Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
22/10/2017 Tội Phạm Nhân Bản 2049   08:00, 11:10, 13:05, 14:15, 16:15, 17:25, 20:35, 23:05
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   08:00, 12:10
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   08:05, 08:55, 10:10, 14:30, 19:20
Siêu Bão Địa Cầu   08:30, 10:20, 11:00, 13:15, 15:35, 17:10, 17:55, 19:20, 20:15, 21:30, 22:25
Trong Từng Nhịp Thở   10:40, 12:35, 18:30, 21:20, 23:40
Oan Gia Đổi Mệnh   15:00, 23:35
Bán Kính Tử Thần   16:30, 23:40
21/10/2017 Tiếng Anh là chuyện nhỏ   08:00, 12:10
Tội Phạm Nhân Bản 2049   08:05, 11:15, 13:05, 14:20, 16:15, 17:25, 20:35, 23:05
Oan Gia Đổi Mệnh   08:05, 15:00, 23:35
Siêu Bão Địa Cầu   08:30, 10:20, 11:00, 13:15, 15:35, 17:10, 17:55, 19:20, 20:15, 21:30, 22:25
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   08:55, 10:10, 14:30, 19:20
Trong Từng Nhịp Thở   10:45, 12:35, 18:30, 21:20, 23:40
Bán Kính Tử Thần   16:30, 23:40
20/10/2017 Tiếng Anh là chuyện nhỏ   08:00, 12:10
Oan Gia Đổi Mệnh   08:05, 15:00, 23:35
Tội Phạm Nhân Bản 2049   08:10, 11:15, 13:10, 14:20, 16:15, 17:25, 20:30, 23:05
Siêu Bão Địa Cầu   08:30, 10:20, 11:00, 15:35, 17:10, 17:55, 19:20, 20:15, 21:30, 22:25
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   08:55, 10:10, 14:30, 19:20
Trong Từng Nhịp Thở   10:45, 12:35, 13:15, 18:30, 21:20, 23:40
Bán Kính Tử Thần   16:30, 23:40
19/10/2017 Sát Thủ Vô Hình   08:00, 12:45, 18:20
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   08:05, 11:35, 16:50
Siêu Bão Địa Cầu   08:15, 09:20, 11:00, 12:30, 13:15, 14:40, 15:30, 16:15, 16:55, 19:15, 20:45, 23:05, 23:40
The LEGO Ninjago Movie   08:55, 10:25, 14:05, 19:15
Kẻ Ngoại Tộc   10:05, 16:10, 17:45
Trong Từng Nhịp Thở   10:25, 13:55, 18:25, 21:20, 22:55
Xác Chết Đêm Trăng   12:15, 15:00
Tội Phạm Nhân Bản 2049   20:00, 21:25, 23:10
18/10/2017 Sát Thủ Vô Hình   08:00, 12:40, 18:20
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   08:10, 16:40, 23:10
Siêu Bão Địa Cầu   08:15, 09:30, 10:30, 11:15, 11:45, 12:30, 13:30, 14:00, 14:40, 15:45, 16:15, 16:55, 18:00, 18:30, 19:00, 20:15, 20:45, 21:20, 22:25, 23:00, 23:30
The LEGO Ninjago Movie   09:10, 10:25, 14:05, 19:15
Kẻ Ngoại Tộc   10:05, 16:10, 21:15, 23:30
Xác Chết Đêm Trăng   12:15, 14:50
17/10/2017 Sát Thủ Vô Hình   08:00, 12:40, 18:20
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   08:10, 16:40, 23:10
Siêu Bão Địa Cầu   08:15, 09:30, 10:30, 11:15, 11:45, 12:30, 13:30, 14:00, 14:40, 15:45, 16:15, 16:55, 18:00, 18:30, 19:00, 20:15, 20:45, 21:20, 22:25, 23:00, 23:30
The LEGO Ninjago Movie   09:10, 10:25, 14:05, 19:15
Kẻ Ngoại Tộc   10:05, 16:10, 21:15, 23:30
Xác Chết Đêm Trăng   12:15, 14:50
16/10/2017 Sát Thủ Vô Hình   08:00, 12:40, 18:20
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   08:10, 16:40, 23:10
Siêu Bão Địa Cầu   08:15, 09:30, 10:30, 11:15, 11:45, 12:30, 13:30, 14:00, 14:40, 15:45, 16:15, 16:55, 18:00, 18:30, 19:00, 20:15, 20:45, 21:20, 22:25, 23:00, 23:30
The LEGO Ninjago Movie   09:10, 10:25, 14:05, 19:15
Kẻ Ngoại Tộc   10:05, 16:10, 21:15, 23:30
Xác Chết Đêm Trăng   12:15, 14:50