Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   8:50, 11:45, 19:15, 23:0 Tình cảm
Siêu Bão Địa Cầu   8:15, 11:5, 12:30, 13:15, 14:45, 15:30, 17:0, 17:45, 20:0, 20:45, 22:15, 23:20
Trong Từng Nhịp Thở   8:5, 9:0, 10:25, 11:20, 12:45, 13:45, 15:5, 16:5, 17:25, 18:25, 19:45, 20:30, 21:35, 22:10, 22:50
Tội Phạm Nhân Bản 2049   8:40, 10:5, 12:10, 13:15, 14:5, 15:15, 17:10, 19:0, 20:15, 22:5
Bán Kính Tử Thần   8:10, 10:10
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   8:0, 10:30, 18:20
Chơi Thì Chịu   13:20, 17:30, 21:40
Không Lối Thoát Hiểm   8:25, 16:25
Oan Gia Đổi Mệnh   11:15, 15:20, 19:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   14:30 Tình cảm
Siêu Bão Địa Cầu   8:40, 15:5, 19:30, 21:45
Trong Từng Nhịp Thở   8:50, 11:10, 12:50, 13:30, 15:50, 17:15, 18:10, 20:30
Tội Phạm Nhân Bản 2049   9:10, 16:50, 20:0
Bán Kính Tử Thần   11:5, 13:5, 17:10, 21:15
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   9:0, 15:5, 19:10
Chơi Thì Chịu   8:40, 10:45, 15:10, 19:35, 21:40
Định Nghĩa Tình Yêu   12:20
Oan Gia Đổi Mệnh   10:55, 13:0, 17:20