Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Luật Quỷ   9:40, 13:40, 20:10
Xác Sống   11:50, 14:45, 22:0
Thằng Hề   11:30, 16:45
Selfie Với Thần Chết   10:10, 18:30, 21:15
Ngôi Nhà Quỷ Ám   9:0, 12:45, 15:30, 17:30
Giam Cầm   11:0, 19:30
Venom   9:0, 13:15, 14:45, 16:0, 17:30, 19:40, 20:30, 22:0, 22:50
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   10:0, 17:0, 20:45
Bước Chân Đầu Tiên   12:0, 15:30, 18:0
Siêu Xe Đại Chiến   11:20
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   9:40, 12:45, 15:0, 18:15, 20:0, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   9:30, 13:15, 15:15, 21:5
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   17:40, 18:55
Venom   9:30, 10:0, 10:45, 12:30, 13:15, 14:15, 15:0, 15:45, 17:30, 19:0, 20:0, 21:30, 21:50, 22:30, 23:15
Vì Sao Vụt Sáng   8:45, 11:0, 13:45, 15:10, 16:30, 19:50, 21:50, 22:40
Hồ Bơi Tử Thần   15:40, 18:35
Sói Cô Độc   11:35, 17:40
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   9:40, 12:25, 16:10, 20:10, 23:0
Quý Cô Thừa Kế   8:45, 11:0, 11:55, 13:0, 16:20, 19:30, 20:45, 23:25
Mara: Kẻ Không Ngủ   8:40, 13:35, 23:35
Bước Chân Đầu Tiên   10:10, 15:50, 20:30, 22:45
Săn Lùng Quái Thú   9:20, 12:5, 14:10, 16:45, 18:0
Siêu Xe Đại Chiến   9:0
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   11:30, 13:50, 18:40, 19:25, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   13:10, 16:20, 17:55, 21:5
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   17:15, 20:45
Kế Hoạch Đổi Chồng   14:45, 19:30, 21:30
Venom   9:20, 10:20, 11:15, 12:15, 13:10, 14:10, 15:5, 16:5, 17:0, 18:0, 18:40, 19:15, 20:0, 20:35, 21:10, 21:55, 22:25, 22:30, 22:40, 23:0
Bào Thai Quỷ   10:50, 14:0, 17:10, 20:20, 23:30
Hồ Bơi Tử Thần   9:15, 12:25, 15:35, 18:45, 21:55
Bạn Ma Phiền Toái   18:0, 19:45
Sói Cô Độc   9:40, 11:20, 13:0, 14:40, 16:20, 20:0, 21:40, 23:20
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   9:10, 10:0, 11:15, 12:30, 15:0, 17:30, 20:0, 22:25
Quý Cô Thừa Kế   10:0, 12:5, 14:10, 16:15, 18:20, 20:25, 22:30
Mara: Kẻ Không Ngủ   11:40, 13:20, 15:0, 16:40, 18:20, 20:0, 21:40, 23:5
Bước Chân Đầu Tiên   12:30, 17:5, 21:40
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   10:25, 15:0, 19:35
7 Ngày Yêu   9:30, 13:45, 15:30, 19:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   9:0, 17:15
Venom   10:0, 11:0, 12:0, 13:0, 14:0, 15:0, 16:0, 18:0, 19:0, 20:0, 21:0
Hồ Bơi Tử Thần   11:40, 15:20, 18:45
Sói Cô Độc   17:0
Quý Cô Thừa Kế   11:45, 16:15, 20:45
Mara: Kẻ Không Ngủ   9:45, 13:30, 17:0, 20:30
Bước Chân Đầu Tiên   9:15, 13:45, 18:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   12:45, 19:35
Venom   10:50, 12:30, 12:55, 15:0, 16:25, 17:5, 19:10, 20:20, 21:15
Vì Sao Vụt Sáng   10:15, 14:35, 17:5, 20:30
Bào Thai Quỷ   13:5, 16:50, 21:30
Bạn Ma Phiền Toái   10:40, 14:35, 18:30
Quý Cô Thừa Kế   11:0, 14:45, 18:30
Bước Chân Đầu Tiên   10:15, 12:50, 13:55, 15:25, 18:5, 20:45
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   11:40, 16:30, 18:45, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   18:25
Venom   10:45, 13:10, 15:35, 16:20, 18:0, 20:25, 22:50
Vì Sao Vụt Sáng   10:15, 15:45, 22:30
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   11:30, 14:55, 19:45, 22:20
Quý Cô Thừa Kế   11:55, 14:10, 18:45, 21:0, 23:10
Mara: Kẻ Không Ngủ   10:30, 12:55, 17:40
Bước Chân Đầu Tiên   12:30, 15:10, 20:0, 22:40
Săn Lùng Quái Thú   13:35, 16:10, 17:50, 20:50
Siêu Xe Đại Chiến   10:0, 14:15, 20:30
