Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ông Trùm   8:50
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   8:45, 10:35, 11:0, 12:35, 13:10, 14:45, 15:20, 16:55, 17:30, 18:40, 19:10, 19:40, 20:40, 21:20, 21:50, 22:50, 23:10
Vương Quốc Xe Hơi 3   8:30, 18:30
Lời Nguyền Gia Tộc   8:35, 23:30
Bố Tớ Là Chân To   8:25, 11:15, 12:45, 14:40, 15:30, 17:25, 19:20
Vua Phản Đòn   10:40, 16:35
Vệ Sĩ Sát Thủ   0:0, 9:0, 9:30, 10:20, 11:20, 12:40, 13:10, 13:40, 14:0, 15:0, 16:0, 16:20, 17:20, 18:20, 19:40, 20:40, 20:50, 21:15, 22:0, 23:0, 23:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   15:50, 17:40
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   8:10, 18:0
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   9:5, 10:25, 11:20, 15:55, 17:0, 18:15, 20:35, 22:50
Vương Quốc Xe Hơi 3   8:30, 10:0, 12:40, 13:35, 15:25
Phi Vụ Cuối Cùng   8:5
Đảo Địa Ngục   10:20, 13:10, 15:0, 20:20, 20:55, 22:0, 23:0
Góc Khuất Của Thế Giới   12:20, 19:25
Lời Nguyền Gia Tộc   10:55, 13:0, 18:20
Bố Tớ Là Chân To   8:0, 14:55
Vệ Sĩ Sát Thủ   8:15, 10:45, 13:25, 16:0, 18:30, 20:5, 22:35, 23:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   11:10, 15:45
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   7:55, 17:50
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   8:10, 10:20, 12:35, 13:25, 14:35, 15:35, 16:50, 19:5, 20:5, 21:20, 22:20, 23:5, 23:40
Vương Quốc Xe Hơi 3   10:15, 12:30, 19:0
Phi Vụ Cuối Cùng   8:30
Đảo Địa Ngục   8:35, 10:50, 13:35, 16:10, 17:15, 19:50, 20:55, 22:30, 23:30
Góc Khuất Của Thế Giới   10:45, 18:10
Lời Nguyền Gia Tộc   8:0, 14:45, 18:45
Bố Tớ Là Chân To   10:10, 17:0
Vệ Sĩ Sát Thủ   8:20, 12:10, 13:20, 14:50, 20:40, 21:15, 23:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   18:0
Shin - Cậu Bé Bút Chì: Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh   9:0
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   8:40, 15:50, 18:10
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   8:10, 10:25, 12:40, 14:55, 17:10, 18:35, 19:25, 21:40
Vương Quốc Xe Hơi 3   8:20, 10:40, 13:0, 15:20, 17:40
Phi Vụ Cuối Cùng   10:35, 23:55
Đảo Địa Ngục   8:5, 10:45, 13:25, 16:5, 18:45, 21:20
Góc Khuất Của Thế Giới   8:0, 15:25
Lời Nguyền Gia Tộc   12:50, 23:55
Bố Tớ Là Chân To   13:25
Vệ Sĩ Sát Thủ   9:0, 10:55, 11:25, 13:20, 13:50, 16:10, 19:5, 20:30, 23:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   10:55, 13:20
Sắc Đẹp Ngàn Cân   8:20
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   8:10, 10:15, 23:20
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   8:10, 8:55, 10:25, 11:10, 12:40, 13:25, 14:55, 15:40, 17:55, 20:10, 22:25, 23:55
Vương Quốc Xe Hơi 3   8:0, 10:25, 12:30, 14:45, 17:5, 19:15
Phi Vụ Cuối Cùng   12:40
Đảo Địa Ngục   10:20, 12:55, 15:30, 18:10, 20:50, 23:25
Góc Khuất Của Thế Giới   8:20, 20:10
Lời Nguyền Gia Tộc   8:25, 23:25
Bố Tớ Là Chân To   10:40, 12:45, 14:55, 16:55, 17:15, 19:20, 21:20
