Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
18/06/2018 Giành Anh Từ Biển   08:50, 13:20
Khách Sạn Tội Phạm   09:05, 11:25, 14:20, 18:45, 20:40
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   09:05, 09:55, 11:00, 11:40, 12:15, 13:20, 14:15, 14:50, 16:50, 18:30, 20:40
Gia Đình SIêu Nhân 2   09:10, 09:30, 10:45, 11:45, 12:05, 13:35, 14:15, 14:20, 14:35, 15:55, 16:10, 16:55, 17:10, 18:05, 19:25, 19:30, 19:45, 21:05, 22:05, 22:20
Đứa Trẻ Bị Nguyền   12:30, 16:15, 22:35
Biệt Đội Cún Cưng   15:15
Ngày Sinh Tồn   23:15
17/06/2018 Khách Sạn Tội Phạm   08:40, 10:50, 12:10, 14:30, 22:35, 22:55
Gia Đình SIêu Nhân 2   08:50, 09:25, 09:40, 09:55, 10:35, 10:45, 11:20, 11:40, 12:00, 13:05, 13:15, 13:50, 14:15, 14:30, 15:00, 15:35, 15:50, 16:20, 17:00, 17:30, 18:20, 18:55, 19:25, 19:30, 20:00, 20:25, 20:55, 22:00, 22:30
Giành Anh Từ Biển   08:50, 14:05, 16:25, 18:05, 22:40
Biệt Đội Cún Cưng   09:00, 16:00
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   09:05, 12:25, 14:15, 16:50, 17:50, 18:20, 20:00, 22:00
Đứa Trẻ Bị Nguyền   12:45, 20:50
16/06/2018 Khách Sạn Tội Phạm   08:40, 09:15, 10:50, 13:10, 14:30, 22:35
Gia Đình SIêu Nhân 2   08:50, 09:25, 10:35, 10:50, 11:20, 12:00, 12:05, 13:05, 13:50, 14:10, 14:15, 14:30, 15:15, 15:35, 15:55, 16:20, 16:45, 17:00, 17:15, 18:20, 18:30, 18:50, 19:15, 19:30, 19:50, 20:30, 21:05, 21:20, 21:45, 22:00
Giành Anh Từ Biển   08:50, 16:25, 18:05, 22:40
Biệt Đội Cún Cưng   09:00, 11:15
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   09:30, 11:35, 13:20, 14:40, 17:55, 20:00, 22:20
Em Gái Mưa   09:35
Đứa Trẻ Bị Nguyền   12:45, 20:50, 23:00
15/06/2018 Khách Sạn Tội Phạm   08:40, 10:50, 12:15, 14:30, 19:20, 22:35
Đứa Trẻ Bị Nguyền   08:40, 12:45, 21:15, 23:05, 23:50
Gia Đình SIêu Nhân 2   08:50, 09:25, 10:35, 11:20, 11:40, 12:00, 12:15, 13:05, 13:50, 14:30, 15:35, 16:20, 16:45, 17:00, 17:25, 18:00, 18:50, 19:30, 20:00, 20:30, 21:20, 22:00
Giành Anh Từ Biển   08:50, 14:10, 18:05
Biệt Đội Cún Cưng   09:00, 10:25, 16:05
Em Gái Mưa   09:35
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   09:40, 10:45, 13:20, 14:15, 14:50, 15:55, 16:50, 18:30, 19:25, 20:00, 21:05, 22:30, 23:00
14/06/2018 Biệt Đội Cún Cưng   08:50, 10:40, 11:55, 15:25, 17:15, 20:35, 21:10
Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   08:50, 09:05
Giành Anh Từ Biển   08:55, 13:50, 15:50, 20:15
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   09:05, 09:35, 10:45, 11:05, 11:40, 12:10, 12:30, 12:50, 13:20, 13:40, 14:15, 14:45, 15:05, 15:55, 16:15, 16:50, 17:20, 18:00, 19:55, 20:15, 20:40, 21:05, 21:40, 21:50, 22:10
Em Gái Mưa   09:20, 10:50
Đấu Trường Âm Nhạc   09:45, 11:20, 19:05
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   13:30, 15:45, 19:25
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   18:50
13/06/2018 Biệt Đội Cún Cưng   08:50, 10:40, 11:35, 15:25, 17:15, 18:50, 20:35, 21:15
Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   08:50, 09:25
Giành Anh Từ Biển   08:55, 13:30, 20:15
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   09:05, 09:35, 10:45, 11:40, 12:10, 12:30, 12:50, 13:20, 13:40, 14:15, 14:45, 15:05, 15:25, 15:55, 16:15, 16:50, 17:20, 17:40, 18:00, 18:30, 19:25, 19:55, 20:15, 20:40, 21:05, 21:50, 22:00, 22:15, 22:30, 22:50, 23:15
Em Gái Mưa   09:20, 10:50, 18:10
Đấu Trường Âm Nhạc   09:25, 11:20, 19:05
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   11:25, 13:30, 15:45
Ngôi Nhà Quỷ Ám   22:30, 23:40
Ngày Sinh Tồn   23:10
12/06/2018 Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   08:30, 09:05, 09:35, 10:35, 11:05, 11:40, 12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:40, 14:15, 15:05, 15:45, 16:50, 17:40, 18:05, 18:20, 19:00, 19:25, 20:25, 21:35, 22:00, 22:35, 22:50, 23:00, 23:30
Giành Anh Từ Biển   08:30, 14:15, 16:10, 21:50
Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   08:35, 08:55
Biệt Đội Cún Cưng   08:40, 10:35, 12:25, 15:25, 17:00, 20:40, 21:10, 23:45
Em Gái Mưa   08:45, 10:50, 17:15
Ngôi Nhà Quỷ Ám   10:25, 23:05
Đẳng Cấp Thú Cưng   10:55
Đấu Trường Âm Nhạc   12:50, 14:45, 19:40
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   15:00, 16:15, 17:20
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   18:35, 19:20