Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
23/10/2017 Tội Phạm Nhân Bản 2049   09:30, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:40, 20:20, 21:15
Chơi Thì Chịu   09:50, 12:50, 15:00, 18:00
Siêu Bão Địa Cầu   10:10, 12:10, 14:15, 15:45, 16:40, 18:15, 19:15, 20:00, 21:30
Trong Từng Nhịp Thở   10:30, 13:45, 16:00, 19:40, 21:00
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   10:50
Kẻ Ngoại Tộc   11:30, 16:20, 22:10
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   11:50, 21:45
Bán Kính Tử Thần   13:10, 17:30
Sát Thủ Vô Hình   13:30, 22:00
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   14:40, 18:30, 20:10
Định Nghĩa Tình Yêu   19:00
22/10/2017 Tội Phạm Nhân Bản 2049   09:30, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:40, 20:20, 21:15
Chơi Thì Chịu   09:45, 12:50, 15:00, 18:00
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   10:00, 14:40, 18:30, 20:10
Siêu Bão Địa Cầu   10:15, 11:50, 14:20, 15:45, 16:40, 18:15, 19:15, 20:00, 21:30
Trong Từng Nhịp Thở   10:30, 13:45, 16:00, 19:40, 21:00
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   10:50
Định Nghĩa Tình Yêu   11:10, 19:00
Kẻ Ngoại Tộc   11:30, 16:20, 22:10
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   12:10, 21:45
Bán Kính Tử Thần   13:10, 17:30
Sát Thủ Vô Hình   13:30, 22:00
21/10/2017 Tội Phạm Nhân Bản 2049   09:30, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:40, 20:20, 21:15
Chơi Thì Chịu   09:45, 12:50, 15:00, 18:00
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   10:00, 14:40, 18:30, 20:10
Siêu Bão Địa Cầu   10:15, 11:50, 14:20, 15:45, 16:40, 18:15, 19:15, 20:00, 21:30
Trong Từng Nhịp Thở   10:30, 13:45, 16:00, 19:40, 21:00
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   10:50
Định Nghĩa Tình Yêu   11:10, 19:00
Kẻ Ngoại Tộc   11:30, 16:20, 22:10
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   12:10, 21:45
Bán Kính Tử Thần   13:10, 17:30
Sát Thủ Vô Hình   13:30, 22:00
20/10/2017 Tiếng Anh là chuyện nhỏ   09:00, 11:10, 21:45
Bán Kính Tử Thần   09:45, 11:30, 22:00
Định Nghĩa Tình Yêu   10:00
Trong Từng Nhịp Thở   10:10, 10:30, 12:15, 13:45
Siêu Bão Địa Cầu   10:15, 10:30, 12:00, 14:15, 15:40, 18:15, 20:00, 21:30
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   10:50
Chơi Thì Chịu   12:30, 18:00
Tội Phạm Nhân Bản 2049   12:40, 14:00, 15:30, 17:10, 18:40, 20:20
Kẻ Ngoại Tộc   13:15, 16:15, 19:00, 22:10
Sát Thủ Vô Hình   13:30
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   15:15, 18:30, 20:10
19/10/2017 Siêu Bão Địa Cầu   09:30, 10:50, 11:50, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:45, 18:00, 19:15, 20:00, 21:00, 22:00
Kẻ Ngoại Tộc   09:45, 12:10, 14:40, 16:15, 19:30
Trong Từng Nhịp Thở   10:00, 13:15, 15:40, 18:15, 20:30
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   10:15, 12:30, 15:20, 18:45
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   10:30, 13:45, 16:30, 21:30
Sát Thủ Vô Hình   11:30, 14:20, 22:00
Oan hồn   13:30
Ngày Mai Mai Cưới   17:00
Siêu Cớm Ngoại Cỡ   17:30
Xác Chết Đêm Trăng   18:30
Tội Phạm Nhân Bản 2049   19:00, 20:15
18/10/2017 Siêu Bão Địa Cầu   09:30, 10:50, 11:50, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:50, 18:00, 19:00, 19:45, 20:15, 21:00, 22:00
Kẻ Ngoại Tộc   09:45, 11:30, 13:15, 14:30, 16:15, 18:30, 20:00, 22:00
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   10:00, 13:30, 15:40, 20:30
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   10:15, 13:45, 16:30, 21:30
Siêu Cớm Ngoại Cỡ   10:30, 15:20, 18:15
Sát Thủ Vô Hình   11:10, 14:15, 17:30, 21:45
Oan hồn   12:20
Ngày Mai Mai Cưới   12:40, 17:10
The LEGO Ninjago Movie   19:30
Xác Chết Đêm Trăng   22:10
17/10/2017 Kẻ Ngoại Tộc   09:15, 11:30, 13:15, 14:30, 16:15, 18:30, 20:00, 21:45
Siêu Bão Địa Cầu   09:30, 10:50, 11:50, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 19:45, 20:15, 21:00, 22:00
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   09:50, 13:30, 15:40, 18:40, 20:45
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   10:10, 13:45, 16:30, 20:30
Siêu Cớm Ngoại Cỡ   10:30, 15:20, 18:15
Sát Thủ Vô Hình   11:10, 14:15, 17:30, 21:30
Oan hồn   12:20
Ngày Mai Mai Cưới   12:40, 16:45
The LEGO Ninjago Movie   19:30
Xác Chết Đêm Trăng   22:10
16/10/2017 Siêu Bão Địa Cầu   09:30, 10:50, 11:50, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 19:45, 20:15, 21:00, 22:00
Kẻ Ngoại Tộc   09:45, 11:30, 13:15, 14:30, 16:15, 18:30, 20:00, 21:45
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   10:00, 13:30, 15:40, 18:40, 20:45
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   10:15, 13:45, 16:30, 20:30
Siêu Cớm Ngoại Cỡ   10:30, 15:20, 18:15
Sát Thủ Vô Hình   11:10, 14:15, 17:30, 21:30
Oan hồn   12:20
Ngày Mai Mai Cưới   12:40, 16:45
The LEGO Ninjago Movie   19:30
Xác Chết Đêm Trăng   22:10