Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
19/10/2018 Venom   09:50, 11:55, 14:00, 16:05, 18:10, 20:15
Quý Cô Thừa Kế   09:55, 13:50, 18:20
Săn Lùng Quái Thú   10:05, 11:50, 14:20, 16:00, 20:20
Hồ Bơi Tử Thần   12:05, 16:15, 18:15
Người Bất Tử   19:55
18/10/2018 Venom   09:50, 11:55, 14:00, 15:40, 16:05, 18:10, 20:15
Hồ Bơi Tử Thần   09:55, 12:05, 14:20, 16:00, 18:20, 20:30
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   10:05
Lời Nhắn Của Oan Hồn   11:50, 13:50, 18:25, 20:25
17/10/2018 Venom   09:50, 11:55, 14:00, 15:40, 16:05, 18:10, 20:15
Hồ Bơi Tử Thần   09:55, 12:05, 14:20, 16:00, 18:20, 20:30
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   10:05
Lời Nhắn Của Oan Hồn   11:50, 13:50, 18:25, 20:25
16/10/2018 Venom   09:50, 11:55, 14:00, 15:40, 16:05, 18:10, 20:15
Hồ Bơi Tử Thần   09:55, 12:05, 14:20, 16:00, 18:20, 20:30
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   10:05
Lời Nhắn Của Oan Hồn   11:50, 13:50, 18:25, 20:25
15/10/2018 Venom   09:50, 11:55, 14:00, 15:40, 16:05, 18:10, 20:15
Hồ Bơi Tử Thần   09:55, 12:05, 14:20, 16:00, 18:20, 20:30
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   10:05
Lời Nhắn Của Oan Hồn   11:50, 13:50, 18:25, 20:25
14/10/2018 Venom   09:50, 11:55, 14:00, 15:40, 16:05, 18:10, 20:15
Hồ Bơi Tử Thần   09:55, 12:05, 14:20, 16:00, 18:20, 20:30
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   10:05
Lời Nhắn Của Oan Hồn   11:50, 13:50, 18:25, 20:25