Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
18/08/2018 Furious: Đế Chế Bất Diệt   08:05, 10:40
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   08:10, 16:35
Cổ Tích Nơi Đại Dương   08:15, 16:25
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   08:25, 10:40, 11:30, 12:55, 13:45, 15:10, 15:40, 17:25, 17:55, 18:20, 19:20, 19:40, 20:10, 21:55, 22:25, 23:00
Tìm Vợ Cho Bà   08:35, 10:45, 12:45, 14:35
Song Lang   08:40, 12:40, 18:15
Alpha: Người Thủ Lĩnh   08:45, 10:05, 23:45
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   08:50, 10:20, 12:10, 13:00, 13:30, 14:50, 16:10, 17:30, 18:50, 20:10, 21:30, 22:25
Chàng Vợ Của Em   10:00, 12:20, 14:40, 16:00, 17:00, 19:05, 20:05, 21:25
Hành Lang Bí Ẩn   10:45, 14:40
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   12:35, 14:45, 16:55
17/08/2018 Furious: Đế Chế Bất Diệt   08:30, 10:30
Song Lang   08:30, 12:30, 18:15
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   08:35, 10:35, 10:50, 11:30, 13:05, 13:45, 14:50, 15:20, 15:40, 16:00, 17:05, 17:35, 17:55, 18:15, 19:50, 20:10, 20:30, 21:40, 22:05, 22:45
Tìm Vợ Cho Bà   08:35, 12:45, 14:35
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   08:45, 16:25, 18:05, 22:50
Alpha: Người Thủ Lĩnh   08:45, 10:30, 12:50, 20:15, 20:50, 23:00
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   08:50, 10:20, 11:10, 12:30, 13:00, 13:50, 15:10, 16:30, 17:50, 19:10, 20:30, 21:50, 22:25
Cổ Tích Nơi Đại Dương   08:50, 16:25
Hành Lang Bí Ẩn   10:45, 14:30, 18:55
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   11:20, 13:35, 15:50
Chàng Vợ Của Em   19:20, 20:40, 22:25, 23:10
16/08/2018 Cá Mập Siêu Bạo Chúa   08:50, 09:35, 10:45, 11:05, 12:00, 13:20, 14:15, 14:40, 15:35, 16:30, 16:55, 17:05, 17:50, 18:45, 19:15, 20:05, 20:40, 21:00, 21:05, 21:30, 22:55, 23:20, 23:45
Em Gái Đến Từ Tương Lai   08:50, 12:55
Tìm Vợ Cho Bà   08:50, 14:50, 21:00
Trường Học Bá Vương   08:55
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   09:20, 09:35, 09:55, 11:00, 11:55, 12:40, 13:40, 15:20, 16:20, 16:30, 18:00, 19:00, 19:10, 20:25, 21:40, 21:50, 22:20, 23:15
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   09:55, 12:40, 15:25, 18:10, 23:05
Cô Phù Thủy Nhỏ   10:40, 12:45
Christopher Robin   14:50
Cổ Tích Nơi Đại Dương   16:45, 18:35, 19:20
15/08/2018 Tìm Vợ Cho Bà   08:50, 14:50, 21:00
Em Gái Đến Từ Tương Lai   08:50, 12:55, 16:35, 18:30
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   08:50, 09:35, 10:45, 11:05, 12:00, 13:20, 14:15, 14:40, 15:35, 16:30, 16:55, 17:05, 17:50, 18:45, 19:15, 20:05, 20:40, 20:55, 21:00, 21:30, 22:55, 23:10, 23:45
Trường Học Bá Vương   08:55
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   09:20, 09:35, 09:55, 11:00, 11:55, 12:40, 13:40, 15:20, 16:20, 16:30, 18:00, 19:00, 19:10, 20:25, 21:40, 21:50, 22:20, 23:15
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   09:55, 12:40, 15:25, 18:10, 22:50, 23:05
Cô Phù Thủy Nhỏ   10:40, 12:45
Christopher Robin   14:50
Ngôi Làng Hạnh Phúc   19:20
