Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
21/08/2017 Bố Tớ Là Chân To   08:00, 14:55
Phi Vụ Cuối Cùng   08:05
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   08:10, 18:00
Vệ Sĩ Sát Thủ   08:15, 10:45, 13:25, 16:00, 18:30, 20:05, 20:45, 22:35
Vương Quốc Xe Hơi 3   08:30, 10:00, 12:40, 13:35
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   09:05, 10:25, 11:20, 15:55, 17:00, 18:15, 20:35, 22:50
Đảo Địa Ngục   10:20, 13:10, 15:00, 20:20, 20:55, 22:00, 23:00
Lời Nguyền Gia Tộc   10:55, 13:00, 18:20
Góc Khuất Của Thế Giới   12:20, 15:20, 19:25
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   15:50, 17:40
20/08/2017 Bố Tớ Là Chân To   08:00, 14:55
Phi Vụ Cuối Cùng   08:05
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   08:10, 18:00
Vệ Sĩ Sát Thủ   08:15, 10:45, 13:25, 16:00, 18:30, 20:05, 22:35, 23:35
Vương Quốc Xe Hơi 3   08:30, 10:00, 12:40, 13:35, 15:25
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   09:05, 10:25, 11:20, 15:55, 17:00, 18:15, 20:35, 22:50
Đảo Địa Ngục   10:20, 13:10, 15:00, 20:20, 20:55, 22:00, 23:00
Lời Nguyền Gia Tộc   10:55, 13:00, 18:20
Góc Khuất Của Thế Giới   12:20, 19:25
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   15:50, 17:40
19/08/2017 Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   08:00, 19:05
Góc Khuất Của Thế Giới   08:05, 15:00, 18:00
Lời Nguyền Gia Tộc   08:05, 10:15, 21:00
Vương Quốc Xe Hơi 3   08:20, 11:10, 12:35, 13:35, 17:00
Vệ Sĩ Sát Thủ   08:40, 10:50, 12:25, 13:20, 16:35, 18:25, 20:00, 20:50, 23:25
Đảo Địa Ngục   08:50, 11:30, 12:55, 15:45, 19:20, 20:40, 22:00, 23:20
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   09:00, 10:40, 11:20, 14:10, 15:55, 18:15, 20:30, 21:20, 22:45, 23:35
Bố Tớ Là Chân To   10:20, 14:55, 19:00
Phi Vụ Cuối Cùng   15:35
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   16:30, 17:35
18/08/2017 Sắc Đẹp Ngàn Cân   08:00
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   08:05, 12:35, 18:10
Vệ Sĩ Sát Thủ   08:15, 10:45, 13:25, 16:00, 17:30, 18:30, 20:00, 21:00
Đảo Địa Ngục   08:20, 11:30, 14:50, 19:00, 20:15, 22:25, 22:55
Vương Quốc Xe Hơi 3   08:30, 10:00, 13:35, 16:35, 17:55
Góc Khuất Của Thế Giới   08:50, 12:20, 21:15
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   09:00, 10:20, 11:20, 14:10, 15:55, 17:00, 18:20, 20:40, 23:00, 23:50
Lời Nguyền Gia Tộc   10:55, 13:20, 20:25
Bố Tớ Là Chân To   11:05, 15:00, 19:15
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   13:05, 15:45
Phi Vụ Cuối Cùng   15:35
17/08/2017 Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   08:00, 10:30, 15:20, 17:10, 18:15, 21:40, 22:40
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   08:05, 10:25, 12:45, 15:40, 23:15
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   08:10, 08:50, 09:20, 10:15, 11:00, 11:45, 12:30, 13:25, 14:10, 14:45, 15:50, 16:25, 17:00, 17:30, 19:15, 20:00, 20:45, 21:30, 22:15, 23:05, 23:45
Vương Quốc Xe Hơi 3   08:35, 11:10, 13:00, 15:10, 17:40, 20:15
Sắc Đẹp Ngàn Cân   08:40, 12:55, 18:40
Phi Vụ Cuối Cùng   10:40, 14:55, 19:25
Tòa Tháp Bóng Đêm   13:35, 18:05, 23:55
16/08/2017 Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   08:00, 08:45, 09:15, 10:15, 11:10, 11:40, 12:30, 12:55, 14:00, 14:45, 15:50, 16:20, 17:00, 17:40, 19:15, 20:10, 20:35, 20:50, 21:10, 21:30, 22:15, 22:50, 23:05, 23:45
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   08:00, 10:30, 14:40, 17:10, 18:20, 18:55, 21:40, 23:25
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   08:05, 10:15, 13:25, 15:40, 22:30
Vương Quốc Xe Hơi 3   08:20, 08:45, 11:05, 12:50, 15:15, 19:55
Phi Vụ Cuối Cùng   10:40, 19:25
Sắc Đẹp Ngàn Cân   12:40, 16:55, 18:40
Tòa Tháp Bóng Đêm   13:35, 18:05, 23:55
Người Gác Đêm   15:10
15/08/2017 Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   08:00, 10:35, 14:40, 17:10, 18:15, 18:55, 21:40
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   08:05, 09:00, 10:15, 11:20, 11:55, 12:30, 14:10, 14:45, 15:50, 16:25, 17:00, 17:40, 19:15, 20:10, 20:35, 20:50, 21:10, 21:30, 22:15, 22:50, 23:10, 23:45
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   08:10, 12:50, 15:40, 22:30, 23:25
Vương Quốc Xe Hơi 3   08:20, 08:45, 10:20, 11:05, 13:25, 15:15, 19:55
Linh Hồn Bạc   09:15
Phi Vụ Cuối Cùng   10:40, 14:55, 19:25
Sắc Đẹp Ngàn Cân   12:40, 18:45
Người Gác Đêm   12:55
Tòa Tháp Bóng Đêm   13:35, 18:05, 23:55
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   16:55
14/08/2017 Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   08:00, 09:00, 10:15, 10:35, 11:20, 12:30, 14:45, 15:50, 16:20, 17:00, 19:15, 20:10, 20:35, 21:10, 21:30, 22:15, 22:50, 23:00, 23:45
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   08:00, 11:55, 14:40, 17:10, 18:20, 18:55, 20:45, 21:40
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   08:05, 10:15, 15:40, 22:30, 23:25
Vương Quốc Xe Hơi 3   08:20, 08:45, 11:05, 12:50, 13:25, 15:15, 17:35, 19:55
Linh Hồn Bạc   09:15
Phi Vụ Cuối Cùng   10:40, 14:55, 19:25
Sắc Đẹp Ngàn Cân   12:40, 14:15, 18:40
Người Gác Đêm   12:55
Tòa Tháp Bóng Đêm   13:35, 18:05, 23:55
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   16:55