Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
23/10/2017 Siêu Bão Địa Cầu   09:00, 10:15, 12:15, 14:15, 16:15, 18:15, 20:15, 22:15
Không Lối Thoát Hiểm   09:10
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   09:20, 13:10, 19:00
Tội Phạm Nhân Bản 2049   09:30, 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30, 20:00, 21:30
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   09:50, 15:10
Sát Thủ Vô Hình   11:15, 16:45, 20:45
Dạ Tiệc Máu   11:30
Bán Kính Tử Thần   12:00, 17:15, 22:45
Kẻ Ngoại Tộc   13:15
Trong Từng Nhịp Thở   13:45, 15:50, 18:45
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   15:00, 22:40
22/10/2017 Siêu Bão Địa Cầu   09:00, 10:15, 12:15, 14:15, 16:15, 18:15, 20:15, 22:15
Không Lối Thoát Hiểm   09:10
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   09:20, 13:10, 19:00
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   09:50, 15:10, 21:00
Tội Phạm Nhân Bản 2049   11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30, 20:00, 21:30
Sát Thủ Vô Hình   11:15, 16:45, 20:45
Dạ Tiệc Máu   11:30
Bán Kính Tử Thần   12:00, 17:15, 22:45
Kẻ Ngoại Tộc   13:15
Trong Từng Nhịp Thở   13:45, 15:50, 18:45, 20:30
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   15:00, 22:40
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   18:00
21/10/2017 Không Lối Thoát Hiểm   09:10
Tội Phạm Nhân Bản 2049   09:30, 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30, 20:00, 21:30
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   09:45, 15:10, 21:00
Sát Thủ Vô Hình   11:15, 16:45, 20:45
Dạ Tiệc Máu   11:30
Bán Kính Tử Thần   11:50, 17:15, 22:45
Kẻ Ngoại Tộc   13:15
Trong Từng Nhịp Thở   13:30, 15:35, 18:45, 20:30
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   15:00, 22:40
20/10/2017 Không Lối Thoát Hiểm   08:45
Siêu Bão Địa Cầu   09:00, 10:15, 12:15, 14:15, 16:15, 18:15, 20:15
Tội Phạm Nhân Bản 2049   09:30, 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30, 20:00, 21:30
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   09:50, 15:10, 18:00
Trong Từng Nhịp Thở   11:10, 13:45, 15:50, 18:45, 20:30, 21:00
Sát Thủ Vô Hình   11:15, 16:45, 20:45
Bán Kính Tử Thần   12:00, 13:10, 15:00, 17:15, 19:00, 22:45
Kẻ Ngoại Tộc   13:15
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   15:00, 22:40
Oan hồn   22:40
19/10/2017 Siêu Bão Địa Cầu   08:45, 10:00, 10:45, 12:00, 12:45, 14:00, 14:45, 16:00, 16:45, 18:00, 18:45, 20:00, 20:45, 22:00
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   09:00
Oan hồn   09:15
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   09:45, 17:00, 21:00
Kẻ Ngoại Tộc   10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 22:25
Trong Từng Nhịp Thở   11:00, 13:10, 15:15, 19:45, 21:50
Xác Chết Đêm Trăng   11:30, 18:10, 22:45
Sát Thủ Vô Hình   12:15, 13:00, 14:15, 15:00, 16:15, 17:20, 20:30, 22:30
Bán Kính Tử Thần   19:15
Tội Phạm Nhân Bản 2049   19:30
18/10/2017 Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   09:00, 15:00, 21:20
Sát Thủ Vô Hình   09:10, 14:30, 20:15
Ngày Mai Mai Cưới   09:30, 11:50, 14:45, 19:45
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   09:45, 11:30, 13:40, 18:10, 20:20
Siêu Bão Địa Cầu   10:00, 11:15, 12:00, 13:15, 14:00, 15:15, 16:00, 17:15, 18:00, 20:00, 20:45, 22:00
Kẻ Ngoại Tộc   10:30, 12:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:15
Oan hồn   11:00, 16:20
Vincent Thương Mến   13:00, 22:30
Xác Chết Đêm Trăng   13:30, 19:15, 22:45
Thiên Tài Bất Hảo   15:45, 17:30
17/10/2017 Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   09:00, 15:00, 21:00
Sát Thủ Vô Hình   09:10, 14:30, 17:20, 19:00, 20:15, 22:15
Xác Chết Đêm Trăng   09:30, 13:30, 15:45, 19:15, 22:45
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   09:45, 11:30, 13:40, 18:10
Siêu Bão Địa Cầu   10:00, 11:15, 12:00, 13:15, 14:00, 15:15, 16:00, 17:15, 18:00, 19:15, 20:00, 20:45, 21:15, 22:00
Kẻ Ngoại Tộc   10:30, 12:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30
Oan hồn   11:00, 16:20
Ngày Mai Mai Cưới   11:50, 14:45, 17:30
Vincent Thương Mến   13:00
16/10/2017 Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   09:00, 15:00, 21:00
Sát Thủ Vô Hình   09:10, 14:30, 17:20, 19:05, 20:15, 22:15
Ngày Mai Mai Cưới   09:30, 11:50, 14:45, 17:30
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   09:45, 11:30, 13:40, 18:10
Siêu Bão Địa Cầu   10:00, 11:15, 12:00, 13:15, 14:00, 15:15, 16:00, 17:15, 18:00, 19:15, 20:00, 20:45, 21:15, 22:00
Kẻ Ngoại Tộc   10:30, 12:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30
Oan hồn   11:00, 16:20
Vincent Thương Mến   13:00
Xác Chết Đêm Trăng   13:30, 15:45, 19:15, 22:45