Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
23/10/2018 Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   01:00, 09:10, 11:10, 16:50, 18:20
Săn Lùng Quái Thú   08:50, 09:00, 13:10, 13:25, 16:05, 20:10, 21:00, 22:40, 22:55
Venom   08:50, 09:40, 11:10, 12:55, 13:30, 13:50, 14:00, 14:30, 15:15, 15:50, 16:20, 17:35, 18:10, 18:40, 19:55, 20:30, 21:00, 22:55, 23:05
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   08:55, 10:55, 11:45, 16:10, 18:10, 20:35, 23:15
Mara: Kẻ Không Ngủ   08:55, 10:55, 12:00
Quý Cô Thừa Kế   09:05, 13:55, 14:00, 16:10, 18:25, 20:30, 22:20, 23:20
Vì Sao Vụt Sáng   09:05, 11:15, 15:15
Bước Chân Đầu Tiên   11:50, 17:55, 20:35, 21:35
Đi Tìm Phong   19:45
22/10/2018 Venom   08:50, 09:40, 11:10, 12:55, 13:30, 13:50, 14:00, 14:30, 15:15, 15:50, 16:20, 17:35, 18:10, 18:40, 19:55, 20:30, 21:00, 22:55, 23:05
Săn Lùng Quái Thú   08:50, 09:00, 13:10, 13:25, 16:05, 20:10, 21:00, 22:40, 22:55
Mara: Kẻ Không Ngủ   08:55, 10:55, 12:00
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   08:55, 10:55, 11:45, 16:10, 18:10, 20:35, 23:15
Vì Sao Vụt Sáng   09:05, 11:15, 15:15
Quý Cô Thừa Kế   09:05, 13:55, 14:00, 16:10, 18:25, 20:30, 23:20
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   09:10, 11:10, 16:50, 18:20
Bước Chân Đầu Tiên   11:50, 17:55, 20:35, 21:20
Đi Tìm Phong   19:30, 22:20
21/10/2018 Mara: Kẻ Không Ngủ   08:50, 15:55, 18:10, 23:25
Venom   08:50, 11:10, 12:00, 12:55, 13:30, 14:20, 15:15, 15:50, 17:35, 18:10, 20:10, 20:35, 21:05, 21:55, 22:30, 23:00
Bước Chân Đầu Tiên   08:50, 11:10, 13:40, 16:40, 20:00, 23:00
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   09:00, 11:25, 16:25
Săn Lùng Quái Thú   09:00, 10:50, 13:25, 15:30, 16:40, 20:00
Siêu Xe Đại Chiến   09:05, 10:55, 13:30, 15:35
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   09:10, 12:45, 13:55, 15:20
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   09:10, 11:40, 19:00, 19:55
Quý Cô Thừa Kế   09:15, 11:20, 13:45, 22:05
Người Bất Tử   17:25, 19:25, 20:30, 21:40, 22:50
Đi Tìm Phong   17:55, 18:40, 19:45
20/10/2018 Săn Lùng Quái Thú   08:50, 09:00, 10:50, 12:05, 13:25, 17:50, 18:45, 19:55
Venom   08:50, 09:40, 11:10, 12:55, 13:30, 13:50, 14:15, 15:15, 15:50, 16:10, 16:35, 18:10, 19:35, 20:30, 21:55, 22:50, 23:15
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   08:50, 10:55, 13:10, 21:00
Mara: Kẻ Không Ngủ   08:50, 15:00, 16:45
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   09:00, 11:05, 12:10, 20:00
Vì Sao Vụt Sáng   09:30, 10:05
Bước Chân Đầu Tiên   11:45, 19:30, 22:45
Siêu Xe Đại Chiến   12:45, 15:25, 18:55, 20:05
Đi Tìm Phong   14:30
Quý Cô Thừa Kế   14:35, 17:15, 17:50, 20:50, 23:15
Người Bất Tử   17:00, 17:35, 18:30, 20:45, 21:55, 22:10, 23:00
19/10/2018 Săn Lùng Quái Thú   08:50, 09:00, 13:25, 15:20, 20:10
Venom   08:50, 09:40, 11:10, 12:55, 13:30, 13:50, 14:00, 14:30, 15:15, 15:50, 16:10, 16:20, 17:35, 18:10, 18:40, 19:55, 20:30, 21:00, 22:05, 22:50, 23:25
