Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
23/03/2018 Tháng Năm Rực Rỡ   09:15, 11:30, 13:45, 16:00, 18:15, 20:30, 22:45
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   09:50, 12:05, 13:40, 16:30, 18:05, 18:45, 21:00, 23:15
Những Cô Gái và Gangster   11:10, 12:50, 16:20
Bước Chân An Lạc   15:40
22/03/2018 Tháng Năm Rực Rỡ   09:00, 11:20, 13:40, 14:45, 16:00, 18:00, 18:50, 20:20, 21:00, 22:40, 23:20
Dinh Thự Winchester   09:05, 18:20, 23:45
Những Cô Gái và Gangster   09:10, 11:00, 13:05, 14:50, 16:35, 20:15, 22:00, 23:35
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   09:15, 11:05, 11:35, 13:20, 14:30, 15:50, 16:45, 18:10, 19:00, 20:00, 20:30, 21:20, 22:20, 22:50, 23:35
10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   09:20, 11:15, 17:05
Bước Chân An Lạc   09:20, 13:55
Điệp Vụ Biển Đỏ   09:40, 15:20, 18:20
Tạm Biệt Christopher Robin   11:00
Nếp Gấp Thời Gian   12:20, 15:40, 17:50
Chiến Binh Báo Đen   12:50, 21:10
Dế Apollo và Nữ Hoàng   13:00
20/03/2018 Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   09:15, 11:05, 11:35, 13:20, 14:30, 15:50, 16:45, 18:10, 19:00, 20:00, 20:30, 21:20, 22:20, 22:50, 23:35
19/03/2018 Những Cô Gái và Gangster   08:50, 10:35, 13:45, 15:30, 17:15, 18:30, 21:15, 23:30
Bước Chân An Lạc   09:00, 13:55
Điệp Vụ Biển Đỏ   09:00, 15:50, 18:20
Tháng Năm Rực Rỡ   09:00, 11:20, 12:20, 13:40, 14:40, 16:00, 18:45, 20:20, 21:00, 22:40, 23:20
Dinh Thự Winchester   09:10, 12:40, 23:00
10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   09:20, 10:55, 17:00
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   09:25, 11:05, 11:40, 13:25, 14:40, 15:50, 16:55, 18:10, 19:00, 19:10, 20:05, 20:30, 21:25, 22:25, 22:45, 23:40
Nếp Gấp Thời Gian   11:10, 15:45, 17:55
Tạm Biệt Christopher Robin   11:40
Chiến Binh Báo Đen   13:20, 21:05
18/03/2018 Tháng Năm Rực Rỡ   09:00, 11:20, 13:40, 14:55, 16:00, 16:40, 19:00, 20:20, 21:00, 22:40, 23:20
Bước Chân An Lạc   09:10, 13:55
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   09:15, 11:05, 11:35, 13:25, 14:20, 15:50, 18:10, 19:00, 20:05, 20:30, 21:20, 22:25, 22:50, 23:40
10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   09:20, 11:05, 17:15
Dế Apollo và Nữ Hoàng   09:30, 18:15
Những Cô Gái và Gangster   09:30, 11:15, 13:00, 14:45, 16:30, 18:35, 20:00, 23:40
Tạm Biệt Christopher Robin   09:35
Nếp Gấp Thời Gian   11:15, 15:45, 17:55
Điệp Vụ Biển Đỏ   11:40, 15:55, 18:20
Dinh Thự Winchester   12:55, 21:45, 23:50
Chiến Binh Báo Đen   13:25, 21:25
17/03/2018 Tháng Năm Rực Rỡ   09:00, 11:20, 13:40, 14:55, 19:00, 20:25, 21:00, 22:45, 23:20
Bước Chân An Lạc   09:10, 13:55
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   09:15, 11:05, 11:35, 13:25, 14:20, 15:50, 16:40, 18:10, 19:00, 20:05, 20:30, 21:20, 22:25, 22:50, 23:40
10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   09:20, 11:05, 17:15
Dế Apollo và Nữ Hoàng   09:30, 14:45, 18:15
Tạm Biệt Christopher Robin   09:35, 16:05
Những Cô Gái và Gangster   09:35, 11:15, 13:00, 16:30, 18:40, 20:00, 23:40
Nếp Gấp Thời Gian   11:20, 15:45, 17:55
Điệp Vụ Biển Đỏ   11:40, 16:00, 18:20
Dinh Thự Winchester   12:55, 21:45, 23:45
Chiến Binh Báo Đen   13:30, 21:20
16/03/2018 Thử Yêu Rồi Biết   00:10
Tháng Năm Rực Rỡ   09:00, 11:20, 13:40, 14:55, 16:00, 19:00, 21:00, 22:30, 23:20
Bước Chân An Lạc   09:10, 13:55
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   09:15, 11:05, 11:35, 13:25, 14:20, 15:50, 16:40, 18:10, 19:00, 20:05, 20:30, 21:20, 22:25, 22:50, 23:40
10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   09:20, 11:05, 17:15
Dế Apollo và Nữ Hoàng   09:30, 14:45, 18:15
Những Cô Gái và Gangster   09:35, 11:15, 13:00, 16:30, 18:40, 20:00, 23:40
Tạm Biệt Christopher Robin   09:35, 20:25
Nếp Gấp Thời Gian   11:20, 15:45, 17:55
Điệp Vụ Biển Đỏ   11:40, 16:00, 18:20
Dinh Thự Winchester   12:55, 21:45, 23:45
Chiến Binh Báo Đen   13:30, 21:20