Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
24/01/2019 Tử Địa Báo Thù   09:30
Bộ Ba Quái Nhân   09:30, 12:00, 14:35, 16:15, 17:45, 19:30, 20:30, 21:00, 22:10, 23:10
Chị Trợ Lý Của Anh   09:40, 17:15
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   09:45
Linh Hồn Tạm Trú   10:20
Đường Về Nhà Của Cún Con   11:20, 18:55
Căn Phòng Tử Thần   11:45, 15:40, 19:15, 23:35
Người vợ ma   12:10
Đại Ca Hóa Soái Ca   12:55, 16:45, 20:10, 22:40
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   13:25
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   14:00
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   14:10
7 Thi Thể   15:25
Hồn Papa, Da Con Gái   17:55
23/01/2019 Tử Địa Báo Thù   09:30
Bộ Ba Quái Nhân   09:30, 12:00, 14:35, 16:20, 17:45, 19:30, 20:30, 21:00, 22:10, 23:10
Đại Ca Hóa Soái Ca   09:45, 12:55, 16:45, 20:10, 22:40
Chị Trợ Lý Của Anh   09:50, 17:15, 23:35
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   10:35, 14:05, 19:15
Đường Về Nhà Của Cún Con   11:20, 15:45, 18:55
Căn Phòng Tử Thần   11:55, 21:25, 23:30
Người vợ ma   12:10
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   13:25
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   14:10
7 Thi Thể   15:25
Hồn Papa, Da Con Gái   17:50
22/01/2019 Tử Địa Báo Thù   09:30
Bộ Ba Quái Nhân   09:30, 12:00, 14:35, 16:15, 17:45, 19:30, 20:30, 21:00, 22:10, 23:10
Chị Trợ Lý Của Anh   09:40, 14:00, 17:15, 19:15, 23:35
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   10:00
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   10:30
Đại Ca Hóa Soái Ca   11:15, 12:55, 16:50, 20:10, 22:40
Căn Phòng Tử Thần   11:45, 21:25, 23:35
Hồn Papa, Da Con Gái   12:10, 17:50
Đường Về Nhà Của Cún Con   13:45, 18:55
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   14:15
7 Thi Thể   15:25
Người vợ ma   15:50
21/01/2019 Tử Địa Báo Thù   09:30
Bộ Ba Quái Nhân   09:30, 12:00, 14:35, 16:15, 17:45, 19:30, 20:30, 21:10, 22:10, 23:10
Chị Trợ Lý Của Anh   09:40, 17:15, 21:25
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   10:00
7 Thi Thể   10:35, 15:25, 19:00, 23:45
Đường Về Nhà Của Cún Con   11:20, 18:00
Căn Phòng Tử Thần   11:45, 19:15
Người vợ ma   12:10, 23:40
Đại Ca Hóa Soái Ca   12:55, 16:45, 20:10, 22:40
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   13:25
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   13:55
Linh Hồn Tạm Trú   14:10
Hồn Papa, Da Con Gái   15:40
20/01/2019 Căn Phòng Tử Thần   09:20, 17:15, 21:00, 23:10
Bộ Ba Quái Nhân   09:30, 12:00, 13:15, 14:35, 16:20, 17:50, 19:30, 20:35, 21:15, 22:10, 23:15
Người Nhện: Vũ Trụ Mới   09:50, 16:50
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   10:00
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   10:30
Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   11:20, 14:20
Hồn Papa, Da Con Gái   11:55
Đường Về Nhà Của Cún Con   12:15, 18:00
Đại Ca Hóa Soái Ca   12:55, 20:10, 22:40
Linh Hồn Tạm Trú   14:10
7 Thi Thể   15:25
Chị Trợ Lý Của Anh   15:50
Người vợ ma   19:00, 23:45
19/01/2019 Bộ Ba Quái Nhân   09:30, 12:00, 13:20, 14:35, 16:40, 17:50, 19:30, 20:35, 21:00, 21:20, 22:10, 23:15
Tử Địa Báo Thù   09:30
Chị Trợ Lý Của Anh   09:35, 14:00, 17:15
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   10:00
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   10:30
Đại Ca Hóa Soái Ca   11:05, 12:55, 20:10, 23:30
Căn Phòng Tử Thần   11:45, 15:55, 19:15, 22:40
Người vợ ma   12:10, 19:00, 23:50
Linh Hồn Tạm Trú   14:05
7 Thi Thể   15:25
Hồn Papa, Da Con Gái   16:20
Đường Về Nhà Của Cún Con   18:05
18/01/2019 Bộ Ba Quái Nhân   09:30, 12:00, 14:35, 16:20, 17:50, 19:30, 20:35, 21:05, 22:10, 23:15
Tử Địa Báo Thù   09:30
Chị Trợ Lý Của Anh   09:40, 14:00, 17:15
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   10:00
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   10:30
Đường Về Nhà Của Cún Con   11:20, 18:00
Căn Phòng Tử Thần   11:45, 15:40, 19:15, 22:40
Người vợ ma   12:10, 19:00
Đại Ca Hóa Soái Ca   12:55, 20:10, 23:30
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   13:25
Linh Hồn Tạm Trú   14:10
7 Thi Thể   15:25
Hồn Papa, Da Con Gái   16:50
17/01/2019 Người Nhện: Vũ Trụ Mới   09:30, 15:25
Đường Về Nhà Của Cún Con   09:40, 14:50, 19:15, 23:40
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   10:00, 15:10, 19:00
Hồn Papa, Da Con Gái   10:10, 16:40, 21:20
Chị Trợ Lý Của Anh   10:35, 14:25, 17:30, 19:45, 22:05
Căn Phòng Tử Thần   11:35, 13:45, 16:00, 18:15, 20:30, 22:25
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   11:55
Linh Hồn Tạm Trú   12:10
Aquaman: Đế Vương Atlantis   12:30, 21:25
7 Thi Thể   12:50, 17:00, 20:10, 22:45
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   17:55