Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
23/03/2018 Tháng Năm Rực Rỡ   09:00, 10:45, 13:00, 14:15, 15:15, 17:30, 19:45, 20:30, 22:00
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   09:15, 12:00, 13:30, 15:45, 18:00, 20:15, 21:00, 22:15
Điệp Vụ Biển Đỏ   09:30, 11:30, 16:00, 18:10
Luật Quỷ   22:50
22/03/2018 Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   08:45, 12:20, 13:30, 15:45, 19:00, 19:45, 20:30, 22:10
Những Cô Gái và Gangster   09:00, 12:45
Tháng Năm Rực Rỡ   09:15, 10:00, 11:15, 13:20, 14:45, 15:30, 17:10, 18:10, 20:00, 20:45, 22:20
Luật Quỷ   09:30, 18:45, 22:50
Điệp Vụ Biển Đỏ   09:45, 11:00, 21:20
Dinh Thự Winchester   10:50, 14:30, 16:40, 17:30, 22:00
Nếp Gấp Thời Gian   11:40, 14:00, 17:45
Chiến Binh Báo Đen   12:30, 15:00, 16:20, 19:30
20/03/2018 Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   08:45, 12:20, 13:30, 15:45, 19:45, 20:30, 22:10
19/03/2018 Tháng Năm Rực Rỡ   08:45, 10:00, 11:15, 13:20, 15:30, 18:10, 19:00, 20:00, 20:45, 22:20
Những Cô Gái và Gangster   09:00, 12:45
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   09:15, 12:20, 13:30, 14:45, 15:45, 17:10, 19:45, 20:30, 22:10
Luật Quỷ   09:30, 18:45, 22:50
Điệp Vụ Biển Đỏ   09:45, 11:00, 21:20
Dinh Thự Winchester   10:50, 14:30, 16:40, 17:30, 22:00
Nếp Gấp Thời Gian   11:40, 14:00, 17:45
Chiến Binh Báo Đen   12:30, 15:00, 16:20, 19:30
18/03/2018 Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   08:45, 10:00, 12:20, 13:30, 14:45, 15:45, 17:10, 19:00, 19:45, 20:30, 22:10
Những Cô Gái và Gangster   09:00, 12:45
Tháng Năm Rực Rỡ   09:15, 11:15, 13:20, 15:30, 18:10, 20:00, 20:45, 22:20
Luật Quỷ   09:30, 18:45, 22:50
Điệp Vụ Biển Đỏ   09:45, 11:00, 21:20
Dinh Thự Winchester   10:50, 14:30, 16:40, 17:30, 22:00
Nếp Gấp Thời Gian   11:40, 14:00, 17:45
Chiến Binh Báo Đen   12:30, 15:00, 16:20, 19:30
17/03/2018 Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   08:45, 12:20, 13:30, 15:45, 19:45, 20:30, 22:10
Những Cô Gái và Gangster   09:00, 12:45
Tháng Năm Rực Rỡ   09:15, 10:00, 11:15, 13:20, 14:45, 15:30, 17:10, 18:10, 19:00, 20:00, 20:45, 22:20
Luật Quỷ   09:30, 18:45, 22:50
Điệp Vụ Biển Đỏ   09:45, 11:00, 21:20
Dinh Thự Winchester   10:50, 14:30, 16:40, 17:30, 22:00
Nếp Gấp Thời Gian   11:40, 14:00, 17:45
Chiến Binh Báo Đen   12:30, 15:00, 16:20, 19:30
16/03/2018 Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   08:45, 10:00, 12:20, 13:30, 14:45, 15:45, 19:00, 19:45, 20:30, 22:10
Đêm Chơi Nhớ Đời   09:00
Tháng Năm Rực Rỡ   09:15, 11:15, 13:20, 15:30, 17:15, 18:10, 20:00, 20:45, 22:20
Luật Quỷ   09:30, 12:45, 18:45, 22:50
Điệp Vụ Biển Đỏ   09:45, 11:00, 21:20
Dinh Thự Winchester   10:50, 14:30, 16:40, 17:30, 22:00
Nếp Gấp Thời Gian   11:40, 14:00, 17:45
Chiến Binh Báo Đen   12:30, 15:00, 16:20, 19:30