Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
23/03/2018 Tháng Năm Rực Rỡ   09:00, 11:20, 15:35, 18:00
Điệp Vụ Biển Đỏ   10:00
Những Cô Gái và Gangster   11:05
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   11:05, 13:30, 15:55, 18:25
22/03/2018 10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   09:00
Những Cô Gái và Gangster   09:00, 18:00
Tháng Năm Rực Rỡ   09:00, 11:25, 13:00, 13:45, 16:05, 18:25, 19:15, 20:00, 20:50, 23:15, 23:45
Nếp Gấp Thời Gian   09:10, 15:30
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   09:20, 11:45, 13:20, 14:10, 15:45, 16:35, 18:10, 19:00, 20:35, 21:25, 23:00, 23:50
Điệp Vụ Biển Đỏ   10:40, 16:30
Dinh Thự Winchester   10:55, 14:25, 21:40
Chiến Binh Báo Đen   11:40
19/03/2018 Những Cô Gái và Gangster   09:00, 18:00
Tháng Năm Rực Rỡ   09:00, 11:25, 13:00, 13:45, 16:05, 18:25, 19:15, 20:00, 20:50, 23:15
10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   09:00
Nếp Gấp Thời Gian   09:10, 15:30
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   09:20, 11:45, 13:25, 14:10, 15:45, 16:35, 18:10, 19:00, 20:35, 21:25, 23:00, 23:50
Điệp Vụ Biển Đỏ   10:40, 16:30
Dinh Thự Winchester   10:55, 14:25, 21:40
Chiến Binh Báo Đen   11:40
18/03/2018 Nếp Gấp Thời Gian   08:30, 14:50
Những Cô Gái và Gangster   08:30, 15:35
Tháng Năm Rực Rỡ   08:45, 11:10, 12:25, 13:35, 16:00, 17:25, 18:25, 20:00, 20:50, 21:45, 23:55
10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   08:45
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   09:05, 10:40, 11:30, 13:10, 15:35, 16:45, 18:00, 19:05, 20:25, 21:30, 22:25, 22:50, 23:50
Dinh Thự Winchester   10:20, 13:30, 19:45
Chiến Binh Báo Đen   10:50
Điệp Vụ Biển Đỏ   17:20
17/03/2018 Những Cô Gái và Gangster   08:30, 15:35
Nếp Gấp Thời Gian   08:30, 14:50
10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   08:30, 17:30
Tháng Năm Rực Rỡ   08:45, 11:10, 13:35, 16:00, 18:25, 20:50
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   09:15, 11:40, 13:10, 14:05, 15:35, 16:35, 18:00, 19:00, 20:25, 21:25, 22:50, 23:50
Dinh Thự Winchester   10:20, 13:30
Điệp Vụ Biển Đỏ   10:25, 17:20
Chiến Binh Báo Đen   10:50
16/03/2018 10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   08:30, 17:30
Những Cô Gái và Gangster   08:30, 15:35
Nếp Gấp Thời Gian   08:30, 14:50
Tháng Năm Rực Rỡ   08:45, 11:10, 12:25, 13:35, 16:00, 18:25, 19:25, 20:50, 21:45, 23:55
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   09:15, 11:40, 13:10, 14:05, 15:35, 16:30, 18:00, 19:00, 20:25, 21:25, 22:50, 23:50
Dinh Thự Winchester   10:20, 13:30
Điệp Vụ Biển Đỏ   10:25, 17:20
Chiến Binh Báo Đen   10:50