Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
23/03/2018 Luật Quỷ   07:50
10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   08:10
Những Cô Gái và Gangster   08:20
Tháng Năm Rực Rỡ   08:30, 10:55, 12:00, 13:20, 14:30, 15:45, 18:10, 20:35, 21:20, 23:00
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   10:15, 12:40, 15:05, 17:30, 20:00, 22:30, 23:45
Điệp Vụ Biển Đỏ   16:55
22/03/2018 Những Cô Gái và Gangster   07:50
Tháng Năm Rực Rỡ   08:00, 09:00, 10:30, 11:25, 12:15, 12:55, 14:40, 15:20, 16:20, 17:45, 18:45, 19:40, 20:10, 22:35
10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   08:10, 11:05
Điệp Vụ Biển Đỏ   08:20, 13:00, 15:50, 20:40
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   08:30, 10:55, 13:20, 14:15, 15:45, 17:10, 18:10, 20:35, 22:10, 23:00
Luật Quỷ   09:45, 23:45
Dinh Thự Winchester   10:05, 16:40, 18:35
Nếp Gấp Thời Gian   11:45, 13:50, 18:50
Chiến Binh Báo Đen   23:20
20/03/2018 Nếp Gấp Thời Gian   11:45, 14:15, 18:50
19/03/2018 Những Cô Gái và Gangster   07:50, 23:35
Tháng Năm Rực Rỡ   08:00, 09:00, 10:30, 11:25, 12:55, 14:15, 15:20, 16:20, 17:45, 18:45, 20:10, 21:10, 22:35
10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   08:10, 11:05
Điệp Vụ Biển Đỏ   08:20, 13:00, 15:50, 20:40
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   08:30, 10:55, 12:20, 13:20, 14:50, 15:45, 17:15, 18:10, 19:40, 20:35, 21:20, 22:10, 23:00
Luật Quỷ   09:45, 23:45
Dinh Thự Winchester   10:10, 16:40, 18:35
Nếp Gấp Thời Gian   11:45, 13:50, 18:50
Chiến Binh Báo Đen   23:20
18/03/2018 Những Cô Gái và Gangster   07:50, 23:35
Tháng Năm Rực Rỡ   08:00, 09:00, 10:30, 11:25, 12:55, 14:15, 15:20, 16:20, 17:45, 18:45, 20:10, 21:10, 22:35
10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   08:10, 11:05
Điệp Vụ Biển Đỏ   08:20, 13:00, 15:50, 20:40
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   08:30, 10:55, 12:20, 13:20, 14:50, 15:45, 17:15, 18:10, 19:40, 20:35, 21:20, 22:10, 23:00
Luật Quỷ   09:45, 23:45
Dinh Thự Winchester   10:10, 16:40, 18:35
Nếp Gấp Thời Gian   11:45, 13:50, 18:50
Chiến Binh Báo Đen   23:20
17/03/2018 Những Cô Gái và Gangster   07:50, 23:35
Tháng Năm Rực Rỡ   08:00, 09:00, 10:30, 11:25, 12:55, 14:15, 15:20, 16:20, 17:45, 18:45, 20:10, 21:10, 22:35
10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   08:10, 11:05
Điệp Vụ Biển Đỏ   08:20, 13:00, 15:50, 20:40
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   08:30, 10:55, 12:20, 13:20, 14:50, 15:45, 17:15, 18:10, 19:40, 20:35, 21:20, 22:10, 23:00
Luật Quỷ   09:45, 23:45
Dinh Thự Winchester   10:10, 16:40, 18:35
Nếp Gấp Thời Gian   11:45, 13:50, 18:50
Chiến Binh Báo Đen   23:20
16/03/2018 Những Cô Gái và Gangster   07:50, 23:35
Tháng Năm Rực Rỡ   08:00, 09:00, 10:30, 11:25, 12:55, 14:15, 15:20, 16:20, 17:45, 18:45, 20:10, 21:10, 22:35
10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   08:10, 11:05
Điệp Vụ Biển Đỏ   08:20, 13:00, 15:50, 20:40
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   08:30, 10:55, 12:20, 13:20, 14:50, 15:45, 17:15, 18:10, 19:40, 20:35, 21:20, 22:10, 23:00
Luật Quỷ   09:45, 23:45
Dinh Thự Winchester   10:10, 16:40, 18:35
Nếp Gấp Thời Gian   11:45, 13:50, 18:50
Chiến Binh Báo Đen   23:20