Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
18/12/2017 Mẹ Chồng   09:30, 11:40, 14:00, 16:50, 19:00, 21:30
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   09:45, 12:30, 14:15, 16:15, 18:15, 20:10
Giấc Mộng Kinh Hoàng   10:00, 12:15, 13:45, 15:30, 18:30, 20:20, 22:10
Phiêu Lưu Ký   10:15, 12:45, 14:30, 16:30, 18:00, 20:00
Bố ngoan, Bố hư 2   10:30, 13:10, 16:00, 19:15, 21:45
Coco   10:50, 13:30, 15:45, 19:30, 20:50
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   11:20, 14:45, 17:10, 21:10
Giấc Mơ Mỹ   12:00, 17:30, 22:00
Vòng Xoáy Lừa Đảo   15:00, 22:00
17/12/2017 Mẹ Chồng   09:30, 12:30, 15:15, 17:00, 19:00, 21:45
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   09:45, 11:40, 13:30, 16:15, 18:15, 20:10
Phiêu Lưu Ký   10:00, 12:00, 13:15, 14:50, 16:40, 18:00, 19:00, 20:00, 20:50
Giấc Mộng Kinh Hoàng   10:15, 12:15, 14:00, 15:45, 18:30, 20:20, 22:10
Bố ngoan, Bố hư 2   10:30, 12:50, 14:15, 19:40
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   10:45, 14:30, 17:20, 21:30
Coco   11:00, 13:45, 16:00, 19:30, 21:00
Giấc Mơ Mỹ   11:20, 17:40, 22:00
Vòng Xoáy Lừa Đảo   15:30, 22:00
16/12/2017 Mẹ Chồng   09:30, 12:30, 15:15, 17:00, 19:00, 21:45
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   09:45, 11:40, 13:30, 16:15, 18:15, 20:10, 22:00
Phiêu Lưu Ký   10:00, 12:00, 13:15, 14:50, 16:40, 18:00, 19:00, 20:00, 20:50
Giấc Mộng Kinh Hoàng   10:15, 12:15, 14:00, 15:45, 18:30, 20:20, 22:10
Bố ngoan, Bố hư 2   10:30, 12:50, 14:15, 19:40
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   10:45, 14:30, 17:20, 21:30
Coco   11:00, 13:45, 16:00, 19:30, 21:00
Giấc Mơ Mỹ   11:20, 17:40, 22:00
Vòng Xoáy Lừa Đảo   15:30
15/12/2017 Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   09:20, 11:30, 14:15, 16:15, 18:15, 20:10, 22:00
Mẹ Chồng   09:40, 12:30, 15:15, 19:00, 21:45
Phiêu Lưu Ký   10:00, 13:15, 15:00, 16:40, 18:00, 19:00, 20:00, 20:50
Giấc Mộng Kinh Hoàng   10:10, 12:10, 14:00, 15:45, 18:30, 20:20, 22:10
Bố ngoan, Bố hư 2   10:30, 13:30, 17:00, 19:40
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   10:40, 12:50, 14:30, 17:20, 21:30
Coco   11:00, 13:45, 16:00, 19:30, 21:00
Giấc Mơ Mỹ   11:15, 17:40, 22:00
Giao Ước Chết   11:50
Vòng Xoáy Lừa Đảo   15:30
14/12/2017 Mẹ Chồng   09:20, 11:20, 12:40, 14:45, 16:15, 18:30, 20:10, 21:45
Bố ngoan, Bố hư 2   09:40, 13:30, 17:10, 20:00, 21:50
Giao Ước Chết   10:00, 12:20, 15:30, 19:00, 22:10
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   10:15, 11:40, 13:15, 15:00, 17:30, 19:15, 20:45, 22:00
Coco   10:30, 14:00, 15:50, 17:40, 19:30, 21:00
Giấc Mơ Mỹ   10:45, 13:45, 18:10
Vòng Xoáy Lừa Đảo   11:00, 16:30
Vùng Trời Diệt Vong   12:00, 14:30, 21:20
Phiêu Lưu Ký   13:00, 15:15, 16:50, 18:45, 20:15
13/12/2017 Mẹ Chồng   09:20, 11:20, 12:40, 14:45, 16:20, 18:30, 20:30, 21:45
Bố ngoan, Bố hư 2   09:40, 13:45, 16:30, 20:00, 21:50
Phiêu Lưu Ký   10:00, 13:00, 15:20, 16:50, 19:00, 20:15
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   10:15, 11:40, 13:30, 15:00, 17:10, 19:15, 20:40, 22:15
Coco   10:30, 14:00, 16:00, 18:10, 19:30, 21:00
Giấc Mơ Mỹ   10:45, 13:15, 18:45
Giao Ước Chết   11:00, 14:30, 17:50, 22:10
Vùng Trời Diệt Vong   12:00, 17:30, 21:20
Vòng Xoáy Lừa Đảo   12:20, 15:40
12/12/2017 Mẹ Chồng   09:20, 11:00, 12:30, 14:00, 16:00, 18:00, 19:15, 20:20, 22:10
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   09:40, 11:20, 12:50, 14:20, 15:40, 17:20, 19:30, 20:40, 22:00
Bố ngoan, Bố hư 2   10:00, 11:45, 13:30, 15:20, 17:00, 18:45, 20:10
Coco   10:15, 12:00, 13:45, 16:45, 18:00, 19:00, 19:50, 21:10
Giấc Mơ Mỹ   10:30, 15:00, 18:15
Giao Ước Chết   10:45, 14:40, 22:15
Vùng Trời Diệt Vong   13:10, 16:15, 21:45
Vòng Xoáy Lừa Đảo   16:30, 21:30
11/12/2017 Mẹ Chồng   09:20, 11:00, 12:30, 14:00, 16:15, 18:30, 20:20, 21:50
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   09:40, 11:20, 12:50, 14:20, 16:30, 18:00, 19:15, 20:30, 22:00
Bố ngoan, Bố hư 2   10:00, 11:45, 13:30, 15:40, 17:10, 18:45, 20:10
Coco   10:15, 12:00, 13:45, 16:00, 18:15, 19:30, 20:40
Giấc Mơ Mỹ   10:30, 15:00, 19:00
Giao Ước Chết   10:45, 15:20, 22:10
Vòng Xoáy Lừa Đảo   13:10, 16:50, 21:00
Vùng Trời Diệt Vong   14:40, 17:30, 21:30