Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
18/08/2018 Cá Mập Siêu Bạo Chúa   08:35, 09:30, 10:15, 11:00, 11:50, 12:40, 13:25, 14:15, 15:05, 15:50, 16:45, 17:30, 18:10, 19:05, 19:55, 20:35, 21:05, 21:30, 22:05, 22:25
Alpha: Người Thủ Lĩnh   08:45, 13:05, 15:40, 20:25, 23:15
Chàng Vợ Của Em   09:00, 09:40, 11:30, 12:10, 14:00, 14:40, 16:05, 17:10, 18:35, 19:40, 20:45, 21:35, 22:15
Em Gái Đến Từ Tương Lai   09:10
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   09:20, 12:30, 17:50
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   09:50, 14:55, 17:40
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   10:25, 13:15, 16:30, 19:15
Song Lang   10:55, 19:25
Ngôi Làng Hạnh Phúc   11:15, 13:00, 14:50
Cổ Tích Nơi Đại Dương   11:40
Hành Lang Bí Ẩn   13:35, 17:20, 20:10
Furious: Đế Chế Bất Diệt   16:35
Tìm Vợ Cho Bà   18:50
17/08/2018 Cá Mập Siêu Bạo Chúa   08:35, 09:05, 09:35, 10:15, 11:00, 11:30, 12:00, 12:35, 13:25, 13:55, 14:25, 15:00, 15:50, 16:20, 16:45, 17:20, 18:15, 18:40, 19:10, 19:50, 20:35, 21:05, 21:30, 22:10, 22:35
Hành Lang Bí Ẩn   08:45, 13:35, 20:10, 23:00
Alpha: Người Thủ Lĩnh   08:55, 13:05, 15:40, 18:00, 20:25, 23:15
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   09:15, 12:25, 17:30
Cô Phù Thủy Nhỏ   09:25
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   09:45, 14:50, 17:40
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   10:00, 13:15, 15:35
Song Lang   10:50, 19:55, 23:25
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   11:15, 14:05, 16:30, 19:25, 22:15
Cổ Tích Nơi Đại Dương   11:40
Ngôi Làng Hạnh Phúc   11:50, 13:45
Em Gái Đến Từ Tương Lai   15:20
Furious: Đế Chế Bất Diệt   16:55, 22:25
Tìm Vợ Cho Bà   18:50
Chàng Vợ Của Em   19:05, 20:45, 21:40, 22:05
16/08/2018 Cá Mập Siêu Bạo Chúa   08:35, 09:00, 09:30, 10:05, 10:30, 11:00, 11:30, 11:55, 12:25, 12:55, 13:25, 13:55, 14:20, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:10, 17:35, 18:05, 18:40, 19:10, 19:40, 20:00, 20:30, 21:00, 21:35, 22:05, 22:25, 22:55
Trí Lực Siêu Phàm   08:50, 21:25, 23:15
Christopher Robin   09:15, 11:45
Tìm Vợ Cho Bà   09:15, 11:10, 19:25
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   09:40, 12:45, 15:55, 19:00, 20:10, 22:15
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   09:50, 12:35, 15:35, 18:25, 19:50, 21:15, 22:40
Ngôi Làng Hạnh Phúc   11:20
Nàng Công Chúa Trong Mơ   13:05
Cô Phù Thủy Nhỏ   13:10, 17:40
Trường Học Bá Vương   14:10, 23:25
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   14:55
Em Gái Đến Từ Tương Lai   15:25
Cổ Tích Nơi Đại Dương   16:20, 17:25, 18:15
15/08/2018 Cá Mập Siêu Bạo Chúa   08:35, 09:00, 09:30, 10:05, 10:30, 11:00, 11:30, 11:55, 12:25, 12:55, 13:25, 13:55, 14:20, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:10, 17:35, 18:05, 18:40, 19:10, 19:35, 20:00, 20:30, 20:45, 21:05, 21:35, 22:05, 22:25, 22:55, 23:10
Trí Lực Siêu Phàm   08:50, 19:45, 22:15
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   09:10, 14:55
Tìm Vợ Cho Bà   09:15, 11:10, 18:50
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   09:40, 12:45, 15:55, 19:00, 22:15
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   09:50, 12:35, 15:35, 18:25, 19:50, 21:15, 22:40
Ngôi Làng Hạnh Phúc   11:20
Christopher Robin   11:45, 16:25
