Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
24/01/2019 Người vợ ma   08:45, 12:10, 15:05, 20:30
Chị Trợ Lý Của Anh   08:50, 11:15, 13:40, 16:05, 18:05, 19:45, 20:35, 21:45, 23:00
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   09:00, 12:35, 17:15
Đường Về Nhà Của Cún Con   09:10, 14:00, 15:50, 18:00, 21:15
Bộ Ba Quái Nhân   09:15, 10:30, 12:05, 13:15, 14:50, 16:00, 16:40, 17:35, 18:50, 20:20, 21:35, 22:05, 23:05
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   09:25, 14:15
Đại Ca Hóa Soái Ca   09:30, 11:50, 13:10, 15:25, 18:40, 20:15, 22:50
Aquaman: Đế Vương Atlantis   10:00, 16:35, 19:15, 22:10
7 Thi Thể   10:10, 13:00, 16:50, 19:40, 22:40
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   10:50
Linh Hồn Tạm Trú   11:25
Căn Phòng Tử Thần   11:35, 14:30, 16:20, 19:25, 22:15
Tử Địa Báo Thù   14:25, 18:30, 23:30
23/01/2019 Người vợ ma   08:45, 12:10, 14:25, 20:30
Chị Trợ Lý Của Anh   08:50, 11:15, 13:40, 16:05, 18:05, 19:45, 21:45
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   09:00, 12:35
Đường Về Nhà Của Cún Con   09:10, 14:00, 15:50, 17:00, 18:00, 19:40
Bộ Ba Quái Nhân   09:15, 10:30, 12:05, 13:15, 14:50, 16:00, 16:40, 17:35, 18:50, 21:35, 22:05
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   09:25, 14:15
Đại Ca Hóa Soái Ca   09:30, 11:50, 13:10, 15:25, 20:15, 22:50
Aquaman: Đế Vương Atlantis   10:00, 16:35, 19:15, 22:10
7 Thi Thể   10:10, 13:00, 15:05, 17:25, 22:40
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   10:50
Linh Hồn Tạm Trú   11:25
Căn Phòng Tử Thần   11:35, 14:30, 16:20, 19:25, 22:15
Tử Địa Báo Thù   18:30
22/01/2019 Người vợ ma   08:45, 12:10, 15:05, 20:30
Chị Trợ Lý Của Anh   08:50, 11:15, 13:40, 16:05, 18:05, 20:35, 21:45, 23:00
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   09:00, 12:35, 17:15
Đường Về Nhà Của Cún Con   09:10, 14:00, 15:50, 18:00
Bộ Ba Quái Nhân   09:15, 10:30, 12:05, 13:15, 14:50, 16:00, 16:40, 17:35, 18:50, 20:20, 21:35, 23:05
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   09:25, 14:15
Đại Ca Hóa Soái Ca   09:30, 11:50, 13:10, 15:25, 20:15, 22:50
Aquaman: Đế Vương Atlantis   10:00, 16:35, 19:15
7 Thi Thể   10:10, 13:00, 16:50, 22:40
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   10:50
Linh Hồn Tạm Trú   11:25
Căn Phòng Tử Thần   11:35, 14:30, 16:20, 19:25, 22:15
Tử Địa Báo Thù   14:25, 18:30
21/01/2019 Người vợ ma   08:45, 12:10, 15:05, 17:00, 20:30, 23:30
Chị Trợ Lý Của Anh   08:50, 11:15, 13:40, 16:05, 18:05, 19:45, 20:35, 21:45, 23:00
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   09:00, 12:35, 17:15
Đường Về Nhà Của Cún Con   09:10, 14:00, 15:50, 18:00, 21:15
Bộ Ba Quái Nhân   09:15, 10:30, 12:05, 13:15, 14:50, 16:00, 16:40, 17:35, 18:50, 19:30, 20:20, 21:35, 22:15, 23:05
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   09:25, 14:15
Đại Ca Hóa Soái Ca   09:30, 11:50, 13:10, 15:25, 18:40, 20:15, 22:50
Aquaman: Đế Vương Atlantis   10:00, 16:30, 19:15, 22:10
7 Thi Thể   10:10, 13:00, 22:40
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   10:50
Linh Hồn Tạm Trú   11:25
Căn Phòng Tử Thần   11:35, 14:30, 16:20, 19:25, 22:15
Tử Địa Báo Thù   14:25, 18:30
20/01/2019 Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   08:50
