20, 15:25, 17:30, 19:35, 21:40
Giao Ước Chết   09:15, 11:25, 13:30, 15:20, 17:45, 19:15
Hàng Ma Truyện   09:30, 13:25, 17:20, 21:15
Giấc Mơ Mỹ   09:40, 11:40, 13:40, 15:40, 17:40, 19:40, 21:40
Vòng Xoáy Lừa Đảo   09:45, 12:05, 14:25, 16:45, 19:05, 21:25
Coco   09:50, 14:00, 18:10
Vùng Trời Diệt Vong   11:05, 15:15
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   11:15, 15:30, 19:40, 21:55
Vòng Xoay Cám Dỗ   12:00, 16:10, 20:20
Bố ngoan, Bố hư 2   13:10, 17:20, 19:25, 21:30