Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
20/08/2017 Sắc Đẹp Ngàn Cân   08:50
Vương Quốc Xe Hơi 3   09:00, 11:45, 16:00, 18:00, 18:30
Lời Nguyền Gia Tộc   09:00, 11:00, 23:15
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   09:15, 10:30, 11:15, 12:30, 13:15, 14:30, 15:15, 16:30, 17:15, 19:15, 20:00, 20:30, 21:15, 22:00, 22:30
Đảo Địa Ngục   09:30, 14:00, 16:20, 20:00, 21:00
Cảnh Sát Tập Sự   09:45, 14:00, 22:20
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   10:35, 12:00, 18:00, 18:45, 23:20
Vệ Sĩ Sát Thủ   12:30, 14:35, 16:40, 18:45, 20:45
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   15:45
Vua Phản Đòn   22:50
19/08/2017 Sắc Đẹp Ngàn Cân   08:50
Lời Nguyền Gia Tộc   09:00, 12:10, 23:15
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   09:15, 10:30, 11:15, 12:30, 13:15, 14:30, 15:15, 16:30, 17:15, 19:15, 20:00, 20:30, 21:15, 22:00, 22:30
Đảo Địa Ngục   09:30, 14:00, 16:20, 20:00, 21:00
Cảnh Sát Tập Sự   09:45, 14:00, 22:20
Vương Quốc Xe Hơi 3   10:00, 11:45, 16:00, 18:00, 18:30
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   10:35, 12:00, 13:50, 18:00, 18:45
Vệ Sĩ Sát Thủ   12:30, 14:35, 16:40, 18:45, 20:45
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   15:45
Vua Phản Đòn   22:50
18/08/2017 Sắc Đẹp Ngàn Cân   08:50
Lời Nguyền Gia Tộc   09:00, 12:10, 23:15
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   09:15, 10:30, 11:15, 12:30, 13:15, 14:30, 15:15, 16:30, 17:15, 19:15, 20:00, 20:30, 21:15, 22:00, 22:30
Đảo Địa Ngục   09:30, 14:00, 16:20, 20:00, 21:00
Cảnh Sát Tập Sự   09:45, 14:00, 22:20
Vương Quốc Xe Hơi 3   10:00, 11:45, 16:00, 18:00, 18:30
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   10:35, 12:00, 13:50, 18:00, 18:45
Vệ Sĩ Sát Thủ   12:30, 14:35, 16:40, 18:45, 20:45
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   15:45
Vua Phản Đòn   22:50
17/08/2017 Bắt Cóc   08:45
Người Gác Đêm   09:00, 12:15, 18:00, 19:45, 23:20
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   09:10, 10:00, 11:15, 12:30, 13:15, 14:30, 15:15, 16:00, 17:00, 19:00, 19:35, 20:30, 21:00, 22:00, 22:30
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   09:15, 10:45, 13:00
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   09:15, 15:45, 22:20
Sắc Đẹp Ngàn Cân   10:30, 14:00, 16:45, 18:00, 20:20
Vương Quốc Xe Hơi 3   11:00, 14:45, 16:30, 18:00, 18:30
Tòa Tháp Bóng Đêm   11:25
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   12:00, 14:00, 15:00, 18:25, 21:25
Nhà Số 81 Kinh Thành   13:15
16/08/2017 Bắt Cóc   08:45
Người Gác Đêm   09:00, 12:15, 23:00
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   09:10, 10:00, 11:15, 12:30, 13:30, 14:30, 15:00, 15:45, 16:30, 17:00, 19:00, 20:30, 21:00, 22:30
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   09:15, 10:45, 13:25
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   09:15
Sắc Đẹp Ngàn Cân   10:30, 13:15, 14:00
Vương Quốc Xe Hơi 3   11:00, 15:15, 15:45, 18:00, 18:30
Tòa Tháp Bóng Đêm   11:25
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   12:00, 14:00, 16:00
15/08/2017 Bắt Cóc   08:45
Người Gác Đêm   09:00, 12:15, 18:00, 19:40, 23:00
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   09:10, 10:00, 11:15, 12:30, 13:15, 14:30, 15:15, 16:00, 17:00, 19:00, 19:35, 20:00, 20:30, 21:00, 21:35, 22:00, 22:30
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   09:15, 15:45, 22:00
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   09:15, 10:45
Sắc Đẹp Ngàn Cân   10:30, 14:00, 16:45, 18:00, 20:20
Vương Quốc Xe Hơi 3   11:00, 14:45, 16:30, 18:00, 18:30
Tòa Tháp Bóng Đêm   11:25
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   12:00, 14:00, 15:00, 18:25, 21:20
Nhà Số 81 Kinh Thành   13:15
14/08/2017 Bắt Cóc   08:45
Người Gác Đêm   09:00, 12:15, 18:00, 19:45, 23:00
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   09:10, 10:00, 11:15, 12:30, 13:15, 14:30, 15:15, 16:00, 17:00, 19:00, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   09:15, 15:45, 22:00
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   09:15, 10:45, 13:00
Sắc Đẹp Ngàn Cân   10:30, 14:00, 16:45, 19:10, 20:20
Vương Quốc Xe Hơi 3   11:00, 14:45, 16:30, 18:00, 18:30
Tòa Tháp Bóng Đêm   11:25, 17:15, 22:45
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   12:00, 14:00, 15:00, 18:25, 20:45
Nhà Số 81 Kinh Thành   13:15