Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
20/08/2017 Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   09:00, 10:00, 11:15, 12:15, 13:30, 14:30, 15:45, 16:45, 18:00, 19:00, 20:15, 21:15
Vệ Sĩ Sát Thủ   09:10, 11:30, 13:50, 16:10, 18:30, 20:50
Cảnh Sát Tập Sự   09:15, 13:20, 16:10, 20:45, 21:55
Bố Tớ Là Chân To   09:20, 13:15, 19:10
Vương Quốc Xe Hơi 3   09:30, 13:45, 18:00, 20:05
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   09:55, 12:00, 14:05, 18:20, 20:25
Lời Nguyền Gia Tộc   11:15, 15:10, 17:10, 21:05
Sắc Đẹp Ngàn Cân   11:30
Phi Vụ Cuối Cùng   11:35, 15:50
Đảo Địa Ngục   15:35, 18:10
19/08/2017 Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   09:00, 10:00, 11:15, 12:15, 13:30, 14:30, 15:45, 16:45, 18:00, 19:00, 20:15, 21:15
Vệ Sĩ Sát Thủ   09:10, 11:30, 13:50, 16:10, 18:30, 20:50
Cảnh Sát Tập Sự   09:15, 13:20, 16:10, 20:45, 21:55
Bố Tớ Là Chân To   09:20, 13:15, 19:10
Vương Quốc Xe Hơi 3   09:30, 13:45, 18:00, 20:05
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   09:55, 12:00, 14:05, 18:20, 20:25
Lời Nguyền Gia Tộc   11:15, 15:10, 17:10, 21:05
Sắc Đẹp Ngàn Cân   11:30
Phi Vụ Cuối Cùng   11:35, 15:50
Đảo Địa Ngục   15:35, 18:10
18/08/2017 Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   09:00, 11:15, 12:15, 13:30, 14:30, 15:45, 18:00, 19:00, 20:15
Vệ Sĩ Sát Thủ   09:10, 11:30, 13:50, 16:10, 18:30, 20:50
Cảnh Sát Tập Sự   09:15, 13:20, 16:10, 20:45
Bố Tớ Là Chân To   09:20, 13:15, 19:10
Vương Quốc Xe Hơi 3   09:30, 14:10, 18:50
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   09:55, 12:00, 14:05, 18:20, 20:25
Phi Vụ Cuối Cùng   10:00, 16:45
Lời Nguyền Gia Tộc   11:15, 15:10, 17:10, 21:05
Sắc Đẹp Ngàn Cân   11:30
Đảo Địa Ngục   15:35, 18:10, 21:15
17/08/2017 Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   09:00, 10:00, 11:15, 12:15, 13:15, 13:30, 13:50, 14:30, 15:45, 16:05, 16:45, 18:00, 19:00, 20:15, 21:00, 21:15, 21:45
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   09:05, 11:10, 15:30, 17:35, 19:40
Phi Vụ Cuối Cùng   09:30, 11:40, 18:20
Bắt Cóc   11:25, 15:25
Sắc Đẹp Ngàn Cân   11:40, 13:30, 15:20, 17:10, 19:00, 20:50
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   12:05
Vương Quốc Xe Hơi 3   13:20, 17:20, 19:25, 21:30
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   13:55, 18:15, 20:40
Tòa Tháp Bóng Đêm   16:20
16/08/2017 Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   09:00, 10:00, 11:15, 12:15, 13:15, 13:30, 13:50, 14:30, 15:45, 16:05, 16:45, 18:00, 19:00, 20:15, 21:00, 21:15, 21:45
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   09:05, 11:10, 15:30, 17:35, 19:40
Vương Quốc Xe Hơi 3   09:20, 13:20, 17:20, 19:25, 21:30
Phi Vụ Cuối Cùng   09:30, 11:40, 18:20
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   09:40, 13:55, 18:15, 20:40
Sắc Đẹp Ngàn Cân   09:50, 11:40, 13:30, 15:20, 17:10, 19:00, 20:50
Bắt Cóc   11:25, 15:25
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   12:05
Tòa Tháp Bóng Đêm   16:20
15/08/2017 Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   09:00, 10:00, 11:15, 12:15, 13:15, 13:30, 13:50, 14:30, 15:45, 16:05, 16:45, 18:00, 19:00, 20:15, 21:00, 21:15, 21:45
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   09:05, 11:10, 15:30, 17:35, 19:40
Vương Quốc Xe Hơi 3   09:20, 13:20, 17:20, 19:25, 21:30
Phi Vụ Cuối Cùng   09:30, 11:40, 18:20
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   09:40, 13:55, 18:15, 20:40
Sắc Đẹp Ngàn Cân   09:50, 11:40, 13:30, 15:20, 17:10, 19:00, 20:50
Bắt Cóc   11:25, 15:25
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   12:05
Tòa Tháp Bóng Đêm   16:20
14/08/2017 Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   09:00, 10:00, 11:15, 12:15, 13:15, 13:30, 13:50, 14:30, 15:45, 16:05, 16:45, 18:00, 19:00, 20:15, 21:00, 21:15, 21:45
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   09:05, 11:10, 15:30, 17:35, 19:40
Vương Quốc Xe Hơi 3   09:20, 13:20, 17:20, 19:25, 21:30
Phi Vụ Cuối Cùng   09:30, 11:40, 18:20
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   09:40, 13:55, 18:15, 20:40
Sắc Đẹp Ngàn Cân   09:50, 11:40, 13:30, 15:20, 17:10, 19:00, 20:50
Bắt Cóc   11:25, 15:25
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   12:05
Tòa Tháp Bóng Đêm   16:20