Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
22/10/2017 Trong Từng Nhịp Thở   08:00, 09:25, 10:30, 13:00
Siêu Bão Địa Cầu   08:00, 08:45, 11:05, 11:50, 13:25, 14:10, 15:45, 16:45, 18:00, 19:00, 20:15, 22:35
Tội Phạm Nhân Bản 2049   10:20, 13:35, 16:30, 19:45, 21:20, 22:55
21/10/2017 Trong Từng Nhịp Thở   08:00, 09:25, 10:30, 13:00, 14:15, 16:40, 19:05
Sát Thủ Vô Hình   08:00, 12:35, 14:00, 18:45, 23:30
Siêu Bão Địa Cầu   08:00, 08:45, 10:15, 11:05, 11:50, 13:25, 14:10, 15:45, 16:45, 18:00, 19:00, 20:15, 22:35
Chơi Thì Chịu   08:00, 12:10, 18:05
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   08:05
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   08:15, 11:30, 16:15, 21:00
Tội Phạm Nhân Bản 2049   08:20, 10:20, 11:10, 13:35, 14:20, 16:30, 17:30, 19:45, 21:20, 21:45, 22:55
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   10:05, 13:20, 15:10, 17:15
Không Lối Thoát Hiểm   10:40, 15:25
Bán Kính Tử Thần   10:50
Oan Gia Đổi Mệnh   12:55, 19:25
20/10/2017 Chơi Thì Chịu   07:50, 12:00, 18:05
Siêu Bão Địa Cầu   08:00, 09:05, 10:15, 11:50, 13:45, 14:10, 16:20, 16:45, 18:35, 19:00, 20:50, 23:10
Sát Thủ Vô Hình   08:00, 12:35, 18:35, 23:25
Trong Từng Nhịp Thở   08:00, 10:30, 11:20, 11:50, 13:00, 14:05, 15:30, 16:40, 18:00, 19:05, 20:30, 21:30, 23:00
Tội Phạm Nhân Bản 2049   08:10, 10:20, 13:35, 14:20, 16:30, 17:30, 19:45, 20:40, 21:20, 21:45, 22:55
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   08:20, 11:20, 16:05, 20:50, 23:45
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   08:30, 09:55, 10:45, 15:10, 17:15, 20:10
Không Lối Thoát Hiểm   09:05, 15:25
Bán Kính Tử Thần   10:50
Oan Gia Đổi Mệnh   12:55, 19:25, 23:55
19/10/2017 Xác Chết Đêm Trăng   08:00, 15:55
Vincent Thương Mến   08:00, 12:15
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   08:00, 10:25, 12:55, 15:20, 17:45, 20:15, 22:45
Siêu Bão Địa Cầu   08:05, 08:20, 08:40, 09:55, 10:25, 10:40, 11:00, 11:40, 12:10, 12:40, 13:00, 13:20, 14:00, 14:30, 15:00, 15:20, 15:40, 16:15, 17:20, 17:40, 18:00, 20:00, 20:20, 22:20, 22:40
Sát Thủ Vô Hình   08:10, 10:25, 14:20, 16:35, 18:50, 23:50
Kẻ Ngoại Tộc   08:20, 10:45, 14:50, 18:30
Trong Từng Nhịp Thở   08:30, 11:00, 13:30, 16:00, 16:50, 18:30, 19:15, 20:10, 21:00, 22:40
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   08:50, 13:05
The LEGO Ninjago Movie   10:05, 12:40
Biệt Đội Săn Cương Thi   17:05
Ngày Mai Mai Cưới   17:55
Tội Phạm Nhân Bản 2049   19:10, 19:40, 20:45, 22:25, 22:50
18/10/2017 Kẻ Trộm Chó   08:00
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   08:00, 10:15, 12:45, 15:15, 17:45, 20:10, 22:40
Sát Thủ Vô Hình   08:05, 11:40, 12:35, 14:25, 16:40, 18:55, 20:05, 20:40, 22:55
Biệt Đội Săn Cương Thi   08:10
Siêu Bão Địa Cầu   08:20, 08:40, 09:20, 09:55, 10:25, 10:40, 11:00, 11:20, 12:10, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:30, 15:00, 15:20, 15:40, 16:20, 16:50, 17:20, 17:40, 18:00, 18:40, 19:10, 20:00, 20:20, 21:00, 21:25, 22:00, 22:20, 22:40, 23:20, 23:45
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   08:30, 21:10
Kẻ Ngoại Tộc   08:40, 10:55, 14:45, 17:45, 22:20
The LEGO Ninjago Movie   10:05, 13:15, 15:30, 18:20
Vincent Thương Mến   10:30, 12:15, 16:00
Xác Chết Đêm Trăng   23:55
17/10/2017 Biệt Đội Săn Cương Thi   07:55, 17:05
Kẻ Trộm Chó   08:00
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   08:00, 10:15, 12:40, 15:05, 17:35, 20:05, 22:35
Sát Thủ Vô Hình   08:05, 11:40, 12:35, 14:25, 16:40, 18:55, 20:05, 20:40, 23:10
Siêu Bão Địa Cầu   08:05, 08:20, 08:40, 09:20, 09:55, 10:25, 10:40, 11:00, 11:20, 12:10, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:30, 15:00, 15:20, 15:40, 16:20, 16:50, 17:20, 17:40, 18:00, 18:40, 19:10, 19:40, 20:00, 20:20, 21:00, 21:25, 22:00, 22:20, 22:40, 23:00, 23:20, 23:45
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   08:30, 21:10
Kẻ Ngoại Tộc   08:40, 10:55, 14:45, 17:45, 20:50, 22:20
The LEGO Ninjago Movie   10:05, 13:15, 15:30, 18:20
Vincent Thương Mến   10:25, 12:15, 16:05
Xác Chết Đêm Trăng   18:50, 23:55
16/10/2017 Tiếng Anh là chuyện nhỏ   08:00, 10:15, 12:40, 15:05, 17:35, 20:10, 22:40
Kẻ Trộm Chó   08:00, 12:40
Sát Thủ Vô Hình   08:05, 10:25, 11:40, 14:25, 16:40, 18:55, 20:05, 23:10
Biệt Đội Săn Cương Thi   08:10, 17:05
Siêu Bão Địa Cầu   08:20, 08:40, 09:20, 09:55, 10:25, 10:40, 11:00, 11:20, 12:10, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:30, 15:00, 15:20, 15:40, 16:20, 16:50, 17:20, 17:40, 18:00, 18:40, 19:10, 19:40, 20:00, 20:20, 21:00, 21:25, 22:00, 22:20, 22:40, 23:20, 23:45
Vincent Thương Mến   08:20, 12:15, 16:00
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   08:30
Kẻ Ngoại Tộc   08:40, 10:55, 14:45, 17:45, 20:50, 22:20
The LEGO Ninjago Movie   10:05, 13:15, 15:30, 18:20
Xác Chết Đêm Trăng   18:50