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   11:15, 18:30, 23:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   12:10, 14:15, 16:25
Venom   8:0, 10:30, 11:20, 13:0, 13:50, 14:40, 15:30, 17:15, 18:0, 19:45, 20:30, 22:0, 23:0, 23:30
Vì Sao Vụt Sáng   9:0, 13:20, 16:20, 19:10, 20:45, 22:55
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   8:10, 16:25, 20:5
Quý Cô Thừa Kế   9:35, 12:40, 15:0, 21:25
Mara: Kẻ Không Ngủ   8:0, 18:35
Bước Chân Đầu Tiên   8:30, 11:50, 17:15, 18:35
Săn Lùng Quái Thú   8:0, 10:5, 11:50, 19:10
Siêu Xe Đại Chiến   8:0
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   10:15, 11:0, 14:0, 16:5, 21:20, 23:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   17:55
Venom   10:5, 12:30, 14:55, 17:15, 19:35, 20:0, 21:55
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   11:20, 16:15, 18:55
Quý Cô Thừa Kế   9:35, 11:45, 13:55, 16:5, 18:15, 19:0, 20:25, 21:10, 22:35
Mara: Kẻ Không Ngủ   11:55, 23:20
Bước Chân Đầu Tiên   11:5, 13:55, 22:25
Săn Lùng Quái Thú   9:15, 13:45, 15:50
Siêu Xe Đại Chiến   9:15
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   9:35, 14:0, 16:40, 21:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   9:25, 11:50
Venom   9:30, 11:10, 11:45, 12:30, 14:0, 16:0, 16:15, 17:20, 20:50, 23:10
Vì Sao Vụt Sáng   13:25, 16:55, 19:35
Bào Thai Quỷ   9:30
Hồ Bơi Tử Thần   15:15, 23:30
Sói Cô Độc   13:30, 14:50
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   10:10, 15:55, 19:30, 20:30, 22:10
Quý Cô Thừa Kế   10:20, 12:45, 20:15
Mara: Kẻ Không Ngủ   12:25, 17:0, 18:35
Bước Chân Đầu Tiên   9:55, 14:20, 14:45, 22:5
Săn Lùng Quái Thú   16:35, 20:30, 22:20
Siêu Xe Đại Chiến   18:30
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   9:40, 11:20, 13:45, 18:15, 18:35, 19:5, 21:20, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   8:30, 10:10, 12:30, 13:35, 14:50, 17:10, 18:40, 19:30, 21:50
Bạn Ma Phiền Toái   10:55, 13:10, 14:55, 18:55, 22:0
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   10:50, 15:55, 21:0
Quý Cô Thừa Kế   8:40, 10:55, 15:15, 17:30, 19:45
Mara: Kẻ Không Ngủ   9:0, 13:0, 17:0, 21:0
Siêu Xe Đại Chiến   9:15, 13:20, 17:25
7 Ngày Yêu   11:10, 15:15, 19:20, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   9:0, 10:0, 11:20, 12:20, 13:40, 14:40, 16:0, 17:0, 18:20, 19:20, 20:40, 21:40
Bạn Ma Phiền Toái   9:40, 13:35, 17:30, 19:30, 21:30
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   9:50, 12:35, 15:20, 18:5, 20:50
Quý Cô Thừa Kế   9:20, 11:35, 13:50, 16:5, 18:20, 20:35
Mara: Kẻ Không Ngủ   9:30, 11:40, 13:35, 15:35, 19:50
Săn Lùng Quái Thú   11:5, 15:10, 19:15, 21:25
Siêu Xe Đại Chiến   9:10, 13:15, 17:20
7 Ngày Yêu   11:25, 15:30, 17:40, 21:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   9:35, 10:25, 12:0, 12:45, 14:25, 16:50, 17:35, 20:0, 23:30
Vì Sao Vụt Sáng   13:35, 17:55, 21:10, 22:30
Sói Cô Độc   12:15
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   10:0, 12:50, 15:15, 19:30, 21:25
Quý Cô Thừa Kế   10:55, 13:10, 15:20, 18:30, 20:40, 22:15
Mara: Kẻ Không Ngủ   9:50, 15:30, 19:20, 22:55
Bước Chân Đầu Tiên   10:45, 12:30, 16:5, 20:45
Săn Lùng Quái Thú   10:20, 16:20, 18:0
Siêu Xe Đại Chiến   10:10, 14:10, 17:35
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   15:35, 18:50, 20:10, 22:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   8:20, 14:10, 16:10, 20:20, 22:20
Quý Cô Thừa Kế   10:10, 18:20, 22:20
Mara: Kẻ Không Ngủ   10:30, 12:20, 14:20, 16:20, 20:30
