Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
25/06/2017 Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   08:00, 08:20, 08:35, 08:50, 10:05, 10:35, 10:55, 11:20, 11:35, 11:50, 12:30, 13:05, 13:55, 14:20, 14:50, 16:25, 16:55, 17:20, 17:50, 19:25, 20:05, 20:20, 20:50, 22:25, 22:50, 23:05, 23:20
Đảo Của Dân Ngụ Cư   08:05
Xác Ướp   08:10, 15:25, 16:05, 19:20, 21:40, 23:50
Cuộc Chiến Ngầm   08:15, 14:35, 17:40
Hung Thần Đại Dương   10:30, 20:30, 23:55
Nữ Thần Chiến Binh   13:30, 19:55, 22:30
Giải Mã Giấc Mơ   17:00
[S.O.S] Sói Trắng   18:20
24/06/2017 Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   08:00, 08:20, 08:35, 08:50, 10:05, 10:35, 10:55, 11:20, 11:35, 11:50, 12:30, 13:05, 13:55, 14:20, 14:50, 16:25, 16:55, 17:20, 17:50, 19:25, 20:05, 20:20, 20:50, 22:25, 22:50, 23:05, 23:20
Đảo Của Dân Ngụ Cư   08:05
Xác Ướp   08:10, 15:25, 16:05, 19:20, 21:40, 23:50
Cuộc Chiến Ngầm   08:15, 14:35, 17:40
Hung Thần Đại Dương   10:30, 20:30, 23:55
Nữ Thần Chiến Binh   13:30, 19:55, 22:30
Giải Mã Giấc Mơ   17:00
[S.O.S] Sói Trắng   18:20
23/06/2017 Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   08:00, 08:20, 08:35, 08:50, 10:05, 10:35, 10:55, 11:20, 11:35, 11:50, 12:30, 13:05, 13:30, 13:55, 14:20, 14:50, 16:25, 16:55, 17:20, 17:50, 19:25, 20:05, 20:20, 20:50, 22:25, 22:50, 23:20
Đảo Của Dân Ngụ Cư   08:05
Xác Ướp   08:15, 15:30, 16:05, 17:45, 19:20, 21:40, 23:50
[S.O.S] Sói Trắng   08:25, 18:20
Hung Thần Đại Dương   10:30, 20:30, 23:55
Giải Mã Giấc Mơ   14:40, 17:00
Nữ Thần Chiến Binh   19:55, 22:30, 23:05
22/06/2017 Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   08:00, 08:20, 08:35, 08:50, 10:05, 10:35, 10:55, 11:20, 11:35, 11:50, 12:30, 13:05, 13:55, 14:20, 14:50, 16:25, 16:55, 17:20, 17:50, 19:25, 20:05, 20:20, 20:50, 22:25, 22:55, 23:20
Đảo Của Dân Ngụ Cư   08:05
Xác Ướp   08:15, 14:40, 15:30, 16:05, 17:45, 19:20, 21:40, 23:50
[S.O.S] Sói Trắng   08:25, 18:20
Hung Thần Đại Dương   10:30, 20:30, 23:55
Nữ Thần Chiến Binh   13:30, 19:55, 22:30, 23:05
Giải Mã Giấc Mơ   17:00
21/06/2017 Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   08:00, 08:20, 08:35, 08:50, 10:35, 10:55, 11:20, 11:35, 11:50, 12:30, 13:05, 13:55, 14:20, 14:50, 16:25, 16:55, 17:20, 17:50, 19:25, 20:05, 20:20, 20:50, 22:25, 22:55, 23:20
Đảo Của Dân Ngụ Cư   08:05
Xác Ướp   08:15, 14:40, 15:30, 16:05, 17:45, 19:20, 21:40, 23:50
[S.O.S] Sói Trắng   08:25, 18:20
Hung Thần Đại Dương   10:30, 20:30, 23:55
Nữ Thần Chiến Binh   13:30, 19:55, 22:30, 23:05
Giải Mã Giấc Mơ   17:00
20/06/2017 Hung Thần Đại Dương   08:00, 10:55, 14:10, 15:35, 19:55, 21:15, 21:55, 23:55
[S.O.S] Sói Trắng   08:05, 12:10, 20:50
Xác Ướp   08:30, 08:55, 10:15, 11:55, 12:30, 13:05, 13:35, 15:25, 15:55, 17:45, 18:15, 19:00, 20:05, 20:35, 21:30, 22:55, 23:45
Nữ Thần Chiến Binh   08:40, 09:00, 11:35, 14:30, 16:05, 17:25, 20:20, 22:25, 23:00
Đảo Của Dân Ngụ Cư   08:50, 16:40, 18:45
Doraemon: Nobita Và Chuyến Thám Hiểm Nam Cực Kachi Kochi   10:00, 10:50, 17:10, 19:20
Pirates of The Caribbean: Salazar Báo Thù   12:55, 23:15
Giải Mã Giấc Mơ   14:20, 17:35
Đội Cứu Hộ Bãi Biển   14:45, 23:15
19/06/2017 Hung Thần Đại Dương   08:00, 10:55, 15:35, 18:10, 19:55, 21:10, 21:55, 23:55
[S.O.S] Sói Trắng   08:05, 12:10, 20:50
Xác Ướp   08:30, 08:55, 10:15, 11:15, 11:55, 12:30, 13:00, 13:35, 14:15, 15:55, 16:30, 18:15, 18:50, 20:10, 20:35, 21:30, 22:55, 23:50
Nữ Thần Chiến Binh   08:40, 09:00, 11:35, 14:30, 15:15, 17:25, 20:20, 22:25, 23:15
Đảo Của Dân Ngụ Cư   08:50, 16:40, 18:45
Doraemon: Nobita Và Chuyến Thám Hiểm Nam Cực Kachi Kochi   10:00, 10:50, 17:10, 19:20
Pirates of The Caribbean: Salazar Báo Thù   12:55, 23:05
Giải Mã Giấc Mơ   14:20, 17:35
Đội Cứu Hộ Bãi Biển   14:45, 23:10
18/06/2017 Hung Thần Đại Dương   08:00, 10:55, 14:10, 15:35, 19:55, 21:15, 21:55, 23:55
[S.O.S] Sói Trắng   08:05, 12:10, 20:50
Xác Ướp   08:30, 08:55, 10:15, 11:15, 11:55, 12:30, 13:05, 13:35, 15:25, 15:55, 17:45, 18:15, 19:00, 20:05, 20:35, 21:30, 22:55, 23:45
Nữ Thần Chiến Binh   08:40, 09:00, 11:35, 14:30, 16:05, 17:25, 20:20, 22:25, 23:00
Đảo Của Dân Ngụ Cư   08:50, 16:40, 18:45
Doraemon: Nobita Và Chuyến Thám Hiểm Nam Cực Kachi Kochi   10:00, 10:50, 17:10, 19:20
Pirates of The Caribbean: Salazar Báo Thù   12:55, 23:15
Giải Mã Giấc Mơ   14:20, 17:35
Đội Cứu Hộ Bãi Biển   14:45, 23:15