Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
25/06/2017 Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   07:50, 08:20, 10:00, 10:25, 10:45, 11:00, 11:20, 12:50, 13:25, 13:45, 14:20, 15:00, 15:50, 16:25, 16:45, 17:20, 18:50, 19:25, 19:45, 21:50, 22:15, 22:30, 22:50, 23:15
[S.O.S] Sói Trắng   07:50
Cuộc Chiến Ngầm   08:00, 13:00, 17:50, 20:20
Xác Ướp   08:00, 10:20, 12:40, 16:55, 20:00, 22:45, 23:35
Nữ Thần Chiến Binh   08:05, 14:00, 20:20
Hung Thần Đại Dương   08:25, 18:00, 21:35
Giải Mã Giấc Mơ   10:30, 15:30, 19:15
24/06/2017 [S.O.S] Sói Trắng   07:50
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   07:50, 08:20, 10:00, 10:25, 10:45, 11:00, 11:20, 12:50, 13:25, 13:45, 14:20, 15:00, 15:50, 16:25, 16:45, 17:20, 18:50, 19:25, 19:45, 21:50, 22:15, 22:30, 22:50, 23:15
Cuộc Chiến Ngầm   08:00, 13:00, 17:50, 20:20
Xác Ướp   08:00, 10:20, 12:40, 16:55, 20:00, 22:45, 23:35
Nữ Thần Chiến Binh   08:05, 14:00, 20:20
Hung Thần Đại Dương   08:25, 18:00, 21:35
Giải Mã Giấc Mơ   10:30, 15:30, 19:15
23/06/2017 [S.O.S] Sói Trắng   07:50, 23:35
Xác Ướp   08:00, 10:20, 12:40, 16:55, 20:00, 22:45
Cuộc Chiến Ngầm   08:00, 13:00, 17:50, 20:20
Nữ Thần Chiến Binh   08:05, 14:00, 20:20
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   08:20, 10:00, 10:25, 10:45, 11:00, 11:20, 12:50, 13:25, 13:45, 14:20, 15:00, 15:50, 16:25, 16:45, 17:20, 18:50, 19:25, 19:45, 21:50, 22:15, 22:30, 22:50, 23:15
Hung Thần Đại Dương   08:25, 18:00, 21:35
Dạ Tiệc Máu   08:35
Giải Mã Giấc Mơ   10:30, 15:30, 19:15
22/06/2017 Nữ Thần Chiến Binh   07:50, 10:50, 20:35, 23:25
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   08:00, 08:15, 10:15, 11:00, 11:15, 12:40, 13:20, 13:45, 14:15, 14:35, 15:40, 16:20, 16:45, 17:15, 17:35, 18:25, 19:20, 19:45, 20:05, 22:20, 22:35, 22:45, 23:15
[S.O.S] Sói Trắng   08:05, 21:00
Giải Mã Giấc Mơ   08:15, 10:20, 18:40
Hung Thần Đại Dương   08:20, 10:35, 12:35, 16:25, 21:25
Xác Ướp   08:30, 10:45, 13:05, 14:00, 15:25, 17:45, 20:15, 23:05, 23:35
21/06/2017 Nữ Thần Chiến Binh   07:50, 10:50, 16:30, 18:00, 23:25
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   08:00, 08:20, 10:15, 11:00, 11:20, 12:40, 13:20, 13:50, 14:20, 14:55, 15:45, 16:20, 17:20, 19:35, 20:05, 20:20, 20:45, 22:15, 22:40, 23:05, 23:20
[S.O.S] Sói Trắng   08:05, 21:25
Giải Mã Giấc Mơ   08:10, 10:20, 19:00
Hung Thần Đại Dương   08:15, 10:30, 16:55, 18:45, 23:40
Xác Ướp   08:30, 10:45, 12:30, 13:05, 14:00, 15:25, 17:45, 21:00, 23:45
20/06/2017 [S.O.S] Sói Trắng   07:55, 10:30, 14:35, 20:55
Hung Thần Đại Dương   08:00, 10:15, 12:15, 13:40, 16:35, 19:10, 21:30, 22:45, 23:30
Xác Ướp   08:00, 08:20, 10:20, 10:45, 11:20, 12:40, 13:05, 14:15, 15:00, 15:25, 15:40, 16:50, 17:25, 18:00, 19:45, 20:20, 20:40, 21:10, 23:10, 23:35
Dạ Tiệc Máu   08:05, 12:20, 18:35, 23:40
Nữ Thần Chiến Binh   08:20, 12:45, 15:45, 17:45, 20:45, 22:05, 23:00
Đảo Của Dân Ngụ Cư   08:25, 10:05, 18:45
Giải Mã Giấc Mơ   10:00, 12:10, 14:30, 16:45, 19:05
19/06/2017 [S.O.S] Sói Trắng   07:50, 14:30, 20:15
Hung Thần Đại Dương   07:55, 10:15, 10:55, 12:15, 13:40, 15:50, 16:35, 17:35, 19:35, 21:35, 22:45, 23:45
Xác Ướp   08:00, 08:35, 10:20, 11:20, 12:40, 14:15, 15:00, 15:40, 17:25, 18:00, 19:45, 20:25, 20:50, 21:25, 23:15, 23:35
Đảo Của Dân Ngụ Cư   08:00, 10:00, 18:10
Dạ Tiệc Máu   08:05, 13:00, 18:35, 23:40
Giải Mã Giấc Mơ   09:55, 12:05, 16:45, 19:05
Nữ Thần Chiến Binh   10:05, 12:20, 12:55, 15:15, 17:50, 20:45, 22:05, 22:30
18/06/2017 Đảo Của Dân Ngụ Cư   07:50, 10:05, 18:00
[S.O.S] Sói Trắng   07:55, 14:30, 20:10
Hung Thần Đại Dương   08:00, 10:15, 12:15, 13:40, 16:35, 17:35, 19:35, 21:35, 22:50, 23:45
Dạ Tiệc Máu   08:05, 12:50, 18:35, 23:40
Xác Ướp   08:10, 08:25, 10:45, 11:15, 13:00, 13:10, 14:15, 15:20, 15:30, 15:45, 16:45, 17:40, 18:05, 20:25, 20:50, 21:25, 23:15, 23:35
Nữ Thần Chiến Binh   08:15, 09:55, 12:20, 15:00, 17:50, 20:00, 20:45, 22:25, 23:00
Giải Mã Giấc Mơ   10:00, 12:10, 15:15, 19:05