Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
22/10/2017 Siêu Bão Địa Cầu   07:50, 08:05, 10:00, 10:20, 11:25, 12:15, 12:50, 13:00, 14:30, 15:50, 17:25, 18:05, 19:35, 20:00, 23:45
Chơi Thì Chịu   08:00, 11:30, 21:45
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   08:10, 13:40, 16:45, 18:35
Tội Phạm Nhân Bản 2049   08:15, 08:40, 12:55, 13:35, 14:50, 16:35, 16:50, 18:05, 19:45, 20:05, 22:15, 23:00
Trong Từng Nhịp Thở   08:15, 09:00, 12:25, 15:00, 15:05, 16:10, 18:50, 19:15, 20:20, 21:35, 22:50, 23:20
Oan Gia Đổi Mệnh   08:35, 10:40, 15:10, 21:15, 23:55
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   10:00, 12:35, 14:10, 17:30, 21:20
Không Lối Thoát Hiểm   10:15, 22:45
Sát Thủ Vô Hình   11:55, 20:40, 23:45
Bán Kính Tử Thần   17:15, 23:25
21/10/2017 Siêu Bão Địa Cầu   07:50, 08:20, 10:00, 10:35, 10:40, 12:15, 12:50, 13:40, 15:00, 15:55, 17:10, 18:15, 18:20, 19:20, 23:35, 23:45
Chơi Thì Chịu   08:00, 12:30, 21:35
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   08:00, 10:00, 11:15, 14:30, 17:50, 19:50, 20:35, 22:05
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   08:10, 13:00, 19:15
Tội Phạm Nhân Bản 2049   08:10, 12:20, 12:45, 13:20, 14:35, 15:35, 16:35, 18:50, 20:15, 22:15, 22:55
Trong Từng Nhịp Thở   08:15, 10:40, 12:55, 15:20, 15:55, 16:55, 17:45, 19:20, 20:25, 21:20, 22:45
Không Lối Thoát Hiểm   08:30, 10:15, 22:20
Oan Gia Đổi Mệnh   08:35, 10:20, 15:05, 20:10, 21:45, 23:30
Sát Thủ Vô Hình   11:10
Bán Kính Tử Thần   17:10, 23:55
20/10/2017 Siêu Bão Địa Cầu   07:50, 08:20, 10:00, 10:35, 10:40, 11:40, 12:50, 14:30, 15:00, 16:15, 17:10, 19:00, 21:15, 23:50
Chơi Thì Chịu   08:00, 12:00, 21:50
Tội Phạm Nhân Bản 2049   08:05, 08:50, 12:20, 12:50, 13:20, 15:25, 16:25, 18:30, 19:30, 20:20, 22:35, 23:00
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   08:10, 13:00, 16:45
Trong Từng Nhịp Thở   08:15, 09:05, 10:40, 12:10, 12:55, 14:00, 15:20, 17:45, 18:15, 18:30, 19:10, 20:10, 21:30, 23:25
Oan Gia Đổi Mệnh   08:30, 15:05, 18:15, 20:55, 23:50
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   10:00, 13:50, 15:55, 19:25, 20:35, 21:35, 22:30
Không Lối Thoát Hiểm   10:15, 23:05
Sát Thủ Vô Hình   11:10, 23:55
Biệt Đội Săn Cương Thi   16:20
Bán Kính Tử Thần   17:10, 23:30
19/10/2017 Kẻ Trộm Chó   07:50
Siêu Bão Địa Cầu   07:50, 08:10, 08:35, 10:00, 10:25, 10:45, 10:50, 11:55, 12:40, 13:00, 13:30, 14:10, 14:40, 14:55, 15:15, 15:30, 16:25, 16:55, 17:35, 17:50, 18:10, 18:40, 19:15, 20:55, 21:30, 23:00, 23:10, 23:45
