Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
18/08/2018 Nàng Công Chúa Trong Mơ   09:00, 10:40
Chàng Vợ Của Em   09:10, 11:30, 15:50, 18:10, 22:30
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   09:45, 14:40, 19:35, 22:15
Alpha: Người Thủ Lĩnh   10:00, 13:55, 20:45
Song Lang   12:05, 18:35
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   12:20, 14:35, 16:50
Hành Lang Bí Ẩn   13:50, 20:30, 23:00
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   16:00, 20:25, 22:50
17/08/2018 Tìm Vợ Cho Bà   09:00
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:05, 09:30, 11:20, 11:45, 12:20, 13:35, 14:00, 15:50, 16:15, 17:15, 18:30, 20:20, 22:35, 23:00
Cô Phù Thủy Nhỏ   09:10
Nàng Công Chúa Trong Mơ   09:20, 18:45
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   09:40, 14:35, 19:30, 22:10
Alpha: Người Thủ Lĩnh   10:50, 13:15, 14:55, 17:35, 18:15
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   11:00, 15:20, 16:30
Song Lang   11:15, 16:55
Hành Lang Bí Ẩn   12:55, 21:20, 23:20
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   13:45, 19:55, 22:30
Chàng Vợ Của Em   19:00, 20:25, 22:45
16/08/2018 Tìm Vợ Cho Bà   09:00, 15:05, 20:50
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:00, 09:40, 11:15, 11:55, 13:30, 14:10, 15:45, 16:25, 18:00, 18:40, 20:15, 20:55, 22:30, 23:10
Nàng Công Chúa Trong Mơ   09:05, 10:40, 19:10
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   09:10, 11:50, 14:30, 17:10, 19:50, 22:30
Christopher Robin   09:35, 12:50, 16:55
Trường Học Bá Vương   10:50
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   11:50, 17:00, 22:10
Cô Phù Thủy Nhỏ   12:20, 16:45, 18:50, 20:55
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   14:25, 23:00
Trí Lực Siêu Phàm   14:45, 19:55, 22:40
15/08/2018 Tìm Vợ Cho Bà   09:00, 15:05, 20:50
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:00, 09:40, 11:15, 11:55, 13:30, 14:10, 15:45, 16:25, 18:00, 18:40, 20:15, 20:55, 22:30, 23:10
Nàng Công Chúa Trong Mơ   09:05, 10:45, 19:10
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   09:10, 11:50, 14:30, 17:10, 19:50, 22:30
Christopher Robin   09:35, 12:50, 16:55
Trường Học Bá Vương   10:50, 18:55
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   11:50, 17:00, 22:10
Cô Phù Thủy Nhỏ   12:25, 16:50, 20:55
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   14:30, 23:00
Trí Lực Siêu Phàm   14:45, 19:55, 22:40
14/08/2018 Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:00, 09:40, 11:15, 11:55, 13:30, 14:10, 15:45, 16:25, 18:00, 18:40, 20:15, 20:55, 22:30, 23:10
Tìm Vợ Cho Bà   09:00, 15:05, 20:50
Nàng Công Chúa Trong Mơ   09:05, 10:45, 19:10
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   09:10, 11:50, 14:30, 17:10, 19:50, 22:30
Christopher Robin   09:35, 12:50, 16:55
Trường Học Bá Vương   10:50, 18:55
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   11:50, 17:00, 22:10
Cô Phù Thủy Nhỏ   12:25, 16:50, 20:55
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   14:30, 23:00
Trí Lực Siêu Phàm   14:45, 19:55, 22:40
13/08/2018 Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:00, 09:40, 11:15, 11:55, 13:30, 14:10, 15:45, 16:25, 18:00, 18:40, 20:15, 20:55, 22:30, 23:10
Tìm Vợ Cho Bà   09:00, 15:05, 20:50
Nàng Công Chúa Trong Mơ   09:05, 10:45, 19:10
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   09:10, 11:50, 14:30, 17:10, 19:50, 22:30
Christopher Robin   09:35, 12:50, 16:55
Trường Học Bá Vương   10:50, 18:55
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   11:50, 17:00, 22:10
Cô Phù Thủy Nhỏ   12:25, 16:50, 20:55
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   14:30, 23:00
Trí Lực Siêu Phàm   14:45, 19:55, 22:40
12/08/2018 Nàng Công Chúa Trong Mơ   10:45, 19:10
Trường Học Bá Vương   10:50
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   11:15, 11:55, 13:30, 14:10, 15:45, 16:25, 18:00, 18:40, 20:15, 20:55, 22:30, 23:10
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   11:50, 17:00, 22:10
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   11:50, 14:30, 17:10, 19:50, 22:30
Cô Phù Thủy Nhỏ   12:25, 16:50, 20:55
Christopher Robin   12:50, 16:55
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   14:30, 23:00
Trí Lực Siêu Phàm   14:45, 19:55
Tìm Vợ Cho Bà   15:05, 19:00
11/08/2018 Tìm Vợ Cho Bà   09:00, 15:05, 20:50
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:00, 09:40, 11:15, 11:55, 13:30, 14:10, 15:45, 16:25, 18:00, 18:40, 20:15, 20:55, 22:30, 23:10
Nàng Công Chúa Trong Mơ   09:05, 10:45, 19:10
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   09:10, 11:50, 14:30, 17:10, 19:50, 22:30
Christopher Robin   09:35, 12:50, 16:55
Trường Học Bá Vương   10:50, 18:55
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   11:50, 17:00, 22:10
Cô Phù Thủy Nhỏ   12:25, 16:50, 20:55
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   14:30
Trí Lực Siêu Phàm   14:45, 19:55