Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
25/06/2017 Xác Ướp   08:25, 08:50, 14:50, 19:25, 23:40
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   08:30, 09:00, 09:20, 10:30, 11:05, 11:20, 11:50, 12:10, 13:20, 13:55, 14:10, 14:40, 15:00, 16:10, 17:00, 17:30, 18:30, 19:00, 19:40, 19:55, 20:25, 20:45, 21:30, 21:55, 22:50, 23:20
Hung Thần Đại Dương   08:40, 14:45, 16:35
Nữ Thần Chiến Binh   09:10, 12:00, 16:50, 17:55, 21:40, 22:35
Nhóc Trùm   10:40
[S.O.S] Sói Trắng   12:40
Giải Mã Giấc Mơ   17:10
24/06/2017 Xác Ướp   08:25, 08:50, 14:50, 19:25, 23:40
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   08:30, 09:00, 09:20, 10:30, 11:05, 11:20, 11:50, 12:10, 13:20, 13:55, 14:10, 14:40, 15:00, 16:10, 17:00, 17:30, 18:30, 19:00, 19:40, 19:55, 20:25, 20:45, 21:30, 21:55, 22:50, 23:20
Hung Thần Đại Dương   08:40, 14:45, 16:35
Nữ Thần Chiến Binh   09:10, 12:00, 16:50, 17:55, 21:40, 22:35
Nhóc Trùm   10:40
[S.O.S] Sói Trắng   12:40
Giải Mã Giấc Mơ   17:10
23/06/2017 Xác Ướp   08:25, 08:50, 14:50, 19:25, 23:40
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   08:30, 09:00, 09:20, 10:30, 11:05, 11:20, 11:50, 12:10, 13:20, 13:55, 14:10, 14:40, 15:00, 16:10, 17:00, 17:30, 17:50, 18:30, 19:00, 19:40, 19:55, 20:25, 20:45, 21:20, 22:00, 22:50, 23:20
Hung Thần Đại Dương   08:40, 14:45, 16:35
Nữ Thần Chiến Binh   09:10, 12:00, 16:50, 21:40, 22:35
Nhóc Trùm   10:40
[S.O.S] Sói Trắng   12:40
Giải Mã Giấc Mơ   17:10
22/06/2017 [S.O.S] Sói Trắng   08:30, 14:50
Hung Thần Đại Dương   08:40, 17:00, 23:05
Xác Ướp   08:45, 17:15, 18:45, 22:25
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   08:45, 10:00, 10:35, 11:00, 11:10, 11:40, 12:55, 13:25, 13:50, 14:05, 14:30, 15:50, 16:15, 16:45, 17:00, 17:20, 19:05, 19:30, 19:40, 19:50, 20:15, 21:00, 22:00, 22:35, 22:45, 23:10
Giải Mã Giấc Mơ   08:55, 12:35, 18:55
Nữ Thần Chiến Binh   09:00, 11:45, 14:30
Đảo Của Dân Ngụ Cư   10:40, 21:10
21/06/2017 [S.O.S] Sói Trắng   08:30, 14:50
Hung Thần Đại Dương   08:40, 17:00, 23:05
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   08:45, 10:00, 10:35, 11:00, 11:10, 11:40, 12:55, 13:25, 14:05, 14:30, 15:50, 16:05, 16:15, 17:00, 17:20, 19:05, 19:30, 19:50, 20:15, 21:00, 21:45, 22:00, 22:45, 23:10
Xác Ướp   08:45, 13:50, 17:15, 18:45, 22:25
Giải Mã Giấc Mơ   08:55, 12:35, 18:55
Nữ Thần Chiến Binh   09:00, 11:45, 14:30, 19:00
Đảo Của Dân Ngụ Cư   10:40, 21:10
20/06/2017 Dạ Tiệc Máu   08:40, 22:55
[S.O.S] Sói Trắng   08:55, 13:10, 18:50
Xác Ướp   09:00, 09:30, 10:40, 11:45, 12:55, 14:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:25, 18:30, 19:05, 19:30, 20:50, 21:50, 23:05
Nhóc Trùm   09:15
Hung Thần Đại Dương   09:20, 13:40, 18:10, 20:05
Giải Mã Giấc Mơ   09:35, 14:15, 16:30, 18:05, 20:20
Nữ Thần Chiến Binh   11:05, 11:15, 13:55, 15:20, 16:20, 16:40, 19:40, 21:20, 22:25
Pirates of The Caribbean: Salazar Báo Thù   11:10, 15:35, 22:00
Đảo Của Dân Ngụ Cư   11:15, 21:00
Tiến lên, Jets   11:50, 22:35
19/06/2017 Dạ Tiệc Máu   08:40, 22:55
[S.O.S] Sói Trắng   08:55, 13:10, 18:50
Xác Ướp   09:00, 09:30, 10:40, 11:45, 12:55, 14:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:25, 18:30, 19:05, 19:30, 20:50, 21:50, 23:05
Nhóc Trùm   09:15
Hung Thần Đại Dương   09:20, 13:40, 18:10, 20:05
Giải Mã Giấc Mơ   09:35, 14:15, 16:30, 18:05, 20:20
Nữ Thần Chiến Binh   11:05, 11:15, 13:55, 15:20, 16:20, 16:40, 19:40, 21:20, 22:25
Pirates of The Caribbean: Salazar Báo Thù   11:10, 15:35, 22:00
Đảo Của Dân Ngụ Cư   11:15, 21:00
Tiến lên, Jets   11:50, 22:35
18/06/2017 Dạ Tiệc Máu   08:40, 22:55
[S.O.S] Sói Trắng   08:55, 13:10, 18:50
Xác Ướp   09:00, 09:30, 10:40, 11:45, 12:55, 14:00, 14:10, 15:10, 16:15, 17:25, 18:30, 19:15, 19:30, 20:50, 21:50, 23:05
Nhóc Trùm   09:15
Hung Thần Đại Dương   09:20, 13:40, 18:10, 20:05
Giải Mã Giấc Mơ   09:35, 14:15, 16:30, 18:05, 20:20
Nữ Thần Chiến Binh   11:05, 13:55, 15:20, 16:45
Pirates of The Caribbean: Salazar Báo Thù   11:10, 15:35, 22:00
Đảo Của Dân Ngụ Cư   11:15, 21:00
Tiến lên, Jets   11:50, 22:35