Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngôi Làng Hạnh Phúc   12:50, 18:0
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:45, 13:5, 16:25, 19:45, 21:30
Tòa Tháp Chọc Trời   12:15, 16:30, 20:45, 23:10
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   9:0, 10:0, 11:30, 12:30, 14:0, 15:0, 16:30, 17:30, 19:0, 20:0, 21:30, 22:30
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:30, 10:25, 11:25, 12:20, 13:20, 14:15, 15:15, 16:10, 17:10, 18:5, 19:5, 20:0, 21:0, 21:55, 22:55
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   9:45, 14:0, 18:15, 22:30
Tìm Vợ Cho Bà   9:30, 11:10, 12:40, 16:0, 19:20
Cô Phù Thủy Nhỏ   14:15, 19:25
Cổ Tích Nơi Đại Dương   11:30, 14:50, 18:10
Song Lang   13:40, 19:0
Alpha: Người Thủ Lĩnh   10:10, 15:30, 20:50
Chàng Vợ Của Em   20:0, 22:15, 22:50
Hành Lang Bí Ẩn   9:20, 11:0, 14:20, 17:40, 21:0
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   16:5, 21:15
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   10:0, 12:20, 14:40, 17:0, 19:20, 21:40
Furious: Đế Chế Bất Diệt   11:50, 17:10, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngôi Làng Hạnh Phúc   11:50, 13:45
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   10:0, 13:15, 15:35
Em Gái Đến Từ Tương Lai   15:20
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   8:35, 9:5, 9:35, 10:15, 11:0, 11:30, 12:0, 12:35, 13:25, 13:55, 14:25, 15:0, 15:50, 16:20, 16:45, 17:20, 18:15, 18:40, 19:10, 19:50, 20:35, 21:5, 21:30, 22:10, 22:35
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   11:15, 14:5, 16:30, 19:25, 22:15
Tìm Vợ Cho Bà   18:50
Cô Phù Thủy Nhỏ   9:25
Cổ Tích Nơi Đại Dương   11:40
Song Lang   10:50, 19:55, 23:25
Alpha: Người Thủ Lĩnh   8:55, 13:5, 15:40, 18:0, 20:25, 23:15
Chàng Vợ Của Em   19:5, 20:45, 21:40, 22:5
Hành Lang Bí Ẩn   8:45, 13:35, 20:10, 23:0
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   9:15, 12:25, 17:30
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   9:45, 14:50, 17:40
Furious: Đế Chế Bất Diệt   16:55, 22:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngôi Làng Hạnh Phúc   9:15
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   9:10, 15:55, 21:30
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:45, 11:0, 12:0, 13:10, 14:25, 15:25, 16:40, 17:35, 19:55, 20:55, 23:10
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   11:40, 14:20, 17:0, 19:40, 22:25
Cổ Tích Nơi Đại Dương   14:10
Alpha: Người Thủ Lĩnh   9:0, 13:35, 20:40, 22:45
Chàng Vợ Của Em   19:5, 22:15
Hành Lang Bí Ẩn   12:10, 18:50
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   9:30, 15:45
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   10:50, 18:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   10:20, 13:0, 15:40
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   10:0, 12:0, 14:0, 16:0, 18:0, 20:0
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   12:20, 16:30, 20:40
Tìm Vợ Cho Bà   11:0, 14:30, 18:0
Cô Phù Thủy Nhỏ   9:10, 12:40, 16:10, 19:40
Alpha: Người Thủ Lĩnh   9:35, 13:15, 16:50, 18:35, 21:30
Chàng Vợ Của Em   21:0
Hành Lang Bí Ẩn   8:50, 10:35, 14:45, 18:55
Furious: Đế Chế Bất Diệt   11:20, 15:0, 20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   14:0, 19:15
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:55, 10:45, 12:15, 13:10, 14:35, 15:45, 17:0, 19:25, 20:25, 21:30, 23:15
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   9:25, 10:15, 13:0, 15:35, 18:30, 21:15, 22:20
Tìm Vợ Cho Bà   11:45, 18:0
Cô Phù Thủy Nhỏ   11:55
Cổ Tích Nơi Đại Dương   13:25
Song Lang   12:5, 18:40
Alpha: Người Thủ Lĩnh   9:40, 15:15, 18:20, 21:45
Chàng Vợ Của Em   19:5, 19:55, 20:50, 22:20
Hành Lang Bí Ẩn   9:20, 16:40, 22:45
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   9:35, 13:40, 16:50
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   14:5, 15:55
Furious: Đế Chế Bất Diệt   11:20, 17:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   10:0, 13:15, 14:35, 16:20, 17:10, 20:30, 21:50
