Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
22/10/2017 Bán Kính Tử Thần   07:50, 16:20
Siêu Bão Địa Cầu   08:05, 08:45, 09:55, 11:30, 12:35, 13:45, 14:50, 17:10, 20:30, 21:35, 23:45
Tội Phạm Nhân Bản 2049   08:20, 11:00, 14:10, 17:20, 20:15, 22:50
Chơi Thì Chịu   08:30, 16:00, 18:00
Trong Từng Nhịp Thở   08:50, 11:15, 13:40, 16:05, 18:30, 20:25, 21:00, 22:45, 23:25
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   10:25, 12:10, 14:15, 18:25, 19:30
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   10:40, 13:10, 15:35, 20:05, 22:30
Oan Gia Đổi Mệnh   18:05, 23:30
21/10/2017 Bán Kính Tử Thần   07:50, 16:20
Siêu Bão Địa Cầu   08:00, 08:45, 09:55, 11:30, 13:45, 15:00, 17:15, 20:30, 21:35, 23:45
Tội Phạm Nhân Bản 2049   08:20, 11:00, 14:10, 17:20, 20:20, 23:00
Chơi Thì Chịu   08:35, 16:00, 18:00
Trong Từng Nhịp Thở   08:50, 10:15, 11:15, 12:40, 13:40, 16:05, 18:30, 20:30, 21:00, 22:45, 23:25
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   10:40, 13:10, 15:35, 20:05, 22:30
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   12:10, 14:15, 18:25, 19:30
Oan Gia Đổi Mệnh   18:05, 23:30
20/10/2017 Bán Kính Tử Thần   07:50, 17:10
Chơi Thì Chịu   07:55, 14:25, 18:00
Siêu Bão Địa Cầu   08:20, 09:00, 09:55, 11:10, 12:10, 13:25, 15:40, 20:35, 21:40, 23:50
Tội Phạm Nhân Bản 2049   08:35, 14:00, 15:35, 17:10, 20:50, 22:50
Trong Từng Nhịp Thở   10:00, 11:20, 12:25, 13:45, 14:50, 16:10, 18:35, 19:15, 20:20, 21:00, 22:50, 23:25
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   10:40, 13:10, 20:05, 22:30
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   11:50, 16:25, 18:30
Oan Gia Đổi Mệnh   18:45, 23:55
19/10/2017 Siêu Bão Địa Cầu   08:00, 08:30, 10:20, 11:20, 13:00, 13:40, 15:00, 15:45, 17:15, 17:45, 20:00, 20:35, 22:50
Trong Từng Nhịp Thở   08:15, 10:50, 12:20, 13:20, 15:20, 16:45, 18:00, 19:10, 20:30, 21:30, 22:15, 23:00, 23:50
Xác Chết Đêm Trăng   08:15
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   08:50, 11:15, 12:35, 13:40, 16:05, 18:30, 20:55, 23:20
Sát Thủ Vô Hình   10:10, 16:00
Kẻ Ngoại Tộc   10:40
The LEGO Ninjago Movie   14:40, 18:20
Tội Phạm Nhân Bản 2049   19:30, 22:40
18/10/2017 Xác Chết Đêm Trăng   07:50, 16:10
Siêu Bão Địa Cầu   08:00, 08:40, 09:00, 09:45, 10:15, 10:55, 11:30, 12:00, 12:30, 13:15, 14:15, 14:45, 15:30, 16:30, 17:00, 17:45, 18:45, 19:15, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:20, 23:15, 23:45
Sát Thủ Vô Hình   08:20, 10:35, 13:50, 17:05, 21:20, 22:50
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   09:00, 11:15, 13:40, 16:05, 18:30, 20:55, 23:20
Kẻ Ngoại Tộc   12:45, 18:10, 23:30
The LEGO Ninjago Movie   15:00, 19:15
17/10/2017 Xác Chết Đêm Trăng   07:50, 16:10
Siêu Bão Địa Cầu   08:00, 08:40, 09:00, 09:45, 10:15, 10:55, 11:30, 12:00, 12:30, 13:15, 14:15, 14:45, 15:30, 16:30, 17:00, 17:45, 18:45, 19:15, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:20, 23:15, 23:45
Sát Thủ Vô Hình   08:15, 10:30, 13:50, 17:05, 21:20, 22:50
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   09:00, 11:15, 13:40, 16:05, 18:30, 20:55, 23:20
Kẻ Ngoại Tộc   12:45, 18:10, 23:30
The LEGO Ninjago Movie   15:00, 19:15
16/10/2017 Sát Thủ Vô Hình   07:45, 10:00, 13:50, 16:50, 21:15, 22:50
Xác Chết Đêm Trăng   07:50, 16:10
Siêu Bão Địa Cầu   08:00, 08:40, 09:45, 10:15, 10:55, 11:30, 12:00, 12:30, 13:15, 14:15, 14:45, 15:30, 16:30, 17:00, 17:45, 18:45, 19:15, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:20, 23:15, 23:45
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   09:00, 11:10, 13:40, 16:05, 18:30, 20:55, 23:20
Kẻ Trộm Chó   09:00
Kẻ Ngoại Tộc   12:15, 18:10, 23:30
The LEGO Ninjago Movie   14:35, 19:05