Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
21/01/2019 Đường Về Nhà Của Cún Con   09:45, 14:40, 16:30, 18:20
Bộ Ba Quái Nhân   09:50, 12:10, 13:45, 15:10, 18:15, 19:55
Tử Địa Báo Thù   10:00, 11:50, 13:30, 18:15, 20:40
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   11:30, 16:05, 20:05
20/01/2019 Đường Về Nhà Của Cún Con   09:45, 14:40, 16:30, 18:20
Bộ Ba Quái Nhân   09:50, 12:10, 13:45, 15:10, 18:15, 19:55
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   16:05, 20:05
19/01/2019 Đường Về Nhà Của Cún Con   09:45, 14:40, 16:30, 18:20
Bộ Ba Quái Nhân   09:50, 12:10, 13:45, 15:10, 18:15, 19:55
Tử Địa Báo Thù   10:00, 11:50, 13:30, 18:15, 20:40
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   11:30, 16:05, 20:05
18/01/2019 Đường Về Nhà Của Cún Con   09:45, 14:40, 16:30, 18:20
Bộ Ba Quái Nhân   09:50, 12:10, 13:45, 15:10, 18:15, 19:55
Tử Địa Báo Thù   10:00, 11:50, 13:30, 18:15, 20:40
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   11:30, 16:05, 20:05
17/01/2019 Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   09:45, 12:00, 14:15, 18:15, 20:05
7 Thi Thể   09:50, 13:45, 15:45, 20:20
Đường Về Nhà Của Cún Con   10:00, 11:45, 13:55, 15:50, 18:20, 20:30
Võ Lâm Quái Thú   11:55, 16:30, 18:25
16/01/2019 Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   09:45, 12:00, 14:15, 18:15, 20:05
7 Thi Thể   09:50, 13:45, 15:45, 20:20
Đường Về Nhà Của Cún Con   10:00, 11:45, 13:55, 15:50, 18:20, 20:30
Võ Lâm Quái Thú   11:55, 16:30, 18:25