Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
18/12/2017 Star Wars: Jedi Cuối Cùng   08:05, 08:35, 09:00, 10:15, 11:15, 11:45, 12:05, 13:25, 14:25, 15:15, 16:35, 17:35, 18:05, 18:25, 19:45, 20:45, 21:15, 21:40, 22:10, 22:55
Vòng Xoáy Lừa Đảo   08:05, 12:35, 17:35
Giấc Mộng Kinh Hoàng   08:10, 17:15
Vòng Xoay Cám Dỗ   08:20, 10:35
Phiêu Lưu Ký   08:30, 09:00, 10:50, 12:00, 13:10, 14:20, 14:55, 15:30, 16:40, 17:50, 19:00, 19:45, 22:05
Ngày Không Còn Mẹ   08:40, 15:05, 20:45, 23:10
Coco   09:30, 13:30, 15:35, 18:15
Hàng Ma Truyện   10:30, 20:05, 23:55
Bố ngoan, Bố hư 2   11:05, 13:20, 20:10, 23:50
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   11:20, 21:20, 23:35
Mẹ Chồng   12:50, 16:00, 19:25, 21:35
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   15:05, 22:25
Giấc Mơ Mỹ   17:30
17/12/2017 Vòng Xoáy Lừa Đảo   08:00, 17:35
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   08:05, 08:35, 09:00, 10:15, 11:15, 11:45, 12:05, 13:25, 14:25, 15:15, 16:35, 17:35, 18:05, 18:25, 19:45, 20:45, 21:15, 21:40, 22:10, 22:55
Giấc Mộng Kinh Hoàng   08:10, 17:20
Vòng Xoay Cám Dỗ   08:20
Ngày Không Còn Mẹ   08:25, 13:20, 18:35, 20:45, 23:10
Mẹ Chồng   08:50, 12:50, 15:50, 19:25
Phiêu Lưu Ký   09:00, 10:50, 11:25, 12:55, 13:45, 15:15, 16:00, 17:55, 20:15
Coco   09:00, 10:25, 11:15, 13:40, 15:05, 16:05, 18:15, 19:50, 22:20
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   10:35, 21:05, 23:20
Bố ngoan, Bố hư 2   11:05, 15:40, 21:30, 23:45
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   14:50, 22:35
Giấc Mơ Mỹ   17:35
Hàng Ma Truyện   20:05, 23:50
16/12/2017 Star Wars: Jedi Cuối Cùng   08:05, 08:35, 09:00, 10:15, 11:15, 11:45, 12:05, 13:25, 14:25, 15:15, 16:35, 17:35, 18:05, 18:25, 19:45, 20:45, 21:15, 21:50, 22:30, 22:55
Vòng Xoáy Lừa Đảo   08:05, 17:35
Giấc Mộng Kinh Hoàng   08:10, 14:55
Ngày Không Còn Mẹ   08:15, 15:10, 17:00, 19:25, 22:15, 23:50
Vòng Xoay Cám Dỗ   08:20, 10:35
Phiêu Lưu Ký   08:45, 09:00, 10:25, 12:00, 13:10, 14:20, 15:30, 17:50, 19:10, 20:10
Coco   09:30, 10:40, 12:40, 13:35, 15:35, 16:40, 18:20, 19:50, 22:20
Bố ngoan, Bố hư 2   11:05, 13:20, 21:35, 23:50
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   11:20, 21:30, 23:45
Mẹ Chồng   12:50, 16:05, 20:50
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   15:05, 23:05
Giấc Mơ Mỹ   17:35
Hàng Ma Truyện   20:05
15/12/2017 Vòng Xoáy Lừa Đảo   08:05, 12:35, 17:35
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   08:05, 08:35, 09:00, 10:15, 11:15, 11:45, 12:05, 13:25, 14:25, 15:15, 16:35, 17:35, 18:05, 18:25, 19:45, 20:45, 21:15, 21:40, 22:30, 22:55
Giấc Mộng Kinh Hoàng   08:10, 14:55
Vòng Xoay Cám Dỗ   08:20, 10:35
Ngày Không Còn Mẹ   08:25, 17:00, 22:15
Phiêu Lưu Ký   08:45, 09:00, 10:50, 12:00, 13:05, 15:10, 16:50, 19:05, 20:10, 21:25
Coco   09:30, 13:35, 14:20, 15:35, 17:40, 18:20, 19:45, 22:15
Hàng Ma Truyện   10:30, 20:05, 23:55
Bố ngoan, Bố hư 2   11:05, 13:20, 21:35, 23:50
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   11:20, 15:25, 23:45
