Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
20/08/2017 Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   08:00, 09:00, 10:20, 10:50, 11:30, 13:10, 13:45, 15:30, 16:05, 16:45, 17:50, 18:25, 20:45, 21:30, 22:35, 23:05, 23:45
Sắc Đẹp Ngàn Cân   08:05, 15:20, 23:45
Góc Khuất Của Thế Giới   08:10, 11:25, 18:40
Phi Vụ Cuối Cùng   08:15, 21:35
Vệ Sĩ Sát Thủ   08:30, 08:55, 11:00, 12:00, 12:40, 13:30, 13:50, 14:30, 15:10, 16:00, 18:30, 20:20, 21:00, 22:50, 23:30
Vương Quốc Xe Hơi 3   08:40, 10:30, 11:20, 12:55, 19:05, 20:10
Đảo Địa Ngục   09:15, 10:05, 12:45, 14:05, 15:25, 15:55, 17:00, 17:40, 18:35, 19:45, 20:30, 21:15, 22:25, 23:15
Bố Tớ Là Chân To   09:25, 17:25, 19:30
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   11:05, 21:20
Lời Nguyền Gia Tộc   13:35, 16:20, 23:55
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   18:10, 23:55
19/08/2017 Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   08:00, 09:00, 10:20, 10:50, 11:30, 13:10, 13:45, 15:30, 16:05, 16:45, 17:50, 18:25, 20:45, 21:30, 22:35, 23:05, 23:45
Sắc Đẹp Ngàn Cân   08:05, 15:20, 23:50
Góc Khuất Của Thế Giới   08:10, 11:25, 18:40
Phi Vụ Cuối Cùng   08:15, 21:35
Vệ Sĩ Sát Thủ   08:30, 08:55, 11:00, 12:00, 12:40, 13:30, 13:50, 14:30, 15:10, 16:00, 18:30, 20:20, 21:00, 22:50, 23:30
Vương Quốc Xe Hơi 3   08:40, 10:30, 11:20, 12:55, 19:05, 20:10
Đảo Địa Ngục   09:15, 10:05, 12:45, 14:05, 15:25, 15:55, 17:00, 17:40, 18:35, 19:40, 20:30, 21:15, 22:25, 23:15
Bố Tớ Là Chân To   09:25, 17:25, 19:30
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   11:05, 21:20
Lời Nguyền Gia Tộc   13:35, 16:20, 23:55
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   18:10, 23:55
18/08/2017 Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   08:00, 09:00, 10:20, 10:50, 11:30, 13:10, 13:45, 15:30, 16:05, 16:45, 17:50, 18:25, 21:15, 22:35, 23:35
Sắc Đẹp Ngàn Cân   08:05, 15:20, 23:55
Góc Khuất Của Thế Giới   08:10, 11:25, 18:40
Phi Vụ Cuối Cùng   08:15, 21:35
Vệ Sĩ Sát Thủ   08:30, 08:55, 11:00, 12:00, 12:40, 13:30, 13:50, 14:30, 15:10, 16:00, 18:30, 21:00, 21:25, 22:50, 23:30
Vương Quốc Xe Hơi 3   08:40, 10:30, 11:20, 12:55, 19:00, 20:10
Đảo Địa Ngục   09:15, 10:05, 12:45, 14:05, 15:25, 15:55, 17:40, 18:35, 20:30, 23:15
Bố Tớ Là Chân To   09:25, 17:25, 19:30
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   11:05, 20:20
Lời Nguyền Gia Tộc   13:35, 16:20, 23:55
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   18:10, 21:20, 23:40
17/08/2017 Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   08:00, 09:00, 09:20, 09:40, 10:20, 10:30, 10:55, 11:20, 11:40, 12:00, 12:15, 12:40, 12:55, 13:15, 13:40, 14:00, 14:20, 14:35, 15:15, 15:35, 16:00, 16:40, 17:35, 18:20, 18:40, 19:00, 19:30, 20:40, 21:20, 23:00, 23:40
Tòa Tháp Bóng Đêm   08:00, 17:20, 23:55
