Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
23/10/2018 Săn Lùng Quái Thú   08:40, 10:55, 14:25, 19:05
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   08:40, 11:30, 14:20, 16:10, 19:45, 21:20, 22:40
Siêu Xe Đại Chiến   08:45, 13:10
Mara: Kẻ Không Ngủ   08:55, 11:05, 12:15, 13:50, 16:40, 17:40, 21:20, 23:00
Quý Cô Thừa Kế   09:00, 10:00, 11:25, 13:50, 15:15, 19:00, 23:30
Hồ Bơi Tử Thần   09:00
Venom   09:05, 10:45, 11:40, 12:30, 13:20, 14:15, 15:05, 15:55, 16:50, 17:45, 18:25, 20:25, 21:00, 23:30
Vì Sao Vụt Sáng   09:25, 13:15
Bước Chân Đầu Tiên   09:40, 11:00, 14:50, 16:05, 21:25
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   12:20, 16:10, 18:50
22/10/2018 Săn Lùng Quái Thú   08:40, 10:55, 14:25, 19:05
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   08:40, 11:30, 14:20, 16:10, 17:10, 18:50, 22:40
Siêu Xe Đại Chiến   08:45, 13:10, 21:30
Hồ Bơi Tử Thần   09:00, 15:10
Vì Sao Vụt Sáng   09:00
Venom   09:05, 09:45, 10:10, 10:45, 12:30, 13:20, 14:15, 15:05, 16:50, 17:45, 18:30, 19:30, 20:00, 21:00, 22:05, 22:30, 23:30
Bước Chân Đầu Tiên   09:40, 11:00, 14:50, 16:00, 19:50, 22:10
Quý Cô Thừa Kế   10:00, 11:45, 12:45, 13:50, 15:15, 16:05, 17:35, 19:40, 22:05, 23:20
Sói Cô Độc   11:50
Mara: Kẻ Không Ngủ   12:15, 13:50, 16:45, 17:40, 19:55, 23:30
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   12:20, 17:15, 19:00
Bào Thai Quỷ   21:20
21/10/2018 Săn Lùng Quái Thú   08:40, 10:55, 14:25, 19:25
Mara: Kẻ Không Ngủ   08:40, 12:15, 15:00, 21:25, 23:30
Siêu Xe Đại Chiến   08:45
Vì Sao Vụt Sáng   09:00, 13:05, 16:00
Venom   09:05, 09:45, 10:45, 11:40, 12:30, 13:20, 14:15, 15:50, 16:50, 17:45, 19:30, 20:25, 22:05, 22:45
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   09:20, 10:50, 13:15, 15:15, 16:45, 17:40, 20:10
Bước Chân Đầu Tiên   09:40, 14:50, 19:50
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   09:50, 11:30, 14:20, 16:35, 18:50, 22:40
Quý Cô Thừa Kế   10:00, 11:50, 12:40, 14:10, 15:25, 17:50, 19:40, 21:05, 23:25
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   12:20, 17:10, 19:00
Người Bất Tử   17:15, 18:20, 20:00, 21:45, 22:00, 23:00
20/10/2018 Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   08:35, 14:20, 16:10, 18:40
Săn Lùng Quái Thú   08:40, 10:55, 14:35, 19:05
Vì Sao Vụt Sáng   09:00, 11:30, 15:00
Hồ Bơi Tử Thần   09:00
Venom   09:05, 10:10, 11:40, 12:30, 13:20, 14:15, 15:55, 16:50, 17:50, 19:30, 20:25, 21:35, 22:05, 23:00
Siêu Xe Đại Chiến   09:10, 11:50
Bước Chân Đầu Tiên   09:40, 11:00, 14:45, 22:15
Quý Cô Thừa Kế   10:00, 12:40, 13:50, 15:25, 16:15, 19:40, 21:05, 23:25
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   11:10, 13:10, 15:00, 16:55
Mara: Kẻ Không Ngủ   12:20, 13:50, 21:20, 23:30
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   12:20, 17:10
Người Bất Tử   17:15, 18:30, 20:00, 21:15, 22:00, 22:45
19/10/2018 Săn Lùng Quái Thú   08:40, 10:55, 14:25
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   08:40, 11:30, 14:20, 16:10, 18:50, 22:35
