Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
19/06/2018 Biệt Đội Cún Cưng   08:45, 18:10, 22:30
Gia Đình SIêu Nhân 2   09:00, 09:30, 10:15, 11:00, 11:30, 12:00, 12:45, 13:00, 13:30, 14:00, 14:15, 14:40, 15:30, 16:00, 16:30, 16:45, 17:00, 18:30, 19:15, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:45
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   09:15, 11:45, 15:15, 17:45, 20:15, 22:00
Đứa Trẻ Bị Nguyền   09:15, 18:50, 22:45
18/06/2018 Gia Đình SIêu Nhân 2   09:00, 09:30, 10:00, 10:15, 11:30, 12:00, 12:40, 13:20, 14:00, 14:20, 14:40, 15:10, 15:45, 16:30, 17:00, 18:30, 19:15, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:45
Biệt Đội Cún Cưng   09:10, 18:10, 22:30
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   09:20, 11:45, 15:20, 16:45, 17:45, 20:15, 22:00
Đứa Trẻ Bị Nguyền   13:00, 18:50, 22:45
Khách Sạn Tội Phạm   23:00
17/06/2018 Biệt Đội Cún Cưng   08:45, 18:10
Gia Đình SIêu Nhân 2   09:00, 09:30, 10:15, 11:00, 11:30, 12:00, 12:45, 13:00, 13:30, 14:00, 14:15, 14:30, 15:30, 16:00, 16:30, 16:45, 17:00, 18:30, 19:15, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:45, 22:30
Đứa Trẻ Bị Nguyền   09:15, 18:50, 22:45
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   09:15, 11:45, 15:15, 17:45, 20:15, 22:00
Khách Sạn Tội Phạm   23:00
16/06/2018 Biệt Đội Cún Cưng   08:45, 18:10, 22:45
Gia Đình SIêu Nhân 2   09:00, 09:30, 10:15, 11:00, 11:30, 12:00, 12:45, 13:00, 13:30, 14:00, 14:15, 14:30, 15:30, 16:00, 16:30, 16:45, 17:00, 18:30, 19:15, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:45, 22:30
Đứa Trẻ Bị Nguyền   09:15, 18:50
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   09:15, 11:45, 15:15, 17:45, 20:15, 22:00
Khách Sạn Tội Phạm   23:00
15/06/2018 Biệt Đội Cún Cưng   08:45, 18:10, 22:30
Gia Đình SIêu Nhân 2   09:00, 09:30, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 18:30, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:45
Đứa Trẻ Bị Nguyền   09:15, 18:50, 22:45
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   09:15, 10:15, 11:45, 12:45, 14:15, 15:15, 16:45, 17:45, 19:15, 20:15, 22:00
Khách Sạn Tội Phạm   23:00
14/06/2018 Ngày Sinh Tồn   08:45, 11:15, 12:45, 17:20, 19:00
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   09:00, 09:30, 10:00, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30
Em Gái Mưa   09:10, 15:30, 18:20
Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   09:20
Biệt Đội Cún Cưng   10:15, 12:00, 13:45, 16:40, 20:15, 22:10
Deadpool 2   14:20
13/06/2018 Ngày Sinh Tồn   08:45, 11:15, 12:45, 17:20, 19:00, 22:10, 23:00
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   09:00, 09:30, 10:00, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30
Em Gái Mưa   09:10, 15:30, 18:20
Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   09:20
Biệt Đội Cún Cưng   10:15, 12:00, 13:45, 16:40, 20:15
Deadpool 2   14:20
12/06/2018 Ngày Sinh Tồn   08:45, 11:15, 12:45, 17:20, 19:00, 22:10, 23:00
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   09:00, 09:30, 10:00, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30
Em Gái Mưa   09:10, 15:30, 18:20
Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   09:20
Biệt Đội Cún Cưng   10:15, 12:00, 13:45, 16:40, 20:15
Deadpool 2   14:20