Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
18/12/2017 Ngày Không Còn Mẹ   08:00, 15:35, 19:10, 23:05
Mẹ Chồng   08:00, 14:45
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   08:10, 08:45, 10:50, 11:20, 14:25, 16:10, 17:30, 18:45, 20:00, 20:35, 21:50
Coco   08:20, 10:30, 13:00, 15:30, 20:15
Hàng Ma Truyện   08:30, 14:15, 18:00
Phiêu Lưu Ký   08:45, 10:25, 13:55, 14:50, 19:20
Vòng Xoáy Lừa Đảo   10:10, 11:50, 16:20
Bố ngoan, Bố hư 2   11:05, 13:20, 16:55, 21:30
Vòng Xoay Cám Dỗ   12:35, 17:05
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   12:40, 21:35
17/12/2017 Ngày Không Còn Mẹ   08:00, 15:35, 21:25, 23:05
Bố ngoan, Bố hư 2   08:00, 16:20, 19:20
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   08:15, 08:45, 10:50, 11:20, 14:25, 16:10, 17:30, 18:35, 19:15, 20:00, 20:40, 21:45, 22:45
Coco   08:25, 10:35, 13:00, 15:30, 17:55, 20:20
Hàng Ma Truyện   08:30, 14:15, 18:00
Phiêu Lưu Ký   10:10, 11:05, 13:55, 14:50, 17:00, 19:10
Vòng Xoáy Lừa Đảo   10:20, 11:50, 14:40
Vòng Xoay Cám Dỗ   12:25, 17:05
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   12:40, 21:30, 23:45
16/12/2017 Phiêu Lưu Ký   08:00, 10:05, 11:05, 13:55, 16:00, 19:05
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   08:00, 21:30
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   08:15, 08:45, 10:50, 11:20, 13:00, 14:25, 16:10, 17:30, 18:45, 19:15, 20:00, 20:40, 21:50, 22:45
Bố ngoan, Bố hư 2   08:20, 13:20, 19:20, 23:40
Coco   08:20, 10:30, 16:40, 20:20
Vòng Xoáy Lừa Đảo   10:10, 11:50, 16:20
Vòng Xoay Cám Dỗ   12:20, 17:05
Ngày Không Còn Mẹ   12:35, 15:35, 21:20, 23:05
Hàng Ma Truyện   14:15, 18:00
Mẹ Chồng   14:30, 14:55, 18:15
15/12/2017 Bố ngoan, Bố hư 2   08:00, 13:20, 16:00, 19:20, 23:40
Ngày Không Còn Mẹ   08:00, 15:35, 21:25, 23:05
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   08:15, 08:45, 10:50, 11:20, 12:55, 14:25, 16:10, 17:30, 18:45, 19:15, 20:00, 20:40, 21:50, 22:20, 22:45
Phiêu Lưu Ký   08:30, 10:25, 11:05, 13:55, 14:50, 16:55, 19:10
Hàng Ma Truyện   08:30, 14:15, 18:00
Vòng Xoáy Lừa Đảo   10:10, 11:50, 16:20
Coco   10:30
Vòng Xoay Cám Dỗ   12:35, 17:05
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   12:40, 21:30
Mẹ Chồng   14:45, 18:15
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   23:45
14/12/2017 Mẹ Chồng   08:00, 14:35, 17:00
Vòng Xoay Cám Dỗ   08:00, 12:20, 18:15
Hàng Ma Truyện   08:00, 10:15, 19:00, 23:55
Phiêu Lưu Ký   08:10, 12:20, 13:05, 14:35, 15:25, 19:10, 21:25
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   08:15, 10:00, 11:15, 14:35, 16:50, 19:15, 20:35, 22:20, 23:00
Coco   08:20, 10:40, 13:25, 16:05, 17:50, 20:30, 23:10
Vòng Xoáy Lừa Đảo   08:50, 12:20, 16:45, 19:50, 23:40
Bố ngoan, Bố hư 2   10:10, 13:40, 15:30, 17:40, 21:00, 21:40, 23:15
Vùng Trời Diệt Vong   11:00, 15:55
13/12/2017 Vòng Xoay Cám Dỗ   07:50, 12:15, 18:15
Bố ngoan, Bố hư 2   08:00, 10:10, 13:40, 15:30, 17:55, 19:05, 21:35, 23:20
Hàng Ma Truyện   08:05, 14:50, 21:45, 23:45
Coco   08:20, 10:45, 13:25, 15:10, 16:05, 17:50, 19:05, 22:45
Mẹ Chồng   08:30, 10:40, 14:35, 18:45, 23:45
Phiêu Lưu Ký   08:30, 10:00, 11:20, 12:50, 16:50, 20:30, 21:15
Vòng Xoáy Lừa Đảo   08:55, 12:20, 16:45, 20:35, 23:30
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   10:05, 12:25, 14:25, 16:50, 19:15, 21:00, 23:00
Vùng Trời Diệt Vong   11:00, 15:55
12/12/2017 Bố ngoan, Bố hư 2   08:00, 10:10, 13:40, 15:30, 19:10, 21:40, 23:25
Vòng Xoay Cám Dỗ   08:00, 12:20, 18:10
Hàng Ma Truyện   08:05, 10:15, 14:50, 21:50, 23:55
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   08:20, 10:05, 11:15, 12:25, 14:35, 15:25, 16:50, 19:15, 20:35, 21:00, 23:00, 23:40
Coco   08:20, 10:45, 12:50, 13:25, 16:05, 17:50, 19:05, 20:25, 23:10
Mẹ Chồng   08:30, 10:40, 14:35, 17:00, 18:45, 23:50
Vòng Xoáy Lừa Đảo   08:50, 12:20, 16:45, 20:20, 21:25
Vùng Trời Diệt Vong   11:00, 15:55
11/12/2017 Vòng Xoay Cám Dỗ   08:00, 12:20, 18:15
Bố ngoan, Bố hư 2   08:00, 10:10, 13:40, 15:30, 17:55, 19:10, 21:40, 23:25
Hàng Ma Truyện   08:05, 10:15, 14:50, 21:50, 23:55
Mẹ Chồng   08:10, 10:25, 14:35, 17:00, 18:45, 23:50
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   08:20, 10:05, 11:15, 12:25, 14:35, 16:50, 19:15, 20:35, 21:00, 22:30, 23:00, 23:40
Coco   08:20, 10:45, 12:35, 13:25, 15:15, 16:05, 17:50, 19:05, 20:30, 23:10
Vòng Xoáy Lừa Đảo   08:50, 12:20, 16:45, 20:05, 21:25
Vùng Trời Diệt Vong   11:00, 15:55