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   8:0, 12:10, 18:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   8:50, 9:40, 11:10, 12:55, 13:30, 13:50, 14:0, 14:30, 15:15, 15:50, 16:20, 17:35, 18:10, 18:40, 19:55, 20:30, 21:0, 22:55, 23:5
Vì Sao Vụt Sáng   9:5, 11:15, 15:15
Đi Tìm Phong   19:30, 22:20
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   9:10, 11:10, 16:50, 18:20
Quý Cô Thừa Kế   9:5, 13:55, 14:0, 16:10, 18:25, 20:30, 23:20
Mara: Kẻ Không Ngủ   8:55, 10:55, 12:0
Bước Chân Đầu Tiên   11:50, 17:55, 20:35, 21:20
Săn Lùng Quái Thú   8:50, 9:0, 13:10, 13:25, 16:5, 20:10, 21:0, 22:40, 22:55
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   8:55, 10:55, 11:45, 16:10, 18:10, 20:35, 23:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   9:5, 9:45, 10:10, 10:45, 12:30, 13:20, 14:15, 15:5, 16:50, 17:45, 18:30, 19:30, 20:0, 21:0, 22:5, 22:30, 23:30
Vì Sao Vụt Sáng   9:0
Bào Thai Quỷ   21:20
Hồ Bơi Tử Thần   9:0, 15:10
Sói Cô Độc   11:50
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   8:40, 11:30, 14:20, 16:10, 17:10, 18:50, 22:40
Quý Cô Thừa Kế   10:0, 11:45, 12:45, 13:50, 15:15, 16:5, 17:35, 19:40, 22:5, 23:20
Mara: Kẻ Không Ngủ   12:15, 13:50, 16:45, 17:40, 19:55, 23:30
Bước Chân Đầu Tiên   9:40, 11:0, 14:50, 16:0, 19:50, 22:10
Săn Lùng Quái Thú   8:40, 10:55, 14:25, 19:5
Siêu Xe Đại Chiến   8:45, 13:10, 21:30
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   12:20, 17:15, 19:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   10:50, 13:10, 15:30, 17:55, 19:0, 20:25, 22:50
Vì Sao Vụt Sáng   9:20, 14:0, 18:0, 19:25, 22:10
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   10:0, 14:25
Quý Cô Thừa Kế   11:15, 13:25, 15:45, 17:10, 20:45
Mara: Kẻ Không Ngủ   12:0
Bước Chân Đầu Tiên   9:30, 15:0, 18:20
Săn Lùng Quái Thú   9:10, 12:45, 21:10
Siêu Xe Đại Chiến   9:0
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   12:5, 16:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   9:30, 10:45, 11:55, 14:20, 16:45, 17:30, 19:10, 21:35
Bạn Ma Phiền Toái   8:40, 13:10, 19:55, 22:0
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   11:15, 16:0, 20:45
Quý Cô Thừa Kế   9:10, 13:35, 15:15, 18:0
7 Ngày Yêu   11:25, 15:50, 20:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   9:20, 10:15, 11:15, 12:20, 13:30, 14:30, 15:45, 16:45, 18:0, 19:0, 20:15, 21:15, 22:10
Vì Sao Vụt Sáng   17:30
Hồ Bơi Tử Thần   12:0
Bạn Ma Phiền Toái   12:40
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   10:0, 13:15, 16:0, 18:15, 20:40, 21:50
Quý Cô Thừa Kế   9:40, 13:0, 14:45, 17:10, 19:20, 21:30
Mara: Kẻ Không Ngủ   11:45, 14:0, 15:30, 17:45, 20:0, 21:0, 22:20
Bước Chân Đầu Tiên   10:45, 15:0, 19:40
Săn Lùng Quái Thú   10:30, 16:15
Siêu Xe Đại Chiến   13:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   9:30, 11:40, 13:10, 13:50, 15:20, 16:0, 19:20, 20:30, 21:30, 22:40, 23:40
Vì Sao Vụt Sáng   10:0, 12:35, 13:0, 15:5, 19:45, 22:20
Đại Chiến Thành Ansi   12:0, 17:40
Hồ Bơi Tử Thần   17:30
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   9:10, 10:30, 13:45, 20:20, 22:15, 23:0
Mara: Kẻ Không Ngủ   12:20, 18:25, 23:30
Bước Chân Đầu Tiên   9:40, 14:20, 17:0, 20:10
Săn Lùng Quái Thú   11:45, 16:25
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   9:45, 14:30, 15:35, 18:15, 19:0, 20:0, 21:15, 22:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   9:50, 11:55, 14:0, 16:5, 18:10, 20:15
Hồ Bơi Tử Thần   12:5, 16:15, 18:15
Quý Cô Thừa Kế   9:55, 13:50, 20:25
Săn Lùng Quái Thú   10:5, 11:50, 14:20, 16:0, 18:15, 20:20