Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
19/06/2018 Biệt Đội Cún Cưng   09:20, 14:20, 18:00
Gia Đình SIêu Nhân 2   09:30, 10:15, 10:45, 11:35, 12:55, 13:20, 14:15, 15:00, 15:35, 16:00, 16:55, 17:50, 18:40, 19:00, 19:35, 20:05, 20:30, 21:00, 21:30, 22:45, 23:10
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   09:40
Em Gái Mưa   09:50
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   10:25, 12:20, 13:40, 15:20, 16:20, 18:20, 20:15, 22:55
Ngôi Nhà Quỷ Ám   11:25
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   11:55
Đẳng Cấp Thú Cưng   13:25
Đứa Trẻ Bị Nguyền   16:20, 21:40, 23:40
Khách Sạn Tội Phạm   18:10, 23:35
Giành Anh Từ Biển   22:20
18/06/2018 Biệt Đội Cún Cưng   09:15, 14:20, 18:00
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   09:30
Gia Đình SIêu Nhân 2   09:40, 10:20, 10:50, 11:35, 13:00, 13:15, 14:15, 15:00, 15:40, 16:05, 16:55, 17:50, 18:45, 19:00, 19:35, 20:05, 20:30, 21:00, 21:25, 22:45, 23:00
Em Gái Mưa   09:50
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   10:35, 12:20, 13:40, 15:20, 16:20, 18:20, 20:15, 23:10
Ngôi Nhà Quỷ Ám   11:15
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   12:00
Đẳng Cấp Thú Cưng   13:25
Đứa Trẻ Bị Nguyền   16:15, 21:40, 23:40
Khách Sạn Tội Phạm   18:10, 23:35
Giành Anh Từ Biển   22:20
17/06/2018 Gia Đình SIêu Nhân 2   09:10, 10:20, 10:40, 11:35, 13:00, 13:40, 14:15, 15:10, 15:40, 16:10, 16:55, 17:50, 18:20, 18:50, 19:35, 20:05, 20:30, 21:00, 21:30, 22:45, 23:10
Biệt Đội Cún Cưng   09:20, 14:10, 18:00
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   09:40
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   09:50, 11:00, 12:30, 13:25, 15:15, 16:20, 19:00, 20:15, 22:55
Đứa Trẻ Bị Nguyền   11:20, 16:15, 21:40, 23:40
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   11:45
Đẳng Cấp Thú Cưng   13:20
Khách Sạn Tội Phạm   18:10, 23:35
Giành Anh Từ Biển   22:20
16/06/2018 Biệt Đội Cún Cưng   09:20, 14:10, 18:00
Ngôi Nhà Quỷ Ám   09:30
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   09:40
Gia Đình SIêu Nhân 2   09:50, 10:20, 11:35, 13:00, 13:30, 14:15, 15:10, 15:40, 16:10, 16:55, 17:50, 18:20, 18:50, 19:35, 20:05, 20:30, 21:00, 21:30, 22:45, 23:00
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   10:50, 12:30, 13:40, 15:15, 16:20, 19:00, 20:15, 23:10
Đấu Trường Âm Nhạc   11:05
Em Gái Mưa   11:20
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   11:45
Đẳng Cấp Thú Cưng   13:20
Đứa Trẻ Bị Nguyền   16:15, 21:40
Khách Sạn Tội Phạm   18:10
Giành Anh Từ Biển   22:20
15/06/2018 Biệt Đội Cún Cưng   09:15, 14:10, 16:10
Ngôi Nhà Quỷ Ám   09:30
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   09:40
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   09:50, 11:00, 12:30, 13:00, 16:20, 18:20, 19:00, 20:15, 23:10
Gia Đình SIêu Nhân 2   10:35, 11:35, 13:20, 13:40, 14:15, 15:10, 15:40, 16:10, 16:55, 17:25, 17:50, 18:50, 19:35, 20:05, 20:30, 21:00, 21:30, 22:45, 23:05
Em Gái Mưa   10:50
Đấu Trường Âm Nhạc   11:10
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   11:45
Đứa Trẻ Bị Nguyền   15:25, 21:40, 23:45
Khách Sạn Tội Phạm   18:10, 23:35
Giành Anh Từ Biển   22:20
14/06/2018 Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   09:30, 10:00, 10:30, 11:30, 12:05, 12:45, 13:15, 14:15, 14:40, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:20, 18:10, 18:45, 19:40, 20:00, 20:30, 20:55, 21:30, 22:25, 23:10
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   09:40
Biệt Đội Cún Cưng   09:50, 14:25, 19:45, 21:15
Em Gái Mưa   10:05, 18:20
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   10:40, 13:55
Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   11:50
Đấu Trường Âm Nhạc   12:10
Giành Anh Từ Biển   13:00, 19:10, 21:45, 22:45
Đẳng Cấp Thú Cưng   16:20
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   17:40
Deadpool 2   23:15
Ngôi Nhà Quỷ Ám   23:40
13/06/2018 Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   09:20
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   09:30, 10:00, 10:30, 11:30, 12:05, 12:50, 13:15, 14:10, 14:40, 15:30, 16:00, 16:25, 17:00, 17:20, 18:10, 18:45, 19:40, 20:00, 20:30, 20:55, 21:30, 22:25, 23:10
Biệt Đội Cún Cưng   09:50, 14:25, 19:45, 21:10
Em Gái Mưa   09:55, 18:20
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   11:15, 13:50
Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   11:45
Đấu Trường Âm Nhạc   12:00
Giành Anh Từ Biển   12:15, 13:40, 15:45, 19:10, 21:45, 22:45
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   16:15
Đẳng Cấp Thú Cưng   17:45
Deadpool 2   23:10
Ngôi Nhà Quỷ Ám   23:40
12/06/2018 Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   09:30, 10:00, 10:30, 11:30, 12:05, 12:50, 13:15, 14:15, 14:40, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:20, 18:10, 18:45, 19:40, 20:00, 20:25, 20:55, 21:30, 22:25, 23:05
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   09:40
Em Gái Mưa   09:45, 18:20
Biệt Đội Cún Cưng   09:50, 16:20, 19:45, 21:15
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   10:40, 13:55
Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   11:50
Đấu Trường Âm Nhạc   12:00
Giành Anh Từ Biển   13:00, 15:45, 19:10, 21:45, 22:40
Đẳng Cấp Thú Cưng   14:25
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   17:45
Deadpool 2   23:15
Ngôi Nhà Quỷ Ám   23:40