Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
19/06/2018 Đẳng Cấp Thú Cưng   08:55
Gia Đình SIêu Nhân 2   09:00, 09:40, 10:20, 11:00, 11:20, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:00, 14:20, 15:00, 15:35, 16:20, 16:40, 17:00, 17:40, 18:10, 19:00, 19:20, 19:40, 20:20, 20:45, 21:40, 23:00
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   09:05
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   09:20, 10:00, 12:00, 12:40, 14:45, 15:20, 17:25, 18:00, 20:05, 20:40, 22:45
Khách Sạn Tội Phạm   09:30
Đứa Trẻ Bị Nguyền   09:30, 13:40
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   10:50
Biệt Đội Cún Cưng   11:40, 15:10
Giành Anh Từ Biển   15:35, 19:50
Đấu Trường Âm Nhạc   17:10
Em Gái Mưa   17:40
18/06/2018 Đẳng Cấp Thú Cưng   08:55
Gia Đình SIêu Nhân 2   09:00, 09:40, 10:20, 11:00, 11:20, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:00, 14:20, 15:00, 15:35, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:40, 18:10, 18:40, 19:00, 19:20, 19:40, 20:20, 20:45, 21:20, 21:40, 23:00, 23:20
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   09:05
Ngôi Nhà Quỷ Ám   09:10
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   09:20, 10:00, 12:00, 12:40, 13:20, 14:45, 15:20, 17:25, 20:05, 20:40, 22:45, 23:20
Đứa Trẻ Bị Nguyền   09:30, 13:35, 21:45, 23:40
Khách Sạn Tội Phạm   09:30, 19:25
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   10:50
Giành Anh Từ Biển   11:15, 13:10, 15:30, 19:45
Biệt Đội Cún Cưng   11:35, 15:10, 21:30, 23:30
Đấu Trường Âm Nhạc   17:10
Em Gái Mưa   17:35
17/06/2018 Đẳng Cấp Thú Cưng   08:55
Gia Đình SIêu Nhân 2   09:00, 09:40, 10:20, 11:00, 11:20, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:00, 14:20, 15:00, 15:35, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:40, 18:10, 18:40, 19:00, 19:20, 19:40, 20:20, 20:45, 21:20, 21:40, 22:20, 23:00, 23:20
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   09:05
Ngôi Nhà Quỷ Ám   09:10
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   09:20, 10:00, 12:00, 12:40, 13:20, 14:45, 15:20, 17:25, 18:00, 20:05, 20:40, 22:45
Đứa Trẻ Bị Nguyền   09:30, 13:40, 21:50, 23:40
Khách Sạn Tội Phạm   09:30, 11:35
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   10:50
Giành Anh Từ Biển   11:15, 15:35, 19:50
Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   13:10, 17:10
Biệt Đội Cún Cưng   15:10, 19:20
Em Gái Mưa   17:40
16/06/2018 Đẳng Cấp Thú Cưng   08:55
Gia Đình SIêu Nhân 2   09:00, 09:40, 10:20, 11:00, 11:20, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:00, 14:20, 15:00, 15:35, 16:20, 16:40, 17:00, 17:40, 18:10, 18:45, 19:00, 19:20, 19:40, 20:20, 20:45, 21:25, 21:40, 22:20, 23:00, 23:20
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   09:05
Ngôi Nhà Quỷ Ám   09:10
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   09:20, 10:00, 12:00, 12:40, 13:20, 14:45, 15:20, 16:05, 17:25, 18:00, 20:05, 20:40, 22:45
Khách Sạn Tội Phạm   09:30
Đứa Trẻ Bị Nguyền   09:30, 13:40, 21:50, 23:40
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   10:50, 19:20
Giành Anh Từ Biển   11:15, 15:35, 19:50
Biệt Đội Cún Cưng   11:40, 15:10, 21:45
Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   13:10
Đấu Trường Âm Nhạc   17:10
