Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
23/03/2018 10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   07:55, 10:55
Điệp Vụ Biển Đỏ   08:00, 12:40
Tạm Biệt Christopher Robin   08:35, 16:45
Những Cô Gái và Gangster   08:40, 12:50
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   08:45, 09:20, 10:10, 11:45, 12:35, 13:25, 15:05, 17:35, 20:00
Tháng Năm Rực Rỡ   08:50, 11:10, 13:35, 16:00, 18:25, 20:50, 22:25, 23:10
Chiến Binh Báo Đen   10:30, 15:40, 23:10
Luật Quỷ   14:45
Đêm Chơi Nhớ Đời   17:10
22/03/2018 Dinh Thự Winchester   08:00, 17:50, 23:55
Tạm Biệt Christopher Robin   08:05, 12:45, 18:00
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   08:05, 08:30, 09:05, 09:55, 10:55, 11:25, 12:55, 13:20, 13:50, 14:45, 15:45, 16:15, 18:10, 18:40, 19:20, 20:15, 20:35, 21:55, 22:40, 23:00
Three Billboards: Truy Tìm Công Lý   08:20, 12:00
Luật Quỷ   08:35, 17:10
Tháng Năm Rực Rỡ   08:45, 09:25, 10:30, 11:10, 11:50, 12:55, 13:35, 14:15, 15:20, 16:00, 16:40, 17:45, 18:25, 19:05, 20:00, 20:50, 21:30, 22:25, 23:15, 23:55
Điệp Vụ Biển Đỏ   09:15, 14:25, 19:15
Nếp Gấp Thời Gian   10:25, 15:20, 19:10
Chiến Binh Báo Đen   10:35, 15:15, 20:20, 23:05
Những Cô Gái và Gangster   10:45, 15:10, 17:15
Đêm Chơi Nhớ Đời   12:35, 17:10, 21:40
10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   13:20, 22:00, 23:45
19/03/2018 Dinh Thự Winchester   08:00, 17:50, 23:55
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   08:05, 08:30, 09:05, 09:55, 10:55, 11:25, 12:20, 12:55, 13:20, 13:50, 14:45, 15:45, 16:15, 17:10, 18:10, 18:40, 19:30, 20:15, 20:35, 21:55, 22:40, 23:00
Tạm Biệt Christopher Robin   08:05, 12:45, 18:00
Three Billboards: Truy Tìm Công Lý   08:20, 12:00
Luật Quỷ   08:35, 17:10
Điệp Vụ Biển Đỏ   09:15, 14:25, 19:15
Tháng Năm Rực Rỡ   09:25, 10:30, 11:10, 11:50, 12:55, 13:35, 14:15, 15:20, 16:00, 16:40, 17:45, 18:25, 19:05, 20:00, 20:50, 21:30, 23:55
Nếp Gấp Thời Gian   10:25, 15:20, 19:10
Chiến Binh Báo Đen   10:35, 15:15, 20:20
Những Cô Gái và Gangster   10:45, 15:10
10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   13:20, 22:00, 23:45
Đêm Chơi Nhớ Đời   17:10, 21:40
18/03/2018 Dinh Thự Winchester   08:00, 17:50, 23:55
Tạm Biệt Christopher Robin   08:05, 12:45, 18:00
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   08:05, 08:30, 09:00, 10:55, 11:25, 12:20, 12:55, 13:20, 13:50, 14:45, 15:45, 16:15, 17:10, 18:10, 18:40, 19:30, 20:15, 20:35, 21:00, 21:55, 22:40, 23:00, 23:30
Three Billboards: Truy Tìm Công Lý   08:20, 12:00
Tháng Năm Rực Rỡ   08:45, 09:25, 09:55, 10:30, 11:10, 11:50, 12:55, 14:15, 15:20, 16:00, 16:40, 17:45, 18:25, 19:05, 20:00, 20:50, 21:30, 22:25, 23:55
Luật Quỷ   09:10, 17:10
Điệp Vụ Biển Đỏ   09:15, 14:25, 19:15
Nếp Gấp Thời Gian   10:25, 15:20, 19:10
Những Cô Gái và Gangster   10:45, 15:10
Thỏ Peter   11:10, 13:45
10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   13:20, 22:00, 23:45
Chiến Binh Báo Đen   15:15, 20:20
Đêm Chơi Nhớ Đời   17:10, 21:40
17/03/2018 Dinh Thự Winchester   08:00, 17:50, 23:55
Tạm Biệt Christopher Robin   08:05, 12:45, 18:00
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   08:05, 08:30, 09:05, 09:55, 10:55, 11:25, 12:20, 12:55, 13:20, 13:50, 14:45, 15:45, 16:15, 17:10, 18:10, 18:40, 19:30, 20:15, 20:35, 21:00, 21:55, 22:40, 23:00, 23:30
Three Billboards: Truy Tìm Công Lý   08:20, 12:00
Tháng Năm Rực Rỡ   08:45, 09:25, 10:30, 11:15, 11:50, 12:55, 14:15, 15:20, 16:40, 17:45, 19:05, 20:00, 21:30, 22:25, 23:55
Luật Quỷ   08:55, 17:10
Điệp Vụ Biển Đỏ   09:15, 14:25, 19:15
Nếp Gấp Thời Gian   10:25, 19:10
Những Cô Gái và Gangster   10:45, 15:10
Thỏ Peter   11:00
10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   13:20, 22:00
Chiến Binh Báo Đen   15:15
Đêm Chơi Nhớ Đời   17:10
16/03/2018 Dinh Thự Winchester   08:00, 17:50
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   08:05, 08:30, 09:05, 09:55, 10:55, 11:25, 12:20, 12:55, 13:20, 13:50, 14:45, 15:45, 16:15, 17:10, 18:10, 18:40, 19:30, 20:15, 20:35, 21:00, 21:55, 22:40, 23:00, 23:30
Tạm Biệt Christopher Robin   08:05, 12:45, 18:00
Three Billboards: Truy Tìm Công Lý   08:20, 12:00
Luật Quỷ   08:35, 17:10
Tháng Năm Rực Rỡ   08:45, 09:25, 10:30, 11:10, 11:50, 12:55, 13:35, 14:15, 15:20, 16:40, 17:45, 19:05, 20:00, 21:30, 22:25, 23:55
Điệp Vụ Biển Đỏ   09:15, 14:25, 19:15
Nếp Gấp Thời Gian   10:25, 15:20, 19:10
Chiến Binh Báo Đen   10:35, 15:15, 20:20
Những Cô Gái và Gangster   10:45, 15:10
10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   13:20, 22:00, 23:45
Đêm Chơi Nhớ Đời   17:10, 21:40