Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
18/12/2017 Mẹ Chồng   07:50, 16:55
Bố ngoan, Bố hư 2   08:15, 17:20, 22:40
Vòng Xoay Cám Dỗ   08:25
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   08:30, 09:00, 10:40, 12:05, 13:45, 15:10, 16:45, 17:40, 19:30, 20:20, 22:05, 22:30, 23:00, 23:20
Hàng Ma Truyện   08:50, 16:00
Vòng Xoáy Lừa Đảo   10:00
Phiêu Lưu Ký   10:30, 11:30, 15:10, 18:00, 19:50
Coco   10:50, 12:45, 20:15
Ngày Không Còn Mẹ   12:20, 13:40, 14:40, 19:00, 20:40, 21:20, 23:40
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   13:15, 15:30, 18:10
17/12/2017 Vòng Xoáy Lừa Đảo   07:45
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   08:10, 18:10
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   08:30, 09:00, 10:40, 12:05, 13:45, 15:10, 16:45, 19:30, 20:20, 22:10, 22:30, 22:50, 23:20
Hàng Ma Truyện   08:40
Vòng Xoay Cám Dỗ   08:50
Mẹ Chồng   10:05, 16:55
Phiêu Lưu Ký   10:20, 11:30, 13:30, 15:00, 16:05, 17:15, 20:35
Coco   11:00, 12:35, 13:40, 15:40, 18:05, 19:45, 20:25
Ngày Không Còn Mẹ   12:15, 14:35, 19:00, 21:20, 23:40
Bố ngoan, Bố hư 2   18:15, 22:50
16/12/2017 Mẹ Chồng   07:50, 12:20, 19:10
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   08:10, 18:10
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   08:30, 09:00, 10:40, 12:05, 13:45, 15:10, 16:45, 19:30, 20:20, 22:10, 22:30, 22:50, 23:20
Hàng Ma Truyện   08:40
Vòng Xoay Cám Dỗ   08:50
Vòng Xoáy Lừa Đảo   10:00
Phiêu Lưu Ký   10:20, 11:30, 13:30, 15:00, 16:05, 17:15, 20:35
Coco   11:00, 12:35, 13:40, 15:40, 18:05, 20:25
Ngày Không Còn Mẹ   14:30, 16:50, 21:20, 23:40
Bố ngoan, Bố hư 2   18:15, 22:50
15/12/2017 Mẹ Chồng   07:50, 12:20, 19:10
Bố ngoan, Bố hư 2   08:15, 17:15, 22:50
Vòng Xoay Cám Dỗ   08:25
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   08:30, 09:00, 10:40, 12:05, 13:45, 15:10, 16:45, 17:40, 19:30, 20:15, 22:05, 22:30, 23:00, 23:20
Hàng Ma Truyện   08:50, 18:15
Vòng Xoáy Lừa Đảo   10:00
Phiêu Lưu Ký   10:30, 11:30, 12:45, 15:00, 16:05, 19:50, 20:40
Coco   10:50, 13:40, 20:20
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   13:15, 15:30, 18:10
Ngày Không Còn Mẹ   14:30, 16:50, 21:20, 23:40
14/12/2017 Vùng Trời Diệt Vong   07:50
Bố ngoan, Bố hư 2   08:00, 10:15, 11:30, 14:10, 15:30, 16:20, 17:40, 21:10, 23:00, 23:40
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   08:10, 10:50, 21:20, 22:10
Vòng Xoáy Lừa Đảo   08:30, 14:40, 19:00
Mẹ Chồng   08:40, 10:40, 12:50, 15:00, 17:10, 19:20, 21:30, 22:45, 23:35
Coco   08:50, 10:30, 13:10, 15:50, 18:30, 20:20
Vòng Xoay Cám Dỗ   10:00, 13:20, 18:10, 23:20
Hàng Ma Truyện   12:10, 17:00, 18:30
Phiêu Lưu Ký   12:25, 13:40, 15:55, 19:50, 20:30
13/12/2017 Vùng Trời Diệt Vong   07:50
Bố ngoan, Bố hư 2   08:00, 10:15, 14:10, 17:40, 21:10, 23:00, 23:40
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   08:10, 10:50, 15:20, 21:20, 22:10
Vòng Xoáy Lừa Đảo   08:30, 14:40, 19:00
Mẹ Chồng   08:40, 10:40, 11:30, 12:50, 15:00, 16:20, 17:10, 19:20, 21:30, 22:45, 23:35
Vòng Xoay Cám Dỗ   10:00, 13:10, 18:10, 23:20
Hàng Ma Truyện   12:10, 17:00, 18:30
Phiêu Lưu Ký   12:25, 13:40, 15:55, 19:50, 20:30
Coco   20:20
12/12/2017 Vùng Trời Diệt Vong   07:50
Bố ngoan, Bố hư 2   08:10, 10:20, 12:30, 14:10, 17:00, 17:40, 19:10, 21:10, 23:00, 23:40
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   08:10, 10:50, 15:20, 21:20, 22:10
Vòng Xoáy Lừa Đảo   08:30, 14:40, 19:50
Mẹ Chồng   08:40, 10:40, 11:40, 12:50, 13:50, 15:00, 16:00, 17:10, 19:20, 20:20, 21:30, 22:30, 23:35
Coco   09:00, 10:30, 13:10, 15:50, 18:30, 20:20
Vòng Xoay Cám Dỗ   10:00, 13:10, 18:10, 23:20
Hàng Ma Truyện   12:10, 16:20, 18:20
11/12/2017 Vùng Trời Diệt Vong   07:50
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   08:10, 10:50, 15:20, 21:20, 22:10
Bố ngoan, Bố hư 2   08:10, 10:20, 12:30, 14:10, 17:00, 17:40, 19:10, 21:10, 23:00, 23:40
Vòng Xoáy Lừa Đảo   08:30, 14:40, 19:50
Mẹ Chồng   08:40, 10:40, 11:40, 12:50, 13:50, 15:00, 16:00, 17:10, 19:20, 20:20, 21:30, 22:30, 23:35
Coco   09:00, 10:30, 13:10, 15:50, 18:30, 20:20
Vòng Xoay Cám Dỗ   10:00, 13:10, 18:10, 23:20
Hàng Ma Truyện   12:10, 16:20, 18:20