Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
23/03/2018 10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   08:00
Điệp Vụ Biển Đỏ   08:05, 12:40
Luật Quỷ   08:10
Những Cô Gái và Gangster   08:20
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   09:00, 10:45, 11:30, 13:10, 14:00, 15:35, 16:30, 19:00, 20:40, 21:55, 22:55
Tháng Năm Rực Rỡ   09:40, 12:05, 14:30, 16:55, 18:05, 19:20, 21:45, 23:05
22/03/2018 10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   08:00, 14:30
Điệp Vụ Biển Đỏ   08:10, 14:15
Những Cô Gái và Gangster   08:20, 16:20
Luật Quỷ   08:50, 23:00
Nếp Gấp Thời Gian   08:55, 13:40
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   09:20, 10:50, 11:30, 12:50, 14:00, 15:45, 16:30, 17:05, 18:35, 19:20, 20:30, 21:25, 22:55
Người Đẹp và Thủy Quái   09:30
Dinh Thự Winchester   09:55, 11:50, 18:20, 20:50, 23:50
Tháng Năm Rực Rỡ   10:20, 12:00, 12:05, 13:20, 14:25, 16:10, 16:50, 18:10, 19:00, 20:35, 21:05, 21:45, 23:05, 23:30
Chiến Binh Báo Đen   10:55, 15:15, 18:05
Đêm Chơi Nhớ Đời   19:30, 21:35, 23:45
20/03/2018 Tháng Năm Rực Rỡ   08:40, 10:20, 12:00, 13:20, 14:25, 16:10, 16:50, 18:40, 19:00, 20:40, 21:05, 21:45, 23:05, 23:30
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   09:00, 10:50, 11:30, 12:50, 14:00, 15:45, 16:30, 17:05, 18:15, 19:20, 20:30, 21:25, 22:55
19/03/2018 Luật Quỷ   08:50, 23:00
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   09:00, 10:50, 11:30, 12:50, 14:00, 15:45, 16:30, 17:05, 18:10, 19:20, 20:30, 21:25, 22:55, 23:25
Người Đẹp và Thủy Quái   09:25
Dinh Thự Winchester   10:00, 14:10, 18:20, 20:50, 23:50
Tháng Năm Rực Rỡ   10:20, 12:00, 13:20, 14:25, 16:10, 16:50, 18:35, 19:00, 20:35, 21:00, 21:45, 23:00
Nếp Gấp Thời Gian   11:05, 13:40
Chiến Binh Báo Đen   11:25, 15:15
10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   12:10
Điệp Vụ Biển Đỏ   14:15, 18:00
Những Cô Gái và Gangster   16:20
Đêm Chơi Nhớ Đời   19:30, 21:35, 23:40
18/03/2018 10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   00:10, 08:00, 12:10, 18:10
Điệp Vụ Biển Đỏ   08:35, 14:15, 18:05
Tháng Năm Rực Rỡ   08:40, 10:20, 11:05, 12:00, 13:20, 14:25, 16:10, 16:50, 19:00, 20:05, 21:05, 21:45, 22:30, 23:30
Luật Quỷ   08:50, 23:00
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   09:00, 10:50, 11:30, 12:50, 14:00, 15:45, 16:30, 17:05, 18:40, 19:20, 20:30, 21:25, 22:55
Người Đẹp và Thủy Quái   09:25
Dinh Thự Winchester   10:00, 14:10, 20:50, 23:50
Chiến Binh Báo Đen   11:25, 15:15
Nếp Gấp Thời Gian   13:40
Những Cô Gái và Gangster   16:20, 18:25
Đêm Chơi Nhớ Đời   19:30, 21:35, 23:45
17/03/2018 10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   00:10, 08:00, 12:10, 18:10
Những Cô Gái và Gangster   08:20, 16:20
Điệp Vụ Biển Đỏ   08:35, 14:15
Tháng Năm Rực Rỡ   08:40, 10:20, 12:00, 13:20, 14:25, 16:10, 16:50, 19:00, 20:05, 21:05, 21:45, 22:30, 23:30
Luật Quỷ   08:50, 23:00
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   09:00, 10:50, 11:30, 12:50, 14:00, 15:45, 16:30, 17:05, 18:25, 19:20, 20:30, 21:25, 22:55, 23:40
Người Đẹp và Thủy Quái   09:25
Dinh Thự Winchester   10:00, 14:10, 18:20, 20:50, 23:50
Nếp Gấp Thời Gian   11:05, 13:40, 18:35
Chiến Binh Báo Đen   11:25, 15:15
Đêm Chơi Nhớ Đời   19:30, 21:35
16/03/2018 10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   00:10, 08:00, 12:10, 18:10
Những Cô Gái và Gangster   08:20, 16:20
Điệp Vụ Biển Đỏ   08:35, 14:15, 18:05, 22:30
Tháng Năm Rực Rỡ   08:40, 10:20, 12:00, 13:20, 14:25, 16:10, 16:50, 19:00, 20:05, 21:05, 21:45, 23:30
Luật Quỷ   08:50, 23:00
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   09:00, 10:50, 11:30, 12:50, 14:00, 15:45, 16:30, 17:05, 19:20, 20:30, 21:25, 22:55
Dinh Thự Winchester   10:00, 14:10, 18:20, 20:50, 23:50
Nếp Gấp Thời Gian   11:05, 13:40, 18:35
Chiến Binh Báo Đen   11:25, 15:15
Đêm Chơi Nhớ Đời   19:30, 21:35, 23:45