Siêu Xe Đại Chiến   08:45, 13:10
Hồ Bơi Tử Thần   09:00, 15:10
Vì Sao Vụt Sáng   09:00
Venom   09:05, 10:10, 10:45, 11:40, 12:30, 13:20, 14:15, 15:05, 15:55, 16:50, 17:45, 19:30, 20:25, 21:40, 22:05, 23:00
Bước Chân Đầu Tiên   09:40, 11:00, 14:50, 16:00, 19:45, 22:10
Quý Cô Thừa Kế   10:00, 12:45, 13:50, 15:15, 17:35
Sói Cô Độc   11:50
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   11:50
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   12:20, 17:10, 19:00
Mara: Kẻ Không Ngủ   13:50, 19:55
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   16:40
Người Bất Tử   17:15, 18:25, 20:00, 21:10, 22:45
Bào Thai Quỷ   17:40
18/10/2018 Venom   08:35, 09:30, 10:00, 10:40, 11:10, 11:35, 12:05, 12:35, 13:10, 13:45, 14:10, 14:40, 15:10, 15:45, 16:20, 16:50, 17:15, 17:45, 18:20, 19:30, 19:50, 20:20, 21:00, 22:05, 22:30, 23:00
Hồ Bơi Tử Thần   08:40, 11:25, 14:00, 16:35, 21:00, 23:05
Vì Sao Vụt Sáng   08:45, 11:10, 13:35, 16:00, 18:45, 22:10
Đại Chiến Thành Ansi   08:50, 13:40, 18:10
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   09:10, 14:00, 18:30, 20:00, 23:40
Sói Cô Độc   09:20, 18:00
Bào Thai Quỷ   09:25, 11:40, 16:25, 18:55, 20:35
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   09:40
Lời Nhắn Của Oan Hồn   11:25, 23:30
Kế Hoạch Đổi Chồng   11:50, 15:50
Chân Dài và Ác Quỷ   13:30
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   16:05
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   19:00, 20:50, 21:35, 22:00, 22:40
17/10/2018 Venom   08:35, 09:00, 09:30, 10:00, 10:40, 11:10, 11:35, 12:05, 12:35, 13:10, 13:45, 14:10, 14:40, 15:10, 15:45, 16:20, 16:50, 17:15, 17:45, 18:20, 19:00, 19:30, 19:50, 20:20, 20:50, 21:05, 21:35, 22:05, 22:30, 23:00, 23:25
Hồ Bơi Tử Thần   08:40, 11:25, 14:00, 21:00, 23:05
Đại Chiến Thành Ansi   08:50, 13:40, 16:30, 18:15, 22:55
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   09:10, 13:55, 18:30, 22:35
Sói Cô Độc   09:20, 16:05
Bào Thai Quỷ   09:25, 11:40, 16:25, 18:55, 20:35, 23:35
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   09:40
Vì Sao Vụt Sáng   11:15, 13:35, 16:00, 19:15, 20:05, 22:10
Lời Nhắn Của Oan Hồn   11:25
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   11:50
Chân Dài và Ác Quỷ   13:30
Kế Hoạch Đổi Chồng   15:50, 18:00
16/10/2018 Venom   08:35, 09:00, 09:30, 10:00, 10:40, 11:10, 11:35, 12:05, 12:35, 13:10, 13:45, 14:10, 14:40, 15:10, 15:45, 16:20, 16:50, 17:15, 17:45, 18:20, 19:30, 19:50, 20:20, 21:05, 22:05, 22:30, 23:00
Hồ Bơi Tử Thần   08:40, 11:25, 14:00, 21:00, 23:05
Đại Chiến Thành Ansi   08:50, 13:40, 18:20
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   09:10, 13:55, 18:30, 22:35
Sói Cô Độc   09:20, 18:00
Bào Thai Quỷ   09:25, 11:40, 16:25, 20:35
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   09:40, 16:05
Vì Sao Vụt Sáng   11:10, 13:35, 16:00, 18:45
Lời Nhắn Của Oan Hồn   11:25, 16:30, 23:35
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   11:50
Chân Dài và Ác Quỷ   13:30
Kế Hoạch Đổi Chồng   15:50