Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
19/06/2018 Giành Anh Từ Biển   08:50, 12:40, 14:25, 16:15
Gia Đình SIêu Nhân 2   08:50, 09:30, 09:40, 10:00, 11:10, 12:00, 12:20, 13:30, 13:40, 14:20, 14:40, 15:50, 16:25, 16:40, 17:00, 17:50, 18:10, 18:45, 19:20, 20:10, 20:30, 21:05, 21:40, 22:30, 22:50, 23:25
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   08:55, 11:20, 13:45, 16:10, 18:35, 21:00, 23:30
Khách Sạn Tội Phạm   09:00, 10:50, 11:50, 14:35, 16:00, 18:10, 20:00, 21:50, 23:40
Đứa Trẻ Bị Nguyền   10:45, 19:00, 20:45, 22:30
Biệt Đội Cún Cưng   12:30
18/06/2018 Giành Anh Từ Biển   08:50, 12:40, 14:25, 16:15
Gia Đình SIêu Nhân 2   08:50, 09:30, 09:40, 10:00, 11:10, 12:00, 12:20, 13:30, 13:40, 14:20, 14:40, 15:50, 16:25, 16:40, 17:00, 17:50, 18:10, 18:45, 19:20, 20:10, 20:30, 21:05, 21:40, 22:30, 22:50, 23:25
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   08:55, 11:20, 13:45, 16:10, 18:35, 21:00, 23:30
Khách Sạn Tội Phạm   09:00, 10:50, 11:50, 14:35, 16:00, 18:10, 20:00, 21:50, 23:40
Đứa Trẻ Bị Nguyền   10:45, 19:00, 20:45, 22:30
Biệt Đội Cún Cưng   12:30
17/06/2018 Giành Anh Từ Biển   08:50, 12:30, 14:25
Gia Đình SIêu Nhân 2   08:50, 09:30, 09:45, 10:00, 11:10, 11:50, 12:05, 12:20, 13:30, 14:15, 14:25, 14:40, 15:50, 16:30, 16:40, 16:45, 17:00, 18:10, 18:50, 19:05, 19:20, 20:30, 21:10, 21:30, 21:40, 22:50, 23:30
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   08:55, 11:20, 13:45, 16:10, 18:35, 21:00, 23:25
Khách Sạn Tội Phạm   09:00, 10:50, 12:45, 14:40, 18:05, 19:55, 20:45, 21:45, 23:40
Đứa Trẻ Bị Nguyền   10:45, 19:00, 22:40
Biệt Đội Cún Cưng   16:15
16/06/2018 Gia Đình SIêu Nhân 2   08:30, 08:50, 09:30, 10:00, 10:50, 11:10, 12:20, 13:30, 13:55, 14:00, 14:40, 15:50, 16:25, 17:00, 18:10, 18:40, 18:50, 19:20, 19:40, 20:30, 21:00, 21:40, 21:50, 22:50, 23:35
Giành Anh Từ Biển   08:40, 12:20, 14:15, 16:05
Khách Sạn Tội Phạm   09:00, 10:50, 12:00, 12:40, 13:15, 14:30, 15:10, 16:20, 18:10, 18:50, 20:00, 23:20
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   09:05, 11:30, 20:40, 21:10, 22:00
Đứa Trẻ Bị Nguyền   10:35, 17:55, 23:05
Biệt Đội Cún Cưng   17:00
15/06/2018 Biệt Đội Cún Cưng   08:55, 16:30
Gia Đình SIêu Nhân 2   09:00, 09:30, 10:00, 11:20, 12:20, 13:40, 14:15, 14:40, 16:00, 17:00, 17:50, 18:20, 19:05, 19:20, 20:10, 20:40, 21:25, 21:40, 22:00, 22:30, 23:00
Khách Sạn Tội Phạm   09:00, 10:45, 11:10, 12:30, 12:55, 14:15, 14:40, 16:05, 18:15, 20:00, 21:45, 23:30, 23:45
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   09:05, 11:30, 11:50, 13:55, 16:20, 16:40, 18:45, 19:35, 21:10, 23:35
Giành Anh Từ Biển   09:20, 12:25, 16:05
Đứa Trẻ Bị Nguyền   10:40, 14:20, 17:55
14/06/2018 Biệt Đội Cún Cưng   08:50, 10:40, 12:30, 13:25, 14:20, 15:15, 16:10, 17:30, 18:05, 20:55
Giành Anh Từ Biển   08:55, 10:50, 12:45, 14:40, 16:35, 17:30, 19:00, 22:10
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   09:00, 09:40, 10:00, 10:45, 11:25, 12:10, 12:30, 13:10, 13:50, 14:40, 15:00, 15:35, 16:15, 17:10, 18:00, 18:40, 19:20, 19:35, 19:50, 20:25, 20:45, 21:05, 21:45, 22:00, 22:50, 23:10, 23:30
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   09:05
Em Gái Mưa   09:15, 17:05
Deadpool 2   11:10, 18:30, 22:45
13/06/2018 Biệt Đội Cún Cưng   08:50, 10:40, 12:30, 13:40, 14:20, 15:30, 16:10, 17:30, 18:05, 21:15
Giành Anh Từ Biển   08:55, 10:50, 12:45, 14:40, 16:35, 17:30, 19:15, 22:10
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   09:00, 09:40, 10:00, 10:45, 11:25, 12:10, 12:30, 13:10, 13:50, 14:40, 15:00, 15:35, 16:15, 17:10, 18:00, 18:40, 19:20, 19:35, 19:50, 20:25, 20:45, 21:05, 21:45, 22:00, 22:50, 23:10, 23:30
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   09:05
Em Gái Mưa   09:30, 17:20
Deadpool 2   11:25, 18:30, 23:05
12/06/2018 Biệt Đội Cún Cưng   08:50, 10:40, 12:30, 13:40, 14:20, 15:30, 16:10, 17:30, 18:05, 21:15
Giành Anh Từ Biển   08:55, 10:50, 12:45, 14:40, 16:35, 17:30, 19:15, 22:10
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   09:00, 09:40, 10:00, 10:45, 11:25, 12:10, 12:30, 13:10, 13:50, 14:40, 15:00, 15:35, 16:15, 17:10, 18:00, 18:40, 19:20, 19:35, 19:50, 20:25, 20:45, 21:05, 21:45, 22:00, 22:50, 23:10, 23:30
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   09:05
Em Gái Mưa   09:30, 17:20
Deadpool 2   11:25, 18:30, 23:05