Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
21/10/2017 Tội Phạm Nhân Bản 2049   09:45, 12:35, 15:25, 18:00, 20:15
Kẻ Ngoại Tộc   09:50, 16:00, 18:15
Siêu Bão Địa Cầu   10:00, 12:00, 16:35, 18:50, 20:50
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   11:50, 13:55, 20:50
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   14:00
20/10/2017 Tiếng Anh là chuyện nhỏ   11:50, 13:55, 20:50
Siêu Bão Địa Cầu   12:00, 16:35, 18:50, 20:50
Tội Phạm Nhân Bản 2049   12:35, 15:25, 18:00, 20:15
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   14:00
Kẻ Ngoại Tộc   16:00, 18:15
19/10/2017 The LEGO Ninjago Movie   09:45
Siêu Bão Địa Cầu   09:50, 11:50, 15:50, 16:25, 18:35, 20:35
Kẻ Ngoại Tộc   09:55, 11:55, 13:55, 15:55, 18:20, 20:20
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   11:40, 13:45, 17:50
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   13:50
Tội Phạm Nhân Bản 2049   19:55
18/10/2017 The LEGO Ninjago Movie   09:45
Siêu Bão Địa Cầu   09:50, 11:50, 13:50, 15:50, 16:00, 18:15, 20:15
Kẻ Ngoại Tộc   09:55, 11:55, 13:55, 15:55, 18:20, 20:20
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   11:40, 13:45, 17:50
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   19:55
17/10/2017 The LEGO Ninjago Movie   09:45
Siêu Bão Địa Cầu   09:50, 11:50, 13:50, 15:50, 16:00, 18:15, 20:15
Kẻ Ngoại Tộc   09:55, 11:55, 13:55, 15:55, 18:20, 20:20
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   11:40, 13:45, 17:50
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   19:55
16/10/2017 The LEGO Ninjago Movie   09:45
Siêu Bão Địa Cầu   09:50, 11:50, 13:50, 15:50, 16:00, 18:15, 20:15
Kẻ Ngoại Tộc   09:55, 11:55, 13:55, 15:55, 18:20, 20:20
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   11:40, 13:45, 17:50