Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
23/10/2018 Venom   10:00, 12:30, 15:00, 17:30, 20:00, 22:30
Quý Cô Thừa Kế   11:55, 16:20
Săn Lùng Quái Thú   14:10
Bước Chân Đầu Tiên   20:30
22/10/2018 Mara: Kẻ Không Ngủ   08:40, 13:35, 23:35
Vì Sao Vụt Sáng   08:45, 11:00, 13:45, 15:10, 16:30, 19:50, 21:50, 22:40
Quý Cô Thừa Kế   08:45, 11:00, 11:55, 13:00, 16:20, 19:30, 20:45, 23:25
Siêu Xe Đại Chiến   09:00
Săn Lùng Quái Thú   09:20, 12:05, 14:10, 16:45, 18:00
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   09:30, 13:15, 15:15, 21:05
Venom   09:30, 10:00, 10:45, 12:30, 13:15, 14:15, 15:00, 15:45, 17:30, 19:00, 20:00, 21:30, 21:50, 22:30, 23:15
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   09:40, 12:25, 16:10, 20:10, 23:00
Bước Chân Đầu Tiên   10:10, 15:50, 20:30, 22:45
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   11:30, 13:50, 18:40, 19:25, 21:00
Sói Cô Độc   11:35, 17:40
Hồ Bơi Tử Thần   15:40, 18:35
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   17:40, 18:55
21/10/2018 Mara: Kẻ Không Ngủ   08:50, 11:25, 23:45
Quý Cô Thừa Kế   09:00, 11:15, 11:55, 13:35, 15:50, 16:20, 19:15, 19:30, 21:30, 23:45
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   09:00, 15:45, 18:20
Bước Chân Đầu Tiên   09:10, 11:50, 15:30, 20:30
Venom   09:30, 10:00, 11:30, 12:30, 14:00, 14:25, 15:00, 17:30, 20:00, 21:50, 22:30
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   09:40, 12:25, 16:45, 20:10
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   09:45, 13:35, 14:40, 16:40
Vì Sao Vụt Sáng   10:15, 11:00, 13:45, 15:10, 16:30, 18:10, 21:00
Săn Lùng Quái Thú   12:10, 14:10, 18:00
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   13:05
Người Bất Tử   17:05, 18:10, 19:00, 19:45, 20:45, 21:40, 22:25, 23:20
Siêu Xe Đại Chiến   18:35
20/10/2018 Săn Lùng Quái Thú   08:40, 12:05, 16:50, 18:00
Mara: Kẻ Không Ngủ   09:00, 17:40, 23:50
Quý Cô Thừa Kế   09:00, 11:15, 11:55, 13:35, 14:35, 15:50, 18:15, 19:15, 21:30, 23:45
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   09:00, 16:30, 22:20
Bước Chân Đầu Tiên   09:10, 15:45, 20:30, 23:20
Venom   09:30, 10:00, 11:25, 12:30, 14:20, 15:00, 16:45, 17:30, 19:00, 20:00, 21:25, 22:30, 23:30
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   09:40, 12:25, 13:45, 20:10
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   10:00, 13:10, 14:10, 16:15
Vì Sao Vụt Sáng   10:10, 11:05, 13:00, 13:55, 15:10, 16:50, 19:35, 20:45, 22:50
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   10:50, 12:15, 15:15, 18:30
Người Bất Tử   18:10, 19:00, 19:50, 20:45, 21:35, 22:30, 23:20
19/10/2018 Mara: Kẻ Không Ngủ   08:40, 15:25
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   08:40, 10:40, 12:35
Săn Lùng Quái Thú   08:50, 12:10, 14:10, 14:40, 18:00
Venom   09:00, 09:30, 10:45, 13:15, 14:00, 15:45, 16:25, 17:10, 18:55, 20:00, 22:30
Quý Cô Thừa Kế   09:00, 11:20, 11:55, 12:15, 13:45, 15:50, 16:20, 17:30, 19:15, 21:30, 23:45
Vì Sao Vụt Sáng   09:10, 11:00, 13:40, 15:10, 16:30, 18:05
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   09:40, 12:25, 17:00, 20:10
Bước Chân Đầu Tiên   09:50, 20:30
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   11:30, 13:00, 15:00
Siêu Xe Đại Chiến   17:30, 18:35
Người Bất Tử   18:10, 19:40, 20:50, 21:50, 22:20
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   19:45
18/10/2018 Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   08:50, 12:25
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   08:50, 14:10, 18:00
Venom   09:05, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:30, 23:30
Vì Sao Vụt Sáng   09:10, 10:00, 11:20, 12:50, 14:35, 15:45, 16:45, 17:30, 19:40, 20:20, 21:30, 23:00
Đi Tìm Phong   09:20, 15:15
Hồ Bơi Tử Thần   10:20, 18:40
Sói Cô Độc   10:50, 20:40, 23:10
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   11:20, 12:50
Bào Thai Quỷ   13:25, 17:20
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   17:10, 19:20
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   19:10, 22:00
17/10/2018 Lời Nhắn Của Oan Hồn   08:45
Vì Sao Vụt Sáng   09:00, 10:15, 11:45, 13:10, 13:35, 14:35, 16:05, 16:45, 18:00, 19:10, 19:40, 20:45, 21:20
Venom   09:05, 09:25, 10:00, 11:00, 11:30, 11:50, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:30, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Đi Tìm Phong   09:05, 16:20
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   09:10, 14:45, 16:25, 19:00
Sói Cô Độc   09:20, 21:10, 21:55
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   09:40, 12:15, 17:00
Bào Thai Quỷ   10:50, 17:20
Hồ Bơi Tử Thần   11:10, 12:40, 23:45
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   11:15
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   18:20, 19:20
16/10/2018 Lời Nhắn Của Oan Hồn   08:45, 12:45, 23:40
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   08:50, 13:05
Venom   08:55, 09:05, 10:00, 10:35, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   09:10, 14:00, 19:05
Sói Cô Độc   09:10, 10:50, 21:05
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   09:30, 11:35, 14:15, 16:40
Đi Tìm Phong   09:40, 15:10
Bào Thai Quỷ   10:50, 14:50
Hồ Bơi Tử Thần   11:10, 12:40, 17:20, 19:15
Vì Sao Vụt Sáng   11:25, 14:35, 16:50, 18:00, 19:40, 20:50, 22:30
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   17:10, 18:25, 19:20