Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
18/12/2017 Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   08:05, 21:30
Vòng Xoay Cám Dỗ   08:10
Mẹ Chồng   08:35, 20:35
Vòng Xoáy Lừa Đảo   08:40, 10:25, 23:40
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   08:50, 10:25, 11:55, 13:30, 15:15, 16:35, 17:25, 18:20, 19:40, 20:30, 21:25, 22:50
Phiêu Lưu Ký   10:20, 12:50, 15:55, 17:05
Bố ngoan, Bố hư 2   10:45, 19:20, 23:35
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   12:35
Ngày Không Còn Mẹ   12:55, 15:05, 17:20, 19:40, 22:00, 22:45
Hàng Ma Truyện   15:05
17/12/2017 Coco   08:00, 11:00, 13:25, 14:55, 17:10, 18:10
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   08:05, 15:00, 21:30
Vòng Xoay Cám Dỗ   08:10, 23:50
Hàng Ma Truyện   08:20, 15:05, 21:50
Mẹ Chồng   08:35, 20:35
Vòng Xoáy Lừa Đảo   08:40, 10:25, 23:40
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   08:50, 10:25, 11:55, 13:30, 15:15, 16:35, 17:25, 18:20, 19:40, 20:30, 21:25, 22:50
Ngày Không Còn Mẹ   10:20, 12:55, 15:05, 17:20, 19:40, 22:00, 22:45
Phiêu Lưu Ký   10:20, 12:50, 15:55, 17:05, 19:35
Bố ngoan, Bố hư 2   10:45, 12:45, 19:20, 23:35
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   12:35
16/12/2017 Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   08:05, 15:00, 21:30
Vòng Xoay Cám Dỗ   08:10, 23:50
Hàng Ma Truyện   08:30, 15:05, 21:50
Mẹ Chồng   08:35, 10:35, 20:35
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   08:50, 10:25, 11:55, 13:30, 15:15, 16:35, 17:25, 18:20, 19:40, 20:30, 21:25, 22:50
Vòng Xoáy Lừa Đảo   08:55, 10:25, 23:40
Bố ngoan, Bố hư 2   10:45, 12:45, 19:20, 23:35
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   12:35
Ngày Không Còn Mẹ   12:55, 15:05, 17:20, 19:40, 22:00, 22:45
Coco   13:25, 14:55, 17:10, 18:10
Phiêu Lưu Ký   15:55, 17:05
15/12/2017 Phiêu Lưu Ký   08:00, 10:05, 11:10, 12:35, 14:45, 17:00, 19:35
Hàng Ma Truyện   08:05, 17:35, 21:50
Mẹ Chồng   08:10, 12:20, 19:50
Vòng Xoay Cám Dỗ   08:15, 23:50
Vòng Xoáy Lừa Đảo   08:50, 10:15, 23:40
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   08:55, 10:25, 13:30, 14:00, 14:30, 16:35, 17:00, 19:40, 20:00, 20:40, 21:25, 22:00, 22:45, 23:05
Bố ngoan, Bố hư 2   09:25, 12:55, 19:10, 23:45
Ngày Không Còn Mẹ   10:25, 14:10, 17:25, 19:10
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   11:45
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   11:50, 15:10, 21:30
Coco   13:20, 15:45, 16:40, 18:10
14/12/2017 Hàng Ma Truyện   00:00, 08:05, 12:55, 15:00, 18:00
Mẹ Chồng   08:00, 10:30, 11:45, 12:40, 13:55, 14:50, 16:45, 18:55, 20:10, 21:05
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   08:10, 11:05, 13:10, 15:35, 17:00, 18:45, 20:55, 21:40, 22:40
Phiêu Lưu Ký   08:20, 12:15, 14:30, 17:40, 19:15
Vòng Xoay Cám Dỗ   08:30, 10:40, 18:40, 23:50
Vùng Trời Diệt Vong   08:45, 23:55
Coco   09:00, 10:10, 13:30, 15:00, 16:05, 19:55, 21:10
Bố ngoan, Bố hư 2   10:05, 12:50, 17:00, 19:25, 22:25
Vòng Xoáy Lừa Đảo   10:45, 16:15, 21:30, 23:20
Giao Ước Chết   23:15
13/12/2017 Hàng Ma Truyện   00:00, 08:05, 12:55, 15:00, 18:00
Mẹ Chồng   08:00, 10:30, 11:45, 12:40, 13:55, 14:50, 16:45, 18:55, 20:10, 21:05
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   08:10, 11:05, 13:10, 15:35, 17:00, 18:45, 20:55, 21:40, 22:40
Phiêu Lưu Ký   08:20, 12:15, 14:30, 17:40, 19:15
Vòng Xoay Cám Dỗ   08:30, 10:40, 18:40, 23:50
Vùng Trời Diệt Vong   08:45, 23:55
Coco   09:00, 10:10, 13:30, 15:00, 16:05, 19:55, 21:10
Bố ngoan, Bố hư 2   10:05, 12:50, 17:00, 19:25, 22:25
Vòng Xoáy Lừa Đảo   10:45, 16:15, 21:30, 23:20
Giao Ước Chết   23:15
12/12/2017 Hàng Ma Truyện   00:00, 08:05, 12:40, 14:40, 19:20
Vùng Trời Diệt Vong   08:10, 12:15, 23:55
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   08:10, 10:25, 13:30, 15:55, 17:00, 18:45, 19:55, 21:40, 23:00
Mẹ Chồng   08:15, 10:30, 11:45, 12:40, 13:55, 14:50, 16:45, 18:55, 20:45, 21:05
Vòng Xoáy Lừa Đảo   08:40, 11:05, 14:40, 18:20, 22:20
Coco   09:00, 10:10, 12:50, 15:00, 16:05, 17:40, 20:20, 21:10
Bố ngoan, Bố hư 2   10:05, 12:50, 17:05, 19:25, 22:55
Vòng Xoay Cám Dỗ   10:25, 15:30, 21:20, 23:40
Giao Ước Chết   23:15
11/12/2017 Hàng Ma Truyện   00:00, 08:05, 12:55, 15:00, 19:20
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   08:10, 11:15, 13:10, 15:35, 17:00, 18:45, 20:55, 21:40, 23:00
Mẹ Chồng   08:20, 10:30, 11:45, 12:40, 13:55, 14:50, 16:45, 18:00, 18:55, 20:10, 21:05
Vòng Xoáy Lừa Đảo   08:25, 10:45, 21:25, 23:20
Vùng Trời Diệt Vong   08:55, 12:15, 23:55
Coco   09:00, 10:10, 13:45, 15:00, 16:05, 17:40, 20:20, 21:10
Bố ngoan, Bố hư 2   10:05, 12:50, 17:05, 19:25, 22:25
Vòng Xoay Cám Dỗ   10:40, 16:25, 18:40, 23:50
và 7 Kiếp Nạn   14:35
Giao Ước Chết   23:15