Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
20/08/2017 Bố Tớ Là Chân To   07:50, 11:40, 15:15
Vệ Sĩ Sát Thủ   07:55, 10:20, 12:45, 13:40, 15:00, 17:15, 19:05, 20:20, 22:45, 23:45
Vương Quốc Xe Hơi 3   08:00, 10:15, 14:20, 15:20
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   08:00
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   08:10, 12:05, 15:40, 18:00, 20:30, 23:55
Đảo Địa Ngục   08:20, 09:00, 10:20, 13:00, 15:30, 19:50, 21:05
Góc Khuất Của Thế Giới   10:25, 16:05, 22:05
Lời Nguyền Gia Tộc   11:00, 19:45, 22:50
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   13:00, 18:40
Sắc Đẹp Ngàn Cân   13:15, 17:40
Phi Vụ Cuối Cùng   17:30
19/08/2017 Bố Tớ Là Chân To   07:50, 11:40, 15:15
Vệ Sĩ Sát Thủ   07:55, 10:20, 12:45, 13:40, 15:00, 17:15, 19:05, 19:45, 21:30
Vương Quốc Xe Hơi 3   08:00, 10:15, 14:20, 15:20, 16:45
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   08:00, 18:10
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   08:10, 09:50, 12:05, 15:40, 18:00, 20:30
Đảo Địa Ngục   08:20, 09:00, 10:20, 13:00, 15:30, 19:50, 21:05, 22:30
Góc Khuất Của Thế Giới   10:25, 16:05, 22:00
Lời Nguyền Gia Tộc   11:00, 19:45, 22:45
Phi Vụ Cuối Cùng   12:40, 17:30
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   13:00, 18:40
Sắc Đẹp Ngàn Cân   13:15, 17:40
18/08/2017 Vệ Sĩ Sát Thủ   07:50, 10:20, 12:45, 13:40, 15:00, 20:20, 21:10, 22:50
Bố Tớ Là Chân To   07:50, 15:15, 17:20
Vương Quốc Xe Hơi 3   08:00, 10:15, 11:15, 15:20
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   08:00
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   08:15, 12:05, 15:40, 18:00, 20:30, 22:35
Góc Khuất Của Thế Giới   08:25, 16:05, 22:00
Đảo Địa Ngục   08:35, 10:20, 13:00, 15:30, 19:50, 22:05
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   10:30, 13:00
Lời Nguyền Gia Tộc   11:00, 19:45
Phi Vụ Cuối Cùng   12:40, 17:30
Sắc Đẹp Ngàn Cân   13:20, 17:40
17/08/2017 Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   07:50, 08:40, 10:05, 10:50, 12:25, 13:30, 14:55, 15:35, 16:00, 17:05, 17:55, 19:20, 19:25, 20:15, 21:35, 22:45, 23:10, 23:50
Vương Quốc Xe Hơi 3   07:50, 10:10, 11:00, 12:35, 13:10
Sắc Đẹp Ngàn Cân   07:55, 09:55, 10:30, 11:55, 13:55, 17:00, 18:25
Tòa Tháp Bóng Đêm   08:20, 10:40, 19:35
Phi Vụ Cuối Cùng   08:25, 18:10
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   08:30, 12:30, 14:45, 15:50, 17:10, 20:25, 21:40
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   12:45, 14:40, 17:10
Người Gác Đêm   15:10
16/08/2017 Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   07:50, 08:40, 10:05, 10:50, 12:25, 13:30, 14:55, 15:35, 16:00, 17:05, 17:55, 19:00, 19:20, 19:25, 20:15, 20:30, 21:15, 21:35, 21:40, 22:30, 22:45, 23:30, 23:55
Vương Quốc Xe Hơi 3   07:50, 10:10, 11:00, 12:35, 13:10
Sắc Đẹp Ngàn Cân   07:55, 09:55, 10:30, 11:55, 13:55, 17:00, 18:15
Tòa Tháp Bóng Đêm   08:20, 10:40, 19:35
Phi Vụ Cuối Cùng   08:25, 18:15
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   08:30, 12:30, 14:45, 15:50, 17:10, 20:25
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   12:45, 14:40, 17:10, 23:50
Người Gác Đêm   15:10
15/08/2017 Vương Quốc Xe Hơi 3   07:50, 10:05, 10:10, 11:00, 12:35, 13:10, 15:35, 17:55
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   07:50, 08:40, 10:50, 12:25, 13:25, 15:00, 17:05, 18:05, 19:00, 19:20, 19:40, 20:15, 20:25, 21:35, 22:30, 22:40, 23:45
Sắc Đẹp Ngàn Cân   08:10, 10:10, 10:30, 12:10, 16:10, 17:00, 21:45
Tòa Tháp Bóng Đêm   08:20, 10:40, 19:45
Phi Vụ Cuối Cùng   08:25, 18:10
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   08:30, 12:30, 14:45, 15:50, 17:20, 20:20
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   12:45, 14:40, 17:15
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   14:10
Người Gác Đêm   15:15, 21:20
14/08/2017 Vương Quốc Xe Hơi 3   07:50, 10:10, 11:00, 12:35, 13:10, 15:35, 17:55, 19:40
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   07:50, 08:45, 10:05, 10:50, 12:25, 13:25, 15:00, 17:05, 19:00, 19:20, 20:15, 21:35, 22:00, 22:30, 22:40, 23:20
Sắc Đẹp Ngàn Cân   08:10, 10:10, 10:30, 12:10, 16:10, 17:00, 18:15
Tòa Tháp Bóng Đêm   08:20, 10:40, 19:45
Phi Vụ Cuối Cùng   08:25
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   08:30, 12:30, 14:45, 15:50, 17:20, 20:20, 22:35
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   12:45, 14:40, 17:15
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   14:10
Người Gác Đêm   15:15, 21:20