Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
23/10/2018 Venom   09:35, 12:00, 12:45, 14:25, 15:10, 16:50, 17:35, 20:00, 23:30
Mara: Kẻ Không Ngủ   09:50, 15:30, 19:20, 22:55
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   09:55, 15:35, 18:50, 20:10, 22:35
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   10:00, 12:50, 15:15, 19:30, 21:25
Săn Lùng Quái Thú   10:40, 16:20, 18:00
Bước Chân Đầu Tiên   10:45, 12:30, 16:05, 20:45
Quý Cô Thừa Kế   10:55, 13:10, 18:30, 20:40, 22:15
Sói Cô Độc   12:15
Vì Sao Vụt Sáng   13:35, 17:55, 21:10, 22:30
Siêu Xe Đại Chiến   14:10, 17:35
22/10/2018 Venom   09:35, 10:25, 12:00, 12:45, 14:25, 16:50, 17:35, 20:00, 23:30
Mara: Kẻ Không Ngủ   09:50, 15:30, 19:20, 22:55
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   10:00, 12:50, 15:15, 19:30, 21:25
Siêu Xe Đại Chiến   10:10, 14:10, 17:35
Săn Lùng Quái Thú   10:20, 16:20, 18:00
Bước Chân Đầu Tiên   10:45, 12:30, 16:05, 20:45
Quý Cô Thừa Kế   10:55, 13:10, 15:20, 18:30, 20:40, 22:15
Sói Cô Độc   12:15
Vì Sao Vụt Sáng   13:35, 17:55, 21:10, 22:30
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   15:35, 18:50, 20:10, 22:35
21/10/2018 Venom   09:35, 10:25, 12:00, 12:45, 13:50, 15:10, 16:15, 17:35, 19:15, 20:00, 21:15, 22:15, 23:20
Vì Sao Vụt Sáng   09:40, 13:35, 16:30, 17:55, 18:30, 19:30, 20:40, 21:40, 22:30
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   09:45, 14:25, 16:20, 18:05
Mara: Kẻ Không Ngủ   10:15, 11:45, 15:30, 23:45
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   10:45, 12:50, 15:15
Quý Cô Thừa Kế   10:55, 13:10, 18:30
Bước Chân Đầu Tiên   12:25
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   15:35, 20:10, 22:35
Siêu Xe Đại Chiến   17:35
Người Bất Tử   20:45, 23:25
20/10/2018 Venom   09:35, 10:35, 12:00, 12:45, 14:25, 16:50, 19:15, 21:00, 22:05
Vì Sao Vụt Sáng   09:35, 11:05, 13:50, 15:10, 18:15, 18:45, 20:25, 21:30, 22:30
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   09:45, 13:45, 17:55
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   10:00, 13:00, 15:20
Quý Cô Thừa Kế   10:20, 12:35, 18:10, 19:50
Siêu Xe Đại Chiến   11:50, 16:00
Bước Chân Đầu Tiên   12:30
Mara: Kẻ Không Ngủ   14:50, 17:55, 23:25
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   15:50, 23:10
Săn Lùng Quái Thú   16:35
Người Bất Tử   17:05, 21:40, 22:35
19/10/2018 Venom   09:45, 10:25, 12:45, 13:55, 15:10, 16:20, 17:35, 20:00, 20:40, 22:10, 23:35
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   10:00, 11:10, 12:50, 15:15, 16:35
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   10:10, 15:35, 19:50
Bước Chân Đầu Tiên   10:50, 12:30
Quý Cô Thừa Kế   10:55, 13:10, 19:25, 21:30
Sói Cô Độc   12:25
Vì Sao Vụt Sáng   13:35, 17:55, 18:45, 20:10, 21:40, 22:30
Săn Lùng Quái Thú   14:20, 18:00
Mara: Kẻ Không Ngủ   15:25, 17:45, 23:10
Siêu Xe Đại Chiến   16:20
Người Bất Tử   18:15, 20:50, 22:55
18/10/2018 Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   09:20, 13:35, 17:30
Venom   09:25, 10:15, 11:20, 11:50, 12:40, 13:45, 14:15, 15:10, 15:40, 16:10, 17:35, 18:15, 18:35, 19:30, 20:00, 20:35, 21:00, 22:05, 23:05, 23:25
Đại Chiến Thành Ansi   09:25
Hồ Bơi Tử Thần   09:35
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   09:55, 16:55
Vì Sao Vụt Sáng   10:15, 12:00, 14:45, 15:30, 19:00, 20:45, 21:45, 22:25
Bào Thai Quỷ   11:35, 18:45
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   12:05, 14:30
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   13:20
Lời Nhắn Của Oan Hồn   16:40
Sói Cô Độc   18:05
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   20:00, 22:45
17/10/2018 Sói Cô Độc   09:15, 12:10
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   09:20, 13:35, 18:10
Vì Sao Vụt Sáng   09:20, 11:10, 12:00, 13:55, 14:45, 17:10, 19:20, 20:40, 21:30, 22:05
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   09:25, 14:05
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   09:25, 11:50, 16:40
Venom   09:30, 10:10, 11:20, 12:40, 13:45, 14:15, 15:10, 15:40, 16:10, 17:35, 18:05, 18:35, 19:05, 20:00, 20:30, 21:00, 22:05, 22:30, 23:00, 23:25
Lời Nhắn Của Oan Hồn   11:30
Hồ Bơi Tử Thần   16:10, 20:10
Bào Thai Quỷ   17:30, 23:30
16/10/2018 Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   09:20, 15:30, 17:30
Venom   09:25, 10:20, 11:20, 12:40, 13:45, 14:30, 15:10, 15:35, 16:10, 17:35, 18:00, 18:35, 19:00, 19:30, 20:00, 21:00, 22:05, 22:30, 23:25
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   09:30, 13:30, 17:00
Vì Sao Vụt Sáng   09:40, 12:45, 13:55, 19:15, 20:40, 21:25, 22:05, 22:50
Hồ Bơi Tử Thần   10:10, 14:50, 18:45
Lời Nhắn Của Oan Hồn   10:30, 16:40
Bào Thai Quỷ   11:55, 23:25
Đại Chiến Thành Ansi   12:10
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   12:25
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   20:25