Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
20/08/2017 Vương Quốc Xe Hơi 3   08:30, 15:05
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   08:40, 10:50, 13:45, 16:00, 18:15, 19:20, 21:20, 23:50
Bố Tớ Là Chân To   08:45, 17:20
Đảo Địa Ngục   08:50, 10:40, 13:15, 15:50, 18:25, 20:00, 22:35
Góc Khuất Của Thế Giới   09:30, 23:30
Sắc Đẹp Ngàn Cân   10:45
Vệ Sĩ Sát Thủ   11:25, 13:00, 15:20, 17:40, 19:00, 20:30, 22:50
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   12:00, 16:45
Phi Vụ Cuối Cùng   12:50
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   14:15, 21:30
19/08/2017 Vương Quốc Xe Hơi 3   08:30, 14:55
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   08:40, 10:50, 13:45, 16:00, 18:15, 20:00, 23:55
Bố Tớ Là Chân To   08:45, 17:15
Vệ Sĩ Sát Thủ   09:05, 13:00, 15:20, 17:40, 20:30, 22:50
Góc Khuất Của Thế Giới   09:30
Đảo Địa Ngục   10:40, 13:15, 15:50, 18:25, 19:15, 21:00, 22:10, 23:30
Sắc Đẹp Ngàn Cân   10:45
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   11:25, 14:15, 21:40
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   12:00, 16:40
Phi Vụ Cuối Cùng   12:45
18/08/2017 Vương Quốc Xe Hơi 3   08:30, 12:45, 15:05
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   08:40, 10:50, 13:45, 16:00, 18:15, 20:00
Bố Tớ Là Chân To   09:00, 17:20
Vệ Sĩ Sát Thủ   09:05, 11:25, 13:00, 15:20, 17:40, 20:30, 22:50
Góc Khuất Của Thế Giới   09:30, 23:30
Sắc Đẹp Ngàn Cân   10:45
Đảo Địa Ngục   11:00, 15:50, 18:25, 19:15, 21:00, 23:30
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   12:00, 16:40
Phi Vụ Cuối Cùng   13:35
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   14:15
17/08/2017 Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   08:30, 10:30, 12:35, 14:25, 16:10, 17:00, 18:25, 19:10, 20:00, 20:40, 22:15
Sắc Đẹp Ngàn Cân   08:30, 11:00, 13:00, 17:55, 22:55
Phi Vụ Cuối Cùng   08:45, 14:55
Vương Quốc Xe Hơi 3   08:50, 11:00, 13:15, 15:35, 18:45
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   09:30, 13:50, 17:05
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   10:15, 12:25, 14:45, 16:35, 21:00
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   11:55
16/08/2017 Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   08:30, 10:30, 11:30, 12:35, 14:50, 16:10, 17:00, 17:45, 18:25, 19:10, 20:00, 20:40, 21:20, 21:40, 22:15, 22:55, 23:30
Sắc Đẹp Ngàn Cân   08:45, 15:05, 23:10
Vương Quốc Xe Hơi 3   08:50, 11:55, 13:15, 15:30, 19:25
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   09:15, 11:00, 14:15, 16:30, 18:45, 21:00
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   09:30, 13:45, 17:05
Tòa Tháp Bóng Đêm   10:45
Phi Vụ Cuối Cùng   12:50, 23:45
15/08/2017 Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   08:30, 10:30, 11:40, 12:35, 14:45, 16:10, 17:00, 18:25, 19:10, 20:00, 20:40, 21:20, 22:15, 23:30
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   08:30, 12:25, 15:35, 16:35, 18:45, 23:10
Sắc Đẹp Ngàn Cân   08:45, 15:05, 21:45
Vương Quốc Xe Hơi 3   08:50, 11:00, 13:15, 17:45, 19:30
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   09:20, 13:50, 17:05, 22:55
Người Gác Đêm   10:30
Tòa Tháp Bóng Đêm   10:45
Phi Vụ Cuối Cùng   12:50, 23:40
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   14:35
14/08/2017 Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   08:30, 10:30, 12:35, 14:25, 16:10, 17:00, 18:25, 19:10, 20:00, 20:55, 21:20, 22:15, 23:30
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   08:30, 12:25, 14:45, 15:35, 18:45, 20:35, 22:50
Sắc Đẹp Ngàn Cân   08:45, 15:05, 21:45
Vương Quốc Xe Hơi 3   08:50, 11:00, 13:15, 16:30, 17:45, 19:30
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   09:30, 13:50, 17:05, 23:10
Người Gác Đêm   10:30
Tòa Tháp Bóng Đêm   10:45
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   11:55
Phi Vụ Cuối Cùng   12:50, 23:40