Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
18/12/2017 Bố ngoan, Bố hư 2   09:00, 15:30, 19:30
Ngày Không Còn Mẹ   09:10, 14:30, 20:30, 22:30
Coco   09:20, 15:50, 20:15
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   09:30, 12:15, 13:35, 15:10, 18:00, 20:00, 21:30
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   09:45, 11:40, 14:00, 16:25, 20:45, 22:35
Phiêu Lưu Ký   10:00, 12:00, 16:40, 18:10, 19:15
Vòng Xoay Cám Dỗ   10:55, 13:30, 18:40
Vòng Xoáy Lừa Đảo   11:20, 17:10, 21:15
Hàng Ma Truyện   11:40, 18:20, 22:50
Mẹ Chồng   12:45, 15:20, 22:40
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   13:15, 17:25
17/12/2017 Bố ngoan, Bố hư 2   09:00, 15:30, 19:30
Ngày Không Còn Mẹ   09:10, 11:20, 14:30, 15:15, 17:25, 20:30, 21:10, 22:30
Coco   09:20, 15:50, 20:15
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   09:30, 12:15, 13:35, 15:10, 18:00, 20:00, 21:30
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   09:45, 11:40, 14:00, 16:25, 19:20, 22:45
Phiêu Lưu Ký   10:00, 12:00, 16:40, 18:10, 20:45
Vòng Xoay Cám Dỗ   10:55, 13:25, 18:40
Hàng Ma Truyện   11:40, 18:20, 22:50
Mẹ Chồng   12:45, 22:40
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   13:15
Vòng Xoáy Lừa Đảo   17:15
16/12/2017 Bố ngoan, Bố hư 2   09:00, 15:30, 19:30
Ngày Không Còn Mẹ   09:10, 11:20, 14:30, 15:15, 17:25, 20:30, 21:15, 22:30
Coco   09:20, 15:50, 20:15
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   09:30, 12:15, 13:35, 15:10, 18:00, 20:00, 21:30
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   09:45, 11:40, 14:00, 16:25, 19:20, 22:45
Phiêu Lưu Ký   10:00, 12:00, 16:40, 18:10, 20:45
Vòng Xoay Cám Dỗ   10:55, 13:25, 18:40
Hàng Ma Truyện   11:40, 18:20, 22:50
Mẹ Chồng   12:45, 22:40
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   13:15
Vòng Xoáy Lừa Đảo   17:15
15/12/2017 Bố ngoan, Bố hư 2   09:00, 15:30, 19:30
Ngày Không Còn Mẹ   09:10, 14:30, 20:30, 22:30
Coco   09:20, 15:50, 20:15
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   09:30, 12:15, 13:35, 15:10, 18:00, 20:00, 21:30
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   09:45, 11:40, 14:00, 16:25, 20:45, 22:35
Phiêu Lưu Ký   10:00, 12:00, 16:40, 18:10, 19:15
Vòng Xoay Cám Dỗ   10:55, 13:30, 18:40
Vòng Xoáy Lừa Đảo   11:20, 17:10, 21:15
Hàng Ma Truyện   11:40, 18:20, 22:50
Mẹ Chồng   12:45, 15:20, 22:40
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   13:15, 17:25
14/12/2017 Bố ngoan, Bố hư 2   09:00, 11:20, 12:45, 15:20, 18:30, 20:30
Vòng Xoay Cám Dỗ   09:15, 11:00, 19:00, 22:20
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   09:30, 18:10, 20:15, 22:20
Mẹ Chồng   09:35, 15:30, 17:15, 20:45, 22:30
Vùng Trời Diệt Vong   09:50, 11:30, 13:15, 17:30
Coco   10:00, 12:15, 13:25, 14:30, 15:45, 18:45, 20:00, 21:15
Vòng Xoáy Lừa Đảo   11:15, 15:45, 21:00
Phiêu Lưu Ký   11:50, 16:30, 18:00
Giao Ước Chết   13:30, 16:45
Giấc Mơ Mỹ   14:00
Hàng Ma Truyện   14:45, 19:30, 22:30
13/12/2017 Bố ngoan, Bố hư 2   08:50, 11:00, 15:10, 20:30, 22:20
Vùng Trời Diệt Vong   09:00, 12:00, 18:35
Mẹ Chồng   09:10, 13:00, 14:45, 16:35, 18:25, 20:15, 22:10
Hàng Ma Truyện   09:30, 12:10, 19:30, 22:50
Coco   09:45, 10:50, 12:55, 14:00, 17:10, 20:00, 21:10
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   10:00, 13:20, 15:00, 16:25, 19:45, 22:25
Phiêu Lưu Ký   11:00, 15:40, 18:00
Giao Ước Chết   11:20, 17:45
Giấc Mơ Mỹ   13:10, 17:05
Vòng Xoay Cám Dỗ   14:00, 15:50, 18:55, 21:50
Vòng Xoáy Lừa Đảo   20:45
12/12/2017 Giấc Mơ Mỹ   08:50, 13:10, 17:00
Vùng Trời Diệt Vong   09:00, 12:00, 18:35
Mẹ Chồng   09:15, 11:10, 13:00, 14:45, 16:35, 18:25, 20:15, 22:10
Hàng Ma Truyện   09:30, 12:10, 19:30, 22:50
Coco   09:45, 10:50, 12:45, 14:00, 17:10, 20:00, 21:10
Vòng Xoáy Lừa Đảo   10:00, 15:30, 17:45, 20:45
Bố ngoan, Bố hư 2   10:55, 15:05, 18:50, 20:30, 22:30
Giao Ước Chết   11:20, 17:45
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   13:20, 15:00, 16:25, 19:45, 22:20
Vòng Xoay Cám Dỗ   14:00, 15:50, 22:00
11/12/2017 Giấc Mơ Mỹ   08:50, 13:10, 17:00
Vùng Trời Diệt Vong   09:00, 12:00, 18:35
Mẹ Chồng   09:15, 11:10, 13:00, 14:45, 16:35, 18:25, 20:15, 22:10
Hàng Ma Truyện   09:30, 12:10, 19:30, 22:50
Coco   09:45, 10:50, 12:45, 14:00, 17:10, 20:00, 21:10
Vòng Xoáy Lừa Đảo   10:00, 15:30, 17:50, 20:45
Bố ngoan, Bố hư 2   10:55, 15:05, 18:50, 20:30, 22:30
Giao Ước Chết   11:20, 17:45
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   13:20, 15:00, 16:25, 19:45, 22:25
Vòng Xoay Cám Dỗ   14:00, 15:50, 21:50