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:20, 10:10, 11:20, 12:30, 13:0, 13:40, 14:20, 14:50, 15:25, 16:0, 16:45, 17:10, 18:20, 19:30, 20:40, 21:30, 21:55, 23:0
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   9:30, 11:35, 13:45, 16:15, 19:10, 20:45, 23:25
Tìm Vợ Cho Bà   12:0, 18:10
Cô Phù Thủy Nhỏ   14:0
Cổ Tích Nơi Đại Dương   9:45, 11:25, 13:50, 17:40, 19:40
Song Lang   10:5, 15:5, 18:40
Alpha: Người Thủ Lĩnh   9:10, 12:20, 16:30, 21:25
Chàng Vợ Của Em   19:0, 20:0, 21:40, 23:30
Hành Lang Bí Ẩn   9:25, 11:40, 17:15, 19:20
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   11:45, 13:55, 15:40
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   9:0, 11:15, 17:55, 20:10, 22:50
Furious: Đế Chế Bất Diệt   9:10, 16:5, 23:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   11:20, 15:15
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:20, 10:45, 12:45, 14:0, 15:30, 17:0, 18:15, 19:30, 20:50, 22:0
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   10:30, 13:45, 16:20, 21:0
Tìm Vợ Cho Bà   12:20
Cổ Tích Nơi Đại Dương   14:15, 18:45
Song Lang   10:15, 14:30
Alpha: Người Thủ Lĩnh   9:40, 12:0, 15:0, 16:40, 19:15, 21:30
Chàng Vợ Của Em   19:0, 19:50, 20:30, 21:15, 22:10
Hành Lang Bí Ẩn   10:0, 13:30, 17:30, 20:15
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   11:40, 15:45
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   11:0, 13:0, 16:0, 18:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   11:0, 18:20, 22:45
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:0, 10:5, 11:5, 13:15, 14:50, 15:25, 17:35, 18:25, 18:55, 20:35, 21:5, 23:20
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   9:15, 11:50, 14:30, 15:50, 17:10, 19:50, 22:25, 22:45, 23:25
Cổ Tích Nơi Đại Dương   14:15, 18:30
Song Lang   9:0, 12:15, 16:20
Alpha: Người Thủ Lĩnh   9:15, 10:0, 11:25, 12:0, 13:20, 15:15, 17:10, 19:45, 21:20
Chàng Vợ Của Em   19:5, 21:10, 23:15
Hành Lang Bí Ẩn   9:30, 11:10, 13:0, 13:55, 17:0, 21:40
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   13:45, 16:0, 20:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   15:20
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:55, 11:55, 14:0, 16:0, 18:30, 20:30
Alpha: Người Thủ Lĩnh   9:50, 12:0, 14:0, 15:45, 18:35, 20:35
Chàng Vợ Của Em   20:5
Hành Lang Bí Ẩn   10:5, 11:50, 13:35, 18:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   8:30, 10:45, 13:0, 15:15, 17:30, 19:45, 22:0
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   9:0, 11:45, 14:30, 17:15, 20:0
Cổ Tích Nơi Đại Dương   12:25, 18:20
Song Lang   9:0, 10:40, 11:5, 13:10, 15:15, 17:20, 19:20, 21:50
Alpha: Người Thủ Lĩnh   8:40, 12:45, 17:20
Chàng Vợ Của Em   19:25, 22:0
Hành Lang Bí Ẩn   10:35, 16:30, 20:10
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   8:20, 14:15
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   14:45, 21:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:20, 11:40, 14:0, 16:20, 18:40, 19:20, 21:0, 21:40
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   9:10, 10:10, 11:55, 12:55, 14:40, 15:40, 17:25, 18:25, 20:10, 21:10
Tìm Vợ Cho Bà   17:20
Cổ Tích Nơi Đại Dương   11:10
Song Lang   9:15, 10:50, 11:25, 14:15, 15:10, 15:45, 17:55, 20:5, 22:15
Alpha: Người Thủ Lĩnh   9:30, 16:15, 21:0
Chàng Vợ Của Em   19:35
Hành Lang Bí Ẩn   8:50, 13:5, 17:30, 22:0
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   15:20
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   11:30, 18:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   10:45, 11:30, 12:50, 13:40, 14:55, 15:50, 17:0, 18:0, 20:15, 21:15
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   10:20, 14:40, 20:50
Tìm Vợ Cho Bà   11:50, 16:40, 19:0
Nàng Công Chúa Trong Mơ   13:35, 18:25
Cổ Tích Nơi Đại Dương   10:15, 15:5, 19:55
Song Lang   12:50, 17:10
Alpha: Người Thủ Lĩnh   11:15, 13:15, 15:15, 17:15, 19:15
Chàng Vợ Của Em   19:5, 20:30, 21:15
