Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
24/01/2019 Bộ Ba Quái Nhân   08:30, 11:10, 13:45, 16:20, 19:00, 21:40
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   08:45, 11:00, 13:15, 14:40, 15:30, 17:45, 20:00, 22:15
Hồn Papa, Da Con Gái   08:50, 11:20, 13:45, 16:10, 18:30, 21:00
Người vợ ma   09:10, 11:20, 15:40, 19:10, 22:20
Trợ Lý Hết Ý   09:20, 12:00, 17:10, 19:50
Đại Ca Hóa Soái Ca   09:30, 14:20, 18:00
Chị Trợ Lý Của Anh   09:40, 12:00, 14:30, 17:00, 19:30, 21:45
Đường Về Nhà Của Cún Con   12:10, 13:30, 20:30, 22:30
Người Quen Xa Lạ   16:50, 21:20
23/01/2019 Bộ Ba Quái Nhân   08:30, 11:10, 13:45, 16:20, 19:00, 21:40
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   08:45, 11:00, 13:15, 14:40, 15:30, 17:45, 20:00, 22:15
Hồn Papa, Da Con Gái   08:50, 11:20, 13:45, 16:10, 18:30, 21:00
Người vợ ma   09:10, 11:20, 15:40, 19:10, 22:20
Trợ Lý Hết Ý   09:20, 12:00, 17:10, 19:50
Đại Ca Hóa Soái Ca   09:30, 14:20, 18:00
Chị Trợ Lý Của Anh   09:40, 12:00, 14:30, 17:00, 19:30, 21:45
Đường Về Nhà Của Cún Con   12:10, 13:30, 20:30, 22:30
Người Quen Xa Lạ   16:50, 21:20
22/01/2019 Bộ Ba Quái Nhân   08:30, 11:10, 13:45, 16:20, 19:00, 21:40
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   08:45, 11:00, 13:15, 14:40, 15:30, 17:45, 20:00, 22:15
Hồn Papa, Da Con Gái   08:50, 11:20, 13:45, 16:10, 18:30, 21:00
Người vợ ma   09:10, 11:20, 15:40, 19:10, 22:20
Trợ Lý Hết Ý   09:20, 12:00, 17:10, 19:50
Đại Ca Hóa Soái Ca   09:30, 14:20, 18:00
Chị Trợ Lý Của Anh   09:40, 12:00, 14:30, 17:00, 19:30, 21:45
Đường Về Nhà Của Cún Con   12:10, 13:30, 20:30, 22:30
Người Quen Xa Lạ   16:50, 21:20
21/01/2019 Bộ Ba Quái Nhân   08:30, 11:10, 13:45, 16:20, 19:00, 21:40
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   08:45, 11:00, 13:15, 14:40, 15:30, 17:45, 20:00, 22:15
Hồn Papa, Da Con Gái   08:50, 11:20, 13:45, 16:10, 18:30, 21:00
Người vợ ma   09:10, 11:20, 15:40, 19:10, 22:20
Trợ Lý Hết Ý   09:20, 12:00, 17:10, 19:50
Đại Ca Hóa Soái Ca   09:30, 14:20, 18:00
Chị Trợ Lý Của Anh   09:40, 12:00, 14:30, 17:00, 19:30, 21:45
Đường Về Nhà Của Cún Con   12:10, 13:30, 20:30, 22:30
Người Quen Xa Lạ   16:50, 21:20
20/01/2019 Bộ Ba Quái Nhân   08:30, 11:10, 13:45, 16:20, 19:00, 21:40
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   08:45, 11:00, 13:15, 14:40, 15:30, 17:45, 20:00, 22:15
Hồn Papa, Da Con Gái   08:50, 11:20, 13:45, 16:10, 18:30, 21:00
Người vợ ma   09:10, 11:20, 15:40, 19:10, 22:20
Trợ Lý Hết Ý   09:20, 12:00, 17:10, 19:50
Đại Ca Hóa Soái Ca   09:30, 14:20, 18:00
Chị Trợ Lý Của Anh   09:40, 12:00, 14:30, 17:00, 19:30, 21:45
Đường Về Nhà Của Cún Con   12:10, 13:30, 20:30, 22:30
Người Quen Xa Lạ   16:50, 21:20
19/01/2019 Bộ Ba Quái Nhân   08:30, 11:10, 13:45, 16:20, 19:00, 21:40
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   08:45, 11:00, 13:15, 14:40, 15:30, 17:45, 20:00, 22:15
Hồn Papa, Da Con Gái   08:50, 11:20, 13:45, 16:10, 18:30, 21:00
Người vợ ma   09:10, 11:20, 15:40, 19:10, 22:20
Trợ Lý Hết Ý   09:20, 12:00, 17:10, 19:50
Đại Ca Hóa Soái Ca   09:30, 14:20, 18:00
Chị Trợ Lý Của Anh   09:40, 12:00, 14:30, 17:00, 19:30, 21:45
Đường Về Nhà Của Cún Con   12:10, 13:30, 20:30, 22:30
Người Quen Xa Lạ   16:50, 21:20
18/01/2019 Bộ Ba Quái Nhân   08:30, 11:10, 13:45, 16:20, 19:00, 21:40
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   08:45, 11:00, 13:15, 14:40, 15:30, 17:45, 20:00, 22:15
Hồn Papa, Da Con Gái   08:50, 11:20, 13:45, 16:10, 18:30, 21:00
Người vợ ma   09:10, 11:20, 15:40, 19:10, 22:20
Trợ Lý Hết Ý   09:20, 12:00, 17:10, 19:50
Đại Ca Hóa Soái Ca   09:30, 14:20, 18:00
Chị Trợ Lý Của Anh   09:40, 12:00, 14:30, 17:00, 19:30, 21:45
Đường Về Nhà Của Cún Con   12:10, 13:30, 20:30, 22:30
Người Quen Xa Lạ   16:50, 21:20
17/01/2019 Hồn Papa, Da Con Gái   08:30, 10:50, 13:10, 15:40, 17:10, 18:00, 19:30, 20:30
Chị Trợ Lý Của Anh   08:40, 13:10, 15:30, 17:45, 20:00
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   08:50, 12:00, 14:00, 19:00
Aquaman: Đế Vương Atlantis   09:00, 14:20
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   09:20, 13:50, 22:00
Ma Quái   09:40, 14:00, 18:20, 20:20, 22:00
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   09:50, 12:15, 14:40, 17:00, 19:20, 21:40
Căn Phòng Tử Thần   11:00, 22:05, 22:15
Linh Hồn Tạm Trú   11:20, 16:20, 21:20
Người Quen Xa Lạ   11:30, 15:40, 18:00
Đường Về Nhà Của Cún Con   11:50, 16:20, 20:00