Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
20/08/2017 Góc Khuất Của Thế Giới   08:00, 15:25
Đảo Địa Ngục   08:05, 10:45, 13:25, 16:05, 18:45, 21:20
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   08:10, 10:25, 12:40, 14:55, 17:10, 18:35, 19:25, 21:40
Vương Quốc Xe Hơi 3   08:20, 10:40, 13:00, 15:20, 17:40
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   08:40, 15:50, 18:10
Shin - Cậu Bé Bút Chì: Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh   09:00
Vệ Sĩ Sát Thủ   09:00, 10:55, 11:25, 13:20, 13:50, 16:10, 19:05, 20:30, 23:00
Phi Vụ Cuối Cùng   10:35, 23:55
Lời Nguyền Gia Tộc   12:50, 23:55
Bố Tớ Là Chân To   13:25
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   18:00
19/08/2017 Sắc Đẹp Ngàn Cân   08:00, 12:25
Vệ Sĩ Sát Thủ   08:00, 09:00, 10:25, 10:55, 11:25, 13:20, 13:50, 16:10, 19:05, 20:30, 21:30, 23:00
Bố Tớ Là Chân To   08:00, 10:00, 11:20, 13:25, 15:05, 17:05
Góc Khuất Của Thế Giới   08:00, 15:25, 18:45
Đảo Địa Ngục   08:05, 09:45, 10:45, 12:40, 13:25, 16:05, 17:50, 18:45, 20:00, 20:15, 21:20, 22:55
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   08:10, 10:25, 11:50, 12:40, 14:10, 14:55, 17:10, 18:35, 19:25, 20:25, 21:40, 22:40
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   08:15
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   08:40, 15:50, 18:10
Shin - Cậu Bé Bút Chì: Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh   09:00
Phi Vụ Cuối Cùng   10:35, 23:55
Vương Quốc Xe Hơi 3   10:40, 13:00, 14:25, 15:20, 16:25, 17:40
Lời Nguyền Gia Tộc   12:50, 16:45, 23:55
18/08/2017 Vệ Sĩ Sát Thủ   08:00, 09:00, 10:25, 10:55, 11:25, 12:50, 13:20, 13:50, 15:15, 16:10, 17:40, 20:05, 20:30, 23:00, 23:20
Sắc Đẹp Ngàn Cân   08:00, 12:25
Bố Tớ Là Chân To   08:00, 10:00, 13:25, 15:05, 17:05, 19:00
Góc Khuất Của Thế Giới   08:00, 15:25
Đảo Địa Ngục   08:05, 09:45, 10:45, 13:25, 16:05, 17:50, 18:45, 20:00, 20:40, 21:20, 22:30
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   08:10, 10:25, 12:40, 14:55, 17:10, 18:35, 19:25, 21:40, 22:40
Vương Quốc Xe Hơi 3   08:20, 10:40, 13:00, 14:25, 15:20, 17:40
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   08:30, 11:00
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   08:40, 15:50, 18:10
Shin - Cậu Bé Bút Chì: Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh   09:00
Phi Vụ Cuối Cùng   10:35, 23:55
Lời Nguyền Gia Tộc   12:50, 16:45, 21:00, 23:55
17/08/2017 Tòa Tháp Bóng Đêm   00:20, 07:55, 13:50
Ông Trùm   08:00
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   08:15, 09:20, 10:00, 11:05, 11:30, 12:15, 12:50, 13:20, 14:00, 14:30, 15:10, 15:40, 16:20, 16:45, 17:30, 18:00, 18:35, 19:00, 19:45, 20:20, 21:15, 22:00, 22:35
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   08:20, 08:45, 09:50, 10:40, 11:20, 12:55, 13:35, 15:10, 15:55, 17:30, 18:15, 19:50, 22:10
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   08:25, 12:05, 15:05, 17:25, 23:30
Linh Hồn Bạc   08:35
Shin - Cậu Bé Bút Chì: Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh   09:00
Vương Quốc Xe Hơi 3   09:00, 10:40, 13:05, 14:40, 15:30, 17:00, 17:50, 20:10
Phi Vụ Cuối Cùng   10:30, 11:40
Sắc Đẹp Ngàn Cân   11:00, 13:00, 18:40, 23:15
16/08/2017 Sắc Đẹp Ngàn Cân   07:50, 10:50, 12:50
Tòa Tháp Bóng Đêm   07:55
Ông Trùm   08:05
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   08:15, 08:50, 09:20, 10:00, 11:05, 11:35, 12:15, 12:45, 13:20, 13:40, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:00, 16:25, 16:45, 17:15, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 19:40, 20:20, 20:50, 21:15, 21:45, 22:35, 23:10
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   08:20, 08:45, 09:50, 10:40, 11:20, 12:55, 15:10, 17:30, 18:15, 19:50, 20:40, 22:10, 23:00
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   08:25, 12:05, 14:50, 17:15, 18:45, 23:30
Vương Quốc Xe Hơi 3   09:10, 10:40, 13:05, 15:30, 17:00, 17:50, 20:10
Phi Vụ Cuối Cùng   10:30, 11:45, 13:55, 16:15, 21:40
15/08/2017 Sắc Đẹp Ngàn Cân   07:50, 11:00, 13:00, 19:40, 23:55
Tòa Tháp Bóng Đêm   07:55, 21:45, 23:50
Ông Trùm   08:00
Phi Vụ Cuối Cùng   08:20, 10:20, 13:45, 21:40
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   08:25, 09:10, 09:50, 10:40, 11:30, 12:55, 15:10, 16:00, 17:30, 19:50, 20:30
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   08:30, 12:05, 15:05, 16:30
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   08:45, 09:25, 10:00, 11:05, 11:30, 11:45, 12:15, 12:45, 13:20, 13:45, 14:00, 14:30, 15:05, 15:40, 16:15, 16:45, 18:00, 18:40, 19:20, 20:20, 21:00, 21:40, 22:35, 22:45
Vương Quốc Xe Hơi 3   09:00, 10:40, 13:05, 14:40, 15:30, 17:00, 17:50, 20:10
14/08/2017 Sắc Đẹp Ngàn Cân   07:50, 10:25, 12:25, 21:50
Tòa Tháp Bóng Đêm   07:55, 23:40
Ông Trùm   08:00, 11:30
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   08:00, 12:05, 14:25, 16:50, 18:45, 23:30
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   08:15, 09:10, 10:00, 11:15, 12:15, 12:45, 13:20, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 16:45, 17:20, 18:00, 19:00, 19:35, 20:20, 21:15, 22:35, 23:50
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   08:25, 08:45, 09:50, 10:40, 11:05, 12:55, 13:35, 15:10, 15:55, 17:30, 18:15, 19:25, 19:50, 20:40, 21:20, 22:10, 23:00
Linh Hồn Bạc   08:35
Vương Quốc Xe Hơi 3   09:00, 10:40, 11:25, 13:05, 13:45, 14:40, 15:30, 16:05, 17:00, 17:50, 20:10
Phi Vụ Cuối Cùng   10:30, 21:40
Người Gác Đêm   23:55