Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
23/03/2018 Tháng Năm Rực Rỡ   09:40, 12:40, 14:30, 17:40, 19:45, 21:00, 22:00
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   10:00, 11:45, 14:10, 15:20, 17:00, 18:45, 20:30, 21:45
Tạm Biệt Christopher Robin   11:30
Điệp Vụ Biển Đỏ   13:15
Dế Apollo và Nữ Hoàng   14:45, 19:15
Những Cô Gái và Gangster   17:20
22/03/2018 Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   09:20, 10:50, 12:15, 13:30, 14:45, 16:15, 17:40, 19:10, 20:00, 21:00, 22:15
Tháng Năm Rực Rỡ   09:40, 12:00, 13:45, 15:45, 17:20, 18:30, 19:40, 20:40, 22:00
Dế Apollo và Nữ Hoàng   10:00, 15:00, 19:30
Điệp Vụ Biển Đỏ   10:15, 16:30, 21:15
Luật Quỷ   10:30, 13:15, 18:15
Dinh Thự Winchester   11:10, 13:00, 15:20, 20:15
Những Cô Gái và Gangster   11:30, 14:30, 18:00
Nếp Gấp Thời Gian   11:45, 16:45, 21:30
Tạm Biệt Christopher Robin   12:40, 21:45
Chiến Binh Báo Đen   14:10
Three Billboards: Truy Tìm Công Lý   16:00, 18:50
19/03/2018 Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   09:20, 10:45, 12:15, 13:30, 14:45, 16:15, 17:40, 19:10, 20:00, 21:00, 22:15
Tháng Năm Rực Rỡ   09:40, 12:00, 13:45, 15:45, 17:20, 18:30, 19:40, 20:40, 22:00
Dế Apollo và Nữ Hoàng   10:00, 15:00, 19:30
Điệp Vụ Biển Đỏ   10:15, 16:30, 21:15
Luật Quỷ   10:30, 13:15, 18:15
Những Cô Gái và Gangster   11:30, 14:30, 18:00
Nếp Gấp Thời Gian   11:45, 16:45, 21:30
Tạm Biệt Christopher Robin   12:40, 21:45
Dinh Thự Winchester   13:00, 15:20, 20:15
Three Billboards: Truy Tìm Công Lý   16:00, 18:50
18/03/2018 Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   09:20, 10:45, 12:00, 13:45, 15:00, 16:15, 17:45, 19:10, 20:00, 21:15, 22:15
Luật Quỷ   09:40, 14:15, 18:00
Tháng Năm Rực Rỡ   10:00, 12:15, 13:30, 14:30, 16:00, 17:20, 18:30, 19:30, 20:40, 22:00
Điệp Vụ Biển Đỏ   10:15, 16:45, 21:00
Dế Apollo và Nữ Hoàng   10:30, 13:15, 19:45
Chiến Binh Báo Đen   11:00, 15:15
Những Cô Gái và Gangster   11:30, 14:45, 18:15
Nếp Gấp Thời Gian   11:45, 16:30, 21:30
Tạm Biệt Christopher Robin   12:40, 21:45
Three Billboards: Truy Tìm Công Lý   13:00, 18:45
Dinh Thự Winchester   15:45, 20:15
17/03/2018 Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   09:20, 10:45, 12:00, 13:45, 15:00, 16:15, 18:00, 19:15, 20:00, 21:15, 22:15
Luật Quỷ   09:40, 18:15
Tháng Năm Rực Rỡ   10:00, 12:15, 14:30, 16:00, 17:20, 18:30, 19:30, 20:40, 22:00
Điệp Vụ Biển Đỏ   10:15, 17:00, 21:00
Dế Apollo và Nữ Hoàng   10:30, 13:15, 15:20, 19:45
Những Cô Gái và Gangster   11:30, 14:45
Nếp Gấp Thời Gian   11:45, 21:30
Tạm Biệt Christopher Robin   12:45, 21:45
Three Billboards: Truy Tìm Công Lý   13:00, 18:45
Dinh Thự Winchester   20:15
16/03/2018 Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   09:20, 10:45, 12:00, 13:45, 14:45, 16:30, 18:00, 19:15, 20:00, 21:00, 22:15
Luật Quỷ   09:40, 13:30, 15:45, 20:15
Tháng Năm Rực Rỡ   10:00, 12:15, 14:30, 16:00, 18:30, 19:40, 21:30
Điệp Vụ Biển Đỏ   10:15, 13:15, 17:10
Dế Apollo và Nữ Hoàng   10:30, 15:00, 19:30
Những Cô Gái và Gangster   11:30, 14:15
Tạm Biệt Christopher Robin   11:45, 16:15, 21:15
Nếp Gấp Thời Gian   12:40, 17:30, 22:00
Dinh Thự Winchester   13:00, 18:15
Three Billboards: Truy Tìm Công Lý   15:20, 18:45