Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
23/03/2018 Chiến Binh Báo Đen   08:05, 15:40, 18:30
Điệp Vụ Biển Đỏ   08:10, 12:35
10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   08:20
Tạm Biệt Christopher Robin   08:35, 13:30
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   09:00, 10:10, 11:00, 11:30, 13:15, 14:00, 15:00, 15:55, 16:30, 17:30, 20:00, 21:05, 22:30
Tháng Năm Rực Rỡ   09:00, 10:45, 12:15, 13:15, 14:20, 15:45, 16:50, 18:15, 20:45, 23:15
Những Cô Gái và Gangster   10:15, 22:50
22/03/2018 Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   08:05, 08:30, 09:10, 10:35, 11:00, 11:40, 12:10, 13:05, 13:30, 14:10, 15:35, 16:00, 16:35, 17:20, 18:05, 18:30, 19:00, 19:45, 20:35, 21:00, 21:25, 22:15, 23:00, 23:30
10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   08:10, 13:20, 22:45
Tạm Biệt Christopher Robin   08:15, 12:45, 19:50
Three Billboards: Truy Tìm Công Lý   08:20, 22:20
Tháng Năm Rực Rỡ   08:20, 09:10, 10:50, 11:40, 12:15, 14:10, 14:45, 15:50, 16:40, 17:15, 18:20, 19:10, 20:50, 22:15, 22:40, 23:20
Điệp Vụ Biển Đỏ   09:10, 16:45, 19:30
Chiến Binh Báo Đen   09:25, 14:10, 17:00, 19:50
Những Cô Gái và Gangster   10:10, 14:40
Luật Quỷ   10:40, 23:45
Nếp Gấp Thời Gian   10:45, 15:20, 20:10
Dinh Thự Winchester   12:00, 17:55, 21:35, 23:50
Đêm Chơi Nhớ Đời   15:10
20/03/2018 Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   08:05, 08:30, 09:10, 10:35, 11:00, 11:40, 12:10, 13:05, 13:30, 14:10
Đêm Chơi Nhớ Đời   15:10
19/03/2018 Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   08:05, 08:30, 09:10, 10:35, 11:00, 11:40, 12:10, 13:05, 13:30, 14:10, 15:35, 16:00, 16:35, 18:05, 18:30, 19:00, 19:45, 20:35, 21:00, 21:25, 22:15, 23:00, 23:30
10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   08:10, 13:20, 22:45
Tạm Biệt Christopher Robin   08:15, 12:45
Tháng Năm Rực Rỡ   08:20, 09:10, 10:50, 11:40, 12:15, 13:20, 14:10, 14:45, 15:50, 16:40, 17:15, 22:40
Three Billboards: Truy Tìm Công Lý   08:20, 22:20
Điệp Vụ Biển Đỏ   09:10, 16:45, 19:30
Chiến Binh Báo Đen   09:25, 14:10, 17:00, 19:50
Những Cô Gái và Gangster   10:10, 14:40
Luật Quỷ   10:40
Nếp Gấp Thời Gian   10:45, 15:20, 20:10
Dinh Thự Winchester   12:00, 17:55, 23:50
Đêm Chơi Nhớ Đời   15:10
18/03/2018 Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   08:05, 08:30, 09:10, 10:35, 11:00, 11:40, 12:10, 13:05, 14:10, 15:35, 16:00, 16:35, 18:05, 19:45, 20:35, 22:15, 23:00
10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   08:10, 13:20
Tạm Biệt Christopher Robin   08:15
Tháng Năm Rực Rỡ   08:20, 09:10, 10:50, 11:40, 12:15, 13:20, 14:10, 14:45, 15:50, 16:40, 17:15, 19:10, 22:05, 22:30
Three Billboards: Truy Tìm Công Lý   08:20
Điệp Vụ Biển Đỏ   09:10, 12:40, 19:15
Chiến Binh Báo Đen   09:25, 14:10, 19:35
Những Cô Gái và Gangster   10:10, 17:10
Luật Quỷ   10:40, 23:45
Nếp Gấp Thời Gian   10:45, 13:30, 14:40, 15:20, 17:00
Dinh Thự Winchester   12:00, 21:35
Đêm Chơi Nhớ Đời   15:30
17/03/2018 Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   08:05, 08:30, 09:10, 10:35, 11:00, 11:40, 12:10, 13:05, 14:10, 15:35, 16:00, 16:35, 18:05, 20:35, 21:00, 23:00, 23:30
10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   08:10, 13:20
Tạm Biệt Christopher Robin   08:15, 12:45
Three Billboards: Truy Tìm Công Lý   08:20, 22:20
Tháng Năm Rực Rỡ   08:20, 09:10, 10:50, 11:40, 12:15, 13:20, 14:10, 14:45, 15:50, 16:40, 19:10, 22:30
Điệp Vụ Biển Đỏ   09:10, 16:45, 19:30
Chiến Binh Báo Đen   09:25, 14:10, 19:35
Những Cô Gái và Gangster   10:10, 14:40
Luật Quỷ   10:40, 23:45
Nếp Gấp Thời Gian   10:45, 13:30, 15:20, 18:25
Dinh Thự Winchester   12:00, 21:35
Đêm Chơi Nhớ Đời   15:10
16/03/2018 Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   08:05, 08:30, 09:10, 10:35, 11:00, 11:40, 12:10, 13:05, 13:30, 14:10, 15:35, 16:00, 16:35, 17:20, 18:05, 18:30, 19:00, 19:45, 20:35, 21:00, 21:25, 22:15, 23:00, 23:30
10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   08:05, 13:20, 22:45
Tạm Biệt Christopher Robin   08:15, 12:45, 19:50
Three Billboards: Truy Tìm Công Lý   08:20, 22:20
Tháng Năm Rực Rỡ   08:20, 09:10, 10:50, 11:40, 12:15, 13:20, 14:10, 14:45, 15:50, 16:40, 17:15, 18:20, 19:10, 20:50, 22:15, 22:40, 23:20
Điệp Vụ Biển Đỏ   09:10, 16:45, 19:30
Chiến Binh Báo Đen   09:25, 14:10, 17:00, 19:50
Dinh Thự Winchester   10:00, 12:00, 14:35, 17:55, 21:35, 23:50
Luật Quỷ   10:40, 23:45
Nếp Gấp Thời Gian   10:45, 15:20, 20:10
Đêm Chơi Nhớ Đời   15:10