Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
20/08/2017 Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   09:30, 10:30, 11:40, 12:40, 14:00, 14:45, 16:00, 16:50, 18:10, 19:20, 20:15, 20:50, 21:30, 22:15
Lời Nguyền Gia Tộc   09:45, 11:30, 14:30, 16:20, 18:00, 19:30
Bố Tớ Là Chân To   10:00, 12:00, 13:15, 15:15, 18:15, 20:00
Vệ Sĩ Sát Thủ   10:10, 12:20, 13:30, 16:30, 18:40, 21:15, 22:10
Đảo Địa Ngục   10:45, 12:50, 13:50, 15:00, 17:00, 19:50, 21:00, 21:45
Vương Quốc Xe Hơi 3   10:50, 15:45, 19:00
Sắc Đẹp Ngàn Cân   17:30
19/08/2017 Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   09:30, 10:15, 11:40, 12:40, 13:50, 14:45, 15:40, 16:50, 18:10, 19:15, 20:15, 20:50, 21:20, 22:15
Bố Tớ Là Chân To   09:45, 12:15, 15:15, 17:30, 20:00
Lời Nguyền Gia Tộc   10:00, 11:30, 13:15, 16:15, 18:00, 19:30
Vệ Sĩ Sát Thủ   10:30, 11:50, 14:00, 16:30, 18:40, 21:30, 22:10
Đảo Địa Ngục   10:45, 12:50, 14:10, 15:00, 17:00, 19:50, 21:00, 21:45
Vương Quốc Xe Hơi 3   10:50, 16:00, 19:00
Sắc Đẹp Ngàn Cân   13:30, 18:15
18/08/2017 Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   09:30, 10:30, 11:40, 12:40, 13:50, 14:45, 16:00, 16:50, 18:10, 19:15, 20:15, 20:50, 21:20, 22:15
Bố Tớ Là Chân To   09:45, 13:10, 15:15, 18:15, 20:00
Lời Nguyền Gia Tộc   10:00, 11:30, 14:30, 16:15, 18:00, 19:30
Vệ Sĩ Sát Thủ   10:15, 12:20, 14:00, 16:30, 18:40, 19:50, 21:30
Đảo Địa Ngục   10:45, 12:50, 15:00, 17:00, 21:00, 21:45
Vương Quốc Xe Hơi 3   11:50, 13:30, 15:45, 19:00
Sắc Đẹp Ngàn Cân   17:30, 22:00
17/08/2017 Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   09:30, 10:15, 11:00, 11:50, 12:40, 13:20, 14:00, 14:30, 15:10, 15:45, 16:30, 17:20, 18:30, 19:20, 20:00, 20:30, 21:10, 22:00
Vương Quốc Xe Hơi 3   09:45, 10:45, 12:50, 14:20, 16:45, 18:15, 20:15
Sắc Đẹp Ngàn Cân   10:00, 12:30, 15:00, 17:00, 18:45, 21:10, 22:15
Tòa Tháp Bóng Đêm   10:30, 13:45, 21:30
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   11:40, 16:00, 18:00
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   12:15, 16:15
16/08/2017 Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   09:30, 10:15, 11:00, 11:50, 12:40, 13:20, 14:00, 14:30, 15:00, 15:45, 16:30, 17:15, 18:00, 18:40, 19:20, 20:00, 20:30, 20:50, 21:30, 22:10
Vương Quốc Xe Hơi 3   09:45, 10:45, 12:50, 14:15, 16:00, 18:10, 20:00
Sắc Đẹp Ngàn Cân   10:00, 12:30, 14:50, 16:40, 18:20, 20:10, 22:00
Tòa Tháp Bóng Đêm   10:30, 13:45, 18:30, 21:50
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   11:40, 16:15, 19:00
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   12:15, 16:50, 21:00
15/08/2017 Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   09:30, 10:15, 11:00, 11:50, 12:40, 13:20, 14:00, 14:30, 15:00, 15:45, 16:30, 17:15, 18:00, 18:40, 19:20, 20:00, 20:30, 20:50, 21:20, 21:50, 22:10
Vương Quốc Xe Hơi 3   09:45, 10:45, 12:50, 14:15, 16:00, 18:30, 20:00
Sắc Đẹp Ngàn Cân   10:00, 12:30, 14:50, 16:40, 18:20, 20:10, 22:00
Tòa Tháp Bóng Đêm   10:30, 13:45, 18:10
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   11:40, 16:15, 19:00
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   12:15, 16:50, 21:00
14/08/2017 Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   09:30, 10:15, 11:00, 11:50, 12:40, 13:20, 14:00, 14:30, 15:00, 15:45, 16:30, 17:15, 18:00, 18:40, 19:20, 20:00, 20:30, 20:50, 21:20, 22:10
Vương Quốc Xe Hơi 3   09:45, 10:45, 12:50, 14:15, 16:00, 18:30, 20:00
Sắc Đẹp Ngàn Cân   10:00, 12:30, 14:50, 16:40, 18:20, 20:10, 22:00
Tòa Tháp Bóng Đêm   10:30, 13:45, 18:10, 21:50
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   11:40, 16:15, 19:00
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   12:15, 16:50, 21:00