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   08:00, 10:25, 13:05, 15:00, 16:50, 19:20, 21:25, 22:25
Kẻ Ngoại Tộc   08:05, 10:25, 12:40, 23:45
Sát Thủ Vô Hình   08:15, 08:50, 10:20, 12:30, 14:40, 16:45, 18:55, 21:10
The LEGO Ninjago Movie   08:35, 12:50
Biệt Đội Săn Cương Thi   09:55
Trong Từng Nhịp Thở   11:05, 12:15, 15:45, 19:10, 20:05, 20:25, 21:10, 23:35
Xác Chết Đêm Trăng   14:55, 17:25, 19:15, 23:20
Tội Phạm Nhân Bản 2049   19:50, 21:45, 22:50
18/10/2017 Kẻ Trộm Chó   07:50
Siêu Bão Địa Cầu   07:50, 08:10, 08:35, 10:00, 10:25, 10:45, 10:50, 11:50, 12:15, 12:40, 13:05, 13:30, 14:05, 14:30, 14:55, 15:20, 15:45, 16:45, 17:05, 17:35, 18:00, 19:00, 19:20, 19:50, 20:00, 20:15, 20:50, 22:15, 22:30, 23:05, 23:55
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   08:00, 11:05, 12:35, 15:05, 16:50, 17:35, 19:25, 21:35, 23:30
Kẻ Ngoại Tộc   08:05, 10:25, 12:40, 21:05, 23:20
Biệt Đội Săn Cương Thi   08:20, 09:50
The LEGO Ninjago Movie   08:35, 10:30, 13:05
Sát Thủ Vô Hình   08:50, 10:20, 12:30, 14:40, 16:45, 18:55, 21:10, 22:05, 23:55
Xác Chết Đêm Trăng   14:55, 17:30, 19:15, 23:20
17/10/2017 Siêu Bão Địa Cầu   07:50, 08:10, 08:35, 10:00, 10:25, 10:45, 10:50, 11:55, 12:15, 12:40, 13:05, 13:30, 14:10, 14:30, 14:55, 15:20, 15:45, 16:25, 16:45, 17:05, 17:35, 18:00, 18:40, 19:00, 19:20, 19:50, 20:00, 20:15, 20:55, 21:15, 22:20, 22:30, 23:55
Kẻ Trộm Chó   07:50
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   08:00, 11:05, 12:35, 15:05, 16:50, 17:35, 19:25, 21:35, 23:30
Kẻ Ngoại Tộc   08:05, 10:25, 12:40, 21:05, 21:45, 23:20
Biệt Đội Săn Cương Thi   08:20, 09:55, 23:05
The LEGO Ninjago Movie   08:35, 10:30, 13:05
Sát Thủ Vô Hình   08:50, 10:20, 12:30, 14:40, 16:45, 18:55, 21:10, 22:05, 23:55
Xác Chết Đêm Trăng   14:55, 17:30, 19:15, 23:20
16/10/2017 Kẻ Trộm Chó   07:50
Siêu Bão Địa Cầu   07:50, 08:10, 08:35, 10:00, 10:25, 10:45, 10:50, 11:45, 12:15, 12:40, 13:05, 13:30, 14:00, 14:30, 14:55, 15:20, 15:45, 16:15, 16:45, 17:05, 17:35, 18:00, 18:30, 19:00, 19:20, 19:50, 20:00, 20:15, 20:45, 21:15, 22:30, 23:00, 23:30, 23:55
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   08:00, 11:05, 12:35, 15:05, 16:50, 17:35, 19:25, 21:35, 22:15
Kẻ Ngoại Tộc   08:05, 10:25, 12:40, 21:05, 21:45
Sát Thủ Vô Hình   08:15, 08:50, 10:20, 12:30, 14:40, 16:45, 18:55, 21:10, 22:05, 23:55
The LEGO Ninjago Movie   08:35, 10:30, 13:05, 23:15
Biệt Đội Săn Cương Thi   09:50
Xác Chết Đêm Trăng   17:30, 19:15, 23:20