Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
23/10/2018 Siêu Xe Đại Chiến   09:00
Quý Cô Thừa Kế   09:05, 11:15, 13:30, 15:40, 20:45, 23:00
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   09:15, 14:25
Bước Chân Đầu Tiên   09:30, 14:45, 18:00
Vì Sao Vụt Sáng   09:50, 13:55, 17:30, 19:25
Venom   10:50, 13:10, 15:30, 17:55, 20:25, 22:50
Mara: Kẻ Không Ngủ   11:55
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   12:05, 16:40
Săn Lùng Quái Thú   12:35, 17:10
22/10/2018 Siêu Xe Đại Chiến   09:00
Săn Lùng Quái Thú   09:10, 12:45, 21:10
Vì Sao Vụt Sáng   09:20, 14:00, 18:00, 19:25, 22:10
Bước Chân Đầu Tiên   09:30, 15:00, 18:20
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   10:00, 14:25
Venom   10:50, 13:10, 15:30, 17:55, 19:00, 20:25, 22:50
Quý Cô Thừa Kế   11:15, 13:25, 15:45, 17:10, 20:45
Mara: Kẻ Không Ngủ   12:00
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   12:05, 16:40
21/10/2018 Siêu Xe Đại Chiến   09:00
Bước Chân Đầu Tiên   09:10, 14:50, 20:00
Venom   09:15, 10:45, 13:10, 15:30, 18:40, 19:45, 21:05, 23:30
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   09:35, 14:05
Vì Sao Vụt Sáng   09:45, 14:15, 19:10, 22:15
Quý Cô Thừa Kế   11:25, 13:30, 15:40, 17:50, 21:50
Săn Lùng Quái Thú   12:00, 17:30
Mara: Kẻ Không Ngủ   12:15, 16:40, 23:50
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   12:30, 16:55
Người Bất Tử   18:00, 20:35, 23:10
20/10/2018 Siêu Xe Đại Chiến   09:00
Quý Cô Thừa Kế   09:05, 11:15, 13:30, 15:40, 17:50, 19:15
Bước Chân Đầu Tiên   09:30, 14:45, 20:00
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   09:35, 14:15
Vì Sao Vụt Sáng   09:50, 14:20, 19:40, 22:30
Venom   10:50, 13:10, 15:30, 18:00, 20:25, 21:30, 22:50
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   12:00, 17:00
Mara: Kẻ Không Ngủ   12:15, 16:45, 23:50
Săn Lùng Quái Thú   12:35, 17:30, 23:45
Người Bất Tử   18:45, 21:15, 22:45
19/10/2018 Siêu Xe Đại Chiến   09:00, 16:45
Săn Lùng Quái Thú   09:15, 13:30, 14:35
Mara: Kẻ Không Ngủ   09:25, 23:50
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   09:45, 17:25
Bước Chân Đầu Tiên   10:00, 14:50, 16:40, 20:00, 22:40
Venom   10:45, 13:10, 15:30, 18:00, 20:25, 22:50
Quý Cô Thừa Kế   11:20, 12:40, 15:35, 17:50, 21:50
Vì Sao Vụt Sáng   11:25, 22:25
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   11:55, 14:05, 19:40
Người Bất Tử   18:35, 19:20, 21:10
18/10/2018 Venom   09:00, 10:00, 11:20, 12:25, 13:45, 14:55, 16:10, 17:30, 18:35, 19:50, 21:00, 22:15, 23:25
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   09:10, 17:05, 23:35
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   09:30, 13:55
Vì Sao Vụt Sáng   09:45, 14:30, 17:15, 18:15, 20:05, 21:00, 22:50
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   11:00
Lời Nhắn Của Oan Hồn   11:55
Sói Cô Độc   12:40
Bào Thai Quỷ   13:10
Hồ Bơi Tử Thần   15:10
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   16:15
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   19:05, 22:05
17/10/2018 Venom   09:00, 10:00, 11:20, 12:25, 13:45, 14:55, 16:10, 17:20, 18:35, 19:50, 20:30, 21:00, 22:15, 23:25
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   09:10
Sói Cô Độc   09:15, 18:20
Vì Sao Vụt Sáng   09:40, 13:00, 15:40, 20:10, 21:35, 23:00
Bào Thai Quỷ   10:55
Hồ Bơi Tử Thần   11:05, 18:35
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   12:20, 17:05
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   12:45, 16:15, 19:05, 22:55
Lời Nhắn Của Oan Hồn   14:15
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   15:10
16/10/2018 Venom   09:00, 10:00, 11:20, 12:25, 13:45, 14:55, 16:10, 17:20, 18:35, 19:50, 20:30, 21:00, 22:15, 23:25
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   09:10
Sói Cô Độc   09:15, 15:15, 19:15
Vì Sao Vụt Sáng   09:40, 13:00, 17:50, 20:10, 21:15, 22:55
Bào Thai Quỷ   10:55
Hồ Bơi Tử Thần   11:05, 18:20
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   12:10, 17:05
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   12:45
Lời Nhắn Của Oan Hồn   14:05
Đại Chiến Thành Ansi   15:40, 22:50
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   16:00