Hành Lang Bí Ẩn   13:0, 16:45, 21:30
Furious: Đế Chế Bất Diệt   11:0, 14:50, 18:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   12:20, 14:20, 20:10, 22:10
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   11:0, 15:20, 18:0
Alpha: Người Thủ Lĩnh   10:30, 13:30, 16:20, 20:30
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   8:30, 18:10, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:5, 9:30, 11:20, 11:45, 12:20, 13:35, 14:0, 15:50, 16:15, 17:15, 18:30, 20:20, 22:35, 23:0
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   9:40, 14:35, 19:30, 22:10
Tìm Vợ Cho Bà   9:0
Nàng Công Chúa Trong Mơ   9:20, 18:45
Cô Phù Thủy Nhỏ   9:10
Song Lang   11:15, 16:55
Alpha: Người Thủ Lĩnh   10:50, 13:15, 14:55, 17:35, 18:15
Chàng Vợ Của Em   19:0, 20:25, 22:45
Hành Lang Bí Ẩn   12:55, 21:20, 23:20
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   11:0, 15:20, 16:30
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   13:45, 19:55, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   8:35, 10:35, 10:50, 11:30, 13:5, 13:45, 14:50, 15:20, 15:40, 16:0, 17:5, 17:35, 17:55, 18:15, 19:50, 20:10, 20:30, 21:40, 22:5, 22:45
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   8:50, 10:20, 11:10, 12:30, 13:0, 13:50, 15:10, 16:30, 17:50, 19:10, 20:30, 21:50, 22:25
Tìm Vợ Cho Bà   8:35, 12:45, 14:35
Cổ Tích Nơi Đại Dương   8:50, 16:25
Song Lang   8:30, 12:30, 18:15
Alpha: Người Thủ Lĩnh   8:45, 10:30, 12:50, 20:15, 20:50, 23:0
Chàng Vợ Của Em   19:20, 20:40, 22:25, 23:10
Hành Lang Bí Ẩn   10:45, 14:30, 18:55
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   11:20, 13:35, 15:50
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   8:45, 16:25, 18:5, 22:50
Furious: Đế Chế Bất Diệt   8:30, 10:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   8:5, 9:0, 10:25, 11:0, 12:45, 13:20, 15:10, 15:40, 16:30, 17:30, 18:0, 20:5, 21:35, 23:0, 23:55
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   8:15, 10:5, 11:20, 12:15, 14:5, 15:0, 17:45, 18:50, 20:20, 23:5
Cổ Tích Nơi Đại Dương   12:50, 14:40
Song Lang   8:0, 12:5, 19:0
Alpha: Người Thủ Lĩnh   8:0, 10:10, 16:50, 18:0, 21:0, 23:55
Chàng Vợ Của Em   19:5, 19:50, 20:30, 21:35, 23:10
Hành Lang Bí Ẩn   10:0, 22:25
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   8:40, 14:0, 15:50
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   11:0, 16:20
Furious: Đế Chế Bất Diệt   8:0, 13:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   10:0, 12:15, 13:0, 14:30, 16:45, 19:0, 19:50, 21:15, 21:40, 22:45
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   11:10, 16:30, 17:30
Tìm Vợ Cho Bà   12:15
Cổ Tích Nơi Đại Dương   10:15, 18:5
Alpha: Người Thủ Lĩnh   12:10, 15:20
Chàng Vợ Của Em   19:15, 20:20, 21:35, 22:10
Hành Lang Bí Ẩn   11:0, 13:50
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   10:0, 14:15, 15:50, 19:20
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   14:5, 16:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   10:0, 14:20, 18:40
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   8:25, 11:5, 13:45, 16:25, 19:5
Song Lang   8:10, 10:10, 12:10, 14:10, 16:10, 18:10, 20:10, 22:10
Alpha: Người Thủ Lĩnh   8:0, 12:20, 16:40
Chàng Vợ Của Em   21:0, 21:45
Hành Lang Bí Ẩn   8:20, 15:10, 19:25
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   10:20, 17:10
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   12:35, 21:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:30, 11:40, 12:30, 13:45, 14:40, 16:0, 18:10, 20:15, 21:30, 22:30
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   9:20, 10:45, 13:15, 15:45, 16:45, 20:0, 21:15, 22:20
Tìm Vợ Cho Bà   8:50, 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:50, 22:50
Nàng Công Chúa Trong Mơ   11:0, 12:45, 16:10
Cổ Tích Nơi Đại Dương   8:45, 14:0, 17:20, 19:40
Alpha: Người Thủ Lĩnh   8:55, 12:0, 15:30, 19:0
Chàng Vợ Của Em   19:15, 20:30, 22:45
Hành Lang Bí Ẩn   9:10, 11:0, 14:20, 17:45, 18:15