Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
17/12/2017 Star Wars: Jedi Cuối Cùng   09:45, 12:30, 13:40, 15:05, 18:20, 20:00
Phiêu Lưu Ký   09:50, 11:45, 16:25, 18:00, 21:00
Bố ngoan, Bố hư 2   09:55, 13:35, 19:10
Hàng Ma Truyện   11:55, 15:50, 17:30, 21:00
16/12/2017 Star Wars: Jedi Cuối Cùng   09:45, 12:30, 13:40, 15:15, 18:20, 20:00
Phiêu Lưu Ký   09:50, 11:45, 16:25, 18:00, 21:00
Bố ngoan, Bố hư 2   09:55, 13:35, 19:10
Hàng Ma Truyện   11:55, 15:50, 17:30, 21:00
15/12/2017 Star Wars: Jedi Cuối Cùng   09:45, 12:25, 13:40, 15:05, 18:10, 20:00
Phiêu Lưu Ký   09:50, 11:45, 16:20, 18:00, 20:50
Bố ngoan, Bố hư 2   09:55, 13:35, 19:10
Hàng Ma Truyện   11:55, 15:50, 17:30, 21:00
14/12/2017 Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   09:45, 13:30, 18:50
Phiêu Lưu Ký   09:55, 15:30
Coco   10:00
Hàng Ma Truyện   11:50, 15:50, 20:55
Mẹ Chồng   11:55, 13:40, 17:25, 19:10, 20:55
Bố ngoan, Bố hư 2   12:25, 14:15, 16:05, 18:45, 20:35
13/12/2017 Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   09:45, 13:30, 18:50
Phiêu Lưu Ký   09:55, 15:30
Coco   10:00
Hàng Ma Truyện   11:50, 15:50, 20:55
Mẹ Chồng   11:55, 13:40, 17:25, 19:10, 20:55
Bố ngoan, Bố hư 2   12:25, 14:15, 16:05, 18:45, 20:35
12/12/2017 Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   09:45, 13:30, 16:00, 18:50
Mẹ Chồng   09:55, 12:00, 13:45, 19:00, 20:45
Coco   10:00
Hàng Ma Truyện   11:50, 15:50, 20:55
Bố ngoan, Bố hư 2   12:25, 14:15, 16:05, 18:45, 20:35
11/12/2017 Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   09:45, 13:30, 16:00, 18:50
Mẹ Chồng   09:55, 12:00, 13:45, 19:00, 20:45
Hàng Ma Truyện   11:50, 15:50, 20:55
Bố ngoan, Bố hư 2   12:25, 14:15, 16:05, 18:45, 20:35