Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
24/01/2019 Người vợ ma   08:45, 15:00, 23:20
Tử Địa Báo Thù   08:45, 10:50, 13:20, 16:20, 21:20, 23:40
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   09:00, 13:45
Đường Về Nhà Của Cún Con   09:00, 12:50, 14:00, 17:10, 18:30
Chị Trợ Lý Của Anh   09:00, 16:10, 19:00, 22:20
Bộ Ba Quái Nhân   09:00, 09:50, 10:40, 11:40, 12:30, 14:20, 15:10, 16:15, 17:00, 18:20, 19:40, 20:20, 21:00, 22:20, 23:00
Đại Ca Hóa Soái Ca   11:10, 17:50, 19:20, 20:45, 22:00
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   11:20, 13:50
Hồn Papa, Da Con Gái   11:30
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   15:20, 17:40, 20:00, 23:20
23/01/2019 Người vợ ma   08:45, 15:00, 23:20
Tử Địa Báo Thù   08:45, 10:50, 13:20, 16:20, 21:20, 23:40
Chị Trợ Lý Của Anh   09:00, 16:10, 19:00, 22:20
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   09:00, 13:45
Bộ Ba Quái Nhân   09:00, 09:50, 10:40, 11:40, 12:30, 14:20, 15:10, 16:15, 17:00, 18:20, 19:40, 20:20, 21:00, 22:20, 23:00
Đường Về Nhà Của Cún Con   09:00, 12:50, 14:00, 17:10, 18:30
Đại Ca Hóa Soái Ca   11:10, 17:50, 19:20, 20:45, 22:00
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   11:20, 13:50
Hồn Papa, Da Con Gái   11:30
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   15:20, 17:40, 20:00, 23:20
22/01/2019 Người vợ ma   08:45, 15:00, 23:20
Tử Địa Báo Thù   08:45, 10:50, 13:20, 16:20, 21:20, 23:40
Đường Về Nhà Của Cún Con   09:00, 12:50, 14:00, 17:10, 18:30
Bộ Ba Quái Nhân   09:00, 09:50, 10:40, 11:40, 12:30, 14:20, 15:10, 16:15, 17:00, 18:20, 19:40, 20:20, 21:00, 22:20, 23:00
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   09:00, 13:45
Chị Trợ Lý Của Anh   09:00, 16:10, 19:00, 22:20
Đại Ca Hóa Soái Ca   11:10, 17:50, 19:20, 20:45, 22:00
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   11:20, 13:50
Hồn Papa, Da Con Gái   11:30
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   15:20, 17:40, 20:00, 23:20
21/01/2019 Tử Địa Báo Thù   08:45, 10:50, 13:20, 16:20, 21:20, 23:40
Người vợ ma   08:45, 15:00, 23:20
Chị Trợ Lý Của Anh   09:00, 16:10, 19:00, 22:20
Bộ Ba Quái Nhân   09:00, 09:50, 10:40, 11:40, 12:30, 14:20, 15:10, 16:15, 17:00, 18:20, 19:40, 20:20, 21:00, 22:20, 23:00
Đường Về Nhà Của Cún Con   09:00, 12:50, 14:00, 17:10, 18:30
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   09:00, 13:45
Đại Ca Hóa Soái Ca   11:10, 17:50, 19:20, 20:45, 22:00
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   11:20, 13:50
Hồn Papa, Da Con Gái   11:30
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   15:20, 17:40, 20:00, 23:20
20/01/2019 Tử Địa Báo Thù   08:45, 10:50, 13:20, 16:20, 21:20, 23:40
Người vợ ma   08:45, 15:00, 23:20
Đường Về Nhà Của Cún Con   09:00, 12:50, 14:00, 17:10, 18:30
Chị Trợ Lý Của Anh   09:00, 16:10, 19:00, 22:20
Bộ Ba Quái Nhân   09:00, 09:50, 10:40, 11:40, 12:30, 14:20, 15:10, 16:15, 17:00, 18:20, 19:40, 20:20, 21:00, 22:20, 23:00
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   09:00, 13:45
Đại Ca Hóa Soái Ca   11:10, 17:50, 19:20, 20:45, 22:00
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   11:20, 13:50
Hồn Papa, Da Con Gái   11:30
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   15:20, 17:40, 20:00, 23:20
19/01/2019 Tử Địa Báo Thù   08:45, 10:50, 13:20, 16:20, 21:20, 23:40
Người vợ ma   08:45, 15:00, 23:20
Bộ Ba Quái Nhân   09:00, 09:50, 10:40, 11:40, 12:30, 14:20, 15:10, 16:15, 17:00, 18:20, 19:40, 20:20, 21:00, 22:20, 23:00
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   09:00, 13:45
Đường Về Nhà Của Cún Con   09:00, 12:50, 14:00, 17:10, 18:30
Chị Trợ Lý Của Anh   09:00, 16:10, 19:00, 22:20
Đại Ca Hóa Soái Ca   11:10, 17:50, 19:20, 20:45, 22:00
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   11:20, 13:50
Hồn Papa, Da Con Gái   11:30
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   15:20, 17:40, 20:00, 23:20
18/01/2019 Người vợ ma   08:45, 15:00, 23:30
Tử Địa Báo Thù   08:45, 10:50, 13:20, 16:20, 21:20, 23:40
Bộ Ba Quái Nhân   09:00, 09:50, 10:40, 11:40, 12:30, 14:20, 15:10, 16:15, 17:00, 18:20, 19:40, 20:20, 20:45, 21:00, 22:20, 23:00
Đường Về Nhà Của Cún Con   09:00, 12:50, 14:00, 17:10, 18:30
Chị Trợ Lý Của Anh   09:00, 16:10, 19:00, 22:20
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   09:00, 13:45
Đại Ca Hóa Soái Ca   11:10, 17:50, 19:20, 22:00
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   11:20, 13:50
Hồn Papa, Da Con Gái   11:30
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   15:20, 17:40, 20:00, 23:20
17/01/2019 Nữ Hoàng Tuyết: Xứ Sở Trong Gương   08:50
Ma Quái   09:10, 23:30
Đường Về Nhà Của Cún Con   09:15, 11:55, 14:10, 16:25, 18:40, 20:30, 22:50
Căn Phòng Tử Thần   09:20, 13:20, 15:40, 16:15, 18:40, 20:00, 22:20
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   09:30, 13:20, 23:20
Chị Trợ Lý Của Anh   10:00, 11:00, 12:20, 14:40, 18:00, 20:20, 22:40
7 Thi Thể   10:10, 11:30, 13:55, 17:40, 18:50, 21:00
Linh Hồn Tạm Trú   10:35, 12:30
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   11:40, 15:40, 17:00, 19:30, 22:00
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   14:10, 15:20, 16:30, 18:10, 21:10, 23:25
Hồn Papa, Da Con Gái   20:55