Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
23/03/2018 Luật Quỷ   08:00, 17:45
10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   08:05, 09:50, 17:10
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   08:05, 08:30, 10:35, 11:10, 13:00, 13:35, 15:25, 16:00, 18:25, 20:50, 23:15
Điệp Vụ Biển Đỏ   08:30
Tháng Năm Rực Rỡ   08:40, 11:00, 12:15, 13:05, 13:20, 14:35, 15:40, 16:50, 16:55, 18:00, 19:10, 20:20, 21:15, 21:30, 22:40, 23:35
Những Cô Gái và Gangster   12:20, 15:20
22/03/2018 Luật Quỷ   07:50, 23:40
10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   08:00, 23:00
Tháng Năm Rực Rỡ   08:05, 09:45, 10:25, 10:45, 11:10, 12:20, 12:45, 13:10, 14:00, 14:30, 15:05, 15:55, 16:40, 16:50, 17:25, 17:55, 18:20, 19:00, 19:10, 19:45, 20:15, 21:20, 21:30, 22:40, 23:40
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   08:10, 08:15, 08:45, 10:35, 12:05, 12:55, 13:15, 13:30, 15:25, 15:35, 16:25, 17:50, 18:50, 20:15, 20:45, 21:15, 22:35, 22:40, 23:10, 23:50
Dinh Thự Winchester   08:25, 17:10
Đêm Chơi Nhớ Đời   08:50, 14:40
Những Cô Gái và Gangster   08:55, 15:20
Điệp Vụ Biển Đỏ   09:40, 10:35
Nếp Gấp Thời Gian   10:30, 15:30
Chiến Binh Báo Đen   11:05
20/03/2018 Đêm Chơi Nhớ Đời   08:50
19/03/2018 10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   08:00, 21:35
Tháng Năm Rực Rỡ   08:05, 09:45, 10:25, 11:10, 12:45, 14:00, 14:30, 15:05, 15:30, 16:50, 17:25, 19:10, 19:45, 20:30, 21:30, 22:50, 23:40
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   08:10, 08:15, 08:45, 10:35, 11:35, 12:05, 13:30, 15:25, 15:55, 16:25, 17:50, 18:05, 18:20, 18:50, 20:15, 20:45, 21:15, 22:05, 22:40, 22:45, 23:10, 23:50
Dinh Thự Winchester   08:25, 17:10, 23:25
Điệp Vụ Biển Đỏ   08:40, 22:45
Chiến Binh Báo Đen   08:50, 13:15, 18:00
Những Cô Gái và Gangster   08:55, 15:20
Nếp Gấp Thời Gian   10:30, 13:00, 15:40, 19:10
Luật Quỷ   11:20, 20:45
Đêm Chơi Nhớ Đời   15:55
18/03/2018 Luật Quỷ   08:00, 17:05, 19:20
Những Cô Gái và Gangster   08:05
Nếp Gấp Thời Gian   08:10, 13:25
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   08:15, 08:25, 09:50, 10:50, 12:30, 13:15, 13:40, 14:10, 14:55, 15:40, 16:05, 16:35, 18:05, 18:30, 19:00, 20:30, 20:55, 21:25, 22:55
Dinh Thự Winchester   08:20, 15:50, 22:20, 23:40
Tháng Năm Rực Rỡ   08:20, 09:55, 10:35, 11:15, 12:15, 14:35, 16:55, 18:55, 19:15, 21:35, 23:55
Chiến Binh Báo Đen   08:30, 14:20, 19:40
Điệp Vụ Biển Đỏ   08:55, 22:50
Thỏ Peter   10:20, 12:05, 12:55, 14:55, 16:55, 19:00
Đêm Chơi Nhớ Đời   12:10, 17:20
10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   17:50
17/03/2018 Luật Quỷ   08:00, 17:05, 19:20
Dinh Thự Winchester   08:00, 15:50, 16:45, 19:40, 23:40
Những Cô Gái và Gangster   08:05
Nếp Gấp Thời Gian   08:10, 13:25
Tháng Năm Rực Rỡ   08:20, 09:55, 10:35, 12:15, 12:55, 14:35, 15:15, 16:55, 17:35, 19:15, 19:55, 21:35
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   08:25, 08:50, 09:50, 10:50, 11:15, 12:30, 13:15, 13:40, 14:10, 14:55, 15:30, 15:40, 16:05, 18:05, 18:30, 19:00, 20:30, 20:55, 21:25, 22:55, 23:20, 23:50
Chiến Binh Báo Đen   08:55, 21:45
Điệp Vụ Biển Đỏ   10:40, 11:40, 14:20, 22:50, 23:05
Đêm Chơi Nhớ Đời   12:10, 17:20
10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   17:50, 21:15
Thỏ Peter   19:00
16/03/2018 Dinh Thự Winchester   08:00, 15:50, 19:40
Luật Quỷ   08:00, 17:05, 19:20
Những Cô Gái và Gangster   08:05
Nếp Gấp Thời Gian   08:10, 13:25
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   08:15, 08:25, 09:50, 10:05, 11:15, 12:30, 13:15, 14:10, 14:55, 15:30, 15:40, 18:30, 19:00, 20:30, 21:25, 22:45, 22:55, 23:20
Tháng Năm Rực Rỡ   08:20, 08:45, 09:55, 10:35, 10:55, 12:15, 12:55, 13:45, 14:35, 15:15, 16:10, 16:55, 17:35, 19:15, 19:55, 21:35, 22:15
Điệp Vụ Biển Đỏ   08:55, 10:40, 11:40, 21:00, 23:05
Đêm Chơi Nhớ Đời   12:10, 17:20
Chiến Binh Báo Đen   14:20
10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   17:50, 21:15
Thỏ Peter   19:00