Vệ Sĩ Sát Thủ   8:5, 8:50, 10:30, 11:15, 12:55, 13:40, 14:50, 15:20, 16:5, 17:45, 18:30, 20:10, 22:35, 23:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   11:5, 21:20
Sắc Đẹp Ngàn Cân   8:5, 15:20, 23:45
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   18:10, 23:55
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   8:0, 9:0, 10:20, 10:50, 11:30, 13:10, 13:45, 15:30, 16:5, 16:45, 17:50, 18:25, 20:45, 21:30, 22:35, 23:5, 23:45
Vương Quốc Xe Hơi 3   8:40, 10:30, 11:20, 12:55, 19:5, 20:10
Phi Vụ Cuối Cùng   8:15, 21:35
Đảo Địa Ngục   9:15, 10:5, 12:45, 14:5, 15:25, 15:55, 17:0, 17:40, 18:35, 19:45, 20:30, 21:15, 22:25, 23:15
Góc Khuất Của Thế Giới   8:10, 11:25, 18:40
Lời Nguyền Gia Tộc   13:35, 16:20, 23:55
Bố Tớ Là Chân To   9:25, 17:25, 19:30
Vệ Sĩ Sát Thủ   8:30, 8:55, 11:0, 12:0, 12:40, 13:30, 13:50, 14:30, 15:10, 16:0, 18:30, 20:20, 21:0, 22:50, 23:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   13:0, 18:40
Sắc Đẹp Ngàn Cân   13:15, 17:40
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   8:0
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   8:10, 12:5, 15:40, 18:0, 20:30, 23:55
Vương Quốc Xe Hơi 3   8:0, 10:15, 14:20, 15:20
Phi Vụ Cuối Cùng   17:30
Đảo Địa Ngục   8:20, 9:0, 10:20, 13:0, 15:30, 19:50, 21:5
Góc Khuất Của Thế Giới   10:25, 16:5, 22:5
Lời Nguyền Gia Tộc   11:0, 19:45, 22:50
Bố Tớ Là Chân To   7:50, 11:40, 15:15
Vệ Sĩ Sát Thủ   7:55, 10:20, 12:45, 13:40, 15:0, 17:15, 19:5, 20:20, 22:45, 23:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   14:15, 21:30
Sắc Đẹp Ngàn Cân   10:45
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   12:0, 16:45
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   8:40, 10:50, 13:45, 16:0, 18:15, 19:20, 21:20, 23:50
Vương Quốc Xe Hơi 3   8:30, 15:5
Phi Vụ Cuối Cùng   12:50
Đảo Địa Ngục   8:50, 10:40, 13:15, 15:50, 18:25, 20:0, 22:35
Góc Khuất Của Thế Giới   9:30, 23:30
Bố Tớ Là Chân To   8:45, 17:20
Vệ Sĩ Sát Thủ   11:25, 13:0, 15:20, 17:40, 19:0, 20:30, 22:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   12:25, 16:55
Sắc Đẹp Ngàn Cân   10:30
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   9:0, 13:10
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   11:15, 13:25, 14:45, 17:30, 20:45
Vương Quốc Xe Hơi 3   8:10, 10:25, 19:15
Đảo Địa Ngục   8:0, 18:10
Góc Khuất Của Thế Giới   8:25, 15:40
Bố Tớ Là Chân To   11:10, 15:30, 19:45
Vệ Sĩ Sát Thủ   8:45, 12:50, 15:15, 17:45, 20:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   15:45
Sắc Đẹp Ngàn Cân   8:50
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   10:35, 12:0, 18:0, 18:45, 23:20
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   9:15, 10:30, 11:15, 12:30, 13:15, 14:30, 15:15, 16:30, 17:15, 19:15, 20:0, 20:30, 21:15, 22:0, 22:30
Vương Quốc Xe Hơi 3   9:0, 11:45, 16:0, 18:0, 18:30
Đảo Địa Ngục   9:30, 14:0, 16:20, 20:0, 21:0
Lời Nguyền Gia Tộc   9:0, 11:0, 23:15
Vua Phản Đòn   22:50
