Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
18/12/2017 Vòng Xoay Cám Dỗ   08:30, 10:50, 17:00
Giấc Mộng Kinh Hoàng   08:35, 17:45
Phiêu Lưu Ký   08:45, 12:00, 12:55, 13:40, 15:50, 18:00, 19:10, 20:10
Coco   08:45, 12:55, 15:40, 16:55, 21:25
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   08:50, 09:20, 12:05, 12:55, 14:10, 14:50, 17:00, 17:35, 19:00, 20:20, 21:15, 21:55, 22:20, 23:05
Bố ngoan, Bố hư 2   10:00, 15:00, 19:50, 21:20, 23:20
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   10:20, 14:40, 19:05
Vòng Xoáy Lừa Đảo   10:35, 23:30
Mẹ Chồng   10:50, 17:05, 21:45, 23:50
Cô Ba Sài Gòn   11:35, 12:35, 15:00, 19:25
17/12/2017 Vòng Xoay Cám Dỗ   08:30, 10:50, 17:10
Phiêu Lưu Ký   08:30, 10:40, 12:00, 12:50, 13:40, 15:50, 18:00, 19:15, 19:50, 20:10
Giấc Mộng Kinh Hoàng   08:35, 17:45
Coco   08:45, 12:55, 15:40, 16:55, 21:25
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   08:50, 09:20, 12:05, 12:55, 14:10, 14:50, 17:00, 17:35, 19:00, 20:20, 21:30, 22:00, 22:20, 23:05
Bố ngoan, Bố hư 2   10:00, 15:00, 17:05, 21:20, 23:15
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   10:20, 14:40, 19:05
Vòng Xoáy Lừa Đảo   10:35, 23:30
Cô Ba Sài Gòn   11:35, 15:05, 19:25
Mẹ Chồng   12:35, 21:45, 23:50
16/12/2017 Phiêu Lưu Ký   08:30, 10:40, 12:00, 12:50, 13:40, 15:00, 15:50, 17:10, 18:00, 19:20, 19:50, 20:10
Giấc Mộng Kinh Hoàng   08:35, 17:50
Vòng Xoáy Lừa Đảo   08:40, 10:45
Vòng Xoay Cám Dỗ   08:40, 13:05, 17:10
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   08:50, 09:20, 12:05, 13:00, 14:10, 14:50, 17:00, 17:35, 19:15, 20:20, 21:35, 22:00, 22:20, 23:05
Bố ngoan, Bố hư 2   10:00, 15:10, 22:00
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   10:20, 14:40, 19:00, 23:20
Coco   10:55, 15:45, 16:55, 21:30
Cô Ba Sài Gòn   11:35, 19:30
Mẹ Chồng   12:35, 21:15, 23:35
15/12/2017 Phiêu Lưu Ký   08:35, 09:00, 10:30, 12:00, 12:40, 13:40, 14:50, 17:00, 19:00, 19:50, 20:20, 22:30
Giấc Mộng Kinh Hoàng   08:45, 17:20
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   08:50, 09:20, 12:05, 14:10, 14:50, 17:00, 17:35, 20:20, 21:35, 22:00, 22:15, 23:05
Coco   09:10, 13:35, 21:40
Bố ngoan, Bố hư 2   10:00, 15:40, 17:40
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   10:45, 15:05, 18:05, 23:15
Vòng Xoay Cám Dỗ   11:10, 13:10, 17:10
Vòng Xoáy Lừa Đảo   11:15, 15:50
Cô Ba Sài Gòn   11:35, 19:40
Mẹ Chồng   13:00, 15:10, 21:10, 23:45
14/12/2017 Vòng Xoay Cám Dỗ   08:40, 11:05, 17:10
Phiêu Lưu Ký   08:50, 09:40, 11:00, 13:10, 15:20, 17:30, 18:10, 19:40, 20:20, 21:45
Bố ngoan, Bố hư 2   09:05, 11:50, 13:10, 15:10, 19:15, 22:30, 23:50
Mẹ Chồng   09:10, 11:10, 13:15, 13:55, 15:20, 17:25, 19:30, 21:35, 23:40
Coco   09:35, 12:45, 16:00, 16:50, 19:00, 21:10, 23:20
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   09:45, 12:00, 14:15, 18:45, 21:00, 23:15
Giấc Mơ Mỹ   10:45, 23:30
Vòng Xoáy Lừa Đảo   11:45, 18:15
Cô Ba Sài Gòn   14:05, 16:10, 20:35
Ngày Luân Hồi   14:55
Giao Ước Chết   16:30, 21:15, 22:40
13/12/2017 Vòng Xoay Cám Dỗ   08:40, 11:05, 17:10
Phiêu Lưu Ký   08:50, 09:40, 11:00, 13:10, 15:20, 17:30, 18:10, 19:40, 20:20, 21:45
Bố ngoan, Bố hư 2   09:05, 11:50, 13:10, 15:10, 19:15, 22:30, 23:50
Mẹ Chồng   09:10, 11:10, 13:15, 13:55, 15:20, 17:25, 19:30, 21:35, 23:40
Coco   09:35, 12:45, 16:00, 16:50, 19:00, 21:10, 23:20
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   09:45, 12:00, 14:15, 18:45, 21:00, 23:15
Giấc Mơ Mỹ   10:45, 23:30
Vòng Xoáy Lừa Đảo   11:45, 18:15
Cô Ba Sài Gòn   14:05, 16:10, 20:35
Ngày Luân Hồi   14:55
Giao Ước Chết   16:30, 21:15, 22:40
12/12/2017 Coco   08:30, 09:40, 10:40, 12:50, 16:00, 17:00, 19:10, 20:10, 20:30, 21:20, 22:40
Mẹ Chồng   09:00, 11:05, 13:10, 13:55, 15:15, 17:20, 19:25, 21:30, 23:35
Vòng Xoay Cám Dỗ   09:05, 11:20, 17:30
Bố ngoan, Bố hư 2   09:20, 11:50, 13:25, 15:30, 18:10, 19:35, 23:50
Vòng Xoáy Lừa Đảo   09:25, 15:50, 18:10
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   10:00, 12:15, 14:30, 16:45, 19:00, 21:15, 22:20, 23:30
Liên Minh Công Lý   11:10, 21:55
Ngày Luân Hồi   11:45
Giao Ước Chết   13:35, 21:35, 23:30
Cô Ba Sài Gòn   13:40, 15:45, 19:50
Giấc Mơ Mỹ   15:00, 17:50
11/12/2017 Giấc Mơ Mỹ   08:35, 17:25
Vòng Xoáy Lừa Đảo   08:45, 15:05, 18:20
Bố ngoan, Bố hư 2   08:50, 13:15, 18:00, 19:20, 21:20
Mẹ Chồng   09:00, 11:10, 13:15, 15:20, 17:25, 19:30, 21:35, 23:40
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   09:15, 10:00, 11:30, 12:15, 14:30, 16:45, 19:00, 21:15, 22:10, 23:30
Giao Ước Chết   09:40, 14:00, 21:10, 22:50
Coco   10:30, 12:40, 15:15, 15:50, 16:55, 19:25, 20:00, 20:40, 21:30, 23:35
Ngày Luân Hồi   11:05
Vòng Xoay Cám Dỗ   11:55, 17:20, 23:25
Cô Ba Sài Gòn   13:00, 14:50, 16:15, 19:05
Liên Minh Công Lý   23:20