Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
23/03/2018 10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   07:55
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   08:00, 08:45, 10:45, 12:10, 13:05, 14:25, 17:50, 18:15, 20:40, 22:40
Luật Quỷ   08:00, 23:45
Tháng Năm Rực Rỡ   08:10, 10:40, 12:00, 14:35, 16:50, 18:00, 21:10, 23:35
Điệp Vụ Biển Đỏ   11:10
Những Cô Gái và Gangster   19:25, 23:40
22/03/2018 Những Cô Gái và Gangster   08:00, 12:15
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   08:00, 09:00, 10:10, 11:05, 11:45, 13:30, 14:10, 15:55, 16:30, 18:55, 20:00, 20:30, 22:25, 22:55, 23:30
Đêm Chơi Nhớ Đời   08:05, 11:25, 21:30
Tháng Năm Rực Rỡ   08:05, 10:20, 12:45, 14:10, 15:10, 16:35, 17:35, 18:20, 20:40, 21:20, 22:30, 23:05, 23:35
10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   08:15, 18:50, 23:45
Điệp Vụ Biển Đỏ   08:20, 13:20, 15:35, 20:45
Luật Quỷ   09:45, 12:35
Dinh Thự Winchester   10:10, 13:30, 18:20
Chiến Binh Báo Đen   10:30, 16:05, 19:40
Nếp Gấp Thời Gian   14:35, 17:10, 19:00
20/03/2018 Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   08:30, 09:00, 10:10, 11:20, 12:00, 13:00, 13:25, 14:00, 15:25, 16:30, 17:35, 18:45, 19:50, 20:40, 21:10, 22:15, 23:05, 23:35
19/03/2018 Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   08:00, 09:00, 10:10, 11:05, 11:45, 13:30, 14:20, 15:10, 15:55, 16:30, 18:50, 20:00, 20:20, 20:40, 22:25, 22:45, 23:05
Những Cô Gái và Gangster   08:00, 12:20
Tháng Năm Rực Rỡ   08:05, 10:20, 12:45, 14:10, 15:45, 17:35, 18:20, 19:30, 21:15, 22:30, 23:40
Đêm Chơi Nhớ Đời   08:05, 11:30
10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   08:15, 19:00, 23:40
Điệp Vụ Biển Đỏ   08:20, 13:20, 16:45, 20:55
Luật Quỷ   09:45, 12:35
Dinh Thự Winchester   10:10, 13:40, 18:10
Chiến Binh Báo Đen   10:30, 16:10, 19:40, 22:00
Nếp Gấp Thời Gian   14:35, 17:10
18/03/2018 Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   08:00, 09:00, 11:05, 11:45, 13:30, 14:20, 15:55, 16:30, 18:55, 20:00, 20:20, 20:40, 22:25, 22:45, 23:05
Những Cô Gái và Gangster   08:00, 12:20
Đêm Chơi Nhớ Đời   08:05, 11:30
Tháng Năm Rực Rỡ   08:05, 10:20, 12:45, 14:10, 15:10, 15:45, 18:20, 19:30, 21:20, 22:30
10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   08:15, 19:00
Nếp Gấp Thời Gian   08:35, 10:10, 14:35, 17:10
Luật Quỷ   09:45, 12:35
Dinh Thự Winchester   10:10, 13:40, 18:10
Chiến Binh Báo Đen   10:30, 16:10, 19:40
Điệp Vụ Biển Đỏ   13:20, 20:55
17/03/2018 Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   08:00, 08:30, 10:10, 11:05, 11:45, 13:30, 14:20, 15:10, 15:40, 16:30, 17:35, 18:10, 18:50, 20:00, 20:35, 20:40
Những Cô Gái và Gangster   08:00, 12:20
Tháng Năm Rực Rỡ   08:05, 10:20, 10:55, 12:45, 14:10, 18:20, 19:35, 21:15
Đêm Chơi Nhớ Đời   08:05
10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   08:15, 19:00
Điệp Vụ Biển Đỏ   08:20, 13:20, 16:45, 20:55
Luật Quỷ   09:45, 12:35
Dinh Thự Winchester   10:10, 13:25
Chiến Binh Báo Đen   10:30, 16:10, 19:40
Nếp Gấp Thời Gian   14:35, 17:10
16/03/2018 Những Cô Gái và Gangster   08:00, 12:20
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   08:00, 09:00, 10:10, 11:05, 11:45, 13:30, 14:20, 15:10, 15:55, 16:30, 18:55, 20:00, 20:20, 20:40, 22:25, 22:45, 23:05
Tháng Năm Rực Rỡ   08:05, 10:20, 12:45, 14:10, 15:45, 18:20, 19:30, 21:20, 22:30
Đêm Chơi Nhớ Đời   08:05, 11:30
10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   08:15, 19:00
Điệp Vụ Biển Đỏ   08:20, 13:20, 16:45, 20:55
Luật Quỷ   09:45, 12:35
Dinh Thự Winchester   10:10, 13:40, 18:10
Chiến Binh Báo Đen   10:30, 16:10, 19:40
Nếp Gấp Thời Gian   14:35