Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nữ Thần Chiến Binh   8:5, 20:15
Xác Ướp   8:5, 15:35, 18:35
[S.O.S] Sói Trắng   12:25
Hung Thần Đại Dương   8:0, 14:30, 20:45
Giải Mã Giấc Mơ   10:10, 13:20, 16:25
Dạ Tiệc Máu   8:10
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   8:0, 8:20, 8:50, 9:20, 9:50, 10:20, 10:50, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:15, 16:40, 17:5, 17:35, 18:5, 18:35, 19:15, 19:35, 20:0, 20:30, 21:0
Cuộc Chiến Ngầm   11:0, 17:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nữ Thần Chiến Binh   8:40
Xác Ướp   11:40
Vùng Đất Quỹ Dữ: Vendetta   13:55
Hung Thần Đại Dương   18:5
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   8:50, 9:20, 10:0, 11:25, 11:45, 12:15, 13:0, 14:20, 14:40, 15:10, 16:0, 17:15, 17:35, 19:0, 20:0, 20:10, 20:30, 20:45
Cuộc Chiến Ngầm   9:20, 16:5, 18:25