Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
18/12/2017 Bố ngoan, Bố hư 2   08:00, 12:40, 17:15, 21:40
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   08:00, 08:50, 10:00, 10:50, 11:00, 13:00, 13:50, 14:00, 14:50, 15:45, 16:50, 17:00, 18:20, 19:00, 19:40, 20:10, 20:55, 22:15, 22:20, 22:40, 23:10
Hàng Ma Truyện   08:05, 10:40
Mẹ Chồng   08:10, 12:50
Phiêu Lưu Ký   08:15, 11:00, 12:25, 14:10, 14:35
Vòng Xoay Cám Dỗ   08:25, 23:40
Vòng Xoáy Lừa Đảo   08:30, 14:55, 23:55
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   08:40, 10:15, 19:30, 21:30, 23:40
Ngày Không Còn Mẹ   10:10, 11:50, 13:20, 16:00, 17:15, 18:40, 19:55, 20:20, 21:20, 22:50
Coco   10:25, 14:50, 16:30, 17:55, 19:05
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   12:30
Giấc Mộng Kinh Hoàng   16:45, 23:55
17/12/2017 Vòng Xoáy Lừa Đảo   08:00, 14:55, 23:50
Bố ngoan, Bố hư 2   08:00, 12:15, 17:15, 21:40
Hàng Ma Truyện   08:05, 14:10
Giấc Mộng Kinh Hoàng   08:05, 23:55
Mẹ Chồng   08:10, 12:50, 17:20
Phiêu Lưu Ký   08:15, 10:05, 10:30, 12:50, 14:00, 14:50, 18:25, 19:30
Vòng Xoay Cám Dỗ   08:20, 23:40
Ngày Không Còn Mẹ   08:40, 10:10, 11:50, 16:20, 18:30, 18:40, 19:55, 21:00, 21:20
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   08:50, 10:00, 10:20, 11:00, 12:30, 13:00, 13:20, 14:25, 15:30, 16:15, 17:10, 18:20, 19:20, 20:10, 20:50, 23:20
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   10:15, 19:25, 22:15, 23:00
Coco   10:25, 15:00, 16:00, 17:25, 20:35
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   12:30
16/12/2017 Bố ngoan, Bố hư 2   08:00, 12:30, 17:15, 23:05
Vòng Xoáy Lừa Đảo   08:00, 08:05
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   08:00, 08:50, 10:00, 11:00, 12:25, 13:00, 13:20, 14:40, 16:50, 18:30, 19:05, 20:05, 20:50, 21:30, 22:10, 22:35, 23:20
Hàng Ma Truyện   08:05
Phiêu Lưu Ký   08:15, 10:30, 12:40, 14:10, 17:20, 18:40, 19:20, 20:20
Mẹ Chồng   08:20, 10:25, 23:50
Vòng Xoay Cám Dỗ   08:20
Ngày Không Còn Mẹ   10:10, 12:30, 16:05, 16:20, 18:40, 21:00, 23:55
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   10:25, 21:50
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   11:50
Coco   12:40, 14:10, 14:50, 15:05, 16:20, 17:40, 19:30
Giấc Mộng Kinh Hoàng   15:25, 17:25, 23:55
15/12/2017 Bố ngoan, Bố hư 2   08:00, 12:05, 17:15, 21:40, 22:40
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   08:00, 08:50, 10:00, 11:00, 12:25, 13:00, 14:15, 17:10, 19:40, 20:10, 22:15, 23:10
Hàng Ma Truyện   08:05, 15:15, 18:20
Giấc Mộng Kinh Hoàng   08:05, 15:25, 19:45, 23:55
Phiêu Lưu Ký   08:15, 10:30, 12:40, 14:00, 14:10, 16:10, 18:30, 18:40, 20:20
Vòng Xoay Cám Dỗ   08:20, 23:50
Mẹ Chồng   08:45, 10:00, 23:55