Chị Trợ Lý Của Anh   08:50, 11:15, 13:40, 16:05, 18:05, 20:35, 21:25, 23:00
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   09:00, 12:35
Bộ Ba Quái Nhân   09:15, 10:30, 12:05, 13:50, 14:50, 16:40, 17:35, 18:40, 20:20, 21:25, 22:50
Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   09:20, 13:15, 17:50
Đường Về Nhà Của Cún Con   09:30, 14:00, 15:50, 17:10, 18:00, 19:25
Đại Ca Hóa Soái Ca   09:30, 13:10, 15:25, 20:15, 21:40, 23:05
Aquaman: Đế Vương Atlantis   10:00, 16:35, 22:10
Người Nhện: Vũ Trụ Mới   10:00, 16:15, 19:40
Tử Địa Báo Thù   11:10, 18:30
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   11:25
Căn Phòng Tử Thần   11:35, 16:20, 20:00, 22:40
Nữ Hoàng Tuyết: Xứ Sở Trong Gương   11:45, 15:15
Người vợ ma   12:10, 14:25, 20:30
7 Thi Thể   13:00, 15:20, 19:40
Bumblebee   13:35, 18:50
19/01/2019 Tử Địa Báo Thù   08:50, 16:10, 18:30, 23:05
Chị Trợ Lý Của Anh   08:50, 11:15, 13:40, 16:05, 18:05, 20:35, 23:00
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   09:00, 12:35
Đường Về Nhà Của Cún Con   09:10, 14:00, 15:50, 18:00, 19:25, 22:05
Bộ Ba Quái Nhân   09:15, 10:30, 12:05, 13:50, 14:50, 16:40, 17:35, 18:40, 20:20, 21:25, 22:50
Đại Ca Hóa Soái Ca   09:30, 13:10, 15:25, 20:15, 21:40
Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   09:40, 13:15, 18:15
Người Nhện: Vũ Trụ Mới   10:00, 17:10, 19:40
Aquaman: Đế Vương Atlantis   10:00, 16:35, 22:10
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   10:50
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   11:25, 17:40
Căn Phòng Tử Thần   11:35, 16:20, 20:00, 22:20
Nữ Hoàng Tuyết: Xứ Sở Trong Gương   11:45, 15:15
Người vợ ma   12:10, 14:25, 20:30
7 Thi Thể   13:00, 15:20, 19:40, 22:40
Bumblebee   13:35
18/01/2019 Chị Trợ Lý Của Anh   08:50, 11:15, 13:40, 16:05, 18:05, 19:45, 20:35, 23:00
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   09:00, 12:35, 17:15
Đường Về Nhà Của Cún Con   09:10, 14:00, 15:50, 18:00, 21:15
Bộ Ba Quái Nhân   09:15, 10:30, 12:05, 13:15, 14:50, 16:00, 16:40, 17:35, 18:50, 20:20, 21:35, 23:05
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   09:25, 14:15
Đại Ca Hóa Soái Ca   09:30, 11:50, 13:10, 15:25, 16:50, 18:40, 20:15, 22:50
Aquaman: Đế Vương Atlantis   10:00, 16:35, 19:30, 22:10
7 Thi Thể   10:10, 13:00
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   10:50
Linh Hồn Tạm Trú   11:25
Căn Phòng Tử Thần   11:35, 14:30, 16:20, 19:25, 22:30
Tử Địa Báo Thù   14:25, 18:30
17/01/2019 Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   08:50, 12:20, 17:40, 19:45
Ma Quái   09:05, 12:00, 15:45, 17:10, 21:20, 23:25
Chị Trợ Lý Của Anh   09:25, 10:30, 11:50, 13:00, 14:20, 15:30, 16:45, 18:00, 19:10, 20:30, 21:35, 22:50
Đường Về Nhà Của Cún Con   09:30, 11:45, 13:25, 14:05, 16:25, 18:45, 21:00, 23:15
Căn Phòng Tử Thần   09:35, 12:35, 13:30, 15:15, 16:05, 17:35, 19:00, 20:00, 22:20
Aquaman: Đế Vương Atlantis   09:35, 12:55, 16:40, 21:25, 22:35
7 Thi Thể   09:50, 14:45, 18:25, 22:45
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   10:15, 15:00, 20:15, 22:10
Bumblebee   10:20, 16:00, 20:50
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   10:55, 12:50, 20:10, 23:10
Linh Hồn Tạm Trú   13:50, 18:35
Hồn Papa, Da Con Gái   17:50