Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
22/05/2019 Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   09:40, 12:15, 14:50, 16:15, 20:00, 21:00, 22:35
Quý Cô Lừa Đảo   09:50, 11:55, 18:30, 21:15, 23:35
Avengers: Hồi Kết   10:10, 19:00
Pokemon: Thám Tử Pikachu   10:10, 12:25, 20:30, 22:45, 23:20
Ước Hẹn Mùa Thu   14:40
Những Chú Chó Hoàng Gia   14:45
Kẻ Xâm Nhập Bí Ẩn   16:20, 18:50
Chú Rồng Dũng Cảm   16:50
Cà Chớn, Anh Đừng Đi   17:00
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   22:30
21/05/2019 Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   09:40, 10:05, 12:15, 13:40, 14:50, 17:25, 20:00, 21:00, 22:35
Quý Cô Lừa Đảo   10:00, 12:10, 16:45, 18:30, 21:15, 23:35
Avengers: Hồi Kết   10:10, 19:00
Pokemon: Thám Tử Pikachu   10:15, 12:30, 14:45, 20:30, 22:45, 23:20
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   12:40, 22:30
Cà Chớn, Anh Đừng Đi   14:20, 17:00
Những Chú Chó Hoàng Gia   14:45
Kẻ Xâm Nhập Bí Ẩn   16:20, 18:50
Chú Rồng Dũng Cảm   16:50
Ước Hẹn Mùa Thu   18:55
20/05/2019 Quý Cô Lừa Đảo   10:00, 12:10, 21:15, 23:35
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   10:05, 12:00, 13:40, 14:45, 16:15, 17:25, 20:00, 21:00, 22:35
Avengers: Hồi Kết   10:10, 19:00
Pokemon: Thám Tử Pikachu   12:10, 14:40, 20:30, 22:45, 23:20
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   12:40, 22:30
Cà Chớn, Anh Đừng Đi   14:20, 17:00
Những Chú Chó Hoàng Gia   14:45
Kẻ Xâm Nhập Bí Ẩn   16:20, 18:50
Chú Rồng Dũng Cảm   16:45
Vợ Ba   18:30
Ước Hẹn Mùa Thu   18:55
19/05/2019 Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   09:40, 10:05, 12:15, 13:40, 14:50, 16:15, 17:25, 20:00, 21:00, 22:35
Avengers: Hồi Kết   10:10, 19:00
Pokemon: Thám Tử Pikachu   10:15, 12:30, 14:45, 20:30, 22:45
UGLY DOLLS: Hội Thú Bông Ngộ Nghĩnh   10:25
Những Chú Chó Hoàng Gia   12:25, 14:45
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   12:40, 22:30
Cà Chớn, Anh Đừng Đi   14:20, 18:30
Kẻ Xâm Nhập Bí Ẩn   16:20, 18:50
Chú Rồng Dũng Cảm   16:50
Vợ Ba   17:00, 23:20
Ước Hẹn Mùa Thu   18:55
Quý Cô Lừa Đảo   21:15, 23:35
18/05/2019 Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   09:40, 10:05, 12:15, 14:50, 16:15, 17:25, 20:00, 21:00, 22:35
UGLY DOLLS: Hội Thú Bông Ngộ Nghĩnh   09:50
Avengers: Hồi Kết   10:10, 19:00
Pokemon: Thám Tử Pikachu   10:15, 13:45, 14:45, 20:30, 22:50
Những Chú Chó Hoàng Gia   11:50, 14:45
Quý Cô Lừa Đảo   12:35, 20:45, 23:35
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   12:40, 22:30
Kẻ Xâm Nhập Bí Ẩn   16:20, 18:50
Chú Rồng Dũng Cảm   16:45
Cà Chớn, Anh Đừng Đi   17:00, 18:45
Vợ Ba   18:30, 22:45
17/05/2019 Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   09:40, 10:05, 12:15, 13:40, 14:50, 16:15, 17:25, 20:00, 21:00, 22:35
Quý Cô Lừa Đảo   10:00, 12:10, 21:15, 23:35
Avengers: Hồi Kết   10:10, 19:00
Pokemon: Thám Tử Pikachu   10:15, 12:30, 14:45, 20:30, 22:45
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   12:40, 22:30
Cà Chớn, Anh Đừng Đi   14:20, 18:30
Những Chú Chó Hoàng Gia   14:45
Kẻ Xâm Nhập Bí Ẩn   16:20, 18:50
Chú Rồng Dũng Cảm   16:50
Vợ Ba   17:00, 23:20
Ước Hẹn Mùa Thu   18:55
16/05/2019 Avengers: Hồi Kết   09:30, 12:00, 15:30, 17:00, 19:00
Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   09:35
Pokemon: Thám Tử Pikachu   09:45, 12:20, 15:10, 17:30, 20:30, 21:50
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   09:55, 12:30, 15:05, 15:50, 17:40, 18:25, 21:00, 22:45
Thằng Em Lý Tưởng   10:00, 20:15
Quý Cô Lừa Đảo   11:45, 12:55, 13:45, 19:45, 22:30
Ước Hẹn Mùa Thu   14:35
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   22:35
Chuyến Viếng Thăm Tử Thần   23:35
15/05/2019 Avengers: Hồi Kết   09:30, 12:00, 15:30, 17:00, 19:00
Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   09:30
Ước Hẹn Mùa Thu   09:40
Thằng Em Lý Tưởng   10:00, 14:40, 20:30
Pokemon: Thám Tử Pikachu   10:15, 12:20, 15:05, 17:30, 20:15, 21:50
Quý Cô Lừa Đảo   11:40, 13:45, 19:45, 22:30
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   12:30, 15:05, 15:50, 17:40, 18:25, 21:00, 22:45
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   13:00, 22:35
Chuyến Viếng Thăm Tử Thần   23:35