Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
18/12/2017 Phiêu Lưu Ký   08:25, 10:35, 13:40, 17:10, 19:25
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   08:30, 11:35, 13:30, 14:40, 17:45, 19:00, 20:50, 22:05
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   08:40, 15:20, 20:30
Ngày Không Còn Mẹ   08:45, 16:35
Coco   09:05, 12:45, 15:55, 21:35
Mẹ Chồng   10:50
Vòng Xoáy Lừa Đảo   11:05
Bố ngoan, Bố hư 2   11:30, 18:20
Vòng Xoay Cám Dỗ   13:05
Hàng Ma Truyện   15:10
17/12/2017 Phiêu Lưu Ký   08:25, 10:35, 15:05, 19:30, 22:45
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   08:30, 11:35, 13:35, 14:40, 17:45, 19:00, 20:05, 20:50, 22:05, 23:10
Coco   08:45, 12:45, 17:10, 20:20, 21:35
Mẹ Chồng   08:55, 13:55
Ngày Không Còn Mẹ   09:20, 16:40
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   11:05, 15:40, 18:05
Vòng Xoáy Lừa Đảo   11:15
Bố ngoan, Bố hư 2   11:40, 18:00
Vòng Xoay Cám Dỗ   13:20
Hàng Ma Truyện   16:05
16/12/2017 Hàng Ma Truyện   08:25
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   08:30, 11:35, 13:40, 14:40, 17:45, 19:00, 20:05, 20:50, 22:05, 23:10
Mẹ Chồng   08:55, 13:45
Ngày Không Còn Mẹ   08:55, 15:55
Phiêu Lưu Ký   09:20, 12:45, 15:05, 17:20
Coco   10:15, 16:40, 20:25
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   11:05, 15:40, 18:15
Vòng Xoáy Lừa Đảo   11:15
Bố ngoan, Bố hư 2   11:35, 18:00
Vòng Xoay Cám Dỗ   13:20
15/12/2017 Vòng Xoáy Lừa Đảo   08:25, 15:00
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   08:30, 11:35, 13:25, 14:40, 17:45, 19:00, 20:00, 20:50, 22:05
Phiêu Lưu Ký   08:40, 10:55, 15:25, 17:40, 19:30, 22:40
Ngày Không Còn Mẹ   08:55, 16:35
Coco   09:05, 13:05, 15:55, 21:40
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   10:45, 20:30, 23:55
Mẹ Chồng   11:15, 17:20
Bố ngoan, Bố hư 2   11:50, 18:20, 23:55
Vòng Xoay Cám Dỗ   12:55
Hàng Ma Truyện   14:00
14/12/2017 Hàng Ma Truyện   08:30, 13:40, 18:00
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   08:30, 13:30, 15:55, 21:00, 23:20
Coco   08:55, 10:50, 14:05, 16:45, 18:20, 20:05, 21:15, 22:45
Vòng Xoay Cám Dỗ   09:00, 23:55
Phiêu Lưu Ký   09:30, 10:20, 12:30, 14:45, 17:00, 19:30, 20:30, 21:45, 22:50
Vòng Xoáy Lừa Đảo   11:15, 15:40
Bố ngoan, Bố hư 2   11:35, 16:05, 19:10, 23:55
Mẹ Chồng   11:50, 13:50, 18:15
13/12/2017 Hàng Ma Truyện   08:30, 13:40, 18:00
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   08:30, 13:30, 15:55, 21:00, 23:20
Coco   08:55, 10:50, 14:05, 16:45, 18:20, 20:05, 21:15
Vòng Xoay Cám Dỗ   09:00, 23:55
Phiêu Lưu Ký   09:30, 10:20, 12:30, 14:45, 17:00, 19:30, 20:30, 21:45
Vòng Xoáy Lừa Đảo   11:15, 15:40
Bố ngoan, Bố hư 2   11:35, 16:05, 19:10, 23:55
Mẹ Chồng   11:50, 13:50, 18:15
12/12/2017 Mẹ Chồng   08:30, 10:35, 13:45, 20:30, 22:45, 23:55
Hàng Ma Truyện   08:30, 14:50, 21:55
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   08:35, 11:00, 13:25, 15:50, 21:00, 23:25
Bố ngoan, Bố hư 2   09:10, 12:40, 14:50, 17:00, 19:10, 21:20, 23:30
Coco   09:15, 11:55, 14:35, 17:25, 18:20, 20:05, 22:40
và 7 Kiếp Nạn   10:30
Vòng Xoáy Lừa Đảo   11:20, 16:50
Vòng Xoay Cám Dỗ   12:35, 18:15
Vùng Trời Diệt Vong   16:00
11/12/2017 Hàng Ma Truyện   08:30, 15:15, 21:55
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   08:35, 10:20, 15:55, 19:35, 21:00, 23:25
Mẹ Chồng   08:40, 11:00, 13:45, 18:15, 20:30, 22:40
Coco   09:15, 11:55, 13:15, 14:35, 17:25, 18:20, 20:05, 22:45
Bố ngoan, Bố hư 2   09:25, 12:40, 14:50, 17:00, 19:10, 21:20, 23:30
Vòng Xoáy Lừa Đảo   10:50, 17:15
và 7 Kiếp Nạn   11:40
Vòng Xoay Cám Dỗ   13:05, 23:55
Vùng Trời Diệt Vong   16:00