Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
23/10/2018 Venom   09:00, 10:00, 11:20, 12:20, 13:40, 14:40, 16:00, 17:00, 18:20, 19:20, 20:40, 21:40
Siêu Xe Đại Chiến   09:10, 13:15, 17:20
Quý Cô Thừa Kế   09:20, 11:35, 13:50, 16:05, 18:20, 20:35
Mara: Kẻ Không Ngủ   09:30, 11:40, 13:35, 15:35, 19:50
Bạn Ma Phiền Toái   09:40, 13:35, 17:30, 19:30, 21:30
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   09:50, 12:35, 15:20, 18:05, 20:50
Săn Lùng Quái Thú   11:05, 15:10, 19:15, 21:25
7 Ngày Yêu   11:25, 15:30, 17:40, 21:45
22/10/2018 Venom   09:00, 10:00, 11:20, 12:20, 13:40, 14:40, 16:00, 17:00, 18:20, 19:20, 20:40, 21:40
Siêu Xe Đại Chiến   09:10, 13:15, 17:20
Quý Cô Thừa Kế   09:20, 11:35, 13:50, 16:05, 18:20, 20:35
Mara: Kẻ Không Ngủ   09:30, 11:40, 13:35, 15:35, 19:50
Bạn Ma Phiền Toái   09:40, 13:35, 17:30, 19:30, 21:30
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   09:50, 12:35, 15:20, 18:05, 20:50
Săn Lùng Quái Thú   11:05, 15:10, 19:15, 21:25
7 Ngày Yêu   11:25, 15:30, 17:40, 21:45
21/10/2018 Venom   09:00, 10:00, 11:20, 12:20, 13:40, 14:40, 16:00, 18:20, 19:35, 20:40
Siêu Xe Đại Chiến   09:10, 13:15, 17:20
Quý Cô Thừa Kế   09:20, 11:35, 13:50, 16:05, 18:20, 20:35
Mara: Kẻ Không Ngủ   09:30, 11:40, 13:35, 15:35, 19:50
Bạn Ma Phiền Toái   09:40, 13:35, 17:30, 19:30, 21:30
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   09:50, 12:35, 15:20, 18:05, 20:50
Săn Lùng Quái Thú   11:05, 15:10, 19:15, 21:25
7 Ngày Yêu   11:25, 15:30, 17:40, 21:45
Người Bất Tử   17:00, 21:55
20/10/2018 Venom   09:00, 10:00, 11:20, 12:20, 13:40, 14:40, 16:00, 18:20, 19:35, 20:40
Siêu Xe Đại Chiến   09:10, 13:15, 17:20
Quý Cô Thừa Kế   09:20, 11:35, 13:50, 16:05, 18:20, 20:35
Mara: Kẻ Không Ngủ   09:30, 11:40, 13:35, 15:35, 19:50
Bạn Ma Phiền Toái   09:40, 13:35, 17:30, 19:30, 21:30
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   09:50, 12:35, 15:20, 18:05, 20:50
Săn Lùng Quái Thú   11:05, 15:10, 19:15, 21:25
7 Ngày Yêu   11:25, 15:30, 17:40, 21:45
Người Bất Tử   17:00, 21:55
19/10/2018 Venom   09:00, 10:00, 11:20, 13:40, 14:40, 16:00, 18:20, 19:35, 20:40
Siêu Xe Đại Chiến   09:10, 13:15, 17:20
Quý Cô Thừa Kế   09:20, 11:35, 13:50, 16:05, 18:20, 20:35
Mara: Kẻ Không Ngủ   09:30, 11:40, 13:35, 15:35, 19:50
Bạn Ma Phiền Toái   09:40, 13:35, 17:30, 19:30, 21:30
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   09:50, 12:35, 15:20, 18:05, 20:50
Săn Lùng Quái Thú   11:05, 15:10, 19:15, 21:25
7 Ngày Yêu   11:25, 15:30, 17:40, 21:45
Người Bất Tử   17:00, 21:55
18/10/2018 Bào Thai Quỷ   08:50, 14:35
Đại Chiến Thành Ansi   09:00, 11:35, 14:10, 16:45, 19:20, 21:55
Bạn Ma Phiền Toái   09:00, 09:30, 11:30, 13:20, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 20:00, 21:30, 22:00
Venom   09:00, 09:40, 10:20, 11:00, 11:20, 12:00, 12:40, 13:40, 14:20, 15:00, 15:20, 16:00, 16:40, 17:20, 17:40, 18:20, 19:00, 19:40, 20:40, 21:20, 22:00
Lời Nhắn Của Oan Hồn   10:40
Hồ Bơi Tử Thần   12:40, 16:25, 18:20, 20:15, 22:10
17/10/2018 Bào Thai Quỷ   08:50, 14:35
Venom   09:00, 09:40, 10:20, 11:00, 11:20, 12:00, 12:40, 13:40, 14:20, 15:00, 15:20, 16:00, 16:40, 17:20, 17:40, 18:20, 19:00, 19:40, 20:40, 21:20, 22:00
Bạn Ma Phiền Toái   09:00, 09:30, 11:30, 13:20, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 20:00, 21:30, 22:00
Đại Chiến Thành Ansi   09:00, 11:35, 14:10, 16:45, 19:20, 21:55
Lời Nhắn Của Oan Hồn   10:40
16/10/2018 Bào Thai Quỷ   08:50, 14:35
Venom   09:00, 09:40, 10:20, 11:00, 11:20, 12:00, 12:40, 13:40, 14:20, 15:00, 15:20, 16:00, 16:40, 17:20, 17:40, 18:20, 19:00, 19:40, 20:40, 21:20, 22:00
Bạn Ma Phiền Toái   09:00, 09:30, 11:30, 13:20, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 20:00, 21:30, 22:00
Đại Chiến Thành Ansi   09:00, 11:35, 14:10, 16:45, 19:20, 21:55
Lời Nhắn Của Oan Hồn   10:40
Hồ Bơi Tử Thần   12:40, 16:25, 18:20, 20:15, 22:10