Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
20/08/2017 Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   07:55, 17:50
Lời Nguyền Gia Tộc   08:00, 14:45, 18:45
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   08:10, 10:20, 12:35, 13:25, 14:35, 15:35, 16:50, 19:05, 20:05, 21:20, 22:20, 23:05, 23:40
Vệ Sĩ Sát Thủ   08:20, 12:10, 13:20, 14:50, 20:40, 21:15, 23:35
Phi Vụ Cuối Cùng   08:30
Đảo Địa Ngục   08:35, 10:50, 13:35, 16:10, 17:15, 19:50, 20:55, 22:30, 23:30
Bố Tớ Là Chân To   10:10, 17:00
Vương Quốc Xe Hơi 3   10:15, 12:30, 19:00
Góc Khuất Của Thế Giới   10:45, 18:10
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   11:10, 15:45
19/08/2017 Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   07:55, 18:15
Lời Nguyền Gia Tộc   08:00, 14:45, 18:30
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   08:10, 10:20, 12:35, 13:20, 14:35, 16:50, 19:05, 20:30, 21:20, 22:40, 23:00, 23:40
Vệ Sĩ Sát Thủ   08:20, 10:50, 12:10, 13:15, 14:50, 19:50, 21:15, 23:35
Phi Vụ Cuối Cùng   08:30
Đảo Địa Ngục   08:45, 13:50, 15:40, 17:15, 20:20, 20:45, 22:15, 23:20
Bố Tớ Là Chân To   10:10, 17:00
Vương Quốc Xe Hơi 3   10:15, 12:30, 19:00
Góc Khuất Của Thế Giới   10:45, 17:50
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   11:25, 15:30
Sắc Đẹp Ngàn Cân   16:30
18/08/2017 Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   07:55, 18:15
Lời Nguyền Gia Tộc   08:00, 14:45, 18:30
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   08:10, 10:20, 12:35, 13:20, 14:35, 16:50, 19:05, 20:30, 21:20, 22:40, 23:00, 23:40
Vệ Sĩ Sát Thủ   08:20, 10:50, 12:10, 13:15, 14:50, 15:45, 19:50, 20:35, 21:15, 22:15, 23:35
Phi Vụ Cuối Cùng   08:30
Đảo Địa Ngục   08:45, 13:50, 17:15, 20:45, 23:20
Bố Tớ Là Chân To   10:10, 17:00
Vương Quốc Xe Hơi 3   10:15, 12:30, 19:00
Góc Khuất Của Thế Giới   10:45, 18:00
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   11:25, 15:30
Sắc Đẹp Ngàn Cân   16:30
17/08/2017 Phi Vụ Cuối Cùng   07:50, 17:50
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   08:00, 08:30, 09:00, 10:15, 10:45, 11:00, 11:20, 12:30, 13:00, 13:40, 14:25, 14:45, 15:20, 16:00, 17:00, 17:35, 19:00, 19:50, 20:30, 21:15, 22:10, 22:30, 22:50, 23:30
Thành Phố Ảo   08:05
Vương Quốc Xe Hơi 3   08:40, 12:05, 15:30, 20:10
Tòa Tháp Bóng Đêm   10:00
Sắc Đẹp Ngàn Cân   10:35, 17:20, 19:20, 23:45
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   12:35, 15:00, 21:20
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   13:15, 16:40, 18:15
16/08/2017 Phi Vụ Cuối Cùng   07:50, 18:00
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   08:00, 08:30, 09:00, 10:15, 10:45, 11:20, 12:00, 12:30, 13:00, 13:40, 14:15, 14:45, 15:20, 16:00, 16:30, 17:00, 17:35, 18:20, 19:15, 19:50, 20:40, 21:00, 21:30, 22:10, 22:35, 23:00, 23:40
Vương Quốc Xe Hơi 3   08:40, 11:00, 15:40, 20:15
Tòa Tháp Bóng Đêm   10:00
Sắc Đẹp Ngàn Cân   10:35, 17:20, 19:20, 23:45
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   12:35, 15:00, 21:20
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   13:20, 18:45, 23:15
15/08/2017 Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   08:00, 08:45, 10:15, 10:50, 11:20, 12:00, 12:30, 13:00, 13:45, 14:45, 15:20, 15:45, 16:05, 17:00, 17:40, 18:25, 19:15, 20:00, 20:45, 21:05, 21:30, 22:15, 22:40, 23:00, 23:20, 23:45
Người Gác Đêm   08:20
Phi Vụ Cuối Cùng   08:30, 18:00
Vương Quốc Xe Hơi 3   09:00, 14:15, 20:20
Tòa Tháp Bóng Đêm   10:20
Sắc Đẹp Ngàn Cân   10:35, 17:20, 19:20, 23:45
Linh Hồn Bạc   11:00
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   12:35, 15:00, 21:20
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   13:25, 16:30, 18:45
14/08/2017 Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   08:00, 08:45, 10:15, 10:50, 11:30, 12:30, 13:10, 13:50, 14:45, 15:25, 15:55, 17:00, 17:45, 19:15, 20:25, 20:45, 21:10, 21:30, 22:20, 22:40, 23:00, 23:25
Người Gác Đêm   08:20
Phi Vụ Cuối Cùng   08:30, 18:10
Vương Quốc Xe Hơi 3   09:00, 14:20, 16:10, 18:55, 20:00
Tòa Tháp Bóng Đêm   10:20
Sắc Đẹp Ngàn Cân   10:35, 17:20, 21:45, 23:45
Linh Hồn Bạc   11:00
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   12:20
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   12:35, 15:00, 19:20
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   13:40, 16:40, 18:30, 23:40