Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
23/10/2017 Bán Kính Tử Thần   08:00, 23:40
Oan Gia Đổi Mệnh   08:10, 13:35, 18:15
Trong Từng Nhịp Thở   08:20, 11:55, 14:05, 16:55, 19:15, 20:55, 23:20
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   08:30, 10:35, 12:40, 14:50
Không Lối Thoát Hiểm   08:40, 14:25
Tội Phạm Nhân Bản 2049   08:45, 10:50, 12:55, 14:40, 16:35, 18:00, 19:45, 21:45, 22:25
Siêu Bão Địa Cầu   08:50, 10:05, 11:05, 12:20, 13:20, 15:35, 16:10, 17:50, 19:20, 20:10, 21:10, 23:25
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   10:25, 15:50, 18:30, 22:55
Chơi Thì Chịu   11:25, 17:10, 21:35
22/10/2017 Bán Kính Tử Thần   08:00, 23:40
Oan Gia Đổi Mệnh   08:10, 13:35, 18:15
Trong Từng Nhịp Thở   08:20, 11:55, 14:05, 16:55, 19:15, 20:55, 23:20
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   08:30, 10:35, 12:40, 14:50
Không Lối Thoát Hiểm   08:40, 14:25
Tội Phạm Nhân Bản 2049   08:45, 10:50, 12:55, 14:40, 16:35, 18:00, 19:45, 20:25, 21:45, 22:25
Siêu Bão Địa Cầu   08:50, 10:05, 11:05, 12:20, 13:20, 15:35, 16:10, 17:50, 19:20, 20:10, 21:10, 23:25
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   10:25, 15:50, 18:30, 22:55
Chơi Thì Chịu   11:25, 17:10, 21:35
Sát Thủ Vô Hình   23:35
21/10/2017 Bán Kính Tử Thần   08:00, 23:40
Oan Gia Đổi Mệnh   08:10, 13:35, 18:15
Trong Từng Nhịp Thở   08:20, 11:55, 14:05, 16:55, 19:15, 20:55, 23:20
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   08:30, 10:35, 12:40, 14:50
Không Lối Thoát Hiểm   08:40, 14:25
Tội Phạm Nhân Bản 2049   08:45, 10:50, 12:55, 14:40, 16:35, 18:00, 19:45, 20:25, 21:45, 22:25
Siêu Bão Địa Cầu   08:50, 10:05, 11:05, 12:20, 13:20, 15:35, 16:10, 17:50, 19:20, 20:10, 21:10, 23:25
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   10:25, 15:50, 18:30, 22:55
Chơi Thì Chịu   11:25, 17:10, 21:35
Sát Thủ Vô Hình   23:35
20/10/2017 Bán Kính Tử Thần   08:00, 23:40
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   08:05, 10:15, 14:50
Trong Từng Nhịp Thở   08:20, 12:25, 14:05, 16:05, 16:55, 19:15, 20:55, 23:00, 23:20
Không Lối Thoát Hiểm   08:40, 14:25
Siêu Bão Địa Cầu   08:50, 10:05, 11:05, 12:05, 12:20, 13:20, 15:35, 17:50, 19:20, 20:10, 21:10, 23:25
Tội Phạm Nhân Bản 2049   08:55, 10:50, 12:55, 14:40, 16:35, 18:00, 19:45, 21:40, 22:25
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   10:25, 15:50, 18:30, 22:55
Chơi Thì Chịu   11:25, 17:10, 21:35
Oan Gia Đổi Mệnh   13:35, 18:15
19/10/2017 Siêu Bão Địa Cầu   08:00, 08:45, 09:25, 10:15, 11:00, 11:45, 12:05, 12:30, 13:15, 14:05, 14:45, 15:30, 16:25, 17:00, 17:55, 19:15, 20:15, 20:55, 22:35, 23:10
Xác Chết Đêm Trăng   08:00
The LEGO Ninjago Movie   08:05, 10:15, 14:35
Biệt Đội Săn Cương Thi   08:10
Trong Từng Nhịp Thở   08:55, 12:30, 14:55, 17:20, 21:05, 22:55, 23:35
Sát Thủ Vô Hình   09:55, 12:25, 14:20, 16:35, 18:50
Kẻ Ngoại Tộc   10:10, 16:45, 18:40
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   11:20, 13:45, 16:10, 21:05, 23:30
Tội Phạm Nhân Bản 2049   19:05, 19:45, 21:30, 22:15
18/10/2017 Siêu Bão Địa Cầu   08:00, 08:50, 09:25, 10:15, 11:05, 11:40, 12:10, 12:30, 13:20, 14:00, 14:45, 15:35, 16:25, 17:00, 17:25, 17:55, 18:40, 19:15, 19:45, 20:15, 20:55, 21:30, 22:05, 22:35, 23:10, 23:45
Xác Chết Đêm Trăng   08:00, 14:25, 18:30
The LEGO Ninjago Movie   08:05, 10:10, 12:55, 16:20
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   08:15, 11:20, 13:45, 16:10, 21:20, 22:45
Kẻ Ngoại Tộc   09:00, 15:05, 18:45
Sát Thủ Vô Hình   09:55, 10:40, 12:20, 14:35, 16:50, 19:05, 20:30, 21:05, 23:20, 23:45
17/10/2017 Xác Chết Đêm Trăng   08:00, 14:20, 18:30
Siêu Bão Địa Cầu   08:00, 08:50, 09:25, 10:15, 11:05, 11:45, 12:05, 12:30, 13:20, 14:05, 14:45, 15:35, 16:25, 17:00, 17:25, 17:55, 18:40, 19:15, 19:45, 20:15, 20:55, 21:30, 22:05, 22:35, 23:10, 23:40
The LEGO Ninjago Movie   08:05, 10:15, 12:25, 14:35
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   08:25, 11:20, 13:45, 16:10, 18:35, 22:45
Kẻ Ngoại Tộc   09:05, 16:45, 21:20
Sát Thủ Vô Hình   09:55, 12:55, 15:10, 16:15, 19:05, 20:30, 21:05, 23:20, 23:45
Biệt Đội Săn Cương Thi   10:50
16/10/2017 Xác Chết Đêm Trăng   08:00, 14:25, 18:35
Siêu Bão Địa Cầu   08:00, 08:50, 09:25, 10:15, 11:05, 11:45, 12:30, 13:20, 14:05, 14:45, 15:35, 16:25, 17:00, 17:25, 17:55, 18:40, 19:15, 19:45, 20:15, 20:55, 21:30, 22:05, 22:35, 23:10, 23:40
The LEGO Ninjago Movie   08:05, 10:15, 12:25, 14:35
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   08:25, 11:20, 13:45, 16:10, 18:35, 22:45
Kẻ Ngoại Tộc   09:05, 16:45, 21:20
Sát Thủ Vô Hình   09:55, 12:55, 15:10, 16:20, 19:05, 20:30, 21:05, 23:20, 23:45
Biệt Đội Săn Cương Thi   10:50
Kẻ Trộm Chó   12:10