Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
23/03/2018 Những Cô Gái và Gangster   10:05
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   10:40, 11:10, 13:10, 15:35, 18:00, 20:50, 22:05, 22:25
Điệp Vụ Biển Đỏ   12:00
Tháng Năm Rực Rỡ   12:00, 16:55, 17:30, 23:15
22/03/2018 Tháng Năm Rực Rỡ   10:00, 12:15, 14:35, 16:55, 18:30, 21:20, 23:40
10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   10:05, 19:20
Thỏ Peter   10:05, 19:15
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   10:30, 12:05, 12:55, 14:25, 15:20, 16:50, 17:45, 19:15, 20:15, 20:55, 21:35, 22:40, 23:15, 23:55
Nếp Gấp Thời Gian   10:40, 13:10
Điệp Vụ Biển Đỏ   11:55, 16:35
Những Cô Gái và Gangster   14:40, 23:50
Chiến Binh Báo Đen   15:40, 21:10
19/03/2018 Tháng Năm Rực Rỡ   10:00, 12:15, 14:35, 16:55, 18:30, 21:20
10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   10:05, 19:20
Thỏ Peter   10:05, 19:15
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   10:30, 12:05, 12:55, 14:25, 15:20, 16:50, 17:45, 19:15, 20:15, 20:55, 21:35, 22:40, 23:15, 23:55
Nếp Gấp Thời Gian   10:40, 13:10
Điệp Vụ Biển Đỏ   11:55, 16:35
Những Cô Gái và Gangster   14:40, 23:50
Chiến Binh Báo Đen   15:40, 21:10
18/03/2018 Tháng Năm Rực Rỡ   10:00, 12:15, 14:35, 16:55, 18:30, 21:20, 23:40
10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   10:05, 19:20
Thỏ Peter   10:05, 19:15
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   10:30, 12:05, 12:55, 14:25, 15:20, 16:50, 17:45, 19:15, 20:15, 20:55, 21:35, 22:40, 23:15, 23:55
Nếp Gấp Thời Gian   10:40, 13:10
Điệp Vụ Biển Đỏ   11:55, 16:35
Những Cô Gái và Gangster   14:40, 23:50
Chiến Binh Báo Đen   15:40, 21:10
17/03/2018 Tháng Năm Rực Rỡ   10:00, 12:15, 14:35, 16:55, 18:30, 21:20, 23:40
Thỏ Peter   10:05, 19:15
10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   10:05, 19:20
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   10:30, 12:05, 12:55, 14:25, 15:20, 16:50, 17:45, 19:15, 20:15, 20:55, 21:35, 22:40, 23:15, 23:55
Nếp Gấp Thời Gian   10:40, 13:10
Điệp Vụ Biển Đỏ   11:55, 16:35
Những Cô Gái và Gangster   14:40, 23:50
Chiến Binh Báo Đen   15:40, 21:10
16/03/2018 10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   10:00, 19:35
Thỏ Peter   10:05
Dinh Thự Winchester   10:20, 18:45, 23:50
Tháng Năm Rực Rỡ   10:30, 12:50, 15:10, 16:50, 17:35, 19:55, 20:45, 21:30, 22:20, 23:45
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   10:45, 13:05, 14:30, 15:25, 17:45, 19:10, 20:05, 21:25, 22:30, 23:05
Điệp Vụ Biển Đỏ   11:50, 14:30
Nếp Gấp Thời Gian   12:05, 17:10
Những Cô Gái và Gangster   12:20, 16:55
Chiến Binh Báo Đen   14:10