Nàng Công Chúa Trong Mơ   13:05
Cô Phù Thủy Nhỏ   13:10, 15:25, 17:40
Em Gái Đến Từ Tương Lai   14:10
Trường Học Bá Vương   17:25, 23:25
14/08/2018 Cá Mập Siêu Bạo Chúa   08:35, 09:00, 09:30, 10:05, 10:30, 11:00, 11:30, 11:55, 12:25, 12:55, 13:25, 13:55, 14:20, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:10, 17:35, 18:05, 18:40, 19:10, 19:35, 20:00, 20:30, 20:45, 21:05, 21:35, 22:05, 22:25, 22:55, 23:15
Trí Lực Siêu Phàm   08:50, 19:45, 22:15
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   09:10, 14:55
Tìm Vợ Cho Bà   09:15, 11:10, 18:50
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   09:40, 12:45, 15:55, 19:00, 22:15
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   09:50, 12:35, 15:35, 18:25, 19:50, 21:15, 22:40
Ngôi Làng Hạnh Phúc   11:20
Christopher Robin   11:45, 16:25
Nàng Công Chúa Trong Mơ   13:05
Cô Phù Thủy Nhỏ   13:10, 15:25, 17:40
Em Gái Đến Từ Tương Lai   14:10
Trường Học Bá Vương   17:25, 23:25
13/08/2018 Cá Mập Siêu Bạo Chúa   08:35, 09:00, 09:30, 10:05, 10:30, 11:00, 11:30, 11:55, 12:25, 12:55, 13:25, 13:55, 14:20, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:10, 17:35, 18:05, 18:40, 19:10, 19:35, 20:00, 20:30, 20:50, 21:35, 22:05, 22:25
Trí Lực Siêu Phàm   08:50, 19:45
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   09:10, 14:55
Tìm Vợ Cho Bà   09:15, 11:10, 18:50
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   09:40, 12:45, 15:55, 19:00, 22:15
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   09:50, 12:35, 15:35, 18:25, 19:50, 21:15
Ngôi Làng Hạnh Phúc   11:20
Christopher Robin   11:45, 16:25
Nàng Công Chúa Trong Mơ   13:05
Cô Phù Thủy Nhỏ   13:10, 15:25, 17:40
Em Gái Đến Từ Tương Lai   14:10
Trường Học Bá Vương   17:25
12/08/2018 Cá Mập Siêu Bạo Chúa   08:35, 09:00, 09:30, 10:05, 10:30, 11:00, 11:30, 11:55, 12:25, 12:55, 13:25, 13:55, 14:20, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:10, 17:25, 17:35, 18:05, 18:40, 19:10, 19:35, 20:00, 20:30, 20:45, 21:05, 21:35, 22:05, 22:25, 22:55
Trí Lực Siêu Phàm   08:50, 19:45
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   09:10, 14:55
Nàng Công Chúa Trong Mơ   09:20
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   09:40, 12:45, 15:55, 19:00, 22:15
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   09:50, 12:35, 15:35, 18:25, 19:50, 21:20
Tìm Vợ Cho Bà   11:10, 18:50
Ngôi Làng Hạnh Phúc   11:20, 13:10
Christopher Robin   11:45, 16:25
Cô Phù Thủy Nhỏ   13:10, 15:25, 17:40
Em Gái Đến Từ Tương Lai   14:10
11/08/2018 Cá Mập Siêu Bạo Chúa   08:35, 09:00, 09:30, 10:05, 10:30, 11:00, 11:30, 11:55, 12:25, 12:55, 13:25, 13:55, 14:20, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:10, 17:35, 18:05, 18:35, 19:05, 19:35, 20:00, 20:30, 20:55, 21:30, 22:05, 22:25
Trí Lực Siêu Phàm   08:50, 15:00
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   09:10, 18:45
Nàng Công Chúa Trong Mơ   09:20
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   09:40, 12:45, 15:55, 19:00, 22:15
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   09:50, 12:35, 15:35, 18:25, 19:50, 21:20, 22:40
Tìm Vợ Cho Bà   11:10, 19:40
Ngôi Làng Hạnh Phúc   11:20, 13:10
Christopher Robin   11:45, 16:20
Cô Phù Thủy Nhỏ   13:10, 15:25, 17:40
Em Gái Đến Từ Tương Lai   14:10
Trường Học Bá Vương   17:25