Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
21/08/2017 Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   00:00, 08:50, 10:20, 11:00, 11:40, 12:40, 13:10, 14:50, 15:20, 16:10, 17:00, 17:30, 18:20, 19:10, 19:40, 20:30, 21:20, 21:50, 22:40, 23:00, 23:10
Lời Nguyền Gia Tộc   08:20, 23:30
Vệ Sĩ Sát Thủ   08:30, 09:20, 09:35, 10:50, 11:55, 12:30, 13:10, 13:50, 14:20, 15:30, 16:10, 16:40, 17:50, 19:00, 20:10, 20:40, 20:50, 21:20, 22:30, 23:40
Bố Tớ Là Chân To   08:35, 10:30, 12:25, 14:15, 18:55
Vương Quốc Xe Hơi 3   08:35, 16:45
Vua Phản Đòn   10:45, 14:50
20/08/2017 Vệ Sĩ Sát Thủ   00:00, 09:00, 09:30, 10:20, 11:20, 12:40, 13:10, 13:40, 14:00, 15:00, 16:00, 16:20, 17:20, 18:20, 19:40, 20:40, 20:50, 21:15, 22:00, 23:00, 23:35
Bố Tớ Là Chân To   08:25, 11:15, 12:45, 14:40, 15:30, 17:25, 19:20
Vương Quốc Xe Hơi 3   08:30, 18:30
Lời Nguyền Gia Tộc   08:35, 23:30
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   08:45, 10:35, 11:00, 12:35, 13:10, 14:45, 15:20, 16:55, 17:30, 18:40, 19:10, 19:40, 20:40, 21:20, 21:50, 22:50, 23:10
Ông Trùm   08:50
Vua Phản Đòn   10:40, 16:35
19/08/2017 Vệ Sĩ Sát Thủ   00:00, 09:15, 09:35, 10:30, 11:30, 12:45, 13:45, 14:05, 15:00, 16:00, 16:20, 17:15, 18:15, 19:30, 20:30, 20:45, 21:00, 21:45, 22:45, 23:15
Lời Nguyền Gia Tộc   08:25, 11:20, 23:30
Bố Tớ Là Chân To   08:35, 10:25, 12:20, 13:20, 15:15, 17:10, 19:05
Vua Phản Đòn   08:35, 16:25
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   08:40, 10:30, 10:50, 12:40, 13:00, 14:50, 15:10, 17:00, 17:20, 18:35, 19:10, 19:30, 20:30, 21:20, 21:40, 22:40, 23:00, 23:50
Ông Trùm   08:55
Vương Quốc Xe Hơi 3   14:15, 18:20
18/08/2017 Lời Nguyền Gia Tộc   08:25, 11:20, 23:30
Vương Quốc Xe Hơi 3   08:30, 14:15, 18:20
Bố Tớ Là Chân To   08:35, 10:25, 12:20, 13:20, 15:15, 17:10, 19:05
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   08:40, 10:50, 12:40, 13:00, 14:50, 15:10, 17:00, 17:20, 18:35, 19:10, 19:30, 20:30, 21:20, 21:40, 22:40, 23:00, 23:50
Ông Trùm   08:55
Vệ Sĩ Sát Thủ   09:15, 09:35, 10:30, 11:30, 11:50, 12:45, 13:45, 14:05, 15:00, 16:00, 16:20, 17:15, 18:15, 19:30, 20:30, 20:45, 21:00, 21:45, 22:45, 23:15
Vua Phản Đòn   10:45, 16:25
17/08/2017 Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   08:20, 09:15, 10:30, 11:25, 11:50, 12:40, 13:35, 14:15, 14:50, 15:20, 15:45, 16:25, 17:00, 17:30, 17:55, 18:30, 19:10, 19:35, 20:05, 20:15, 20:30, 20:40, 21:20, 21:45, 21:55, 22:15, 22:30, 22:50, 23:30
Ông Trùm   08:25, 22:40
Tòa Tháp Bóng Đêm   08:30, 18:20, 23:55
Vương Quốc Xe Hơi 3   08:45, 09:40, 10:55, 13:05, 15:15, 17:25, 19:40
Bắt Cóc   08:50, 16:35
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   10:25, 12:20
Sắc Đẹp Ngàn Cân   10:45, 14:40, 18:35
Nhà Số 81 Kinh Thành   10:50, 12:40, 23:55
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   12:50
Tiệc Độc Thân Nhớ Đời   14:00
Điệp Viên Báo Thù   16:05
16/08/2017 Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   08:20, 09:15, 10:30, 11:25, 11:50, 12:40, 13:35, 14:15, 14:50, 15:20, 15:45, 16:25, 17:00, 17:30, 17:55, 18:30, 19:10, 19:35, 20:05, 20:15, 20:30, 20:40, 21:20, 21:45, 21:55, 22:15, 22:30, 22:50, 23:30
Ông Trùm   08:25, 22:40
Tòa Tháp Bóng Đêm   08:30, 18:20, 23:55
Vương Quốc Xe Hơi 3   08:45, 09:40, 10:55, 13:05, 15:15, 17:25, 19:40
Bắt Cóc   08:50, 16:35
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   10:25, 12:20
Sắc Đẹp Ngàn Cân   10:45, 14:40, 18:35
Nhà Số 81 Kinh Thành   10:50, 12:40, 23:50
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   12:50
Tiệc Độc Thân Nhớ Đời   14:00
Điệp Viên Báo Thù   16:05
15/08/2017 Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   08:20, 09:15, 10:30, 11:25, 11:50, 12:40, 13:35, 14:15, 14:50, 15:20, 15:45, 16:25, 17:00, 17:30, 17:55, 18:30, 19:10, 19:35, 20:05, 20:15, 20:40, 21:20, 21:45, 22:15, 22:30, 22:50, 23:30
Ông Trùm   08:25, 20:30
Tòa Tháp Bóng Đêm   08:30, 18:20
Vương Quốc Xe Hơi 3   08:45, 09:40, 10:55, 13:05, 15:15, 17:25, 19:40
Bắt Cóc   08:50, 16:35
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   10:25, 12:20
Sắc Đẹp Ngàn Cân   10:45, 14:40, 18:35
Nhà Số 81 Kinh Thành   10:50, 12:40, 23:50
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   12:50, 22:55
Tiệc Độc Thân Nhớ Đời   14:00
Điệp Viên Báo Thù   16:05
14/08/2017 Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   08:20, 09:15, 10:30, 11:25, 11:50, 12:40, 13:35, 14:15, 14:50, 15:20, 15:45, 16:25, 17:00, 17:30, 17:55, 18:30, 19:10, 19:35, 20:05, 20:20, 20:40, 21:20, 21:45, 22:15, 22:30, 22:50, 23:30
Ông Trùm   08:25, 20:30
Tòa Tháp Bóng Đêm   08:30, 23:55
Vương Quốc Xe Hơi 3   08:45, 09:40, 10:55, 13:05, 15:15, 17:25, 19:40
Bắt Cóc   08:50, 16:35
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   10:25, 12:20
Sắc Đẹp Ngàn Cân   10:45, 14:40, 18:35
Nhà Số 81 Kinh Thành   10:50, 12:40, 21:50, 23:50
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   12:55, 22:55
Tiệc Độc Thân Nhớ Đời   14:00
Điệp Viên Báo Thù   16:05