Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
18/12/2017 Giấc Mơ Mỹ   08:00, 13:50
Vòng Xoáy Lừa Đảo   08:00, 14:25
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   08:00, 09:25, 10:15, 11:05, 12:35, 13:20, 14:10, 15:45, 16:30, 17:15, 19:00, 19:40, 20:20, 22:10
Hàng Ma Truyện   08:10, 12:45, 18:00
Bố ngoan, Bố hư 2   08:15, 17:15, 21:45
Ngày Không Còn Mẹ   08:15, 10:40, 13:05, 15:30, 17:45, 20:00, 22:25
Phiêu Lưu Ký   08:45, 11:00, 13:20, 14:45, 19:05
Coco   08:50, 11:20, 18:20, 20:10
Vòng Xoay Cám Dỗ   10:10, 16:50
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   10:20, 16:00
Mẹ Chồng   10:35, 15:00, 19:30, 23:55
Giấc Mộng Kinh Hoàng   12:25, 15:40
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   12:50
17/12/2017 Giấc Mơ Mỹ   08:00, 11:30
Bố ngoan, Bố hư 2   08:00, 17:15
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   08:00, 08:25, 09:25, 10:15, 11:05, 12:35, 13:20, 14:10, 15:45, 16:30, 17:15, 19:00, 19:40, 20:20, 22:10, 22:50
Hàng Ma Truyện   08:10, 18:30
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   08:10, 21:45, 23:55
Ngày Không Còn Mẹ   08:25, 10:10, 13:35, 15:35, 17:05, 20:35, 23:00
Phiêu Lưu Ký   08:45, 11:00, 13:20, 14:00, 16:10, 19:05
Coco   09:00, 10:50, 11:30, 12:30, 13:40, 14:45, 16:20, 18:25, 19:20
Vòng Xoay Cám Dỗ   10:10, 16:50
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   10:20, 16:00, 18:45
Giấc Mộng Kinh Hoàng   12:25
Mẹ Chồng   12:40, 15:00, 19:30
Vòng Xoáy Lừa Đảo   14:30
16/12/2017 Giấc Mơ Mỹ   07:55, 11:40
Vòng Xoáy Lừa Đảo   08:00, 23:55
Mẹ Chồng   08:05, 10:40, 19:30, 23:55
Ngày Không Còn Mẹ   08:25, 10:05, 13:35, 15:35, 16:15, 20:35, 23:00
Bố ngoan, Bố hư 2   08:25, 17:15, 21:40
Coco   08:30, 09:10, 10:50, 13:50, 14:40, 16:40, 18:20, 20:05
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   08:45, 09:25, 10:15, 11:05, 11:45, 12:35, 13:20, 14:10, 14:50, 15:45, 16:30, 17:15, 19:00, 19:40, 20:20, 20:55, 22:10, 22:50
Vòng Xoay Cám Dỗ   08:45, 14:25
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   10:20, 16:00, 21:00
Phiêu Lưu Ký   11:00, 13:20, 15:00, 19:15, 23:25
Giấc Mộng Kinh Hoàng   12:25, 18:00
Hàng Ma Truyện   12:40
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   12:50, 17:05
15/12/2017 Vòng Xoáy Lừa Đảo   08:00, 14:30, 23:55
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   08:00, 08:45, 09:25, 10:15, 11:05, 11:45, 12:35, 13:20, 14:10, 14:50, 15:45, 16:30, 17:15, 17:50, 19:00, 19:40, 20:20, 20:55, 22:10, 22:50
Giấc Mơ Mỹ   08:00, 11:40
Hàng Ma Truyện   08:10, 18:35
Bố ngoan, Bố hư 2   08:15, 14:55, 17:15, 21:40
Ngày Không Còn Mẹ   08:25, 13:35, 15:35, 19:15, 20:35, 23:00
Phiêu Lưu Ký   08:45, 11:00, 13:20, 16:20, 19:05
Coco   08:55, 10:50, 13:50, 18:20, 20:05, 22:35
Vòng Xoay Cám Dỗ   10:10, 16:50
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   10:20, 16:00, 21:00
