Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
24/10/2018 Siêu Xe Đại Chiến   10:00, 14:15, 20:30
Vì Sao Vụt Sáng   10:15, 15:45, 22:30
Mara: Kẻ Không Ngủ   10:30, 12:55, 17:40
Venom   10:45, 13:10, 15:35, 16:20, 18:00, 20:25, 22:50
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   11:15, 18:30, 23:00
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   11:30, 14:55, 19:45, 22:20
Quý Cô Thừa Kế   11:55, 14:10, 18:45, 21:00, 23:10
Bước Chân Đầu Tiên   12:30, 15:10, 20:00, 22:40
Săn Lùng Quái Thú   13:35, 16:10, 17:50, 20:50
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   18:25
23/10/2018 Siêu Xe Đại Chiến   10:00, 14:15, 20:30
Vì Sao Vụt Sáng   10:15, 15:45, 22:30
Mara: Kẻ Không Ngủ   10:30, 12:55, 17:40
Venom   10:45, 13:10, 15:35, 16:20, 18:00, 20:25, 22:50
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   11:15, 18:30, 23:00
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   11:30, 14:55, 19:45, 22:20
Quý Cô Thừa Kế   11:55, 14:10, 18:45, 21:00, 23:10
Bước Chân Đầu Tiên   12:30, 15:10, 20:00, 22:40
Săn Lùng Quái Thú   13:35, 16:10, 17:50, 20:50
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   18:25
22/10/2018 Siêu Xe Đại Chiến   10:00, 14:15, 20:30
Vì Sao Vụt Sáng   10:15, 15:45, 22:30
Mara: Kẻ Không Ngủ   10:30, 12:55, 17:40
Venom   10:45, 13:10, 15:35, 16:20, 18:00, 20:25, 22:50
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   11:15, 18:30, 23:00
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   11:30, 14:55, 19:45, 22:20
Quý Cô Thừa Kế   11:55, 14:10, 18:45, 21:00, 23:10
Bước Chân Đầu Tiên   12:30, 15:10, 20:00, 22:40
Săn Lùng Quái Thú   13:35, 16:10, 17:50, 20:50
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   18:25
21/10/2018 Venom   09:00, 11:20, 12:00, 13:40, 16:00, 17:10, 17:45, 18:20, 20:40, 23:00
Siêu Xe Đại Chiến   09:05
Săn Lùng Quái Thú   09:25, 11:35, 16:30
Bước Chân Đầu Tiên   09:30, 14:25, 22:20
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   09:35, 14:00, 22:50
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   09:55, 14:55, 19:55, 20:45
Mara: Kẻ Không Ngủ   10:55, 11:55, 16:20
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   12:10, 17:00, 22:05
Quý Cô Thừa Kế   12:55, 18:35, 21:00, 23:10
Vì Sao Vụt Sáng   13:45, 15:05, 19:35
Người Bất Tử   18:25, 20:05, 22:40
20/10/2018 Venom   09:00, 11:20, 13:40, 16:00, 17:10, 17:45, 18:20, 20:40, 23:00
Quý Cô Thừa Kế   09:10, 13:25, 15:35, 18:35, 21:00, 23:10
Siêu Xe Đại Chiến   09:20, 10:20
Bước Chân Đầu Tiên   09:30, 14:25, 19:35, 22:20
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   09:35, 14:00, 22:50
Mara: Kẻ Không Ngủ   11:25, 11:55, 16:20
Săn Lùng Quái Thú   11:35, 12:15, 16:30
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   12:10, 17:00, 19:45
Vì Sao Vụt Sáng   13:45, 22:30
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   14:55, 20:45
Người Bất Tử   18:25, 20:05, 22:40
19/10/2018 Venom   09:00, 11:20, 12:00, 13:40, 16:00, 17:10, 17:45, 18:20, 20:40, 23:00
Quý Cô Thừa Kế   09:10, 13:25, 15:35, 18:35, 21:00, 23:10
Bước Chân Đầu Tiên   09:15, 12:20, 14:25, 19:35, 22:20
Săn Lùng Quái Thú   09:25, 11:35, 16:30
Mara: Kẻ Không Ngủ   09:35, 11:25, 14:00
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   09:35, 15:05, 19:45, 22:30
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   11:40, 16:05, 22:50
Vì Sao Vụt Sáng   13:45
Sói Cô Độc   17:50
Người Bất Tử   18:25, 20:05, 22:40
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   20:45
18/10/2018 Đại Chiến Thành Ansi   10:00, 15:45, 17:35, 22:20
Hồ Bơi Tử Thần   10:00, 15:15, 18:20
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   10:15, 14:10, 20:15
Vì Sao Vụt Sáng   10:25, 14:55, 17:10, 20:10, 22:50
Venom   10:50, 11:20, 12:35, 13:10, 13:40, 15:30, 16:00, 17:50, 18:20, 19:50, 20:10, 20:40, 22:10, 22:30, 23:00
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   11:55
Bào Thai Quỷ   12:20, 18:05
Lời Nhắn Của Oan Hồn   13:10
Đi Tìm Phong   13:55
Sói Cô Độc   16:15
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   19:55, 22:40
17/10/2018 Hồ Bơi Tử Thần   10:00, 15:15, 18:20
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   10:10, 20:15
Vì Sao Vụt Sáng   10:25, 17:10, 20:45, 22:20
Venom   10:50, 11:20, 12:10, 13:10, 13:40, 14:30, 15:30, 16:00, 16:50, 17:50, 18:20, 19:10, 19:50, 20:10, 20:40, 21:30, 22:10, 22:30, 23:00
Sói Cô Độc   11:35, 15:15, 18:55, 23:25
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   11:55
Lời Nhắn Của Oan Hồn   13:10
Bào Thai Quỷ   13:25, 17:05
Đi Tìm Phong   13:55
Đại Chiến Thành Ansi   15:45