Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
19/06/2018 Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   08:45, 09:35, 11:35, 12:20, 14:30, 15:10, 17:00, 18:00, 20:00, 20:45
Gia Đình SIêu Nhân 2   09:15, 10:00, 10:30, 11:25, 12:05, 12:45, 13:15, 14:15, 14:55, 15:30, 16:10, 17:15, 17:45, 18:25, 19:05, 20:05, 20:30, 21:10, 22:05
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   09:25
Biệt Đội Cún Cưng   09:50, 14:20
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   10:30, 16:25
Đấu Trường Âm Nhạc   11:50
Khách Sạn Tội Phạm   13:00, 21:05
Đứa Trẻ Bị Nguyền   15:25, 19:25
Đẳng Cấp Thú Cưng   17:25
Em Gái Mưa   18:55
18/06/2018 Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   08:45, 09:35, 10:15, 11:35, 12:20, 13:00, 14:30, 15:10, 17:00, 18:00, 20:00, 20:45
Đứa Trẻ Bị Nguyền   09:00, 15:25, 19:25
Gia Đình SIêu Nhân 2   09:15, 10:00, 10:30, 11:00, 11:25, 12:05, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:55, 15:30, 16:10, 16:40, 17:15, 17:45, 18:25, 19:05, 19:35, 20:05, 20:30, 21:10, 21:35, 22:05
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   09:25
Biệt Đội Cún Cưng   09:50, 14:20
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   10:30, 16:25
Đấu Trường Âm Nhạc   11:50
Khách Sạn Tội Phạm   13:00, 21:05
Đẳng Cấp Thú Cưng   17:25
Em Gái Mưa   18:55
17/06/2018 Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   08:50, 09:35, 11:35, 12:20, 14:30, 15:10, 17:05, 18:00, 20:10, 20:45
Đứa Trẻ Bị Nguyền   09:05, 15:25, 19:35, 21:30
Gia Đình SIêu Nhân 2   09:15, 10:00, 10:20, 10:45, 11:05, 11:25, 12:05, 12:45, 13:10, 13:30, 13:50, 14:10, 14:50, 15:35, 15:55, 16:15, 16:45, 17:15, 17:40, 18:25, 18:45, 19:05, 19:30, 20:00, 20:25, 21:10, 21:35, 22:05, 22:30
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   09:25
Biệt Đội Cún Cưng   09:50, 14:20
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   10:30, 16:25
Đấu Trường Âm Nhạc   11:50
Khách Sạn Tội Phạm   13:00, 21:05
Đẳng Cấp Thú Cưng   17:25
Em Gái Mưa   18:55
16/06/2018 Khách Sạn Tội Phạm   08:35, 21:00
Em Gái Mưa   08:45
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   08:55, 11:40, 12:20, 14:30, 15:10, 16:40, 17:15, 19:30, 20:05, 20:45, 22:20
Gia Đình SIêu Nhân 2   09:10, 09:35, 10:00, 10:25, 10:45, 11:05, 11:25, 12:05, 12:45, 13:10, 13:30, 13:50, 14:10, 14:50, 15:35, 15:55, 16:15, 17:00, 17:40, 18:00, 18:25, 18:50, 19:10, 19:45, 20:25, 21:15, 21:35, 22:05, 22:35
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   09:25
Biệt Đội Cún Cưng   09:50, 14:20, 21:30
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   10:30, 13:00, 16:25
Đấu Trường Âm Nhạc   11:50
Đứa Trẻ Bị Nguyền   15:25, 19:00
Đẳng Cấp Thú Cưng   17:30
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   19:35
Giành Anh Từ Biển   23:15
15/06/2018 Khách Sạn Tội Phạm   08:35, 21:05
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   08:50, 09:35, 10:15, 11:00, 11:40, 13:10, 13:50, 14:30, 15:10, 17:15, 18:45, 20:05, 20:45
Đứa Trẻ Bị Nguyền   09:05, 15:25, 19:35
Gia Đình SIêu Nhân 2   09:20, 10:00, 10:45, 11:25, 12:05, 12:25, 12:45, 13:30, 14:10, 14:50, 15:35, 15:55, 16:15, 16:35, 16:55, 17:40, 18:05, 18:30, 19:10, 19:30, 19:45, 20:25, 21:15, 21:35, 22:05, 22:35
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   09:25
Biệt Đội Cún Cưng   09:50, 14:20, 21:30
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   10:30, 13:00, 16:25
Đấu Trường Âm Nhạc   11:50
Đẳng Cấp Thú Cưng   17:25
Em Gái Mưa   18:55, 23:05
14/06/2018 Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   08:50, 09:25, 09:50, 10:20, 10:50, 11:25, 11:50, 12:15, 12:45, 13:10, 13:40, 14:15, 14:40, 15:05, 15:30, 15:55, 16:25, 17:05, 17:30, 17:55, 18:20, 18:50, 19:15, 19:35, 19:55, 20:20, 20:45, 21:10, 21:35, 22:05
Ngôi Nhà Quỷ Ám   09:10, 14:30, 20:30
Biệt Đội Cún Cưng   09:35, 12:25, 15:20
Deadpool 2   09:45, 16:45
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   10:10, 12:50, 16:05, 17:40
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   10:30
Giành Anh Từ Biển   11:35, 13:50, 19:25
Em Gái Mưa   12:35, 20:05, 22:20
Đấu Trường Âm Nhạc   14:55
Đẳng Cấp Thú Cưng   17:20
13/06/2018 Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   08:50, 09:25, 09:50, 10:20, 10:50, 11:25, 11:50, 12:15, 12:45, 13:10, 13:40, 14:15, 14:40, 15:05, 15:30, 15:55, 16:25, 17:05, 17:30, 17:55, 18:20, 18:50, 19:15, 19:35, 19:55, 20:20, 20:45, 21:10, 21:35, 22:05
Ngôi Nhà Quỷ Ám   09:10, 14:30, 16:40
Biệt Đội Cún Cưng   09:35, 12:25, 15:20, 18:10
Deadpool 2   09:45, 18:55
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   10:10, 12:50, 15:45, 17:40
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   10:30
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   11:40
Em Gái Mưa   12:35, 20:05, 22:20
Giành Anh Từ Biển   13:35, 20:30, 22:40
Đấu Trường Âm Nhạc   14:55
Đẳng Cấp Thú Cưng   17:20
Solo: Star Wars Ngoại Truyện   21:25
12/06/2018 Giành Anh Từ Biển   08:35, 13:35, 20:30
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   08:50, 09:25, 09:50, 10:20, 10:50, 11:25, 11:50, 12:15, 12:45, 13:10, 13:40, 14:15, 14:40, 15:05, 15:30, 15:55, 16:25, 17:05, 17:30, 17:55, 18:20, 18:50, 19:15, 19:35, 19:55, 20:20, 20:45, 21:10, 21:35, 22:05, 22:30
Biệt Đội Cún Cưng   09:10, 12:25, 15:20, 18:10
Deadpool 2   09:35, 18:55
Selfie Với Thần Chết   10:00
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   10:10, 12:50, 15:45, 17:40
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   10:30
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   11:40
Em Gái Mưa   12:35, 20:05, 22:20
Ngôi Nhà Quỷ Ám   14:30, 16:45
Đấu Trường Âm Nhạc   14:55
Đẳng Cấp Thú Cưng   17:20
Solo: Star Wars Ngoại Truyện   21:25