Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
17/12/2017 Phiêu Lưu Ký   10:00, 12:15, 16:45, 19:40, 21:20, 23:35
Mẹ Chồng   10:20, 17:35
Ngày Không Còn Mẹ   10:40, 15:10
Coco   10:45, 14:25, 17:45, 19:00
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   11:05, 12:30, 14:10, 15:30, 17:15, 18:30, 20:15, 21:30, 22:30, 23:15
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   13:00, 21:50
Vòng Xoáy Lừa Đảo   13:20
Hàng Ma Truyện   15:45
Bố ngoan, Bố hư 2   20:25, 23:55
16/12/2017 Phiêu Lưu Ký   10:00, 12:15, 14:30, 16:45, 19:05, 19:40, 21:20, 23:35
Mẹ Chồng   10:20, 17:35
Ngày Không Còn Mẹ   10:35, 15:10
Coco   10:45, 17:45
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   11:05, 12:30, 14:10, 15:30, 17:15, 18:30, 20:15, 21:30, 22:30, 23:15
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   13:00, 21:50
Vòng Xoáy Lừa Đảo   13:20
Hàng Ma Truyện   15:45
Bố ngoan, Bố hư 2   20:25, 23:55
15/12/2017 Phiêu Lưu Ký   10:00, 12:15, 14:30, 16:45, 19:05, 19:40, 21:20, 23:35
Mẹ Chồng   10:20, 17:35
Ngày Không Còn Mẹ   10:40, 15:10
Coco   10:45, 17:45
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   11:05, 12:30, 14:10, 15:30, 17:15, 18:30, 20:15, 21:30, 22:30, 23:15
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   13:00, 21:50
Vòng Xoáy Lừa Đảo   13:20
Hàng Ma Truyện   15:45
Bố ngoan, Bố hư 2   20:25, 23:55
14/12/2017 Hàng Ma Truyện   08:00, 19:50, 23:55
Bố ngoan, Bố hư 2   08:20, 14:15, 17:40, 20:50, 23:00
Mẹ Chồng   08:30, 10:25, 13:10, 14:40, 16:45, 17:35, 18:55, 19:50, 21:50, 22:20
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   08:35, 12:55, 18:30, 23:45
Coco   09:10, 12:00, 14:45, 17:25, 21:05
Vùng Trời Diệt Vong   09:55
Phiêu Lưu Ký   10:40, 12:30, 15:20, 20:05, 22:05
Vòng Xoay Cám Dỗ   10:55, 16:20
Vòng Xoáy Lừa Đảo   12:05, 15:20
13/12/2017 Hàng Ma Truyện   08:00, 19:50
Bố ngoan, Bố hư 2   08:10, 14:15, 17:40, 20:50, 23:00
Mẹ Chồng   08:25, 10:20, 13:10, 14:35, 16:40, 17:35, 19:55, 22:25
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   08:35, 12:50, 18:30, 23:55
Coco   09:10, 12:00, 14:45, 17:25, 18:45, 21:20, 21:55
Vùng Trời Diệt Vong   09:55
Phiêu Lưu Ký   10:30, 12:25, 15:15, 20:10, 22:05
Vòng Xoay Cám Dỗ   10:55, 16:20
Vòng Xoáy Lừa Đảo   12:05, 15:20
12/12/2017 Hàng Ma Truyện   08:00, 19:50, 23:55
Mẹ Chồng   08:10, 10:25, 12:30, 13:10, 14:40, 16:45, 18:15, 18:55, 20:30, 21:50, 22:45
Bố ngoan, Bố hư 2   08:20, 14:15, 17:40, 20:50, 23:00
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   08:35, 13:05, 18:30, 23:35
Coco   09:10, 10:20, 12:00, 14:45, 15:30, 17:25, 20:05, 21:00, 22:35
Vùng Trời Diệt Vong   09:55
Vòng Xoay Cám Dỗ   10:55, 16:20
Vòng Xoáy Lừa Đảo   12:05, 15:20
11/12/2017 Hàng Ma Truyện   08:00, 19:50, 23:55
Mẹ Chồng   08:10, 10:25, 12:30, 13:10, 14:40, 16:45, 18:15, 18:55, 20:30, 21:50, 22:45
Bố ngoan, Bố hư 2   08:20, 14:15, 17:40, 20:50, 23:00
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   08:35, 13:05, 18:30, 23:45
Coco   09:10, 10:20, 12:00, 14:45, 15:30, 17:25, 20:05, 21:05, 22:35
Vùng Trời Diệt Vong   09:55
Vòng Xoay Cám Dỗ   10:55, 16:20
Vòng Xoáy Lừa Đảo   12:05, 15:20