Mara: Kẻ Không Ngủ   08:55, 10:55, 12:00
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   08:55, 10:55, 12:10, 20:25, 23:00
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   09:10, 11:10, 19:30
Vì Sao Vụt Sáng   09:30, 12:40, 15:00
Bước Chân Đầu Tiên   10:00, 11:50, 16:50, 17:40, 20:20, 22:10
Siêu Xe Đại Chiến   13:10, 16:35, 18:35
Quý Cô Thừa Kế   14:25, 19:55, 23:20
Người Bất Tử   17:25, 18:25, 20:55, 22:15, 22:45
18/10/2018 Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   08:50, 10:55, 18:50
Bào Thai Quỷ   08:55, 22:55
Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   08:55, 16:50
Vì Sao Vụt Sáng   09:00, 10:45, 13:15, 16:05
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   09:00, 13:30
Lời Nhắn Của Oan Hồn   09:05, 17:45
Venom   09:05, 10:40, 11:05, 11:50, 13:00, 13:25, 14:10, 15:20, 15:45, 16:30, 17:40, 18:05, 18:50, 19:05, 20:00, 20:25, 21:10, 21:25, 21:35, 22:25, 22:45, 23:25, 23:30, 23:45
Sói Cô Độc   09:10, 11:25, 13:30, 17:10, 19:45
Đại Chiến Thành Ansi   10:55, 11:00
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   12:50, 14:50
Đi Tìm Phong   13:35, 15:20, 19:15, 21:05
Kế Hoạch Đổi Chồng   15:25, 17:20
Hồ Bơi Tử Thần   15:55
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   18:50, 20:45, 21:35
17/10/2018 Bào Thai Quỷ   08:45, 22:35
Hồ Bơi Tử Thần   08:50, 15:00, 16:15
Kế Hoạch Đổi Chồng   09:00, 15:25, 17:20
Lời Nhắn Của Oan Hồn   09:05, 13:00, 16:50
Vì Sao Vụt Sáng   09:15, 17:15
Sói Cô Độc   09:20, 11:10, 13:30, 15:50, 17:10, 23:15
Venom   09:30, 10:40, 11:05, 12:25, 13:00, 13:25, 14:45, 15:20, 15:45, 17:40, 18:05, 19:00, 19:15, 20:00, 20:25, 20:50, 21:35, 22:25, 22:30, 22:40, 22:45, 23:15
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   09:35, 10:30, 11:55
Đại Chiến Thành Ansi   10:55, 11:50
Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   11:30, 17:40
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   13:30
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   13:50, 18:50
Đi Tìm Phong   14:25, 15:20, 18:05, 21:20
16/10/2018 Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   08:50, 10:55, 18:50, 20:45
Bào Thai Quỷ   08:55, 21:05
Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   08:55, 16:50
Venom   09:05, 10:40, 11:05, 11:50, 13:00, 13:25, 14:10, 15:20, 15:45, 16:30, 17:40, 18:05, 18:50, 19:00, 19:05, 20:00, 20:25, 21:10, 21:25, 21:35, 22:25, 22:40, 22:45, 23:10, 23:30, 23:45
Đi Tìm Phong   09:05, 13:30, 15:20, 19:15
Lời Nhắn Của Oan Hồn   09:05, 17:45, 22:55
Vì Sao Vụt Sáng   09:10, 10:45, 13:15
Sói Cô Độc   09:10, 11:25, 13:35, 17:10, 19:45
Đại Chiến Thành Ansi   10:55, 11:00
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   12:50, 14:50
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   13:30
Kế Hoạch Đổi Chồng   15:25, 17:20
Hồ Bơi Tử Thần   15:25, 15:55, 17:15, 21:20