Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
23/10/2018 Venom   09:00, 14:45, 16:00, 17:30, 19:40, 20:30, 22:45
Giam Cầm   09:15, 13:50, 18:00
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   09:40, 12:45, 15:00, 18:15, 20:00, 22:20
Selfie Với Thần Chết   09:45, 11:00, 12:40, 19:40
Ngôi Nhà Quỷ Ám   10:00, 13:15, 19:00, 21:20
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   10:00, 13:15, 17:00, 20:45
Siêu Xe Đại Chiến   11:20
Thằng Hề   11:30, 14:20, 17:10
Luật Quỷ   12:00, 16:10
Bước Chân Đầu Tiên   12:00, 15:30, 18:00, 22:00
Xác Sống   15:15, 21:00
22/10/2018 Ngôi Nhà Quỷ Ám   09:00, 12:45, 15:30, 17:30
Venom   09:00, 13:15, 14:45, 16:00, 17:30, 19:40, 20:30, 22:00, 22:50
Luật Quỷ   09:40, 13:40, 20:10
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   09:40, 12:45, 15:00, 18:15, 20:00, 22:20
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   10:00, 17:00, 20:45
Selfie Với Thần Chết   10:10, 18:30, 21:15
Giam Cầm   11:00, 19:30
Siêu Xe Đại Chiến   11:20
Thằng Hề   11:30, 16:45
Xác Sống   11:50, 14:45, 22:00
Bước Chân Đầu Tiên   12:00, 15:30, 18:00
21/10/2018 Venom   09:00, 11:20, 14:50, 15:40, 18:00, 20:15, 22:40
Giam Cầm   09:15, 13:50, 22:50
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   09:40, 12:45, 15:00, 17:00, 20:00
Selfie Với Thần Chết   09:45, 11:00, 12:40, 22:30
Bước Chân Đầu Tiên   10:00, 15:30
Ngôi Nhà Quỷ Ám   10:00, 13:15, 18:00, 19:00
Thằng Hề   11:30, 14:20, 17:10
Luật Quỷ   12:00, 16:10
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   12:00, 20:45, 22:20
Siêu Xe Đại Chiến   13:40
Xác Sống   15:15, 21:00
Người Bất Tử   17:30, 19:15, 21:45
20/10/2018 Venom   09:00, 14:45, 15:45, 18:10, 20:30, 22:50
Giam Cầm   09:00, 12:45, 21:10
Ngôi Nhà Quỷ Ám   09:15, 13:35, 16:30
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   09:40, 11:20, 12:45, 15:00, 16:50, 20:00
Bước Chân Đầu Tiên   10:00, 12:00, 15:50, 18:20
Selfie Với Thần Chết   10:00, 15:45, 20:30, 22:50
Xác Sống   10:45, 18:40
Thằng Hề   11:45, 17:30, 22:15
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   13:05, 19:00, 22:20
Siêu Xe Đại Chiến   13:40
Người Bất Tử   17:30, 21:00, 21:45
19/10/2018 Venom   09:00, 14:45, 15:45, 18:10, 20:30, 22:50
Giam Cầm   09:20, 13:20, 15:10, 19:30
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   09:40, 11:20, 12:45, 15:00, 17:00, 19:20, 20:00, 22:20
Bước Chân Đầu Tiên   10:00, 12:00, 15:30, 18:00
Ngôi Nhà Quỷ Ám   11:10, 17:20, 20:15
Thằng Hề   11:40, 13:45, 16:45
Xác Sống   11:50, 21:15
Selfie Với Thần Chết   15:40, 18:30
Người Bất Tử   17:30, 20:45, 21:30
18/10/2018 Venom   08:50, 09:20, 09:50, 10:15, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:40, 18:10, 18:30, 18:50, 19:20, 19:40, 20:00, 20:20, 20:40, 21:00, 21:30, 22:00, 22:20, 22:50
Bào Thai Quỷ   09:00, 10:40, 14:20, 18:00
Kế Hoạch Đổi Chồng   09:10, 10:50, 12:40, 14:30, 16:20, 22:30
Sói Cô Độc   12:20, 16:10
17/10/2018 Venom   08:50, 09:20, 09:50, 10:15, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:40, 18:10, 18:30, 18:50, 19:20, 19:40, 20:00, 20:20, 20:40, 21:00, 21:30, 22:00, 22:20, 22:50
Bào Thai Quỷ   09:00, 10:40, 14:20, 18:00
Kế Hoạch Đổi Chồng   09:10, 10:50, 12:40, 14:30, 16:20, 22:30
Sói Cô Độc   12:20, 16:10
16/10/2018 Venom   08:50, 09:20, 09:50, 10:15, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:40, 18:10, 18:30, 18:50, 19:20, 19:40, 20:00, 20:20, 20:40, 21:00, 21:30, 22:00, 22:20, 22:50
Bào Thai Quỷ   09:00, 10:40, 14:20, 18:00
Kế Hoạch Đổi Chồng   09:10, 10:50, 12:40, 14:30, 16:20, 22:30
Sói Cô Độc   12:20, 16:10