Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
25/06/2017 Xác Ướp   08:45, 11:10, 16:55, 19:10, 23:40
Nữ Thần Chiến Binh   08:55, 14:05
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   09:00, 11:00, 11:55, 13:20, 13:55, 14:20, 14:50, 16:10, 16:50, 17:20, 17:50, 19:00, 19:45, 20:45, 21:20, 21:55, 22:40, 23:10
[S.O.S] Sói Trắng   10:20
Giải Mã Giấc Mơ   11:45
Hung Thần Đại Dương   12:25
24/06/2017 Xác Ướp   08:45, 11:10, 16:55, 19:10, 23:40
Nữ Thần Chiến Binh   08:55, 14:05
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   09:00, 11:00, 11:55, 13:20, 13:55, 14:20, 14:50, 16:10, 16:50, 17:20, 17:50, 19:00, 19:45, 20:45, 21:20, 21:55, 22:40, 23:10
[S.O.S] Sói Trắng   10:20
Giải Mã Giấc Mơ   11:45
Hung Thần Đại Dương   12:25
23/06/2017 Hung Thần Đại Dương   08:30, 12:25
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   08:30, 09:00, 11:00, 11:55, 13:20, 13:55, 14:20, 14:50, 16:10, 16:50, 17:20, 17:50, 19:00, 19:45, 20:45, 21:20, 21:55, 22:40, 23:10
Xác Ướp   08:45, 11:10, 16:55, 19:10, 23:40
Nữ Thần Chiến Binh   08:55, 14:05
[S.O.S] Sói Trắng   10:20
Giải Mã Giấc Mơ   11:45
22/06/2017 Hung Thần Đại Dương   08:30, 12:20, 18:25
Xác Ướp   08:45, 11:05, 14:10, 19:10, 21:20, 23:40
Giải Mã Giấc Mơ   08:50, 11:45, 23:25
Nữ Thần Chiến Binh   08:55, 14:05
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   09:00, 11:00, 11:55, 13:20, 13:55, 14:50, 16:10, 16:50, 17:50, 19:00, 19:45, 20:45, 21:55, 22:40
[S.O.S] Sói Trắng   10:20, 16:20
21/06/2017 Hung Thần Đại Dương   08:30, 12:20, 18:25
Xác Ướp   08:45, 11:05, 14:10, 16:55, 19:10, 21:20, 23:40
Giải Mã Giấc Mơ   08:50, 11:45, 23:25
Nữ Thần Chiến Binh   08:55, 14:05
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   09:00, 11:00, 11:55, 13:20, 13:55, 14:50, 16:10, 16:50, 17:50, 19:00, 19:45, 20:50, 21:55, 22:40
[S.O.S] Sói Trắng   10:20, 16:20
20/06/2017 Xác Ướp   08:30, 09:00, 12:45, 13:35, 15:00, 15:50, 17:15, 18:10, 19:30, 20:30, 22:45, 23:30
Đảo Của Dân Ngụ Cư   08:30, 12:40, 16:55
Nữ Thần Chiến Binh   08:40, 11:30, 14:20, 17:10, 20:00, 21:00, 22:50
Hung Thần Đại Dương   08:45, 10:50, 15:05, 19:05, 21:40, 23:15
[S.O.S] Sói Trắng   10:30, 18:55
Giải Mã Giấc Mơ   10:45, 14:40, 21:00
Anh Em Siêu Quậy   13:05, 17:00, 23:45
19/06/2017 Đảo Của Dân Ngụ Cư   08:30, 12:40, 16:55
Xác Ướp   08:30, 09:00, 11:15, 12:45, 13:35, 15:00, 15:50, 17:15, 18:10, 19:30, 20:30, 22:45, 23:30
Nữ Thần Chiến Binh   08:40, 11:30, 14:20, 17:10, 20:00, 21:00, 22:50
Hung Thần Đại Dương   08:45, 10:50, 15:05, 19:05, 21:40, 23:15
[S.O.S] Sói Trắng   10:30, 18:55
Giải Mã Giấc Mơ   10:45, 14:40, 21:00
Anh Em Siêu Quậy   13:05, 17:05, 23:45
18/06/2017 Đảo Của Dân Ngụ Cư   08:30, 12:40, 16:55
Xác Ướp   08:30, 09:00, 11:15, 12:45, 13:35, 15:00, 15:50, 17:15, 18:10, 19:30, 20:30, 22:45, 23:30
Nữ Thần Chiến Binh   08:40, 11:30, 14:20, 17:10, 20:00, 21:00, 22:50
Anh Em Siêu Quậy   08:50, 13:05, 17:05, 23:45
Giải Mã Giấc Mơ   10:45, 14:40, 21:00
Hung Thần Đại Dương   10:50, 15:05, 19:05, 21:40, 23:15
[S.O.S] Sói Trắng   18:55