Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
23/10/2018 Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   09:10, 10:30, 13:45, 20:20, 23:00
Venom   09:30, 11:40, 13:10, 13:50, 15:20, 16:00, 19:20, 20:30, 21:30, 22:40, 23:40
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   09:45, 14:30, 15:35, 18:15, 19:00, 20:00, 21:15, 22:45
Bước Chân Đầu Tiên   09:45, 14:20, 17:00, 20:10
Vì Sao Vụt Sáng   10:00, 12:35, 13:00, 15:05, 19:45, 22:20
Quý Cô Thừa Kế   10:50, 16:50, 17:50
Săn Lùng Quái Thú   11:45, 16:25
Đại Chiến Thành Ansi   12:00, 17:40
Mara: Kẻ Không Ngủ   12:20, 18:25, 23:30
Hồ Bơi Tử Thần   17:30
22/10/2018 Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   09:10, 10:30, 13:45, 20:20, 22:15, 23:00
Venom   09:30, 11:40, 13:10, 13:50, 15:20, 16:00, 19:20, 20:30, 21:30, 22:40, 23:40
Bước Chân Đầu Tiên   09:40, 14:20, 17:00, 20:10
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   09:45, 14:30, 15:35, 18:15, 19:00, 20:00, 21:15, 22:45
Vì Sao Vụt Sáng   10:00, 12:35, 13:00, 15:05, 19:45, 22:20
Săn Lùng Quái Thú   11:45, 16:25
Đại Chiến Thành Ansi   12:00, 17:40
Mara: Kẻ Không Ngủ   12:20, 18:25, 23:30
Hồ Bơi Tử Thần   17:30
21/10/2018 Hồ Bơi Tử Thần   08:55
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   09:10, 13:45, 15:30, 20:10, 22:45, 23:20
Venom   09:20, 10:45, 11:30, 12:50, 13:40, 15:00, 15:50, 17:10, 19:20, 20:35, 21:30, 22:45, 23:40
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   09:40, 13:05, 14:25, 16:40, 18:55, 20:30, 21:10
Mara: Kẻ Không Ngủ   10:00, 18:25
Vì Sao Vụt Sáng   10:10, 10:30, 13:00, 15:20, 17:15, 19:45, 22:50
Săn Lùng Quái Thú   11:45, 16:20, 18:10
Đại Chiến Thành Ansi   11:55
Bước Chân Đầu Tiên   12:00, 14:40, 17:50, 22:15
Người Bất Tử   18:00, 20:25, 22:45
20/10/2018 Hồ Bơi Tử Thần   08:55
Bạn Ma Phiền Toái   09:10
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   09:10, 13:45, 15:30, 20:20, 22:20, 23:25
Venom   09:20, 10:45, 11:30, 12:50, 13:40, 15:00, 15:50, 17:10, 17:50, 19:20, 20:35, 21:30, 22:45, 23:40
Bước Chân Đầu Tiên   09:25, 12:00, 19:45, 22:20
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   09:45, 13:05, 14:30, 16:45, 19:00, 20:00, 21:15
Vì Sao Vụt Sáng   10:30, 13:00, 14:40, 15:20, 20:10, 23:00
Mara: Kẻ Không Ngủ   11:05, 18:25
Săn Lùng Quái Thú   11:45, 16:20, 18:10
Đại Chiến Thành Ansi   12:00, 17:15
Người Bất Tử   18:00, 22:40
19/10/2018 Hồ Bơi Tử Thần   08:55
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   09:10, 13:45, 15:30, 20:20, 22:15, 22:55
Mara: Kẻ Không Ngủ   09:15, 11:05, 18:25
Venom   09:20, 10:45, 11:30, 12:50, 13:40, 15:00, 15:50, 17:10, 17:50, 19:20, 20:30, 21:30, 22:45
Bước Chân Đầu Tiên   09:25, 10:30, 12:00, 14:40, 19:45, 22:20
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   09:45, 13:10, 14:30, 15:30, 16:45, 19:00, 20:00, 21:15, 23:30
Săn Lùng Quái Thú   11:45, 16:20, 18:10
Đại Chiến Thành Ansi   12:00, 17:15
Vì Sao Vụt Sáng   13:00, 22:40
Người Bất Tử   18:00, 20:10
18/10/2018 Bạn Ma Phiền Toái   08:55, 12:35
Venom   09:00, 10:00, 10:40, 11:10, 12:10, 12:50, 13:20, 14:20, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 16:50, 17:40, 18:10, 18:40, 19:00, 19:50, 20:20, 20:50, 21:10, 21:35, 22:00, 22:30, 23:00, 23:20, 23:45
Chân Dài và Ác Quỷ   09:10
Vì Sao Vụt Sáng   09:15, 10:05, 11:45, 13:35, 16:05, 20:20, 22:50
Sói Cô Độc   10:50, 15:05, 18:35
Người Tù Khổ Sai   11:10
Đại Chiến Thành Ansi   12:35, 20:05
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   14:15
Hồ Bơi Tử Thần   14:30, 16:20
Bào Thai Quỷ   17:10
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   18:10
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   22:40
17/10/2018 Bạn Ma Phiền Toái   08:55, 12:35
Venom   09:00, 10:00, 10:40, 11:10, 12:10, 12:50, 13:20, 14:20, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 16:50, 17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 19:00, 19:20, 19:50, 20:20, 20:50, 21:10, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:20, 23:40
Bào Thai Quỷ   09:00
Chân Dài và Ác Quỷ   09:10
Vì Sao Vụt Sáng   09:15, 10:05, 11:45, 13:35, 16:20, 20:20, 22:50
Sói Cô Độc   10:50, 15:05, 18:35
Người Tù Khổ Sai   11:10
Đại Chiến Thành Ansi   12:35, 16:05, 20:40, 23:10
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   14:15
Hồ Bơi Tử Thần   14:30, 18:50
16/10/2018 Bạn Ma Phiền Toái   08:55, 12:35
Bào Thai Quỷ   09:00
Venom   09:00, 10:00, 10:40, 11:10, 12:10, 12:50, 13:20, 14:20, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 16:50, 17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 19:00, 19:20, 19:50, 20:20, 20:50, 21:10, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:20, 23:40
Chân Dài và Ác Quỷ   09:10
Vì Sao Vụt Sáng   09:15, 10:05, 11:45, 13:35, 16:20, 20:20, 22:50
Sói Cô Độc   10:50, 15:05, 18:35
Người Tù Khổ Sai   11:10
Đại Chiến Thành Ansi   12:35, 16:05, 20:40, 23:10
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   14:15
Hồ Bơi Tử Thần   14:30, 18:50