Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
22/10/2017 Tội Phạm Nhân Bản 2049   08:05, 09:00, 10:15, 11:15, 12:10, 13:25, 14:25, 15:20, 16:35, 18:30, 19:45, 21:40, 22:55
Chơi Thì Chịu   08:10, 12:25, 21:35
Siêu Bão Địa Cầu   08:15, 08:45, 09:25, 10:35, 11:05, 12:05, 12:55, 13:25, 13:55, 14:25, 15:15, 16:15, 16:45, 17:35, 19:05, 19:55, 20:25, 21:25, 22:15, 23:45
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   08:30, 15:20, 20:00, 23:45
Trong Từng Nhịp Thở   08:30, 09:55, 11:00, 13:30, 16:00, 16:50
Không Lối Thoát Hiểm   09:20, 22:45
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   11:00, 13:10, 17:50
Bán Kính Tử Thần   11:45, 18:35
Oan Gia Đổi Mệnh   14:35, 19:20
Sát Thủ Vô Hình   22:30
21/10/2017 Tội Phạm Nhân Bản 2049   08:05, 09:00, 10:15, 11:15, 12:10, 13:25, 14:30, 15:25, 16:35, 18:40, 19:50, 21:55, 23:00
Chơi Thì Chịu   08:10, 12:25, 21:35
Siêu Bão Địa Cầu   08:15, 08:45, 09:25, 10:35, 11:05, 12:05, 12:55, 13:25, 13:55, 14:25, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:35, 18:05, 19:05, 19:55, 20:25, 20:45, 21:25, 22:15, 23:45
Trong Từng Nhịp Thở   08:30, 09:55, 11:00, 13:30, 16:00, 16:50, 17:40, 18:30, 20:10, 21:00, 22:40, 23:30
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   08:30, 15:20, 20:00, 23:45
Không Lối Thoát Hiểm   09:20, 22:45
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   11:00, 13:10, 17:50
Bán Kính Tử Thần   11:45, 18:35
Oan Gia Đổi Mệnh   14:35, 19:20, 23:05
Sát Thủ Vô Hình   22:30
20/10/2017 Tội Phạm Nhân Bản 2049   08:05, 09:00, 10:15, 11:15, 12:10, 13:25, 14:25, 15:20, 16:35, 17:35, 18:30, 19:45, 20:45, 22:55
Chơi Thì Chịu   08:10, 12:10, 21:50
Không Lối Thoát Hiểm   08:15, 16:40
Siêu Bão Địa Cầu   08:15, 08:45, 09:25, 10:30, 11:05, 13:25, 13:55, 14:25, 15:40, 16:10, 17:35, 19:05, 19:55, 20:50, 22:15, 23:05, 23:55
Trong Từng Nhịp Thở   08:30, 09:40, 11:00, 12:00, 12:45, 13:30, 15:10, 16:00, 16:35, 17:55, 18:30, 20:20, 21:00, 22:50, 23:30, 23:45
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   11:00, 13:10
Bán Kính Tử Thần   11:45, 21:40
Oan Gia Đổi Mệnh   14:20, 20:00, 23:55
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   15:20, 18:25, 21:25, 23:50
Sát Thủ Vô Hình   22:15
19/10/2017 Siêu Bão Địa Cầu   08:00, 08:45, 09:15, 09:50, 10:10, 10:35, 11:05, 11:35, 12:00, 12:10, 12:25, 12:55, 13:25, 13:55, 14:20, 14:30, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:40, 16:50, 17:05, 17:35, 18:05, 18:30, 19:00, 19:55, 22:55, 23:30, 23:55
Biệt Đội Săn Cương Thi   08:00
Xác Chết Đêm Trăng   08:10, 13:35
Sát Thủ Vô Hình   08:20, 10:55, 17:55, 19:10, 21:15, 22:30
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   08:25, 11:15, 14:05, 16:55, 19:45, 22:35
Kẻ Ngoại Tộc   08:35, 13:10, 23:45
Trong Từng Nhịp Thở   08:55, 12:45, 15:25, 18:05, 20:10, 22:15
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   10:20, 15:35, 17:20, 20:25, 22:40
The LEGO Ninjago Movie   11:25, 15:10
Tội Phạm Nhân Bản 2049   19:20, 19:50, 20:35, 20:45, 21:30, 23:00
18/10/2017 Biệt Đội Săn Cương Thi   08:05
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   08:25, 11:15, 14:05, 16:55, 19:45, 22:35
Siêu Bão Địa Cầu   08:30, 08:45, 09:15, 09:35, 10:10, 10:50, 11:05, 11:35, 11:50, 12:00, 12:25, 13:10, 13:25, 13:55, 14:20, 14:45, 15:30, 15:45, 16:15, 16:35, 17:05, 17:35, 18:05, 18:35, 18:55, 19:55, 20:10, 20:40, 20:55, 21:15, 22:15, 22:30, 23:00, 23:15, 23:35, 23:55
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   08:30, 10:55, 14:10, 15:45, 18:15, 19:00, 20:25, 22:55
Kẻ Ngoại Tộc   08:40, 13:15, 15:35, 17:50, 21:35
Xác Chết Đêm Trăng   09:25, 13:25
Sát Thủ Vô Hình   11:00, 15:20, 16:40, 17:55, 20:10, 21:25, 22:25, 23:40
The LEGO Ninjago Movie   11:20, 13:35, 19:25
17/10/2017 Biệt Đội Săn Cương Thi   08:00
Xác Chết Đêm Trăng   08:10, 13:25
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   08:25, 11:15, 14:05, 16:55, 19:45, 22:35
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   08:30, 09:25, 10:55, 12:10, 14:10, 15:45, 18:15, 20:45
Siêu Bão Địa Cầu   08:30, 08:45, 09:15, 09:50, 10:10, 10:50, 11:05, 11:35, 11:55, 12:25, 13:10, 13:25, 13:55, 14:35, 14:45, 15:30, 15:45, 16:15, 16:35, 16:50, 17:05, 17:35, 18:05, 18:35, 18:55, 19:10, 19:50, 20:10, 20:25, 20:55, 21:15, 21:30, 22:10, 22:30, 22:45, 23:15, 23:35, 23:55
Kẻ Ngoại Tộc   08:40, 13:15, 15:35, 17:50, 21:35
The LEGO Ninjago Movie   09:10, 11:20, 13:35, 19:25
Sát Thủ Vô Hình   11:00, 15:20, 17:55, 20:10, 22:25, 23:50
16/10/2017 Biệt Đội Săn Cương Thi   08:00
Xác Chết Đêm Trăng   08:10, 13:10
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   08:25, 11:15, 14:05, 16:55, 19:45, 22:35
Siêu Bão Địa Cầu   08:30, 08:45, 09:15, 09:50, 10:05, 10:50, 11:05, 11:35, 11:55, 12:10, 12:20, 13:10, 13:25, 13:55, 14:15, 14:30, 14:40, 15:30, 15:45, 16:15, 16:35, 16:50, 17:00, 17:50, 18:05, 18:35, 18:55, 19:10, 19:20, 19:45, 20:10, 20:25, 20:40, 20:55, 21:15, 21:30, 22:05, 22:30, 22:45, 23:00, 23:15, 23:35
Kẻ Trộm Chó   08:30
Kẻ Ngoại Tộc   08:35, 13:10, 15:30, 21:40
The LEGO Ninjago Movie   09:10, 11:20, 13:35, 17:30
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   09:25, 10:40, 15:45, 18:15
Sát Thủ Vô Hình   10:55, 15:10, 17:50, 20:05, 22:20, 23:50