Vệ Sĩ Sát Thủ   12:30, 14:35, 16:40, 18:45, 20:45
Cảnh Sát Tập Sự   9:45, 14:0, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Sắc Đẹp Ngàn Cân   9:0, 13:0, 17:20
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   11:30, 15:20, 19:0
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   10:0, 12:0, 14:0, 16:0, 18:0, 20:0, 21:30
Vương Quốc Xe Hơi 3   9:10, 12:40, 16:10, 19:40
Đảo Địa Ngục   10:40, 14:40, 20:30
Lời Nguyền Gia Tộc   9:45, 13:30, 17:0, 18:45, 21:0
Bố Tớ Là Chân To   11:0, 14:30, 18:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Sắc Đẹp Ngàn Cân   11:30
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   9:55, 12:0, 14:5, 18:20, 20:25
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   9:0, 10:0, 11:15, 12:15, 13:30, 14:30, 15:45, 16:45, 18:0, 19:0, 20:15, 21:15
Vương Quốc Xe Hơi 3   9:30, 13:45, 18:0, 20:5
Phi Vụ Cuối Cùng   11:35, 15:50
Đảo Địa Ngục   15:35, 18:10
Lời Nguyền Gia Tộc   11:15, 15:10, 17:10, 21:5
Bố Tớ Là Chân To   9:20, 13:15, 19:10
Vệ Sĩ Sát Thủ   9:10, 11:30, 13:50, 16:10, 18:30, 20:50
Cảnh Sát Tập Sự   9:15, 13:20, 16:10, 20:45, 21:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Sắc Đẹp Ngàn Cân   17:30
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   9:30, 10:30, 11:40, 12:40, 14:0, 14:45, 16:0, 16:50, 18:10, 19:20, 20:15, 20:50, 21:30, 22:15
Vương Quốc Xe Hơi 3   10:50, 15:45, 19:0
Đảo Địa Ngục   10:45, 12:50, 13:50, 15:0, 17:0, 19:50, 21:0, 21:45
Lời Nguyền Gia Tộc   9:45, 11:30, 14:30, 16:20, 18:0, 19:30
Bố Tớ Là Chân To   10:0, 12:0, 13:15, 15:15, 18:15, 20:0
Vệ Sĩ Sát Thủ   10:10, 12:20, 13:30, 16:30, 18:40, 21:15, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   8:30, 12:50, 15:0, 19:20, 21:30
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   8:50, 11:5, 13:20, 15:35, 17:50, 20:5, 22:20
Vương Quốc Xe Hơi 3   10:40, 17:10
Phi Vụ Cuối Cùng   11:15, 17:35
Đảo Địa Ngục   11:25, 15:50, 20:15
Lời Nguyền Gia Tộc   9:30, 13:55, 18:20
Bố Tớ Là Chân To   8:40, 15:40, 17:20
Vệ Sĩ Sát Thủ   10:35, 12:50, 15:5, 19:15, 21:30
Cảnh Sát Tập Sự   9:0, 13:25, 19:45, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   10:30, 14:30, 18:30
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   9:15, 11:15, 12:30, 13:15, 15:15, 16:30, 17:20, 19:20, 20:30, 21:25
Vương Quốc Xe Hơi 3   9:30, 11:35, 13:40, 15:50, 18:0, 18:55, 20:10
Đảo Địa Ngục   9:15, 11:40, 14:5, 16:30, 21:0
Lời Nguyền Gia Tộc   10:10, 13:55, 19:40
Vệ Sĩ Sát Thủ   10:0, 12:15, 14:30, 16:45, 19:0, 21:15
Cảnh Sát Tập Sự   11:55, 15:40, 17:40, 21:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   9:0, 13:0, 17:0
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   8:45, 10:55, 13:5, 15:15, 17:25, 19:35, 21:45
Vương Quốc Xe Hơi 3   13:25
Lời Nguyền Gia Tộc   11:5, 15:5, 19:5, 21:0
Bố Tớ Là Chân To   11:35, 15:30, 19:40
Vệ Sĩ Sát Thủ   9:15, 17:20, 21:30
Cảnh Sát Tập Sự   9:45, 11:55, 14:5, 16:15, 18:25, 20:35