Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
25/06/2017 Cuộc Chiến Ngầm   08:00, 18:15, 23:15
Hung Thần Đại Dương   08:00, 13:20, 16:35, 18:20, 21:10, 23:40
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   08:00, 08:20, 08:40, 09:10, 10:05, 10:30, 11:00, 11:40, 12:10, 12:20, 13:00, 13:25, 13:35, 14:00, 14:40, 15:10, 15:20, 15:55, 16:25, 17:00, 17:40, 18:10, 18:50, 19:20, 20:00, 20:15, 20:35, 20:50, 21:45, 22:00, 22:20, 23:00
Dạ Tiệc Máu   08:00, 23:30
Xác Ướp   08:05, 10:20, 11:20, 12:40, 15:00, 17:20, 19:40, 23:10, 23:45
Giải Mã Giấc Mơ   08:15, 10:00, 18:30
Pirates of The Caribbean: Salazar Báo Thù   08:50, 11:35, 14:20, 17:05, 19:50, 22:35
Nữ Thần Chiến Binh   10:25, 15:20, 20:45
24/06/2017 Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   08:00, 08:20, 08:40, 09:10, 10:05, 10:30, 11:00, 11:40, 12:10, 12:20, 13:00, 13:25, 13:35, 14:00, 14:40, 15:10, 15:20, 15:55, 16:25, 17:00, 17:40, 18:10, 18:50, 19:20, 20:00, 20:15, 20:35, 20:50, 21:45, 22:00, 22:20, 23:00
Hung Thần Đại Dương   08:00, 13:20, 16:35, 18:20, 21:10, 23:40
Cuộc Chiến Ngầm   08:00, 18:15, 23:15
Dạ Tiệc Máu   08:00, 23:30
Xác Ướp   08:05, 10:20, 11:20, 12:40, 15:00, 17:20, 19:40, 23:10, 23:45
Giải Mã Giấc Mơ   08:15, 10:00, 18:30
Pirates of The Caribbean: Salazar Báo Thù   08:50, 11:35, 14:20, 17:05, 19:50, 22:35
Nữ Thần Chiến Binh   10:25, 15:20, 20:45
Huyền Thoại Vua Arthur: Thanh Gươm Trong Đá   11:45
23/06/2017 Dạ Tiệc Máu   08:00, 23:30
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   08:00, 08:20, 08:40, 09:10, 10:05, 10:30, 11:00, 11:40, 12:10, 12:30, 13:00, 13:25, 13:55, 14:00, 14:40, 15:10, 15:25, 15:55, 16:25, 17:00, 17:40, 18:10, 18:50, 19:20, 20:00, 20:15, 20:35, 21:45, 22:20, 23:00
Xác Ướp   08:05, 10:50, 13:10, 15:30
Hung Thần Đại Dương   08:15, 13:20, 18:20, 23:55
Giải Mã Giấc Mơ   08:15, 10:15
Cuộc Chiến Ngầm   08:20, 11:25, 23:15
Pirates of The Caribbean: Salazar Báo Thù   09:00, 14:20, 17:05, 19:50, 22:35
Nữ Thần Chiến Binh   10:25, 15:20, 21:05
Huyền Thoại Vua Arthur: Thanh Gươm Trong Đá   11:45
22/06/2017 Giải Mã Giấc Mơ   08:00, 11:05
Hung Thần Đại Dương   08:00, 13:20, 18:15
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   08:00, 08:10, 08:40, 09:10, 09:55, 10:20, 10:55, 11:40, 12:10, 12:40, 13:20, 13:55, 14:40, 15:40, 16:20, 16:55, 17:40, 18:40, 19:20, 19:55, 20:15, 20:40, 21:40, 22:20, 22:30, 22:55, 23:10
Xác Ướp   08:05, 08:40, 11:00, 13:15, 15:35, 17:50, 20:10
Anh Em Siêu Quậy   08:40, 10:40, 12:50
Pirates of The Caribbean: Salazar Báo Thù   09:00, 14:20, 17:05, 19:50, 22:35
Nữ Thần Chiến Binh   10:25, 15:20
Huyền Thoại Vua Arthur: Thanh Gươm Trong Đá   11:45
Đội Cứu Hộ Bãi Biển   23:40
21/06/2017 Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   08:00, 08:40, 09:10, 10:20, 11:00, 11:40, 12:10, 12:40, 13:20, 14:00, 14:40, 15:10, 15:40, 16:20, 17:00, 17:40, 18:10, 18:40, 19:20, 20:00, 20:40, 20:55, 21:40, 22:20, 23:00
