Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
20/08/2017 Đảo Địa Ngục   08:00, 18:10
Vương Quốc Xe Hơi 3   08:10, 10:25, 19:15
Góc Khuất Của Thế Giới   08:25, 15:40
Vệ Sĩ Sát Thủ   08:45, 12:50, 15:15, 17:45, 20:15
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   09:00, 13:10
Sắc Đẹp Ngàn Cân   10:30
Bố Tớ Là Chân To   11:10, 15:30, 19:45
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   11:15, 13:25, 14:45, 17:30, 20:45
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   12:25, 16:55
19/08/2017 Đảo Địa Ngục   08:00, 11:05, 15:10, 18:15, 20:55, 22:40
Vương Quốc Xe Hơi 3   08:10, 10:55, 19:15
Góc Khuất Của Thế Giới   08:20, 15:40
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   09:00, 13:15
Vệ Sĩ Sát Thủ   10:25, 12:50, 13:35, 16:00, 17:45, 18:25, 20:15, 22:55, 23:30
Sắc Đẹp Ngàn Cân   10:30, 23:40
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   11:15, 13:25, 14:45, 17:30, 20:45, 21:30, 21:40
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   12:25, 16:55
Bố Tớ Là Chân To   15:30, 19:45
Phi Vụ Cuối Cùng   23:50
18/08/2017 Đảo Địa Ngục   08:00, 18:10, 22:55
Góc Khuất Của Thế Giới   08:20, 15:40
Vệ Sĩ Sát Thủ   08:45, 10:25, 11:10, 12:50, 13:35, 15:15, 16:00, 17:45, 18:25, 20:15, 20:50, 22:35, 23:15
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   09:00, 13:15, 21:40
Sắc Đẹp Ngàn Cân   10:30, 23:40
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   11:15, 13:25, 14:45, 17:30, 20:45, 21:30
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   12:25, 16:55
Bố Tớ Là Chân To   15:30, 19:45
Phi Vụ Cuối Cùng   23:50
17/08/2017 Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   08:00, 10:10, 12:10, 12:20, 14:25, 14:30, 16:15, 16:40, 18:50, 20:20, 21:00, 21:45, 23:10, 23:55
Sắc Đẹp Ngàn Cân   08:00, 14:20, 17:20, 18:25
Tòa Tháp Bóng Đêm   08:00, 13:00
Vương Quốc Xe Hơi 3   08:20, 10:35, 15:00, 16:35, 17:15, 19:30
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   08:30, 10:45, 12:50, 15:05, 18:55, 21:45
Phi Vụ Cuối Cùng   09:55, 23:40
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   10:00, 23:55
Người Gác Đêm   12:25
16/08/2017 Sắc Đẹp Ngàn Cân   08:00, 14:15, 16:50, 18:20
Tòa Tháp Bóng Đêm   08:00, 12:40
Vương Quốc Xe Hơi 3   08:00, 10:10, 14:30, 16:30, 16:40, 18:50, 20:15
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   08:10, 10:20, 12:05, 12:30, 14:20, 14:40, 16:10, 16:50, 18:45, 19:00, 21:00, 21:10, 22:30, 23:10, 23:20
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   08:20, 10:30, 12:20, 14:40, 18:55, 20:55, 23:15
Phi Vụ Cuối Cùng   09:55, 21:05
Người Gác Đêm   10:00
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   11:55, 23:05
15/08/2017 Tòa Tháp Bóng Đêm   08:00, 12:25
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   08:00, 10:10, 12:20, 14:30, 18:55, 20:55, 23:15
Vương Quốc Xe Hơi 3   08:00, 10:10, 14:30, 16:40, 18:50, 20:30
Sắc Đẹp Ngàn Cân   08:00, 14:25, 16:45, 18:35
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   08:10, 10:20, 12:10, 12:30, 14:20, 14:40, 16:20, 16:50, 18:45, 19:00, 21:00, 21:10, 22:45, 23:10, 23:20
Phi Vụ Cuối Cùng   09:55, 21:05
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   10:00, 23:05
Người Gác Đêm   12:25
14/08/2017 Vương Quốc Xe Hơi 3   08:00, 10:10, 14:30, 16:40, 18:50, 20:30
Tòa Tháp Bóng Đêm   08:00, 12:25
Sắc Đẹp Ngàn Cân   08:00, 14:25, 16:45, 18:35
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   08:00, 10:10, 12:20, 14:30, 18:55, 20:55, 23:15
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   08:10, 10:20, 12:10, 12:30, 14:20, 14:40, 16:20, 16:50, 18:45, 19:00, 21:00, 21:10, 22:45, 23:10, 23:20
Phi Vụ Cuối Cùng   09:55, 21:05
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   10:00, 23:05
Người Gác Đêm   12:25