Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
23/10/2018 Venom   09:20, 10:15, 11:15, 12:20, 13:30, 14:30, 15:45, 16:45, 18:00, 19:00, 20:15, 21:15, 22:10
Quý Cô Thừa Kế   09:40, 13:00, 14:45, 17:10, 19:20, 21:30
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   10:00, 13:15, 16:00, 18:15, 20:40, 21:50
Săn Lùng Quái Thú   10:30, 16:15
Bước Chân Đầu Tiên   10:45, 15:00, 19:40
Mara: Kẻ Không Ngủ   11:45, 14:00, 15:30, 17:45, 20:00, 21:00, 22:20
Hồ Bơi Tử Thần   12:00
Bạn Ma Phiền Toái   12:40
Siêu Xe Đại Chiến   13:45
Vì Sao Vụt Sáng   17:30
22/10/2018 Venom   09:20, 10:15, 11:15, 12:20, 13:30, 14:30, 15:45, 16:45, 18:00, 19:00, 20:15, 21:15, 22:10
Quý Cô Thừa Kế   09:40, 13:00, 14:45, 17:10, 19:20, 21:30
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   10:00, 13:15, 16:00, 18:15, 20:40, 21:50
Săn Lùng Quái Thú   10:30, 16:15
Bước Chân Đầu Tiên   10:45, 15:00, 19:40
Mara: Kẻ Không Ngủ   11:45, 14:00, 15:30, 17:45, 20:00, 21:00, 22:20
Hồ Bơi Tử Thần   12:00
Bạn Ma Phiền Toái   12:40
Siêu Xe Đại Chiến   13:45
Vì Sao Vụt Sáng   17:30
21/10/2018 Venom   09:20, 10:15, 11:15, 12:20, 13:30, 14:30, 15:45, 16:45, 18:00, 19:00, 20:15, 21:15, 22:10
Quý Cô Thừa Kế   09:40, 13:00, 16:15, 19:30
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   10:00, 13:15, 16:00, 18:15, 20:40, 21:50
Săn Lùng Quái Thú   10:30, 14:45
Bước Chân Đầu Tiên   10:45, 15:00, 21:00
Mara: Kẻ Không Ngủ   11:45, 14:00, 15:30, 17:45, 20:00, 22:20
Hồ Bơi Tử Thần   12:00
Bạn Ma Phiền Toái   12:40
Siêu Xe Đại Chiến   13:45, 19:00
Người Bất Tử   17:10, 19:45, 21:30
Vì Sao Vụt Sáng   17:30
20/10/2018 Mara: Kẻ Không Ngủ   09:15, 12:00, 15:15, 17:45, 20:00, 21:30, 22:20
Bước Chân Đầu Tiên   09:30, 12:40, 14:00, 16:35, 20:45
Venom   10:00, 11:10, 12:20, 13:30, 14:30, 15:45, 16:45, 18:00, 19:00, 20:15, 21:15, 22:10
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   10:15, 13:15, 15:00, 18:15, 21:00
Săn Lùng Quái Thú   10:30
Quý Cô Thừa Kế   10:50, 13:00, 16:00, 19:30
Người Bất Tử   17:10, 19:45, 21:50
Siêu Xe Đại Chiến   19:10
19/10/2018 Mara: Kẻ Không Ngủ   09:15, 09:20, 12:00, 15:15, 17:45, 20:00, 21:30, 22:20
Bước Chân Đầu Tiên   09:30, 12:40, 14:00, 16:30, 20:40
Venom   09:45, 11:00, 12:15, 13:30, 14:30, 15:45, 16:45, 18:00, 19:10, 20:15, 21:15, 22:10
Hồ Bơi Tử Thần   10:00
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   10:15, 13:15, 15:00
Săn Lùng Quái Thú   10:30, 15:30
Quý Cô Thừa Kế   11:15, 13:00, 16:00, 19:30
Bạn Ma Phiền Toái   11:45
Siêu Xe Đại Chiến   13:45, 19:00
Người Bất Tử   17:10, 19:45, 21:50
Vì Sao Vụt Sáng   17:30
18/10/2018 Venom   09:20, 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45, 14:30, 15:15, 16:00, 16:45, 17:40, 18:30, 19:15, 20:00, 20:45, 21:30, 22:15
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   09:40, 13:30, 16:30, 18:45
Bào Thai Quỷ   10:15, 14:45, 18:15
Vì Sao Vụt Sáng   10:30, 14:15, 16:15, 19:45, 21:15
Hồ Bơi Tử Thần   11:00, 15:30, 22:00
Bạn Ma Phiền Toái   11:45
Thiên Thần Công Lý: Peppermint   12:00
Kế Hoạch Đổi Chồng   12:45
Đại Chiến Thành Ansi   13:15
Đi Tìm Phong   17:00
Lời Nhắn Của Oan Hồn   17:20
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   19:00, 20:30, 21:45
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   19:30
17/10/2018 Venom   09:20, 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45, 14:30, 15:15, 16:00, 16:45, 17:30, 18:30, 19:15, 19:45, 20:15, 20:45, 21:15, 21:45, 22:15
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   09:45, 13:30, 17:00, 19:00
Bào Thai Quỷ   10:15, 14:45, 17:45, 22:00
Bạn Ma Phiền Toái   10:15, 11:45, 15:45
Vì Sao Vụt Sáng   10:30, 14:15, 21:00
Hồ Bơi Tử Thần   11:00, 15:30, 19:30
Thiên Thần Công Lý: Peppermint   12:00
Kế Hoạch Đổi Chồng   12:45
Đại Chiến Thành Ansi   13:15, 21:30
Đi Tìm Phong   16:30
Lời Nhắn Của Oan Hồn   17:15
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   18:15
16/10/2018 Venom   09:20, 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:15, 13:45, 14:30, 15:15, 16:00, 16:45, 17:30, 18:00, 18:45, 19:30, 20:15, 20:45, 21:15, 21:50, 22:20
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   09:45, 14:15, 17:00, 20:00, 21:40
Bạn Ma Phiền Toái   10:15, 15:00
Vì Sao Vụt Sáng   10:30, 17:15
Hồ Bơi Tử Thần   11:00, 14:45, 19:45
Lời Nhắn Của Oan Hồn   11:45, 22:00
Kế Hoạch Đổi Chồng   12:30
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   12:45, 18:30
Đại Chiến Thành Ansi   13:00, 21:30
Bào Thai Quỷ   13:30, 15:30, 18:15, 20:30
Thiên Thần Công Lý: Peppermint   16:15
Đi Tìm Phong   16:30