Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
18/08/2018 Cổ Tích Nơi Đại Dương   08:45, 14:00, 18:20, 19:40
Alpha: Người Thủ Lĩnh   09:00, 12:00, 15:30, 17:15
Hành Lang Bí Ẩn   09:10, 11:00, 14:20, 17:45, 19:00
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   09:20, 10:45, 13:15, 15:45, 20:00, 21:15, 22:20
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:30, 11:40, 13:45, 16:00, 18:10, 20:15, 21:30, 22:30
Chàng Vợ Của Em   10:00, 12:20, 14:45, 17:00, 19:15, 20:30, 22:40
Tìm Vợ Cho Bà   10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:45, 22:50
Nàng Công Chúa Trong Mơ   12:45, 16:10
17/08/2018 Cổ Tích Nơi Đại Dương   08:45, 14:00, 17:20, 19:40
Tìm Vợ Cho Bà   08:50, 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:50, 22:50
Alpha: Người Thủ Lĩnh   08:55, 12:00, 15:30, 19:00
Hành Lang Bí Ẩn   09:10, 11:00, 14:20, 17:45, 18:15
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   09:20, 10:45, 13:15, 15:45, 16:45, 20:00, 21:15, 22:20
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:30, 11:40, 12:30, 13:45, 14:40, 16:00, 18:10, 20:15, 21:30, 22:30
Nàng Công Chúa Trong Mơ   11:00, 12:45, 16:10
Chàng Vợ Của Em   19:15, 20:30, 22:45
16/08/2018 Christopher Robin   08:50, 17:45
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:20, 17:30, 18:10, 20:15, 20:45, 21:30, 22:20
Tìm Vợ Cho Bà   09:30, 19:30, 22:40
Trí Lực Siêu Phàm   09:40
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   17:30, 20:00, 21:15
Cổ Tích Nơi Đại Dương   18:00, 19:30
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   18:40, 22:50
15/08/2018 Christopher Robin   08:50, 10:50, 17:45
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:20, 11:40, 12:50, 13:45, 16:00, 18:10, 19:20, 20:15, 20:45, 21:30, 22:30
Tìm Vợ Cho Bà   09:30, 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 21:15, 22:40
Trí Lực Siêu Phàm   09:40, 13:10, 15:20
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   10:10, 11:30, 12:45, 14:00, 15:00, 16:45, 17:30, 20:00, 22:20
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   15:10, 18:40, 22:50
14/08/2018 Christopher Robin   08:50, 17:45
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:20, 11:40, 12:50, 13:45, 16:00, 18:10, 19:20, 20:15, 20:30, 20:45, 21:30, 22:30
Tìm Vợ Cho Bà   09:30, 10:30, 12:30, 16:30, 18:30, 19:45, 22:40
Trí Lực Siêu Phàm   09:40, 13:10, 15:20
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   10:10, 11:30, 12:45, 14:00, 15:00, 16:45, 17:30, 20:00, 21:45, 22:20
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   15:10, 18:40, 22:50
13/08/2018 Christopher Robin   08:50, 10:50, 17:45
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:20, 11:40, 12:50, 13:45, 16:00, 18:10, 20:15, 20:45, 21:30, 22:30
Tìm Vợ Cho Bà   09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:15, 22:40
Trí Lực Siêu Phàm   09:40, 13:10, 15:20
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   10:10, 12:45, 15:00, 17:30, 20:00, 22:20
12/08/2018 Christopher Robin   08:50, 10:50, 17:45
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:20, 11:40, 12:50, 13:45, 15:10, 16:00, 18:10, 19:20, 20:15, 20:45, 21:30, 22:30
Tìm Vợ Cho Bà   09:30, 10:45, 12:45, 14:45, 16:45, 18:30, 20:30, 22:40
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   10:00, 11:30, 12:35, 14:00, 15:00, 16:45, 17:30, 20:00, 21:15, 22:20
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   14:55, 18:40, 22:50
11/08/2018 Christopher Robin   08:50, 10:50, 17:45
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:20, 11:40, 12:50, 13:45, 16:00, 17:30, 18:10, 19:30, 20:15, 20:45, 21:40, 22:30
Tìm Vợ Cho Bà   09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:40
Trí Lực Siêu Phàm   09:40, 13:10, 15:20
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   10:10, 12:45, 15:00, 17:30, 20:00, 21:15, 22:20
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   15:10, 18:40, 22:50