Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
18/08/2018 Chàng Vợ Của Em   09:00, 12:55, 15:25, 16:45, 19:00, 20:35, 21:15, 23:15
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   09:10, 11:30, 14:10, 15:55, 16:05, 19:45, 22:20, 23:00
Cổ Tích Nơi Đại Dương   09:15, 14:40, 19:10
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:20, 11:40, 13:50, 16:00, 18:10, 18:30, 20:20, 20:40, 22:30, 23:40
Hành Lang Bí Ẩn   09:45, 11:45, 14:00, 18:40, 22:50
Alpha: Người Thủ Lĩnh   10:10, 11:00, 12:05, 13:35, 17:40, 19:30, 21:20
Song Lang   10:10, 14:05, 17:45
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   11:20, 16:25, 20:55
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   12:10, 15:10, 23:30
17/08/2018 Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:00, 10:05, 11:05, 13:15, 14:50, 15:25, 17:35, 18:25, 18:55, 20:35, 21:05, 23:20
Song Lang   09:00, 12:15, 16:20
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   09:15, 11:50, 14:30, 15:50, 17:10, 19:50, 22:25, 22:45, 23:25
Alpha: Người Thủ Lĩnh   09:15, 10:00, 11:25, 12:00, 13:20, 15:15, 17:10, 19:45, 21:20
Hành Lang Bí Ẩn   09:30, 11:10, 13:00, 13:55, 17:00, 21:40
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   11:00, 18:20, 22:45
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   13:45, 16:00, 20:15
Cổ Tích Nơi Đại Dương   14:15, 18:30
Chàng Vợ Của Em   19:05, 21:10, 23:15
16/08/2018 Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:00, 10:20, 11:10, 11:40, 12:30, 13:20, 13:55, 14:40, 15:30, 16:25, 17:00, 17:40, 18:35, 19:15, 19:50, 20:40, 21:30, 22:00, 22:50, 23:20, 23:40
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   09:05, 09:35, 12:15, 13:50, 14:55, 16:05, 17:30, 20:05, 20:45, 21:10, 22:40, 23:10
Tìm Vợ Cho Bà   09:10, 12:00, 17:10
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   09:50, 15:00, 19:00
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   10:00, 12:45, 15:30, 20:20
Christopher Robin   11:00, 18:15
Trí Lực Siêu Phàm   13:00, 18:40, 23:45
15/08/2018 Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:00, 10:20, 11:10, 11:40, 12:30, 13:20, 13:55, 14:40, 15:30, 16:25, 17:00, 17:40, 18:35, 19:15, 19:50, 20:40, 21:30, 22:00, 22:50, 23:20, 23:40
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   09:05, 09:35, 12:15, 13:50, 14:55, 16:05, 17:30, 20:05, 20:45, 21:10, 22:40, 23:10
Tìm Vợ Cho Bà   09:10, 12:00, 17:10
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   09:50, 15:00, 19:00
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   10:00, 12:45, 15:30, 20:20
Christopher Robin   11:00, 18:15
Trí Lực Siêu Phàm   13:00, 18:40, 23:45
14/08/2018 Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:00, 10:20, 11:10, 11:40, 12:30, 13:20, 13:55, 14:40, 15:30, 16:25, 17:00, 17:40, 18:35, 19:15, 19:50, 20:40, 21:30, 22:00, 22:50, 23:20, 23:40
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   09:05, 09:35, 12:15, 13:50, 14:55, 16:05, 17:30, 20:05, 20:45, 21:10, 22:40, 23:10
Tìm Vợ Cho Bà   09:10, 12:00, 17:10
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   09:50, 15:00, 19:00
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   10:00, 12:45, 15:30, 20:20
Christopher Robin   11:00, 18:15
Trí Lực Siêu Phàm   13:00, 18:40, 23:45
13/08/2018 Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:00, 10:20, 11:10, 11:40, 12:30, 13:20, 13:55, 14:40, 15:30, 16:25, 17:00, 17:40, 18:35, 19:15, 19:50, 20:40, 21:30, 22:00, 22:50, 23:20, 23:40
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   09:05, 09:35, 12:15, 13:50, 14:55, 16:05, 17:30, 20:05, 20:45, 22:40, 23:10
Tìm Vợ Cho Bà   09:10, 12:00, 17:10
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   09:50, 15:00, 19:00
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   10:00, 12:45, 15:30, 20:20, 23:05
Christopher Robin   11:00, 18:15
Trí Lực Siêu Phàm   13:00, 18:40, 21:10
12/08/2018 Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:20, 10:10, 11:30, 12:20, 13:40, 14:10, 14:30, 15:50, 16:20, 16:40, 17:40, 18:30, 18:50, 19:50, 20:30, 20:45, 21:00, 22:00, 22:40, 23:10
Tìm Vợ Cho Bà   09:30, 13:20, 18:40
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   09:55, 17:10, 19:20
Trí Lực Siêu Phàm   11:20, 15:10, 18:00
Christopher Robin   12:05, 16:40
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   12:20, 15:00, 20:00
11/08/2018 Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   09:05, 09:40, 11:40, 12:20, 15:00, 17:35, 20:10, 20:45, 21:30, 22:45, 23:20
Tìm Vợ Cho Bà   09:10, 15:15, 18:00
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   09:15, 12:00, 14:45, 17:30, 20:20
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:20, 10:30, 11:30, 12:40, 13:00, 13:40, 14:15, 14:50, 15:50, 16:25, 17:00, 18:35, 19:10, 19:50, 20:30, 21:20, 22:00, 22:40, 23:05, 23:30
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   10:20, 17:05, 19:20
Trí Lực Siêu Phàm   11:00, 14:30, 18:30
Christopher Robin   12:30, 16:30