Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
25/06/2017 Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   09:45, 12:25, 14:35, 15:05, 15:45, 17:45, 18:15, 20:00, 20:25
Hung Thần Đại Dương   09:50, 11:25, 18:20
Xác Ướp   09:55, 20:55
Nữ Thần Chiến Binh   11:55, 13:05
24/06/2017 Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   09:45, 12:25, 14:35, 15:05, 15:45, 17:45, 18:15, 20:00, 20:25
Hung Thần Đại Dương   09:50, 11:25, 18:20
Xác Ướp   09:55, 20:55
Nữ Thần Chiến Binh   11:55, 13:05
23/06/2017 Hung Thần Đại Dương   11:25, 18:20
Nữ Thần Chiến Binh   11:55, 13:05
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   12:25, 14:35, 15:05, 15:45, 17:45, 18:15, 20:00, 20:25
Xác Ướp   20:55
22/06/2017 Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   09:45, 12:25, 15:05, 18:00, 20:05
Xác Ướp   09:55, 11:55, 13:55, 15:50, 18:05, 20:40
Hung Thần Đại Dương   10:00, 12:10, 18:20
Nữ Thần Chiến Binh   13:50, 20:00
Đảo Của Dân Ngụ Cư   16:30
21/06/2017 Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   09:45, 12:25, 15:05, 18:00, 20:05
Xác Ướp   09:55, 11:55, 13:55, 15:50, 18:05, 20:40
Hung Thần Đại Dương   10:00, 12:10, 18:20
Nữ Thần Chiến Binh   13:50, 20:00
Đảo Của Dân Ngụ Cư   16:30
20/06/2017 Hung Thần Đại Dương   09:50, 11:30, 17:45, 19:25, 21:05
Xác Ướp   09:55, 11:55, 13:55, 15:50, 18:30, 20:30
Nữ Thần Chiến Binh   10:00, 13:10, 15:05, 20:10
Pirates of The Caribbean: Salazar Báo Thù   12:40, 17:45
Đảo Của Dân Ngụ Cư   15:50
19/06/2017 Hung Thần Đại Dương   09:50, 11:30, 17:45, 19:25, 21:05
Xác Ướp   09:55, 11:55, 13:55, 15:50, 18:30, 20:30
Nữ Thần Chiến Binh   10:00, 13:10, 15:05, 17:45
Pirates of The Caribbean: Salazar Báo Thù   12:40, 20:25
Đảo Của Dân Ngụ Cư   15:50
18/06/2017 Hung Thần Đại Dương   09:50, 11:30, 17:45, 19:25, 21:05
Xác Ướp   09:55, 11:55, 13:55, 15:50, 18:30, 20:30
Nữ Thần Chiến Binh   10:00, 13:10, 15:05, 17:45
Pirates of The Caribbean: Salazar Báo Thù   12:40, 20:25
Đảo Của Dân Ngụ Cư   15:50