Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
23/10/2017 Chơi Thì Chịu   07:55, 12:10, 18:00
Siêu Bão Địa Cầu   08:05, 10:25, 11:10, 12:40, 13:30, 14:10, 15:00, 15:45, 19:40, 21:35
Trong Từng Nhịp Thở   08:10, 10:40, 11:25, 13:10, 13:55, 15:40, 18:10, 20:40, 21:05
Bán Kính Tử Thần   08:20
Không Lối Thoát Hiểm   08:30
Oan Gia Đổi Mệnh   08:50, 20:50
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   09:00, 10:30, 16:10, 18:40
Tội Phạm Nhân Bản 2049   11:00, 13:00, 16:30, 17:20, 20:10, 22:00, 23:00
22/10/2017 Chơi Thì Chịu   07:55, 12:10, 18:00
Siêu Bão Địa Cầu   08:05, 10:25, 11:10, 12:40, 14:10, 15:00, 15:45, 16:20, 18:35, 19:40, 20:30, 21:35, 23:35
Trong Từng Nhịp Thở   08:10, 10:40, 11:25, 13:10, 13:55, 15:40, 18:10, 20:40, 21:05, 23:10
Bán Kính Tử Thần   08:20
Oan Gia Đổi Mệnh   08:50, 20:50
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   09:00, 10:30, 16:10, 18:40
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   10:00, 13:30, 14:20, 16:25
Tội Phạm Nhân Bản 2049   11:00, 13:00, 18:30, 20:10, 23:00
21/10/2017 Chơi Thì Chịu   07:55, 12:10, 18:00
Siêu Bão Địa Cầu   08:05, 10:25, 11:25, 12:40, 13:25, 14:10, 15:00, 15:40, 18:50, 19:40, 20:30, 21:35, 23:05, 23:35
Trong Từng Nhịp Thở   08:10, 10:40, 13:10, 13:40, 15:40, 16:05, 18:10, 20:40, 21:10, 23:10
Bán Kính Tử Thần   08:20, 23:50
Không Lối Thoát Hiểm   08:30, 23:20
Oan Gia Đổi Mệnh   08:50, 20:55
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   09:00, 10:30, 16:20, 18:30
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   10:00, 11:15, 14:20, 16:25
Tội Phạm Nhân Bản 2049   11:00, 13:00, 16:30, 17:20, 18:30, 20:10, 22:00, 22:50
20/10/2017 Chơi Thì Chịu   07:55, 12:05, 18:00
Siêu Bão Địa Cầu   08:05, 10:25, 11:10, 12:40, 13:30, 14:10, 15:45, 19:40, 20:30, 21:35, 22:50, 23:35
Trong Từng Nhịp Thở   08:10, 09:00, 10:40, 11:25, 13:10, 14:55, 15:40, 16:20, 18:10, 20:40, 21:05, 23:10
Bán Kính Tử Thần   08:20
Không Lối Thoát Hiểm   08:30, 23:20
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   10:00, 16:25, 18:45
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   10:30, 14:00, 16:10, 18:40
Tội Phạm Nhân Bản 2049   11:00, 13:00, 16:30, 17:20, 18:30, 20:10, 22:00, 23:00
Oan Gia Đổi Mệnh   20:50
19/10/2017 Trong Từng Nhịp Thở   07:55, 08:45, 10:20, 11:10, 12:20, 13:40, 14:35, 15:20, 17:50, 20:20, 20:50, 23:15, 23:30
Siêu Bão Địa Cầu   07:55, 10:00, 12:00, 13:00, 13:20, 14:45, 15:40, 16:10, 17:00, 18:30, 19:15, 20:30, 21:30, 22:55, 23:45
Sát Thủ Vô Hình   08:00, 10:10, 12:45, 14:20, 17:00, 17:30, 21:15, 23:35
Kẻ Ngoại Tộc   09:45, 16:30
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   10:20, 15:00, 18:00, 18:50, 21:10
Xác Chết Đêm Trăng   11:25, 19:15
The LEGO Ninjago Movie   12:25
Tội Phạm Nhân Bản 2049   19:45, 22:50
18/10/2017 Siêu Bão Địa Cầu   07:55, 08:30, 09:05, 10:10, 10:40, 11:15, 12:30, 13:00, 13:05, 13:30, 14:45, 15:15, 15:50, 16:30, 17:00, 17:30, 18:45, 19:15, 19:45, 20:30, 21:20, 21:30, 22:00, 22:45, 23:45
The LEGO Ninjago Movie   08:00, 10:50, 15:05
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   08:50, 12:40, 14:05, 15:25, 18:05, 20:10, 21:00, 23:35
Xác Chết Đêm Trăng   10:10, 19:25
Khuôn Mặt Cuối Cùng   11:25
Sát Thủ Vô Hình   12:05, 14:20, 17:15, 17:55, 21:15, 22:35, 23:25
Kẻ Ngoại Tộc   16:35, 18:55
17/10/2017 The LEGO Ninjago Movie   07:55, 10:15, 13:10, 14:40
Xác Chết Đêm Trăng   08:00, 19:05
Kẻ Ngoại Tộc   08:00, 14:50, 17:10
Siêu Bão Địa Cầu   08:35, 09:05, 10:15, 12:05, 12:30, 12:50, 14:45, 15:10, 16:30, 17:00, 17:30, 19:15, 19:45, 20:10, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:45
Sát Thủ Vô Hình   09:55, 10:55, 12:25, 14:25, 15:25, 16:50, 18:45, 22:10, 23:25
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   09:55, 12:20, 14:05, 16:40, 17:40, 21:00, 22:15
Khuôn Mặt Cuối Cùng   11:25
16/10/2017 The LEGO Ninjago Movie   08:00, 10:50, 15:05, 17:15
Sát Thủ Vô Hình   08:15, 10:45, 14:20, 17:50, 21:15, 22:45, 23:25
Kẻ Ngoại Tộc   08:30, 16:35, 18:55
Siêu Bão Địa Cầu   08:30, 09:05, 10:30, 12:05, 12:50, 13:00, 13:30, 14:45, 15:10, 15:50, 16:30, 17:00, 17:30, 18:45, 19:15, 19:45, 20:30, 21:20, 21:30, 22:00, 22:35, 23:30
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   08:40, 11:05, 14:05, 15:20, 18:05, 20:05, 21:00, 23:35
Xác Chết Đêm Trăng   10:10, 19:25
Khuôn Mặt Cuối Cùng   11:25
Kẻ Trộm Chó   13:00