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   08:05, 11:45, 14:05, 15:00, 16:20, 17:40, 19:55, 21:35
Người Gác Đêm   08:25
Vương Quốc Xe Hơi 3   08:30, 08:55, 11:25, 12:50, 15:55, 18:25, 19:10, 20:25
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   09:15, 15:10, 17:55, 18:30, 21:00, 22:50, 23:35
Sắc Đẹp Ngàn Cân   10:10, 13:50, 16:25, 21:50, 23:55
Ông Trùm   10:25
Phi Vụ Cuối Cùng   16:50, 21:05
16/08/2017 Tòa Tháp Bóng Đêm   08:00, 13:20, 23:35
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   08:05, 08:35, 08:50, 09:15, 09:40, 10:25, 10:55, 11:10, 11:25, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:05, 13:30, 14:00, 14:20, 14:40, 15:00, 15:25, 15:50, 16:20, 16:40, 17:15, 17:35, 17:50, 18:10, 18:40, 19:00, 19:15, 19:30, 20:30, 21:00, 21:20, 22:30, 22:50, 23:10, 23:40
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   08:10, 10:45, 14:05, 16:00, 16:25, 17:40, 19:55, 21:35, 22:35
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   08:20, 09:10, 12:55, 18:45, 20:00, 22:15, 23:20
Vương Quốc Xe Hơi 3   09:00, 10:30, 15:25, 18:20, 20:10, 20:45
Sắc Đẹp Ngàn Cân   10:10, 13:50, 15:30, 21:50, 23:55
Ông Trùm   11:35
Phi Vụ Cuối Cùng   16:55, 21:15
Người Gác Đêm   23:55
15/08/2017 Tòa Tháp Bóng Đêm   08:00, 17:20
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   08:05, 08:45, 09:20, 10:40, 11:05, 11:35, 12:00, 12:40, 13:30, 14:20, 15:20, 15:50, 16:40, 17:35, 18:10, 19:00, 19:30, 20:30, 21:20, 22:30, 23:10, 23:45
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   08:10, 09:15, 10:20, 12:10, 14:05, 15:00, 16:00, 16:25, 17:40, 18:45, 22:35
Vương Quốc Xe Hơi 3   08:15, 09:00, 10:30, 11:25, 12:55, 13:55, 15:20, 16:20, 17:45, 18:20, 19:10
Linh Hồn Bạc   08:30
Ông Trùm   09:30
Sắc Đẹp Ngàn Cân   10:05, 13:50, 15:30, 21:50, 23:55
Người Gác Đêm   11:10
Điệp Viên Báo Thù   11:40
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   13:00, 20:00, 22:20, 23:35
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   13:15
Phi Vụ Cuối Cùng   14:30, 16:50
14/08/2017 Tòa Tháp Bóng Đêm   08:00, 17:20, 23:35
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   08:05, 08:45, 09:20, 10:40, 11:05, 11:35, 12:00, 12:40, 13:30, 14:20, 15:20, 15:50, 16:40, 17:35, 18:10, 19:00, 19:30, 20:30, 21:20, 22:30, 23:10, 23:45
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   08:10, 09:15, 10:20, 12:10, 14:05, 15:00, 16:00, 16:25, 17:40, 18:45, 19:55, 21:35, 22:35
Vương Quốc Xe Hơi 3   08:15, 09:00, 10:30, 11:25, 12:55, 13:55, 15:20, 16:20, 17:45, 18:20, 19:10, 20:10, 20:45
Linh Hồn Bạc   08:30
Ông Trùm   09:30
Sắc Đẹp Ngàn Cân   10:05, 13:50, 15:30, 21:50, 23:55
Người Gác Đêm   11:10, 23:55
Điệp Viên Báo Thù   11:40
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   13:00, 18:45, 20:00, 21:05, 22:20, 22:50, 23:35
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   13:15
Phi Vụ Cuối Cùng   14:30, 16:50, 21:15