Giải Mã Giấc Mơ   08:00, 11:05, 16:20
Xác Ướp   08:05, 08:30, 10:00, 10:50, 12:15, 13:10, 15:30, 17:50, 20:10, 22:30, 23:50
Hung Thần Đại Dương   08:05, 13:20, 18:20, 21:10, 23:10
Anh Em Siêu Quậy   08:40, 10:40
Doraemon: Nobita Và Chuyến Thám Hiểm Nam Cực Kachi Kochi   08:50
Pirates of The Caribbean: Salazar Báo Thù   09:00, 14:20, 17:05, 19:50, 22:35
Nữ Thần Chiến Binh   10:25, 13:25, 15:20, 20:20
Huyền Thoại Vua Arthur: Thanh Gươm Trong Đá   11:45
[S.O.S] Sói Trắng   18:40, 23:15
Đội Cứu Hộ Bãi Biển   23:40
20/06/2017 Hung Thần Đại Dương   08:00, 08:40, 09:55, 12:50, 14:00, 14:50, 16:00, 17:00, 19:00, 21:00, 22:20
Huyền Thoại Vua Arthur: Thanh Gươm Trong Đá   08:00
Giải Mã Giấc Mơ   08:00, 09:20, 10:30, 12:50, 15:10, 18:00
Đảo Của Dân Ngụ Cư   08:05, 21:45, 23:45
Doraemon: Nobita Và Chuyến Thám Hiểm Nam Cực Kachi Kochi   08:20, 13:15
Xác Ướp   08:35, 08:50, 10:05, 10:50, 11:10, 11:40, 12:20, 13:10, 13:30, 14:35, 15:50, 16:50, 18:10, 19:10, 20:30, 21:30, 22:25, 22:45, 23:05, 23:50
Nữ Thần Chiến Binh   08:50, 10:20, 11:50, 13:45, 15:00, 15:30, 16:40, 17:55, 20:15, 20:50, 23:05
Pirates of The Caribbean: Salazar Báo Thù   10:30, 13:10, 15:50, 19:35, 22:25
[S.O.S] Sói Trắng   10:40, 19:30, 23:55
Anh Em Siêu Quậy   11:50, 15:20, 17:15, 19:15
Spark: Thiên Du Ký   17:30
Dạ Tiệc Máu   21:15, 23:25
19/06/2017 Hung Thần Đại Dương   08:00, 08:40, 09:55, 12:50, 14:00, 14:50, 16:00, 17:00, 19:00, 21:00, 23:00
Giải Mã Giấc Mơ   08:00, 09:20, 10:30, 12:50, 15:10, 18:00, 21:40
Đảo Của Dân Ngụ Cư   08:05, 19:10, 23:45
Nữ Thần Chiến Binh   08:50, 10:20, 11:50, 13:45, 15:00, 16:40, 17:55, 19:35, 20:15, 20:50, 22:30, 23:05
Xác Ướp   08:50, 10:05, 10:40, 11:10, 11:40, 12:20, 13:00, 13:30, 14:35, 15:20, 15:50, 16:50, 17:40, 18:10, 19:10, 20:00, 20:30, 21:30, 22:20, 22:50, 23:50
Pirates of The Caribbean: Salazar Báo Thù   09:10, 14:40, 17:25, 20:10, 22:55
[S.O.S] Sói Trắng   10:40, 19:30, 23:55
Anh Em Siêu Quậy   11:50, 15:20, 17:15
Huyền Thoại Vua Arthur: Thanh Gươm Trong Đá   12:00
Doraemon: Nobita Và Chuyến Thám Hiểm Nam Cực Kachi Kochi   13:15
Spark: Thiên Du Ký   17:30
Dạ Tiệc Máu   21:15, 23:20
18/06/2017 Giải Mã Giấc Mơ   08:00, 09:15, 12:50, 15:10, 18:05, 21:40
Hung Thần Đại Dương   08:00, 09:55, 12:50, 14:50, 17:00, 19:00, 21:00, 23:00
Đảo Của Dân Ngụ Cư   08:05, 19:10, 23:55
Xác Ướp   08:25, 08:50, 10:05, 11:10, 12:20, 13:00, 13:30, 13:40, 14:35, 15:20, 15:50, 16:50, 17:40, 18:10, 19:10, 20:00, 20:30, 21:30, 22:20, 22:50, 23:50
Doraemon: Nobita Và Chuyến Thám Hiểm Nam Cực Kachi Kochi   08:40, 11:35, 13:15, 15:55
Anh Em Siêu Quậy   08:40, 10:50, 11:50, 15:20, 17:15
Nữ Thần Chiến Binh   08:50, 10:20, 11:50, 13:45, 15:00, 16:40, 18:10, 19:35, 20:20, 21:05, 22:30, 23:10
Pirates of The Caribbean: Salazar Báo Thù   09:10, 14:40, 17:25, 20:10, 22:55
Huyền Thoại Vua Arthur: Thanh Gươm Trong Đá   12:00
Spark: Thiên Du Ký   17:30
[S.O.S] Sói Trắng   19:30, 23:55
Dạ Tiệc Máu   21:15, 23:20