Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
19/06/2018 Khách Sạn Tội Phạm   07:50, 19:00
Gia Đình SIêu Nhân 2   08:00, 09:50, 10:30, 11:00, 11:40, 12:30, 13:10, 13:40, 14:20, 15:10, 15:50, 17:20, 18:10, 19:40, 20:00, 20:30, 21:00, 22:40
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   08:10, 10:10, 12:50, 16:20, 17:00, 18:30, 20:15
Biệt Đội Cún Cưng   08:10, 13:20, 15:20
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   08:35, 11:00
Đứa Trẻ Bị Nguyền   09:00, 18:20
Đẳng Cấp Thú Cưng   16:20
18/06/2018 Đứa Trẻ Bị Nguyền   08:00, 18:10, 23:50
Gia Đình SIêu Nhân 2   08:00, 09:50, 10:10, 10:35, 11:40, 12:30, 13:10, 13:25, 14:20, 15:10, 15:50, 17:20, 18:10, 18:30, 19:00, 19:40, 20:00, 20:30, 20:50, 22:20, 23:10, 23:30
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   08:05, 08:45, 09:00, 10:50, 12:50, 13:35, 15:30, 16:20, 17:00, 17:50, 20:10, 21:10, 22:40
Khách Sạn Tội Phạm   08:10, 16:05, 21:40
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   08:40, 11:00
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   11:25
Biệt Đội Cún Cưng   13:20, 15:20
Giành Anh Từ Biển   23:45
17/06/2018 Gia Đình SIêu Nhân 2   08:00, 08:10, 09:55, 10:10, 10:30, 10:50, 11:40, 12:35, 13:10, 13:35, 14:20, 15:10, 15:30, 15:50, 17:00, 17:20, 18:10, 19:00, 19:40, 20:15, 20:30, 20:50, 22:20, 23:00, 23:15, 23:30
Đứa Trẻ Bị Nguyền   08:00, 18:20, 23:50
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   08:10, 09:00, 10:50, 12:50, 13:35, 16:20, 17:50, 18:30, 20:00, 21:10
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   08:15
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   08:40, 11:00
Biệt Đội Cún Cưng   13:20, 15:20
Khách Sạn Tội Phạm   16:15, 21:40
Giành Anh Từ Biển   23:45
16/06/2018 Khách Sạn Tội Phạm   07:50, 19:00, 23:40
Gia Đình SIêu Nhân 2   08:00, 09:50, 11:05, 11:40, 12:30, 13:10, 14:20, 15:10, 15:50, 17:20, 19:40, 20:00, 20:30, 21:00, 21:35, 22:20, 23:00
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   08:10, 09:00, 10:30, 10:50, 13:35, 16:20, 17:00, 17:50, 18:30, 21:10, 23:10
Biệt Đội Cún Cưng   08:15, 13:20, 15:20, 16:40
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   08:40, 11:00
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   09:10, 12:10
Đứa Trẻ Bị Nguyền   10:15, 18:20
Đấu Trường Âm Nhạc   14:05
Đẳng Cấp Thú Cưng   16:20
15/06/2018 Khách Sạn Tội Phạm   07:50, 16:20, 23:30
Gia Đình SIêu Nhân 2   08:00, 09:50, 10:30, 11:40, 12:30, 13:10, 14:20, 15:10, 15:50, 16:20, 17:20, 17:50, 18:10, 19:40, 20:00, 20:30, 20:50, 21:00, 22:40, 23:00
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   08:10, 09:00, 10:10, 10:50, 12:50, 13:35, 15:30, 17:00, 18:30, 20:15, 21:10
Biệt Đội Cún Cưng   08:15, 13:20, 15:20
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   08:20, 12:10
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   08:40, 11:00
Đứa Trẻ Bị Nguyền   10:15, 18:20, 23:40
Đấu Trường Âm Nhạc   14:05
Đẳng Cấp Thú Cưng   19:00
Giành Anh Từ Biển   23:50
14/06/2018 Ngày Sinh Tồn   07:55
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   07:55, 08:30, 09:10, 09:40, 10:20, 11:20, 11:55, 12:20, 13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 15:00, 16:30, 16:55, 17:25, 17:45, 18:30, 19:15, 19:40, 20:10, 20:30, 21:15, 22:00, 22:30, 23:00, 23:15
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   07:55, 11:45, 14:40
Đẳng Cấp Thú Cưng   08:10
Biệt Đội Cún Cưng   08:20, 12:40, 18:20
Giành Anh Từ Biển   09:45, 16:25, 21:20, 23:55
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   10:10
Đảo Của Những Chú Chó   10:35
Đấu Trường Âm Nhạc   12:10
Em Gái Mưa   14:30, 16:40
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   15:55, 18:55, 20:20
Ngôi Nhà Quỷ Ám   23:25
13/06/2018 Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   07:55, 11:45, 14:40
Ngày Sinh Tồn   07:55
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   07:55, 08:30, 09:10, 09:40, 10:20, 11:20, 11:55, 12:20, 13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 15:00, 16:30, 16:55, 17:25, 17:45, 18:30, 19:15, 19:40, 20:10, 20:30, 21:15, 22:00, 22:30, 23:00, 23:15
Đẳng Cấp Thú Cưng   08:10
Biệt Đội Cún Cưng   08:20, 12:40, 18:20
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   10:10
Đảo Của Những Chú Chó   10:35
Đấu Trường Âm Nhạc   12:10
Em Gái Mưa   14:30, 16:40
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   15:55, 18:55, 20:20
12/06/2018 Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   07:55, 08:30, 09:10, 09:40, 10:20, 11:20, 11:55, 12:20, 13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 15:00, 16:30, 16:55, 17:25, 17:45, 18:30, 19:15, 19:40, 20:10, 20:30, 21:15, 22:00, 22:30, 23:15
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   07:55, 11:45, 14:40
Ngày Sinh Tồn   07:55
Đẳng Cấp Thú Cưng   08:10
Biệt Đội Cún Cưng   08:20, 12:40, 18:20
Giành Anh Từ Biển   09:45, 16:25, 21:20, 23:55
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   10:10
Đảo Của Những Chú Chó   10:35
Đấu Trường Âm Nhạc   12:10
Em Gái Mưa   14:30, 16:40
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   15:55, 18:55, 20:20