Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
19/06/2018 Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   09:20, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:00, 15:15, 16:50, 18:10, 19:10, 20:00
Đứa Trẻ Bị Nguyền   09:30, 11:40, 14:30, 16:00, 20:20, 22:20
Gia Đình SIêu Nhân 2   09:45, 10:45, 11:50, 12:45, 13:30, 14:15, 14:50, 15:40, 16:20, 17:15, 18:00, 18:50, 19:45, 20:30, 20:45, 21:15
Khách Sạn Tội Phạm   10:00, 18:20
Biệt Đội Cún Cưng   10:30, 18:30
Giành Anh Từ Biển   12:30, 16:40
18/06/2018 Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   09:20, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:00, 15:15, 18:10, 19:10, 20:00, 21:15, 22:00
Đứa Trẻ Bị Nguyền   09:30, 11:40, 14:30, 16:40, 20:20, 22:20
Gia Đình SIêu Nhân 2   09:45, 10:45, 11:50, 12:45, 13:30, 14:15, 14:50, 15:40, 16:20, 16:50, 17:15, 18:00, 18:50, 19:45, 20:30, 20:45, 21:30, 22:10
Khách Sạn Tội Phạm   10:00, 18:20
Biệt Đội Cún Cưng   10:30, 18:30
Giành Anh Từ Biển   12:30, 16:00
17/06/2018 Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   09:20, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:30, 15:30, 16:20, 17:15, 18:10, 19:10, 20:00, 21:15, 22:00
Đứa Trẻ Bị Nguyền   09:30, 12:00, 13:50, 20:20, 22:20
Gia Đình SIêu Nhân 2   09:45, 10:45, 11:45, 12:45, 13:40, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:40, 18:00, 18:50, 19:45, 20:30, 20:40, 21:30, 22:10
Giành Anh Từ Biển   10:00
Biệt Đội Cún Cưng   10:30, 18:20
Khách Sạn Tội Phạm   12:30, 16:50, 18:30
16/06/2018 Giành Anh Từ Biển   09:00
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   09:20, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:30, 15:30, 16:20, 17:15, 18:10, 19:10, 20:00, 22:10
Khách Sạn Tội Phạm   09:30, 12:30
Gia Đình SIêu Nhân 2   09:45, 10:45, 11:45, 12:45, 13:40, 14:15, 14:45, 15:15, 15:40, 16:40, 18:00, 18:50, 19:45, 20:30, 20:40, 21:15, 21:30, 22:00
Đứa Trẻ Bị Nguyền   10:00, 12:00, 13:50, 17:00, 18:40, 20:20, 22:20
Biệt Đội Cún Cưng   10:30, 18:10
15/06/2018 Giành Anh Từ Biển   09:00
Gia Đình SIêu Nhân 2   09:10, 09:50, 10:45, 11:50, 12:45, 13:45, 14:45, 15:40, 16:40, 18:00, 18:50, 19:45, 20:30, 20:40, 21:15, 22:00
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   09:20, 10:10, 11:15, 12:15, 13:10, 14:15, 15:20, 16:20, 17:15, 18:10, 19:10, 20:00, 21:30, 22:10
Khách Sạn Tội Phạm   09:30, 13:20, 16:50, 20:15
Biệt Đội Cún Cưng   10:30, 12:30, 15:00, 18:15
Đứa Trẻ Bị Nguyền   11:40, 14:30, 18:40, 22:20
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   16:10
14/06/2018 Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   09:20, 10:15, 11:00, 11:45, 12:40, 13:30, 14:15, 15:15, 16:00, 16:50, 17:40, 18:40, 19:15, 19:45, 20:15, 20:40, 21:10, 21:40, 22:10
Biệt Đội Cún Cưng   09:40, 12:00, 14:00, 16:15, 18:30, 20:30
Ngôi Nhà Quỷ Ám   10:00, 13:45, 22:20
Giành Anh Từ Biển   10:30, 13:00, 16:40, 18:50
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   10:45, 15:40, 19:50
Deadpool 2   11:30, 14:30, 21:50
Em Gái Mưa   12:30, 14:50, 18:00
Đảo Của Những Chú Chó   17:00
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   17:50
13/06/2018 Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   09:20, 10:15, 11:00, 11:45, 12:40, 13:30, 14:15, 15:15, 16:00, 16:50, 17:40, 18:40, 19:15, 19:45, 20:15, 20:40, 21:10, 21:40, 22:10
Biệt Đội Cún Cưng   09:40, 12:00, 14:00, 16:15, 18:30, 20:30
Ngôi Nhà Quỷ Ám   10:00, 13:45, 22:20
Giành Anh Từ Biển   10:30, 13:00, 16:40, 18:50
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   10:45, 15:40, 19:50
Deadpool 2   11:30, 14:30, 21:50
Em Gái Mưa   12:30, 14:50, 18:00
Đảo Của Những Chú Chó   17:00
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   17:50
12/06/2018 Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   09:20, 10:15, 11:00, 11:45, 12:40, 13:30, 14:15, 15:15, 16:00, 16:50, 17:40, 18:40, 19:15, 19:45, 20:15, 20:40, 21:10, 21:40, 22:10
Biệt Đội Cún Cưng   09:40, 12:00, 14:00, 16:15, 18:30, 20:30
Ngôi Nhà Quỷ Ám   10:00, 13:45, 22:20
Giành Anh Từ Biển   10:30, 13:00, 16:40, 18:50
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   10:45, 15:40, 19:50
Deadpool 2   11:30, 14:30, 21:50
Em Gái Mưa   12:30, 14:50, 18:00
Đảo Của Những Chú Chó   17:00
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   17:50