Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
22/03/2018 Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   09:45, 11:55, 14:05, 16:10, 18:20, 20:30
Tháng Năm Rực Rỡ   09:50, 12:00, 16:15, 18:25, 20:35
Nếp Gấp Thời Gian   09:55, 14:10, 18:05
Điệp Vụ Biển Đỏ   12:05, 15:15, 20:10
19/03/2018 Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   09:45, 11:55, 14:05, 16:10, 18:20, 20:30
Tháng Năm Rực Rỡ   09:50, 12:00, 16:15, 18:25, 20:35
Nếp Gấp Thời Gian   09:55, 14:10, 18:05
Điệp Vụ Biển Đỏ   12:05, 15:15, 20:10
18/03/2018 Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   09:45, 11:55, 14:05, 16:10, 18:20, 20:30
Tháng Năm Rực Rỡ   09:50, 12:00, 16:15, 18:25, 20:35
Nếp Gấp Thời Gian   09:55, 14:10, 18:05
Điệp Vụ Biển Đỏ   12:05, 15:15, 20:10
17/03/2018 Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   09:45, 11:55, 14:05, 16:10, 18:20, 20:30
Tháng Năm Rực Rỡ   09:50, 12:00, 16:15, 18:25, 20:35
Nếp Gấp Thời Gian   09:55, 14:10, 18:05
Điệp Vụ Biển Đỏ   12:05, 15:15, 20:10
16/03/2018 Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   09:45, 11:55, 14:05, 16:10, 18:20, 20:30
Tháng Năm Rực Rỡ   09:50, 12:00, 16:15, 18:25, 20:35
Nếp Gấp Thời Gian   09:55, 14:10, 18:05
Điệp Vụ Biển Đỏ   12:05, 15:15, 20:10