Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
25/06/2017 Cuộc Chiến Ngầm   08:00, 18:25, 23:45
Hung Thần Đại Dương   08:05, 12:50, 17:10, 19:05
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   08:10, 10:00, 10:25, 11:05, 11:30, 13:00, 14:00, 14:30, 15:30, 15:55, 16:55, 17:25, 18:50, 19:20, 19:50, 20:20, 20:50, 21:45, 22:20, 22:45, 23:15
Giải Mã Giấc Mơ   08:20, 14:50
Nữ Thần Chiến Binh   09:00, 14:05
Xác Ướp   10:35, 11:50, 17:00, 21:00, 23:15
Spark: Thiên Du Ký   10:40, 16:45
[S.O.S] Sói Trắng   13:20
24/06/2017 Cuộc Chiến Ngầm   08:00, 18:25, 23:45
Hung Thần Đại Dương   08:05, 12:50, 17:10, 19:05
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   08:10, 10:00, 10:25, 11:05, 11:30, 13:00, 14:00, 14:30, 15:30, 15:55, 16:55, 17:25, 18:50, 19:20, 19:50, 20:20, 20:50, 21:45, 22:20, 22:45, 23:15
Giải Mã Giấc Mơ   08:20, 14:50
Nữ Thần Chiến Binh   09:00, 14:05
Xác Ướp   10:35, 11:50, 17:00, 21:00, 23:15
Spark: Thiên Du Ký   10:40, 16:45
[S.O.S] Sói Trắng   13:20
23/06/2017 Cuộc Chiến Ngầm   08:00, 18:25, 23:45
Hung Thần Đại Dương   08:05, 12:50, 17:10, 19:05
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   08:10, 08:30, 10:00, 10:25, 11:05, 11:30, 13:00, 14:00, 14:30, 15:30, 15:55, 16:55, 17:25, 18:50, 19:20, 19:50, 20:20, 20:50, 21:45, 22:20, 22:45, 23:15
Giải Mã Giấc Mơ   08:20, 14:50
Nữ Thần Chiến Binh   09:00, 14:05
Xác Ướp   10:35, 11:50, 17:00, 21:00, 23:15
Spark: Thiên Du Ký   10:40, 16:45
[S.O.S] Sói Trắng   13:20
22/06/2017 [S.O.S] Sói Trắng   08:00
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   08:00, 08:30, 10:10, 11:00, 13:05, 14:15, 15:30, 16:15, 17:15, 18:05, 19:10, 20:10, 20:25, 21:00, 22:05, 23:00
Hung Thần Đại Dương   08:10, 12:20, 18:50, 20:40
Xác Ướp   08:20, 10:05, 11:25, 13:40, 15:55, 18:10, 20:45, 22:35, 23:20
Giải Mã Giấc Mơ   08:40, 14:00, 18:25
Spark: Thiên Du Ký   10:40, 16:45
Nữ Thần Chiến Binh   10:55, 12:40, 13:50, 23:05
Đảo Của Dân Ngụ Cư   16:00
Ám Hồn   23:55
21/06/2017 Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   08:00, 08:30, 10:10, 11:00, 13:05, 14:15, 15:30, 16:15, 17:15, 18:00, 19:10, 20:10, 20:25, 21:00, 22:05, 23:00
[S.O.S] Sói Trắng   08:00
Hung Thần Đại Dương   08:10, 12:20, 18:50, 20:40
Xác Ướp   08:20, 11:25, 13:40, 15:55, 18:10, 20:45, 22:35, 23:20
Giải Mã Giấc Mơ   08:40, 14:00, 18:25
Spark: Thiên Du Ký   10:40, 16:45
Nữ Thần Chiến Binh   10:55, 12:40, 13:50, 23:05
Đảo Của Dân Ngụ Cư   16:00
Ám Hồn   23:55
20/06/2017 Xác Ướp   08:00, 10:15, 11:25, 12:30, 13:40, 14:45, 15:55, 17:00, 18:25, 20:30, 21:10, 23:30
[S.O.S] Sói Trắng   08:00, 18:00, 23:55
Hung Thần Đại Dương   08:10, 12:20, 15:30, 19:15, 20:20, 21:35, 23:25
Giải Mã Giấc Mơ   08:25, 10:05, 18:10
Nữ Thần Chiến Binh   08:35, 10:40, 13:05, 15:55, 17:25, 18:45, 20:40, 22:15, 22:45, 23:30
Spark: Thiên Du Ký   09:00, 11:05, 13:30, 14:15, 16:20
Ám Hồn   10:05
Đảo Của Dân Ngụ Cư   12:05, 22:00
Anh Em Siêu Quậy   14:05, 16:05, 20:05
19/06/2017 Xác Ướp   08:00, 10:15, 11:25, 12:30, 13:40, 14:45, 15:55, 17:00, 18:25, 20:30, 21:10, 23:30
[S.O.S] Sói Trắng   08:00, 18:00, 23:55
Hung Thần Đại Dương   08:10, 12:20, 15:30, 19:15, 20:20, 21:35, 23:25
Giải Mã Giấc Mơ   08:25, 10:05, 18:10
Nữ Thần Chiến Binh   08:35, 10:40, 13:05, 15:55, 17:25, 18:45, 20:40, 22:15, 22:45, 23:30
Spark: Thiên Du Ký   09:00, 11:05, 13:30, 14:15, 16:20
Ám Hồn   10:05
Đảo Của Dân Ngụ Cư   12:05, 22:00
Anh Em Siêu Quậy   14:05, 16:05, 20:05
18/06/2017 Xác Ướp   08:00, 10:15, 11:25, 12:30, 13:40, 14:45, 15:55, 17:00, 18:25, 20:30, 21:20, 23:30
[S.O.S] Sói Trắng   08:00, 18:00, 23:55
Hung Thần Đại Dương   08:10, 12:20, 15:30, 19:20, 20:20, 21:35, 23:35
Giải Mã Giấc Mơ   08:25, 10:05, 18:10
Nữ Thần Chiến Binh   08:35, 10:40, 13:05, 15:55, 17:25, 18:45, 20:40, 22:15, 22:45, 23:30
Spark: Thiên Du Ký   09:00, 11:05, 13:30, 14:15, 16:20
Ám Hồn   10:05
Đảo Của Dân Ngụ Cư   12:05, 22:00
Anh Em Siêu Quậy   14:05, 16:05, 20:05