Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
23/10/2017 Tội Phạm Nhân Bản 2049   08:30, 09:30, 17:55, 21:50, 23:05
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   08:45, 13:40, 21:30, 23:10
Siêu Bão Địa Cầu   08:50, 11:00, 13:10, 15:20, 16:10, 17:30, 18:20, 19:40, 20:30, 22:40, 23:50
Bán Kính Tử Thần   08:55, 17:25
Trong Từng Nhịp Thở   09:00, 09:40, 11:20, 12:00, 12:50, 14:20, 15:35, 16:40, 19:00, 20:50, 21:20, 23:40
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   10:50, 13:40, 18:35
Không Lối Thoát Hiểm   11:05, 12:25, 13:35, 16:00, 17:10, 19:45, 20:35, 22:20
Sát Thủ Vô Hình   11:25, 15:00, 19:20
Kẻ Ngoại Tộc   15:10
22/10/2017 Tội Phạm Nhân Bản 2049   08:45, 10:45, 18:00, 21:50, 23:05
Bán Kính Tử Thần   08:50, 10:55
Siêu Bão Địa Cầu   08:50, 11:00, 13:10, 15:20, 16:00, 17:30, 18:10, 19:40, 20:20, 22:30, 23:30
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   08:55, 11:20, 12:50, 17:10, 19:10
Trong Từng Nhịp Thở   09:00, 09:40, 12:00, 13:20, 14:20, 15:40, 16:40, 19:00, 21:20, 23:40
Không Lối Thoát Hiểm   09:25, 12:00, 14:35, 15:55, 17:10, 19:45, 20:40, 22:25
Sát Thủ Vô Hình   11:40, 13:50, 18:30, 20:55
Kẻ Ngoại Tộc   13:40
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   14:50, 21:10, 23:15
21/10/2017 Siêu Bão Địa Cầu   08:45, 10:55, 13:05, 15:15, 16:00, 17:25, 18:10, 19:35, 20:20, 21:10, 22:30, 23:20
Tội Phạm Nhân Bản 2049   08:45, 10:45, 18:00, 21:45, 23:05
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   08:50, 10:50, 11:20, 17:10, 19:10
Bán Kính Tử Thần   08:50, 12:55
Trong Từng Nhịp Thở   09:00, 09:40, 12:00, 13:20, 14:20, 15:40, 16:40, 19:00, 21:20, 23:40
Không Lối Thoát Hiểm   09:25, 12:00, 14:35, 15:55, 17:10, 19:45, 20:40, 22:25
Sát Thủ Vô Hình   11:40, 13:50, 18:30, 20:55
Kẻ Ngoại Tộc   13:40
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   14:50, 23:15
20/10/2017 Siêu Bão Địa Cầu   08:45, 10:55, 13:05, 15:15, 17:25, 18:10, 19:35, 21:10, 21:45, 23:20
Bán Kính Tử Thần   08:55, 12:10, 23:55
Không Lối Thoát Hiểm   09:00, 15:05, 17:45, 20:15, 21:00, 22:55
Trong Từng Nhịp Thở   09:10, 09:40, 11:30, 12:00, 14:20, 15:50, 16:40, 19:00, 21:20, 23:40
Tội Phạm Nhân Bản 2049   09:45, 13:55, 19:05, 20:20, 22:00
Siêu Cớm Ngoại Cỡ   10:00, 13:00
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   10:50, 12:50, 13:50, 17:10, 19:10
Sát Thủ Vô Hình   11:40, 14:15, 16:30, 23:15
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   14:50, 18:40, 23:30
Kẻ Ngoại Tộc   16:50
19/10/2017 Sát Thủ Vô Hình   08:30, 14:00, 15:10, 16:40, 20:25, 23:25
Xác Chết Đêm Trăng   08:40, 17:20
Siêu Bão Địa Cầu   08:40, 09:40, 10:50, 11:40, 11:50, 13:00, 13:50, 15:10, 16:00, 17:20, 18:10, 19:30, 21:40, 22:35, 23:10, 23:50
Kẻ Ngoại Tộc   08:50, 11:05, 13:20, 18:10
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   08:55, 13:55
Trong Từng Nhịp Thở   09:00, 10:30, 12:50, 16:10, 18:30, 19:10, 20:50, 21:30, 23:50
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   10:40, 13:00, 15:20, 19:35
Thiên Tài Bất Hảo   11:20, 15:35
Vincent Thương Mến   17:40
Tội Phạm Nhân Bản 2049   18:50, 20:20, 21:55
Bán Kính Tử Thần   21:55, 23:50
18/10/2017 Tiếng Anh là chuyện nhỏ   08:25, 10:45, 12:25, 15:00, 18:40, 21:00, 23:20
Xác Chết Đêm Trăng   08:30, 17:20, 23:50
Vincent Thương Mến   08:30, 13:05
Siêu Bão Địa Cầu   08:40, 09:30, 10:50, 12:15, 13:00, 13:50, 14:25, 15:10, 17:20, 18:10, 18:30, 19:10, 19:30, 20:20, 20:40, 21:20, 21:40, 22:30, 22:50, 23:30
Sát Thủ Vô Hình   09:00, 11:40, 13:45, 16:00, 18:50, 21:00, 23:10
Kẻ Ngoại Tộc   09:00, 11:15, 13:30, 18:20, 20:35
Biệt Đội Săn Cương Thi   10:20, 16:35
Siêu Cớm Ngoại Cỡ   10:25, 16:45
Thiên Tài Bất Hảo   11:10, 15:45
Oan hồn   14:45
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   15:55, 22:50
17/10/2017 Tiếng Anh là chuyện nhỏ   08:25, 10:45, 12:25, 15:00, 18:50, 21:10, 23:30
Xác Chết Đêm Trăng   08:30, 17:20, 23:50
Vincent Thương Mến   08:30, 13:05
Siêu Bão Địa Cầu   08:40, 09:30, 10:50, 12:15, 13:00, 13:50, 14:25, 15:10, 17:20, 18:10, 18:30, 19:10, 19:30, 20:20, 20:40, 21:20, 21:40, 22:30, 22:50, 23:30
Kẻ Ngoại Tộc   09:00, 11:15, 13:30, 18:20, 20:35
Sát Thủ Vô Hình   09:00, 11:40, 13:45, 16:00, 18:40, 20:50, 23:00
Biệt Đội Săn Cương Thi   10:20, 16:35
Siêu Cớm Ngoại Cỡ   10:25, 16:45
Thiên Tài Bất Hảo   11:10, 15:45
Oan hồn   14:45
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   15:55, 22:50
16/10/2017 Tiếng Anh là chuyện nhỏ   08:25, 10:45, 12:25, 15:00, 18:50, 21:10, 23:30
Vincent Thương Mến   08:30, 13:05
Xác Chết Đêm Trăng   08:30, 17:20, 23:50
Siêu Bão Địa Cầu   08:40, 09:30, 10:50, 12:15, 13:00, 13:50, 14:25, 15:10, 17:20, 18:10, 18:30, 19:10, 19:30, 20:20, 20:40, 21:20, 21:40, 22:30, 22:50, 23:30
Sát Thủ Vô Hình   09:00, 13:45, 18:40, 20:50, 23:00
Kẻ Ngoại Tộc   09:00, 11:15, 13:30, 18:20, 20:35
Biệt Đội Săn Cương Thi   10:20, 16:35
Siêu Cớm Ngoại Cỡ   10:25, 16:45
Thiên Tài Bất Hảo   11:10, 15:45
Oan hồn   14:45
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   15:55, 22:50