Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
18/08/2018 Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   08:50
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   09:10, 10:10, 11:55, 12:55, 15:40, 18:25, 21:10
Song Lang   09:15, 11:25, 13:35, 15:45, 17:55, 20:05, 22:15
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:20, 14:05, 18:50
Alpha: Người Thủ Lĩnh   09:30
Cổ Tích Nơi Đại Dương   11:10
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   11:30
Chàng Vợ Của Em   11:40, 16:25, 21:10
17/08/2018 Hành Lang Bí Ẩn   08:50, 13:05, 17:30, 22:00
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   09:10, 10:10, 11:55, 12:55, 14:40, 15:40, 17:25, 18:25, 20:10, 21:10
Song Lang   09:15, 10:50, 11:25, 14:15, 15:10, 15:45, 17:55, 20:05, 22:15
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:20, 11:40, 14:00, 16:20, 18:40, 19:20, 21:00, 21:40
Alpha: Người Thủ Lĩnh   09:30, 16:15, 21:00
Cổ Tích Nơi Đại Dương   11:10
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   11:30, 18:15
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   15:20
Tìm Vợ Cho Bà   17:20
Chàng Vợ Của Em   19:35
16/08/2018 Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   08:30, 09:00, 09:40, 11:15, 11:45, 12:45, 14:00, 14:30, 16:25, 16:45, 17:15, 17:50, 19:15, 19:30, 20:00, 21:10, 22:15
Trí Lực Siêu Phàm   08:40, 12:55, 22:00
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:20, 09:50, 10:25, 11:40, 14:00, 14:30, 15:30, 16:20, 16:50, 18:40, 19:10, 20:30, 21:00, 21:30
Trường Học Bá Vương   10:50, 15:05, 17:10
Christopher Robin   12:10
Tìm Vợ Cho Bà   12:25, 14:25, 19:10
15/08/2018 Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   08:30, 09:00, 09:40, 11:15, 11:45, 12:45, 14:00, 14:30, 16:25, 16:45, 17:15, 17:50, 19:15, 19:30, 20:00, 21:10, 22:15
Trí Lực Siêu Phàm   08:40, 12:55, 22:00
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:20, 09:50, 10:25, 11:40, 14:00, 14:30, 15:30, 16:20, 16:50, 18:40, 19:10, 20:30, 21:00, 21:30
Trường Học Bá Vương   10:50, 15:05, 17:10
Christopher Robin   12:10
Tìm Vợ Cho Bà   12:25, 14:25, 19:10
14/08/2018 Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   08:30, 09:00, 09:40, 11:15, 11:45, 12:45, 14:00, 14:30, 16:25, 16:45, 17:15, 17:50, 19:15, 19:30, 20:00, 21:10, 22:15
Trí Lực Siêu Phàm   08:40, 12:55, 22:00
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:20, 09:50, 10:25, 11:40, 14:00, 14:30, 15:30, 16:20, 16:50, 18:40, 19:10, 20:30, 21:00, 21:30
Trường Học Bá Vương   10:50, 15:05, 17:10
Christopher Robin   12:10
Tìm Vợ Cho Bà   12:25, 14:25, 19:10
13/08/2018 Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   08:30, 09:00, 09:40, 11:15, 11:45, 12:45, 14:00, 14:30, 16:25, 16:45, 17:15, 17:50, 19:15, 19:30, 20:00, 21:10, 22:15
Trí Lực Siêu Phàm   08:40, 12:55, 22:00
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:20, 09:50, 10:25, 11:40, 14:00, 14:30, 15:30, 16:20, 16:50, 18:40, 19:10, 20:30, 21:00, 21:30
Trường Học Bá Vương   10:50, 15:05, 17:10
Christopher Robin   12:10
Tìm Vợ Cho Bà   12:25, 14:25, 19:10
12/08/2018 Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   08:30, 09:00, 09:40, 11:15, 11:45, 12:45, 14:00, 14:30, 16:25, 16:45, 17:15, 17:50, 19:15, 19:30, 20:00, 21:10, 22:15
Trí Lực Siêu Phàm   08:40, 12:55, 22:00
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:20, 09:50, 10:25, 11:40, 14:00, 14:30, 15:30, 16:20, 16:50, 18:40, 19:10, 20:30, 21:00, 21:30
Trường Học Bá Vương   10:50, 15:05, 17:10
Christopher Robin   12:10
Tìm Vợ Cho Bà   12:25, 14:25, 19:10
11/08/2018 Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   08:30, 09:00, 09:40, 11:15, 12:45, 14:00, 14:30, 16:25, 16:45, 17:15, 17:50, 19:15, 19:30, 20:00, 21:10, 22:15
Trí Lực Siêu Phàm   08:40, 12:55, 22:00
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:20, 10:25, 14:00, 14:30, 15:30, 16:20, 16:50, 18:40, 19:10, 20:30, 21:00, 21:30
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   09:50
Trường Học Bá Vương   10:50, 15:05, 17:10
Christopher Robin   12:10