Em Gái Mưa   17:40
15/06/2018 Đẳng Cấp Thú Cưng   08:55
Gia Đình SIêu Nhân 2   09:00, 09:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:00, 14:20, 15:00, 15:35, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:40, 18:10, 18:40, 19:00, 19:25, 19:40, 20:20, 20:45, 21:20, 21:40, 22:20, 23:00, 23:20
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   09:05
Ngôi Nhà Quỷ Ám   09:10
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   09:20, 10:00, 11:25, 12:00, 12:40, 13:20, 14:45, 15:20, 17:25, 18:00, 20:05, 20:40, 22:45
Đứa Trẻ Bị Nguyền   09:30, 13:40, 21:50, 23:40
Khách Sạn Tội Phạm   09:30, 23:45
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   10:50, 19:20
Giành Anh Từ Biển   11:15, 15:40, 21:45
Biệt Đội Cún Cưng   11:40, 15:10, 19:50
Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   13:10
Đấu Trường Âm Nhạc   17:10
Em Gái Mưa   17:45
14/06/2018 Em Gái Mưa   09:00, 18:10
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   09:00, 09:25, 09:50, 10:40, 11:05, 11:45, 12:10, 12:35, 13:00, 13:25, 13:50, 14:30, 14:55, 15:20, 15:45, 16:10, 16:35, 17:15, 17:40, 18:05, 19:00, 19:25, 20:00, 20:15, 20:25, 20:50, 21:45, 22:45, 23:00, 23:10
Biệt Đội Cún Cưng   09:10, 11:05, 12:20, 15:30, 17:30, 19:35
Đẳng Cấp Thú Cưng   09:50
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   10:00, 14:35, 19:10
Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   10:10, 18:35
Đấu Trường Âm Nhạc   11:10
Giành Anh Từ Biển   11:45, 13:30, 16:30, 20:40, 22:45
Ngôi Nhà Quỷ Ám   12:30, 17:00, 23:30
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   13:50
Deadpool 2   15:45, 21:35
13/06/2018 Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   09:00, 09:25, 09:50, 10:40, 11:05, 11:45, 12:10, 12:35, 13:00, 13:25, 13:50, 14:30, 14:55, 15:20, 15:45, 16:10, 17:15, 17:40, 18:05, 19:00, 19:25, 20:00, 20:15, 20:25, 20:50, 21:45, 22:45, 23:00, 23:10
Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   09:00, 14:00, 18:35
Biệt Đội Cún Cưng   09:10, 11:05, 12:10, 15:30, 17:30, 19:35, 21:35
Em Gái Mưa   09:20, 18:10
Deadpool 2   09:40, 21:35
Đẳng Cấp Thú Cưng   09:50
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   10:00, 14:40, 19:10
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   11:30
Giành Anh Từ Biển   11:45, 13:30, 14:15, 16:05, 20:40
Ngôi Nhà Quỷ Ám   12:25, 17:05, 23:30
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   16:30
Đấu Trường Âm Nhạc   16:45
12/06/2018 Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   09:00, 13:10, 18:40
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   09:00, 09:25, 10:00, 10:40, 11:05, 11:45, 12:10, 13:00, 13:25, 13:50, 14:30, 14:55, 15:20, 15:45, 16:10, 17:15, 17:40, 18:05, 19:00, 19:25, 20:00, 20:25, 20:50, 21:45, 22:45, 23:10
Biệt Đội Cún Cưng   09:10, 11:05, 12:10, 13:45, 15:30, 17:30, 19:35, 22:50
Em Gái Mưa   09:20, 13:20, 18:10
Đẳng Cấp Thú Cưng   09:50
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   10:05, 14:35, 15:45, 19:05
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   10:15
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   11:30
Giành Anh Từ Biển   11:45, 16:25, 20:45
Ngôi Nhà Quỷ Ám   12:30, 17:00
Đấu Trường Âm Nhạc   14:10
Deadpool 2   16:40, 21:35