Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
25/06/2017 Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   08:00, 08:20, 10:55, 11:25, 12:10, 13:50, 14:20, 15:30, 16:45, 17:20, 18:15, 19:40, 20:15, 20:40, 21:05, 22:00, 22:35, 23:05
[S.O.S] Sói Trắng   08:00
Xác Ướp   08:10, 14:15, 15:05, 18:25, 23:55
Hung Thần Đại Dương   08:15, 10:10, 12:20, 16:25, 20:10, 23:30
Giải Mã Giấc Mơ   10:05, 13:15
Nữ Thần Chiến Binh   10:30, 17:20
24/06/2017 [S.O.S] Sói Trắng   08:00
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   08:00, 08:20, 10:55, 11:25, 12:10, 13:50, 14:20, 15:30, 16:45, 17:20, 18:15, 19:40, 20:15, 20:40, 21:05, 22:00, 22:35, 23:05
Xác Ướp   08:10, 14:15, 15:05, 18:25, 23:55
Hung Thần Đại Dương   08:15, 10:10, 12:20, 16:25, 20:10, 23:30
Giải Mã Giấc Mơ   10:05, 13:15
Nữ Thần Chiến Binh   10:30, 17:20
23/06/2017 Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   08:00, 08:20, 10:55, 11:25, 12:10, 13:50, 14:20, 15:30, 16:45, 17:20, 18:15, 19:40, 20:15, 20:40, 21:05, 22:00, 22:35, 23:05
[S.O.S] Sói Trắng   08:00
Xác Ướp   08:10, 14:15, 15:05, 18:25, 23:55
Hung Thần Đại Dương   08:15, 10:10, 12:20, 16:25, 20:10, 23:30
Giải Mã Giấc Mơ   10:05, 13:15
Nữ Thần Chiến Binh   10:30, 17:20
22/06/2017 Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   08:00, 08:20, 10:55, 11:25, 13:50, 14:20, 15:30, 16:45, 17:20, 19:40, 20:15, 20:40, 21:05, 22:00, 22:35, 23:05
[S.O.S] Sói Trắng   08:00
Xác Ướp   08:10, 10:15, 13:20, 14:15, 15:15, 18:25, 23:55
Đảo Của Dân Ngụ Cư   08:15
Giải Mã Giấc Mơ   10:05
Nữ Thần Chiến Binh   10:30, 12:30, 17:25, 18:15
Hung Thần Đại Dương   12:20, 16:25, 20:10, 23:30
21/06/2017 Đảo Của Dân Ngụ Cư   08:00, 15:30
[S.O.S] Sói Trắng   08:00
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   08:00, 08:20, 10:55, 11:25, 12:40, 13:50, 14:20, 15:30, 16:45, 17:20, 19:40, 20:15, 20:40, 21:05, 22:00, 22:35, 23:05
Xác Ướp   08:10, 13:20, 18:25, 23:55
Nữ Thần Chiến Binh   09:55, 10:30, 17:25, 18:15
Hung Thần Đại Dương   12:20, 16:25, 20:10, 23:30
Giải Mã Giấc Mơ   14:15
20/06/2017 [S.O.S] Sói Trắng   08:00, 12:00, 18:30
Xác Ướp   08:00, 09:00, 10:15, 12:30, 13:30, 14:45, 15:45, 17:00, 18:00, 20:15, 23:55
Đảo Của Dân Ngụ Cư   08:00, 14:10
Nữ Thần Chiến Binh   08:30, 11:25, 14:20, 17:15, 20:10, 20:35, 21:05, 23:05
Hung Thần Đại Dương   10:00, 12:20, 16:05, 16:35, 19:10, 20:30, 22:25, 23:30
Giải Mã Giấc Mơ   10:05, 14:15, 18:15, 22:25
19/06/2017 Xác Ướp   08:00, 09:00, 10:15, 11:15, 12:30, 13:30, 14:45, 15:45, 17:00, 18:00, 20:15, 23:55
Đảo Của Dân Ngụ Cư   08:00, 14:10
[S.O.S] Sói Trắng   08:00, 12:00, 18:30
Nữ Thần Chiến Binh   08:30, 11:25, 14:20, 17:15, 20:10, 20:35, 21:05, 23:05
Hung Thần Đại Dương   10:00, 12:20, 16:05, 16:35, 19:10, 20:30, 22:25, 23:30
Giải Mã Giấc Mơ   10:05, 14:15, 18:15, 22:25
18/06/2017 Xác Ướp   08:00, 09:00, 10:15, 11:15, 12:30, 13:30, 14:45, 15:45, 17:00, 18:00, 20:15, 23:55
[S.O.S] Sói Trắng   08:00, 12:00, 18:30
Đảo Của Dân Ngụ Cư   08:00, 14:10
Nữ Thần Chiến Binh   08:30, 11:25, 14:20, 17:15, 20:10, 20:35, 21:05, 23:05
Hung Thần Đại Dương   10:00, 12:20, 16:05, 16:35, 19:10, 20:30, 22:25, 23:30
Giải Mã Giấc Mơ   10:05, 14:15, 18:15, 22:25