Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
22/10/2017 Oan Gia Đổi Mệnh   08:35
Tội Phạm Nhân Bản 2049   08:55, 11:45, 14:55, 16:35, 19:45, 22:50
Trong Từng Nhịp Thở   09:20, 12:00, 16:10, 20:45, 23:10
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   09:25, 14:00, 18:40
Bán Kính Tử Thần   10:45
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   11:30, 22:35
Siêu Bão Địa Cầu   12:55, 14:20, 15:10, 18:05, 20:20
21/10/2017 Oan Gia Đổi Mệnh   08:35
Tội Phạm Nhân Bản 2049   08:45, 11:45, 13:35, 14:55, 16:35, 19:45, 22:50
Siêu Bão Địa Cầu   09:05, 11:20, 12:50, 14:20, 15:10, 16:45, 18:05, 20:20, 21:40
Trong Từng Nhịp Thở   09:20, 11:55, 16:10, 19:05, 20:45, 23:10, 23:55
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   09:25, 14:00, 18:40
Bán Kính Tử Thần   10:45, 17:25
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   11:30, 22:35
20/10/2017 Siêu Bão Địa Cầu   08:25, 10:25, 12:45, 13:55, 14:20, 15:05, 16:55, 18:05, 20:20, 23:50
Oan Gia Đổi Mệnh   08:30, 19:30
Tội Phạm Nhân Bản 2049   08:55, 11:45, 14:55, 16:35, 19:45, 22:50
Trong Từng Nhịp Thở   09:20, 12:00, 14:35, 16:10, 19:05, 20:45, 21:30, 23:10
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   09:30, 12:35, 18:40
Bán Kính Tử Thần   10:40, 17:25
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   11:35, 22:35
19/10/2017 Tiếng Anh là chuyện nhỏ   08:25, 12:25, 17:00, 21:35
Kẻ Ngoại Tộc   08:25, 14:45
Siêu Bão Địa Cầu   08:30, 09:10, 10:30, 11:20, 12:40, 13:30, 14:50, 15:40, 16:25, 17:00, 20:05, 22:25
Sát Thủ Vô Hình   09:30, 12:45, 14:10, 17:15
Xác Chết Đêm Trăng   10:35, 18:40
The LEGO Ninjago Movie   10:40
Trong Từng Nhịp Thở   11:45, 14:55, 17:45, 22:05, 23:45
Tội Phạm Nhân Bản 2049   19:10, 20:35, 22:20, 23:50
18/10/2017 Siêu Bão Địa Cầu   08:30, 09:10, 10:20, 11:20, 12:30, 13:30, 14:40, 15:40, 17:50, 19:00, 20:00, 21:10, 22:10, 23:55
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   08:30, 10:40, 13:00, 14:55, 16:15, 17:10, 19:30, 20:25, 21:35, 22:50, 23:20
Xác Chết Đêm Trăng   08:30, 15:20, 18:35
Sát Thủ Vô Hình   09:30, 12:45, 14:05, 19:25, 21:50, 23:55
The LEGO Ninjago Movie   10:40
Kẻ Ngoại Tộc   11:45, 16:50
17/10/2017 Xác Chết Đêm Trăng   08:30, 15:20, 18:35
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   08:30, 13:00, 14:55, 17:10, 19:30, 20:25, 21:35, 22:50, 23:30
Siêu Bão Địa Cầu   08:30, 09:10, 10:20, 10:50, 11:20, 12:30, 13:30, 14:40, 15:40, 16:15, 16:50, 17:50, 19:00, 20:00, 21:15, 22:15, 23:55
Sát Thủ Vô Hình   09:30, 12:45, 14:00, 19:25, 21:50, 23:55
The LEGO Ninjago Movie   10:40
Kẻ Ngoại Tộc   11:40, 17:15
16/10/2017 Siêu Bão Địa Cầu   08:30, 09:10, 10:20, 10:50, 11:20, 12:30, 13:30, 14:40, 15:40, 16:20, 16:50, 17:50, 19:00, 20:00, 21:10, 22:15, 23:25, 23:55
Xác Chết Đêm Trăng   08:30, 15:20, 18:40
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   08:30, 13:00, 14:55, 17:10, 19:30, 21:35
Sát Thủ Vô Hình   09:30, 12:45, 14:00, 19:25, 21:45, 23:55
The LEGO Ninjago Movie   10:40
Kẻ Ngoại Tộc   11:45, 17:15