Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
25/06/2017 Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   09:20, 10:15, 11:10, 12:00, 12:45, 13:45, 14:45, 15:20, 16:20, 17:20, 18:00, 18:40, 19:10, 19:40, 20:10, 20:40, 21:15, 21:50
Anh Em Siêu Quậy   09:30, 14:00, 19:50
Xác Ướp   09:45, 11:45, 13:00, 15:00, 16:40, 20:00, 22:15
Nữ Thần Chiến Binh   10:00, 17:00, 21:30
Dạ Tiệc Máu   10:30
[S.O.S] Sói Trắng   10:40, 12:30, 18:00
Cuộc Chiến Ngầm   12:15, 14:30, 16:00, 22:00
Hung Thần Đại Dương   14:15, 18:20
Giải Mã Giấc Mơ   15:45
24/06/2017 Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   09:20, 10:15, 11:10, 12:00, 12:45, 13:45, 14:45, 15:20, 16:20, 17:20, 18:00, 18:40, 19:10, 19:40, 20:10, 20:40, 21:15, 21:50
Anh Em Siêu Quậy   09:30, 14:00, 19:50
Xác Ướp   09:45, 11:45, 13:00, 15:00, 16:40, 20:00, 22:15
Nữ Thần Chiến Binh   10:00, 17:00, 21:30
Dạ Tiệc Máu   10:30
[S.O.S] Sói Trắng   10:40, 12:30, 18:00
Cuộc Chiến Ngầm   12:15, 14:30, 16:00, 22:00
Hung Thần Đại Dương   14:15, 18:20
Giải Mã Giấc Mơ   15:45
23/06/2017 Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   09:20, 10:20, 11:40, 12:40, 13:30, 14:10, 14:45, 15:20, 16:30, 17:20, 18:00, 18:40, 19:10, 19:40, 20:10, 20:40, 21:15, 21:50
Xác Ướp   09:40, 12:15, 14:20, 16:15, 20:00, 22:15
Nữ Thần Chiến Binh   10:00, 17:00, 21:30
Cuộc Chiến Ngầm   10:10, 13:00, 15:45, 22:00
Anh Em Siêu Quậy   11:15, 16:50, 19:50
[S.O.S] Sói Trắng   11:30, 15:00, 18:00
Hung Thần Đại Dương   12:00, 18:20
Dạ Tiệc Máu   12:50
Giải Mã Giấc Mơ   13:45
22/06/2017 Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   09:20, 10:40, 12:00, 13:10, 13:45, 14:40, 15:30, 16:20, 17:20, 18:10, 19:00, 19:30, 20:10, 20:45, 21:15, 21:40
Hung Thần Đại Dương   09:30, 13:40, 18:40
Anh Em Siêu Quậy   09:45, 15:15, 20:00
Dạ Tiệc Máu   10:00, 16:50
Xác Ướp   10:15, 12:15, 14:10, 16:10, 18:00, 20:20, 22:15
Pirates of The Caribbean: Salazar Báo Thù   10:30
Nữ Thần Chiến Binh   11:10, 13:00, 15:50, 18:30, 21:30
[S.O.S] Sói Trắng   11:20, 13:30, 17:40, 22:00
Giải Mã Giấc Mơ   11:40, 15:40
21/06/2017 Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   09:20, 10:40, 12:00, 13:10, 13:45, 14:40, 15:30, 16:20, 17:20, 18:10, 19:00, 19:30, 20:10, 20:45, 21:15, 21:40
Hung Thần Đại Dương   09:30, 13:40, 18:40
Anh Em Siêu Quậy   09:45, 15:15, 20:00
Dạ Tiệc Máu   10:00, 16:50
Xác Ướp   10:15, 12:15, 14:10, 16:10, 18:00, 20:20, 22:15
Pirates of The Caribbean: Salazar Báo Thù   10:30
Nữ Thần Chiến Binh   11:10, 13:00, 15:50, 18:30, 21:30
[S.O.S] Sói Trắng   11:20, 13:30, 17:40, 22:00
Giải Mã Giấc Mơ   11:40, 15:40
20/06/2017 Xác Ướp   09:20, 10:45, 11:50, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00
Nữ Thần Chiến Binh   09:40, 11:15, 12:30, 13:50, 15:10, 17:45, 20:20, 21:30
Hung Thần Đại Dương   10:00, 12:50, 14:30, 17:15, 18:50, 20:10, 22:15
Anh Em Siêu Quậy   10:15, 13:30, 18:30, 20:30
Pirates of The Caribbean: Salazar Báo Thù   10:30, 16:40, 21:45
Dạ Tiệc Máu   11:30, 15:20, 21:15
[S.O.S] Sói Trắng   11:40, 13:40, 15:40, 17:30, 19:15
Giải Mã Giấc Mơ   16:20, 19:30
19/06/2017 Xác Ướp   09:20, 10:45, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00
Hung Thần Đại Dương   09:30, 12:50, 15:20, 17:15, 20:10, 22:15
Nữ Thần Chiến Binh   09:45, 11:15, 12:30, 13:50, 15:10, 17:45, 20:20, 21:30
Dạ Tiệc Máu   10:00, 11:30, 14:30, 18:50, 21:15
Anh Em Siêu Quậy   10:15, 13:30, 18:30, 20:30
Pirates of The Caribbean: Salazar Báo Thù   10:30, 16:40, 21:45
[S.O.S] Sói Trắng   11:45, 13:40, 15:40, 17:30, 19:15
Giải Mã Giấc Mơ   16:20, 19:30
18/06/2017 Xác Ướp   09:20, 10:45, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00
Hung Thần Đại Dương   09:30, 13:30, 17:10, 20:10, 22:10
Nữ Thần Chiến Binh   09:45, 11:15, 12:30, 13:50, 15:10, 17:45, 20:30, 21:30
Dạ Tiệc Máu   10:00, 14:30, 18:45
Anh Em Siêu Quậy   10:15, 12:50, 15:20, 18:30, 20:20
Pirates of The Caribbean: Salazar Báo Thù   10:30, 16:30, 21:15
Giải Mã Giấc Mơ   11:30, 16:15, 19:30
[S.O.S] Sói Trắng   11:45, 13:40, 15:40, 17:30, 19:15, 21:45