14/08/2018 Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   08:25, 09:45, 09:50, 11:00, 12:35, 13:40, 15:20, 16:15, 16:20, 17:00, 18:00, 18:55, 19:00, 19:45, 21:35, 21:40, 22:20, 23:15
Em Gái Đến Từ Tương Lai   08:30, 12:35, 16:15
Tìm Vợ Cho Bà   08:50, 14:30, 18:10
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   08:50, 09:45, 10:10, 11:05, 12:00, 12:30, 13:20, 14:15, 14:45, 15:35, 16:30, 17:00, 17:50, 18:45, 19:15, 20:05, 20:40, 21:00, 21:30, 22:25, 22:55, 23:45
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   09:55, 12:40, 15:25, 18:10, 21:00, 21:30
Christopher Robin   10:25, 14:45
Cô Phù Thủy Nhỏ   10:40, 12:45
Ngôi Làng Hạnh Phúc   19:55
13/08/2018 Tìm Vợ Cho Bà   08:00, 14:30
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   08:00, 08:50, 09:45, 10:15, 11:05, 12:00, 12:30, 13:05, 13:20, 14:15, 14:45, 15:35, 16:30, 17:00, 17:50, 18:45, 19:15, 20:05, 20:40, 21:00, 21:30, 22:50, 22:55, 23:45
Trường Học Bá Vương   08:00
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   08:05
Christopher Robin   08:15, 14:05, 18:10
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   08:20, 09:45, 10:25, 11:00, 13:40, 15:20, 16:20, 16:30, 18:00, 19:00, 19:10, 20:25, 21:40, 21:50, 22:20, 23:15
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   09:55, 12:40, 15:25, 18:10, 19:55, 22:30, 23:05
Nàng Công Chúa Trong Mơ   10:25
Cô Phù Thủy Nhỏ   12:05, 17:50
Em Gái Đến Từ Tương Lai   12:35, 16:15
Ngôi Làng Hạnh Phúc   16:15, 20:55
12/08/2018 Cá Mập Siêu Bạo Chúa   08:00, 09:15, 10:15, 11:30, 12:30, 13:45, 14:45, 15:20, 16:00, 17:00, 17:35, 18:15, 20:10, 20:30, 21:30, 22:25, 23:45
Trường Học Bá Vương   08:00
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   08:10, 10:10, 10:45, 10:50, 12:40, 13:25, 13:30, 14:50, 16:10, 17:30, 18:15, 18:50, 20:10, 20:55, 21:30, 22:45
Christopher Robin   08:15, 10:30, 14:05, 21:25
Cô Phù Thủy Nhỏ   08:30, 12:05, 17:50
Ngôi Làng Hạnh Phúc   08:35, 10:40, 16:15, 19:50, 20:55
Nàng Công Chúa Trong Mơ   08:50, 10:25, 19:50
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   09:55, 12:40, 15:25, 18:10, 22:30, 22:50
Tìm Vợ Cho Bà   12:30, 16:10
Em Gái Đến Từ Tương Lai   12:50, 14:15
11/08/2018 Tìm Vợ Cho Bà   08:00, 16:35, 21:25
Trường Học Bá Vương   08:00
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   08:00
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   08:05, 08:40, 09:45, 10:20, 10:55, 11:55, 12:35, 13:10, 14:05, 14:45, 15:25, 16:15, 16:55, 17:40, 18:25, 19:05, 20:00, 20:35, 20:55, 21:15, 22:15, 23:10, 23:30
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   08:10, 09:20, 10:20, 10:25, 10:50, 12:00, 13:05, 13:30, 14:40, 15:45, 16:05, 17:20, 18:25, 18:45, 20:30, 21:05, 21:30, 22:45, 23:25
Christopher Robin   08:15, 18:20
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   09:55, 12:40, 15:25, 18:10, 23:10
Nàng Công Chúa Trong Mơ   10:25, 13:00, 19:50
Cô Phù Thủy Nhỏ   12:05, 17:45, 21:30
Em Gái Đến Từ Tương Lai   14:10, 14:40
Ngôi Làng Hạnh Phúc   16:10, 19:50