Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
25/06/2017 Hot boy nổi loạn  (xem trailer) 08:45, 11:25, 17:10
Hung Thần Đại Dương   08:50, 15:25, 19:05
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   09:00, 09:35, 10:15, 11:45, 12:30, 13:10, 14:35, 15:20, 16:00, 17:30, 18:20, 19:00, 20:15, 20:45, 21:15, 21:45
Ngôi Làng Hạnh Phúc   09:15, 13:20
Spark: Thiên Du Ký   09:20, 14:15
Cuộc Chiến Ngầm   10:30, 20:00, 22:15
Giải Mã Giấc Mơ   10:45, 12:45, 18:00
Nữ Thần Chiến Binh   13:00, 14:45
Xác Ướp   15:45, 22:25
Tiến lên, Jets   17:25
24/06/2017 Hot boy nổi loạn  (xem trailer) 08:45, 11:25, 17:10
Hung Thần Đại Dương   08:50, 15:25, 19:05
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   09:00, 09:35, 10:15, 11:45, 12:30, 13:10, 14:35, 15:20, 16:00, 17:30, 18:20, 19:00, 20:15, 20:45, 21:15, 21:45
Ngôi Làng Hạnh Phúc   09:15, 13:20
Spark: Thiên Du Ký   09:20, 14:15
Cuộc Chiến Ngầm   10:30, 20:00, 22:15
Giải Mã Giấc Mơ   10:45, 12:45, 18:00
Nữ Thần Chiến Binh   13:00, 14:45
Xác Ướp   15:45, 22:25
Tiến lên, Jets   17:25
23/06/2017 Hot boy nổi loạn  (xem trailer) 08:45, 11:25, 17:10
Hung Thần Đại Dương   08:50, 15:25, 19:05
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   09:00, 09:35, 10:15, 11:45, 12:30, 13:10, 14:35, 15:20, 16:00, 17:30, 18:20, 19:00, 20:15, 21:15, 21:45
Ngôi Làng Hạnh Phúc   09:15, 13:20
Spark: Thiên Du Ký   09:20, 14:15
Cuộc Chiến Ngầm   10:30, 20:00, 22:15
Giải Mã Giấc Mơ   10:45, 12:45, 18:00
Nữ Thần Chiến Binh   13:00, 14:45
Xác Ướp   15:45, 22:25
Tiến lên, Jets   17:25
22/06/2017 Hung Thần Đại Dương   08:50, 10:40, 20:00
Nữ Thần Chiến Binh   09:00, 11:40, 21:30
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   09:10, 12:00, 13:30, 14:45, 15:35, 16:30, 17:30, 18:15, 19:25, 20:15, 21:00, 21:45
Xác Ướp   09:15, 11:25, 16:10, 18:10, 20:25, 22:20
Spark: Thiên Du Ký   09:20, 14:15
Pirates of The Caribbean: Salazar Báo Thù   09:35
Giải Mã Giấc Mơ   11:10, 11:20, 15:30, 19:20
Kẻ Chủ Mưu   12:00, 13:50, 18:15
Hot boy nổi loạn  (xem trailer) 12:20, 14:20, 16:10
Tiến lên, Jets   13:15
Đảo Của Dân Ngụ Cư   17:30
Dạ Tiệc Máu   22:40
21/06/2017 Hung Thần Đại Dương   08:50, 10:40, 20:00
Nữ Thần Chiến Binh   09:00, 11:40, 14:20, 17:00, 18:00, 19:45
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   09:10, 12:00, 14:45, 17:30, 20:15, 21:45
Xác Ướp   09:15, 11:25, 13:30, 15:45, 18:00, 20:10, 22:15
Spark: Thiên Du Ký   09:20, 14:15
Pirates of The Caribbean: Salazar Báo Thù   09:35
Giải Mã Giấc Mơ   11:10, 15:30, 19:20
Kẻ Chủ Mưu   12:05, 14:00, 18:15
Hot boy nổi loạn  (xem trailer) 12:20, 16:10, 22:25
Tiến lên, Jets   13:15, 15:45, 21:30
Đảo Của Dân Ngụ Cư   17:30
Dạ Tiệc Máu   23:00
20/06/2017 Hung Thần Đại Dương   08:40, 10:40, 20:00
Kẻ Chủ Mưu   08:45, 18:15
Nữ Thần Chiến Binh   09:00, 11:40, 14:20, 17:00, 18:00, 19:45, 20:45
Xác Ướp   09:15, 10:25, 11:25, 12:30, 13:30, 14:30, 15:45, 16:45, 18:00, 19:00, 20:10, 21:00, 22:15
Spark: Thiên Du Ký   09:20, 14:15
Pirates of The Caribbean: Salazar Báo Thù   09:35, 21:45
Giải Mã Giấc Mơ   11:10, 15:30, 19:20
Hot boy nổi loạn  (xem trailer) 12:20, 16:10, 22:25
Tiến lên, Jets   13:15, 15:45, 21:30
Đảo Của Dân Ngụ Cư   17:30
Dạ Tiệc Máu   23:00
19/06/2017 Hung Thần Đại Dương   08:40, 10:40, 20:00
Kẻ Chủ Mưu   08:45, 12:05, 14:00, 18:15
Nữ Thần Chiến Binh   09:00, 11:40, 14:20, 17:00, 18:00, 19:45, 20:45
Xác Ướp   09:15, 10:25, 11:25, 12:30, 13:30, 14:30, 15:45, 16:45, 18:00, 19:00, 20:10, 21:00, 22:15
Spark: Thiên Du Ký   09:20, 14:15
Pirates of The Caribbean: Salazar Báo Thù   09:35, 21:45
Giải Mã Giấc Mơ   11:10, 15:30, 19:20
Tiến lên, Jets   13:15, 15:45, 21:30
Hot boy nổi loạn  (xem trailer) 16:10, 22:25
Đảo Của Dân Ngụ Cư   17:30
Dạ Tiệc Máu   23:00
18/06/2017 Hung Thần Đại Dương   08:40, 20:00
Kẻ Chủ Mưu   08:45, 12:05, 14:00, 18:15
Nữ Thần Chiến Binh   09:00, 11:40, 14:20, 17:00, 18:00, 19:45, 20:45
Xác Ướp   09:15, 10:25, 11:25, 12:30, 13:30, 14:30, 15:45, 16:45, 18:00, 19:00, 20:10, 21:00, 22:15
Spark: Thiên Du Ký   09:20, 14:15
Pirates of The Caribbean: Salazar Báo Thù   09:35, 21:45
Giải Mã Giấc Mơ   11:10, 15:30, 19:20
Tiến lên, Jets   13:15, 15:45, 21:30
Hot boy nổi loạn  (xem trailer) 16:10, 22:25
Đảo Của Dân Ngụ Cư   17:30
Dạ Tiệc Máu   23:00