Mẹ Chồng   10:35, 12:45, 15:00, 19:30, 23:50
Giấc Mộng Kinh Hoàng   12:25, 18:00
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   12:50, 17:05, 21:40
14/12/2017 Mẹ Chồng   08:00, 10:15, 11:05, 12:30, 13:30, 14:40, 17:00, 20:20, 21:30
Giấc Mơ Mỹ   08:00, 16:50
Bố ngoan, Bố hư 2   08:00, 10:15, 12:30, 14:50, 15:45, 17:05, 20:20, 21:35, 22:35, 23:50
Vòng Xoay Cám Dỗ   08:20, 11:25, 14:40, 18:00
Liên Minh Công Lý   08:20, 13:15, 18:10
Coco   08:30, 09:30, 11:15, 12:15, 15:00, 16:40, 17:45, 20:30
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   08:35, 11:05, 13:15, 15:35, 19:00, 20:50, 22:30, 23:15
Phiêu Lưu Ký   08:50, 10:10, 13:40, 15:50, 18:00, 19:15
Vòng Xoáy Lừa Đảo   09:00, 14:00, 18:00, 19:25, 23:40
Hàng Ma Truyện   10:35, 12:35, 14:35, 16:40, 18:45
Vùng Trời Diệt Vong   10:55, 15:50, 20:45, 23:05
Giao Ước Chết   12:20
13/12/2017 Giấc Mơ Mỹ   08:00, 16:50, 21:20
Mẹ Chồng   08:00, 10:15, 11:00, 12:30, 13:30, 14:40, 17:00, 20:20, 21:30, 23:35
Bố ngoan, Bố hư 2   08:00, 10:15, 12:30, 14:50, 17:05, 19:20, 20:20, 21:35, 23:50
Vòng Xoay Cám Dỗ   08:20, 11:20, 14:40, 18:00
Liên Minh Công Lý   08:20, 13:15, 18:10
Coco   08:30, 09:30, 11:15, 12:15, 15:00, 17:45, 18:55, 20:30, 21:25
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   08:40, 11:05, 13:10, 15:35, 19:00, 23:15
Phiêu Lưu Ký   08:50, 10:10, 13:30, 15:45, 18:00, 19:15, 20:15
Vòng Xoáy Lừa Đảo   08:55, 18:00, 23:40
Hàng Ma Truyện   10:35, 12:40, 14:45, 16:45, 18:45
Vùng Trời Diệt Vong   10:55, 15:50, 20:45, 23:05
Giao Ước Chết   12:20
12/12/2017 Bố ngoan, Bố hư 2   08:00, 10:15, 12:30, 14:50, 15:45, 17:05, 19:20, 20:25, 22:40
Mẹ Chồng   08:00, 10:15, 11:15, 12:30, 13:25, 14:40, 17:00, 19:15, 23:35
Giấc Mơ Mỹ   08:05, 16:45, 21:20
Vòng Xoay Cám Dỗ   08:20, 11:05, 14:30
Liên Minh Công Lý   08:20, 13:15, 18:10
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   08:35, 11:00, 13:25, 15:35, 18:00, 19:00, 23:15
Vòng Xoáy Lừa Đảo   08:40, 18:00
Coco   08:50, 09:30, 12:15, 15:00, 17:45, 20:30
Vùng Trời Diệt Vong   09:00, 10:55, 15:50, 20:45, 23:05
và 7 Kiếp Nạn   10:15
Hàng Ma Truyện   10:35, 12:40, 14:45, 16:55, 19:00
Giao Ước Chết   11:35, 13:15, 15:40
11/12/2017 Mẹ Chồng   08:00, 09:00, 10:15, 11:15, 12:30, 13:25, 14:40, 17:00, 19:15, 21:30, 23:35
Bố ngoan, Bố hư 2   08:00, 10:15, 12:30, 14:50, 15:45, 17:05, 19:20, 20:25, 21:35, 22:40, 23:50
Giấc Mơ Mỹ   08:05, 16:45, 21:20
Liên Minh Công Lý   08:20, 13:15, 18:10
Vòng Xoay Cám Dỗ   08:20, 11:05, 14:30, 18:00
Coco   08:30, 09:30, 11:15, 12:15, 14:00, 15:00, 16:40, 17:45, 19:25, 20:30
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   08:35, 11:00, 13:25, 15:35, 18:00, 19:00, 20:15, 23:15
Vòng Xoáy Lừa Đảo   08:40, 18:00, 23:40
và 7 Kiếp Nạn   10:15
Hàng Ma Truyện   10:35, 12:40, 14:45, 16:55, 19:00
Vùng Trời Diệt Vong   10:55, 15:50, 20:45, 23:05
Giao Ước Chết   13:15, 15:40, 22:40