Mẹ Chồng   12:55, 16:05, 19:25, 20:50
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   15:05, 23:05
Giấc Mơ Mỹ   17:30
14/12/2017 Vòng Xoay Cám Dỗ   08:15, 12:40, 19:10, 22:50
Hàng Ma Truyện   08:20, 10:35, 15:00, 17:05, 19:00, 23:55
Bố ngoan, Bố hư 2   08:30, 10:45, 13:10, 15:50, 18:10, 20:10, 22:25, 23:25
Vòng Xoáy Lừa Đảo   08:40, 13:05, 15:40, 20:25, 21:20, 23:40
Coco   08:40, 10:20, 11:35, 14:00, 16:45, 17:50, 19:30, 22:15
Vùng Trời Diệt Vong   08:55, 13:30, 16:40, 21:05
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   09:10, 11:30, 13:10, 15:25, 18:00, 20:30, 23:00
Mẹ Chồng   09:15, 10:25, 11:55, 12:40, 13:50, 14:55, 16:05, 17:10, 18:20, 19:25, 20:35, 21:40, 22:50
Phiêu Lưu Ký   09:35, 11:30, 14:15, 15:25, 16:40, 19:00, 20:35, 21:25
và 7 Kiếp Nạn   11:00
Giấc Mơ Mỹ   11:15, 14:25, 23:45
Giao Ước Chết   17:45, 22:45
13/12/2017 Vòng Xoay Cám Dỗ   08:15, 12:40, 19:10, 22:50
Hàng Ma Truyện   08:20, 10:35, 15:00, 17:05, 19:00, 23:55
Bố ngoan, Bố hư 2   08:30, 10:45, 13:10, 15:50, 18:10, 20:10, 22:25, 23:25
Vòng Xoáy Lừa Đảo   08:40, 13:05, 15:40, 20:25, 21:20, 23:40
Coco   08:40, 10:20, 11:35, 14:00, 16:45, 17:50, 19:30, 22:15
Vùng Trời Diệt Vong   08:55, 13:30, 16:40, 21:05
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   09:10, 11:30, 13:10, 15:25, 18:00, 20:30, 23:00
Mẹ Chồng   09:15, 10:25, 11:55, 12:40, 13:50, 14:55, 16:05, 17:10, 18:20, 19:25, 20:35, 21:40, 22:50
Phiêu Lưu Ký   09:35, 11:30, 14:15, 15:25, 16:40, 19:00, 20:35, 21:25
và 7 Kiếp Nạn   11:00
Giấc Mơ Mỹ   11:15, 14:25, 23:45
Giao Ước Chết   17:45, 22:45
12/12/2017 Mẹ Chồng   08:10, 09:20, 10:25, 11:35, 12:40, 13:50, 14:55, 15:25, 16:05, 17:10, 18:20, 19:25, 20:35, 21:40, 22:50
Vòng Xoay Cám Dỗ   08:15, 12:40, 19:10, 22:40
Hàng Ma Truyện   08:15, 10:35, 15:00, 17:05, 20:35, 23:55
Vùng Trời Diệt Vong   08:20, 13:30, 16:40, 21:20
Coco   08:30, 10:20, 11:15, 11:40, 13:05, 14:00, 15:50, 16:45, 17:50, 18:35, 19:30, 22:15
Bố ngoan, Bố hư 2   08:30, 10:45, 13:10, 15:50, 18:10, 20:10, 21:30, 22:25, 23:40
Vòng Xoáy Lừa Đảo   08:40, 13:05, 15:40, 20:25, 21:20, 23:40
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   09:10, 10:40, 13:10, 15:25, 18:00, 20:30, 23:00
và 7 Kiếp Nạn   11:00
Giấc Mơ Mỹ   11:15, 14:25, 19:05, 23:45
Giao Ước Chết   17:45, 22:45
11/12/2017 Mẹ Chồng   08:10, 09:20, 10:25, 11:35, 12:40, 13:50, 14:55, 15:25, 16:05, 17:10, 18:20, 19:25, 20:35, 21:40, 22:50
Hàng Ma Truyện   08:15, 10:35, 15:00, 17:05, 20:35, 23:55
Vòng Xoay Cám Dỗ   08:15, 12:40, 19:10, 22:40
Vùng Trời Diệt Vong   08:20, 13:30, 16:40, 21:20
Bố ngoan, Bố hư 2   08:30, 10:45, 13:10, 15:50, 18:10, 20:10, 21:30, 22:25, 23:40
Coco   08:30, 10:20, 11:15, 11:40, 13:05, 14:00, 15:50, 16:45, 17:50, 18:35, 19:30, 22:15
Vòng Xoáy Lừa Đảo   08:40, 13:05, 15:40, 20:25, 21:20, 23:40
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   09:10, 10:40, 13:10, 15:25, 18:00, 20:30, 23:00
và 7 Kiếp Nạn   11:00
Giấc Mơ Mỹ   11:15, 14:25, 19:05, 23:45
Giao Ước Chết   17:45, 22:45