Ngày Không Còn Mẹ   10:10, 11:50, 16:05, 16:20, 18:40, 20:50, 21:00, 22:35
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   10:50, 19:25, 23:10
Coco   12:40, 17:30
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   12:55, 15:05, 16:20
Vòng Xoáy Lừa Đảo   14:00, 14:55
14/12/2017 Bố ngoan, Bố hư 2   08:05, 10:35, 10:50, 12:30, 14:55, 17:05, 21:25
Hàng Ma Truyện   08:10, 08:45, 10:45, 18:25, 21:40
Vùng Trời Diệt Vong   08:20, 10:05
Vòng Xoáy Lừa Đảo   08:25, 13:05, 14:20, 17:15, 17:45, 20:05, 21:45
Vòng Xoay Cám Dỗ   08:25, 12:45
Coco   08:35, 09:00, 10:30, 11:40, 13:05, 14:40, 15:40, 16:20, 19:00, 20:20, 22:30
Mẹ Chồng   10:05, 12:10, 14:15, 16:20, 17:15, 18:15, 19:20, 22:40
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   10:10, 12:15, 14:35, 15:25, 16:55, 19:25, 21:30, 23:45
Phiêu Lưu Ký   12:45, 15:00, 16:40, 19:15
13/12/2017 Bố ngoan, Bố hư 2   08:05, 10:35, 10:40, 12:30, 14:55, 17:05, 21:25
Hàng Ma Truyện   08:10, 08:45, 10:45, 18:25, 21:40
Vùng Trời Diệt Vong   08:20, 10:05
Vòng Xoáy Lừa Đảo   08:25, 12:50, 14:20, 17:15, 17:50, 20:10
Vòng Xoay Cám Dỗ   08:25, 12:45, 23:55
Coco   08:35, 09:00, 10:30, 11:10, 11:40, 13:05, 13:45, 14:40, 15:10, 15:40, 16:20, 19:00, 22:30
Mẹ Chồng   10:05, 12:10, 14:15, 16:20, 17:15, 19:20, 20:30, 22:40
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   10:10, 12:15, 14:35, 16:55, 19:25, 21:30, 23:45
Phiêu Lưu Ký   12:45, 15:00, 16:45, 18:15, 19:15
12/12/2017 Bố ngoan, Bố hư 2   08:05, 10:25, 12:30, 14:45, 17:00, 17:40, 18:00, 19:25, 21:35, 23:00, 23:45
Hàng Ma Truyện   08:10, 08:55, 10:25, 12:20, 15:35, 19:50, 21:50, 23:05
Vòng Xoay Cám Dỗ   08:15, 12:35, 21:40
Vùng Trời Diệt Vong   08:20, 10:15, 23:55
Mẹ Chồng   08:20, 10:05, 12:10, 13:25, 14:15, 16:20, 18:45, 19:20, 20:50, 23:30, 23:50
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   08:30, 10:10, 11:00, 12:25, 14:45, 16:25, 17:05, 18:15, 19:25, 20:10, 21:30
Coco   08:35, 10:30, 11:10, 13:05, 13:45, 14:40, 15:20, 15:40, 16:20, 18:55, 20:30, 20:55, 22:35, 23:40
Vòng Xoáy Lừa Đảo   10:50, 13:05, 14:15, 17:15, 21:45, 23:50
Liên Minh Công Lý   18:25
11/12/2017 Bố ngoan, Bố hư 2   08:05, 10:25, 12:30, 14:45, 17:00, 17:40, 18:00, 19:25, 21:35, 23:00, 23:45
Hàng Ma Truyện   08:10, 08:55, 10:25, 12:20, 15:35, 19:50, 21:50, 23:05
Vòng Xoay Cám Dỗ   08:15, 12:35, 23:30
Vùng Trời Diệt Vong   08:20, 10:15, 23:55
Mẹ Chồng   08:20, 10:05, 12:10, 13:25, 14:15, 16:20, 18:45, 19:15, 20:50, 23:50
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   08:30, 10:10, 11:00, 12:25, 14:45, 16:25, 17:05, 18:15, 19:25, 20:10, 21:30
Coco   08:35, 10:30, 11:10, 13:05, 13:45, 14:40, 15:20, 15:40, 16:20, 18:55, 20:55, 22:35, 23:40
Vòng Xoáy Lừa Đảo   10:50, 13:05, 14:15, 17:15, 21:45, 23:40
Liên Minh Công Lý   18:25