Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
20/08/2017 Vương Quốc Xe Hơi 3   08:00, 10:25, 12:30, 14:45, 17:05, 19:15
Vệ Sĩ Sát Thủ   08:05, 08:50, 10:30, 11:15, 12:55, 13:40, 14:50, 15:20, 16:05, 17:45, 18:30, 20:10, 22:35, 23:20
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   08:10, 10:15, 23:20
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   08:10, 08:55, 10:25, 11:10, 12:40, 13:25, 14:55, 15:40, 17:55, 20:10, 22:25, 23:55
Sắc Đẹp Ngàn Cân   08:20
Góc Khuất Của Thế Giới   08:20, 20:10
Lời Nguyền Gia Tộc   08:25, 23:25
Đảo Địa Ngục   10:20, 12:55, 15:30, 18:10, 20:50, 23:25
Bố Tớ Là Chân To   10:40, 12:45, 14:55, 16:55, 17:15, 19:20, 21:20
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   10:55, 13:20
Phi Vụ Cuối Cùng   12:40
19/08/2017 Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   08:00, 10:15, 12:30, 14:45, 17:00, 17:45, 19:15, 20:00, 21:25, 22:15
Vệ Sĩ Sát Thủ   08:05, 09:00, 10:30, 11:25, 12:55, 13:50, 15:20, 16:20, 17:45, 18:45, 20:10, 23:35
Phi Vụ Cuối Cùng   08:10, 19:00
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   08:10, 12:45, 19:50
Sắc Đẹp Ngàn Cân   08:15, 13:25, 23:30
Vương Quốc Xe Hơi 3   08:30, 10:25, 15:05, 17:25
Bố Tớ Là Chân To   08:30, 10:15, 11:20, 12:45, 15:30, 17:00
Góc Khuất Của Thế Giới   08:40, 17:30
Đảo Địa Ngục   10:15, 12:55, 14:35, 15:35, 17:10, 20:55, 22:05, 23:30
Lời Nguyền Gia Tộc   10:30, 14:45, 21:15
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   10:30, 12:55
18/08/2017 Vệ Sĩ Sát Thủ   08:05, 08:50, 10:30, 11:15, 12:55, 13:40, 14:40, 15:20, 16:05, 17:45, 18:30, 20:10, 20:55, 22:35, 23:20
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   08:10, 10:15, 19:40
Sắc Đẹp Ngàn Cân   08:20, 12:45, 18:05, 21:50
Góc Khuất Của Thế Giới   08:20, 13:15
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   08:30, 10:45, 11:30, 13:00, 13:45, 15:15, 16:00, 17:30, 18:15, 19:45, 20:50, 23:50
Đảo Địa Ngục   08:55, 10:20, 12:55, 15:30, 17:00, 18:10, 20:35, 23:15
Bố Tớ Là Chân To   10:25, 14:40, 16:40
Vương Quốc Xe Hơi 3   10:25, 12:25, 14:45, 15:45, 19:35
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   10:55, 17:10
Phi Vụ Cuối Cùng   12:25, 18:40
Ông Trùm   23:05
17/08/2017 Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   08:00, 08:30, 09:00, 10:15, 10:45, 11:15, 12:30, 13:00, 13:30, 14:45, 15:15, 15:45, 17:00, 17:15, 17:30, 18:00, 19:15, 19:30, 19:35, 19:45, 20:15, 21:30, 21:45, 21:55, 22:00, 22:30, 23:45
Sắc Đẹp Ngàn Cân   08:05, 08:25, 10:05, 12:50, 14:50, 19:35
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   08:10, 10:25, 12:35, 15:10, 16:50, 17:20, 19:05, 23:55
Vương Quốc Xe Hơi 3   08:10, 08:40, 10:30, 11:00, 13:20, 15:40, 18:00
Tòa Tháp Bóng Đêm   08:50, 20:30, 23:55
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   10:25, 12:05, 12:50, 14:35, 17:05, 22:35
Linh Hồn Bạc   10:55
Phi Vụ Cuối Cùng   13:35, 18:15
Ông Trùm   15:50
16/08/2017 Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   08:00, 08:50, 10:15, 10:30, 11:05, 11:40, 12:30, 13:00, 13:20, 13:55, 14:45, 15:15, 15:35, 16:10, 17:00, 17:50, 18:05, 19:15, 19:50, 20:05, 20:30, 20:45, 21:30, 21:35, 22:20, 22:45, 23:45
Vương Quốc Xe Hơi 3   08:10, 08:40, 11:00, 12:40, 13:20, 14:55, 17:30, 19:35, 20:25
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   08:20, 10:45, 12:35, 14:50, 15:45, 17:05, 18:25, 19:20, 22:05, 22:45, 23:50
Sắc Đẹp Ngàn Cân   08:45, 10:35, 17:45
Phi Vụ Cuối Cùng   08:45, 18:15
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   09:00, 11:00, 13:25, 15:25, 15:50, 17:10, 19:45, 22:10
Linh Hồn Bạc   09:00
Người Gác Đêm   11:25
Tòa Tháp Bóng Đêm   13:25, 21:55, 23:55
Ông Trùm   23:00
15/08/2017 Vương Quốc Xe Hơi 3   08:00, 09:00, 10:20, 11:00, 12:40, 14:55, 15:40, 17:15, 19:35
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   08:00, 08:30, 09:00, 10:15, 10:50, 11:15, 12:30, 13:05, 13:15, 13:30, 14:15, 14:45, 15:45, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:45, 19:15, 19:45, 20:15, 21:00, 21:30, 22:10, 22:30, 22:45, 23:45
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   08:10, 10:25, 14:50, 17:05, 19:20, 21:35, 22:00, 23:45
Tòa Tháp Bóng Đêm   08:10, 20:00, 23:50
Phi Vụ Cuối Cùng   08:40, 17:45
Linh Hồn Bạc   08:55
Người Gác Đêm   10:15, 21:50
Sắc Đẹp Ngàn Cân   11:20, 15:30, 18:50
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   11:35, 14:00, 15:20, 16:25, 18:00, 21:00, 23:25
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   12:15
Ông Trùm   23:15
14/08/2017 Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   08:00, 09:00, 10:15, 11:15, 12:30, 13:30, 14:45, 15:45, 17:00, 18:00, 19:15, 20:15, 21:30, 22:30, 23:45
Vương Quốc Xe Hơi 3   08:00, 08:40, 10:20, 10:30, 11:00, 12:40, 13:20, 14:55, 15:40, 16:50, 17:15, 19:10, 19:35, 20:25, 21:35, 22:45
Người Gác Đêm   08:05, 12:10, 21:50
Tòa Tháp Bóng Đêm   08:05, 20:30, 23:50
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   08:10, 10:25, 12:35, 14:50, 16:10, 17:05, 18:25, 19:20, 20:40, 21:35, 23:45
Sắc Đẹp Ngàn Cân   08:30, 10:05, 12:50, 14:50, 16:55, 19:00, 21:00
Phi Vụ Cuối Cùng   08:40, 13:35, 18:15
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   10:10, 14:10
Linh Hồn Bạc   10:55, 22:35
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   12:05, 14:30, 15:50, 18:00, 23:00
Ông Trùm   23:00