Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
19/06/2018 Gia Đình SIêu Nhân 2   09:55, 10:05, 10:25, 12:00, 12:35, 13:00, 14:35, 15:15, 15:35, 17:10, 17:50, 18:10, 18:40, 19:45, 20:25, 20:30
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   10:00, 12:40, 15:10, 17:50, 20:45, 22:20, 23:00
Đứa Trẻ Bị Nguyền   10:10, 23:10
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   12:30
Đẳng Cấp Thú Cưng   14:55
Biệt Đội Cún Cưng   16:45
Khách Sạn Tội Phạm   21:15
Giành Anh Từ Biển   23:15
Em Gái Mưa   23:20
18/06/2018 Gia Đình SIêu Nhân 2   09:55, 10:05, 10:25, 12:00, 12:35, 13:00, 14:35, 15:15, 15:35, 17:10, 17:50, 18:10, 18:40, 19:45, 20:25, 20:30
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   10:00, 12:40, 15:10, 17:50, 22:20, 23:00
Đứa Trẻ Bị Nguyền   10:10, 23:10
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   12:30
Đẳng Cấp Thú Cưng   14:55
Biệt Đội Cún Cưng   16:45
Khách Sạn Tội Phạm   21:15
Giành Anh Từ Biển   23:15
17/06/2018 Gia Đình SIêu Nhân 2   09:40, 10:05, 11:35, 12:20, 13:00, 14:05, 15:15, 15:40, 16:50, 17:50, 18:15, 19:25, 20:15, 20:25, 20:50
Đứa Trẻ Bị Nguyền   09:45, 22:50
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   10:25, 12:40, 14:55, 17:35, 18:35, 22:05, 23:00
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   10:30
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   12:15
Đẳng Cấp Thú Cưng   14:45
Biệt Đội Cún Cưng   16:40
Khách Sạn Tội Phạm   21:15, 23:30
Giành Anh Từ Biển   23:15
16/06/2018 Gia Đình SIêu Nhân 2   09:40, 10:05, 11:35, 12:20, 13:00, 14:10, 15:15, 15:40, 16:50, 17:50, 18:15, 19:25, 20:15, 20:50
Đứa Trẻ Bị Nguyền   09:45, 22:50
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   10:25, 12:40, 14:55, 17:35, 18:35, 20:25, 22:05, 23:05
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   10:30
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   12:15
Đẳng Cấp Thú Cưng   14:45
Biệt Đội Cún Cưng   16:40
Khách Sạn Tội Phạm   21:15, 23:30
Giành Anh Từ Biển   23:15
15/06/2018 Gia Đình SIêu Nhân 2   10:05, 13:00, 14:05, 15:15, 15:40, 18:15, 19:25, 20:15
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   10:20
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   10:25, 11:30, 12:20, 12:40, 14:55, 16:45, 17:35, 17:50, 18:30, 20:25, 20:50, 22:05
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   10:30
Giành Anh Từ Biển   12:40
Đẳng Cấp Thú Cưng   14:40
Biệt Đội Cún Cưng   16:30
Khách Sạn Tội Phạm   21:05, 23:30
Đứa Trẻ Bị Nguyền   22:50
Em Gái Mưa   23:10
14/06/2018 Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   10:00, 10:35, 12:00, 12:40, 13:15, 13:50, 15:20, 15:55, 16:30, 17:15, 18:00, 18:35, 19:05, 20:05, 20:40, 21:15, 21:45, 22:15, 22:45, 23:15
Em Gái Mưa   10:00
Biệt Đội Cún Cưng   10:00, 23:50
Đấu Trường Âm Nhạc   10:45
Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   11:50
Đẳng Cấp Thú Cưng   13:00
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   14:35
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   14:55, 19:55
Giành Anh Từ Biển   16:25
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   18:20
13/06/2018 Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   10:00, 10:35, 12:00, 12:40, 13:15, 13:50, 15:20, 15:55, 16:30, 17:15, 18:00, 18:35, 19:05, 20:05, 20:40, 21:15, 21:45, 22:15, 22:45, 23:15
Biệt Đội Cún Cưng   10:00
Em Gái Mưa   10:00
Đấu Trường Âm Nhạc   10:45
Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   11:50
Đẳng Cấp Thú Cưng   13:00
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   14:35
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   14:55, 19:55
Giành Anh Từ Biển   16:25
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   18:20
12/06/2018 Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   10:00, 10:35, 12:00, 12:40, 13:15, 13:50, 15:20, 15:55, 16:30, 17:15, 18:00, 18:35, 19:05, 20:05, 20:40, 21:15, 21:45, 22:15, 22:45, 23:15
Em Gái Mưa   10:00
Biệt Đội Cún Cưng   10:00
Đấu Trường Âm Nhạc   10:45
Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   11:50
Đẳng Cấp Thú Cưng   13:00
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   14:35
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   14:55, 19:55
Giành Anh Từ Biển   16:25
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   18:20