Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   9:50, 14:20, 21:20 Tình cảm
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   9:20, 13:40, 16:30, 21:0
Siêu Bão Địa Cầu   11:20, 15:10, 17:0, 18:50, 20:40
Siêu Cớm Ngoại Cỡ   11:50, 16:10
Tội Phạm Nhân Bản 2049   9:40, 12:30, 15:30, 18:0, 20:20
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   9:0, 12:40, 18:10
Chơi Thì Chịu   9:30, 13:20, 18:30
Không Lối Thoát Hiểm   12:0, 19:0
Oan Gia Đổi Mệnh   10:50, 14:30, 16:20, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   9:55, 21:30 Tình cảm
Oan hồn   12:35, 16:10, 19:45 Kinh dị
Thiên Tài Bất Hảo   10:10, 14:50, 19:30, 22:15
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   12:25, 17:5, 21:45
The LEGO Ninjago Movie   9:5, 11:45, 15:15, 18:45
Kẻ Ngoại Tộc   9:25, 11:20, 13:15, 15:10, 17:5, 19:0, 20:55, 22:50
Siêu Bão Địa Cầu   9:25, 10:25, 11:20, 12:20, 13:15, 14:15, 15:10, 16:10, 17:5, 18:5, 19:0, 20:0, 20:55, 21:55, 22:50
Siêu Cớm Ngoại Cỡ   10:50, 14:25, 18:0
Trong Từng Nhịp Thở   10:0, 12:5, 14:10, 16:15, 18:20, 20:25, 22:30
Tội Phạm Nhân Bản 2049   10:0, 11:25, 14:10, 19:0, 21:45
Bán Kính Tử Thần   12:0, 15:35, 19:10
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   10:0, 13:30, 17:0, 20:30
Chơi Thì Chịu   9:40, 12:45, 14:30, 16:15, 18:0, 19:45, 21:30, 23:15
Định Nghĩa Tình Yêu   13:40, 17:15, 20:50
Không Lối Thoát Hiểm   10:0, 12:20, 14:40, 17:0, 19:20, 21:40, 22:45
Oan Gia Đổi Mệnh   9:15, 11:0, 12:45, 14:30, 16:15, 18:0, 19:45, 21:30, 23:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   8:50 Tình cảm
Siêu Bão Địa Cầu   8:40, 12:40, 21:0
Trong Từng Nhịp Thở   11:35, 14:40, 21:35
Tội Phạm Nhân Bản 2049   9:10, 11:15, 12:10, 14:15, 15:10, 17:15, 18:10, 20:15, 21:10
Bán Kính Tử Thần   11:20, 15:20, 21:25
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   9:20, 13:20, 19:25
Chơi Thì Chịu   9:40, 13:55, 15:50, 17:45, 19:40
Định Nghĩa Tình Yêu   17:20
Oan Gia Đổi Mệnh   10:40, 17:0, 19:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   10:25, 15:50, 18:30, 22:55 Tình cảm
Sát Thủ Vô Hình   23:35
Siêu Bão Địa Cầu   8:50, 10:5, 11:5, 12:20, 13:20, 15:35, 16:10, 17:50, 19:20, 20:10, 21:10, 23:25
Trong Từng Nhịp Thở   8:20, 11:55, 14:5, 16:55, 19:15, 20:55, 23:20
Tội Phạm Nhân Bản 2049   8:45, 10:50, 12:55, 14:40, 16:35, 18:0, 19:45, 20:25, 21:45, 22:25
Bán Kính Tử Thần   8:0, 23:40
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   8:30, 10:35, 12:40, 14:50
Chơi Thì Chịu   11:25, 17:10, 21:35
Không Lối Thoát Hiểm   8:40, 14:25
Oan Gia Đổi Mệnh   8:10, 13:35, 18:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   10:40, 13:10, 15:35, 20:5, 22:30 Tình cảm
Siêu Bão Địa Cầu   8:5, 8:45, 9:55, 11:30, 12:35, 13:45, 14:50, 17:10, 20:30, 21:35, 23:45
Trong Từng Nhịp Thở   8:50, 11:15, 13:40, 16:5, 18:30, 20:25, 21:0, 22:45, 23:25
Tội Phạm Nhân Bản 2049   8:20, 11:0, 14:10, 17:20, 20:15, 22:50
Bán Kính Tử Thần   7:50, 16:20
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   10:25, 12:10, 14:15, 18:25, 19:30
Chơi Thì Chịu   8:30, 16:0, 18:0
Oan Gia Đổi Mệnh   18:5, 23:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   10:0, 12:35, 14:10, 17:30, 21:20 Tình cảm
Sát Thủ Vô Hình   11:55, 20:40, 23:45
Siêu Bão Địa Cầu   7:50, 8:5, 10:0, 10:20, 11:25, 12:15, 12:50, 13:0, 14:30, 15:50, 17:25, 18:5, 19:35, 20:0, 23:45
Trong Từng Nhịp Thở   8:15, 9:0, 12:25, 15:0, 15:5, 16:10, 18:50, 19:15, 20:20, 21:35, 22:50, 23:20
Tội Phạm Nhân Bản 2049   8:15, 8:40, 12:55, 13:35, 14:50, 16:35, 16:50, 18:5, 19:45, 20:5, 22:15, 23:0
Bán Kính Tử Thần   17:15, 23:25
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   8:10, 13:40, 16:45, 18:35
Chơi Thì Chịu   8:0, 11:30, 21:45
Không Lối Thoát Hiểm   10:15, 22:45
Oan Gia Đổi Mệnh   8:35, 10:40, 15:10, 21:15, 23:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   8:30, 15:20, 20:0, 23:45 Tình cảm
Sát Thủ Vô Hình   22:30
Siêu Bão Địa Cầu   8:15, 8:45, 9:25, 10:35, 11:5, 12:5, 12:55, 13:25, 13:55, 14:25, 15:15, 16:15, 16:45, 17:35, 19:5, 19:55, 20:25, 21:25, 22:15, 23:45
Trong Từng Nhịp Thở   8:30, 9:55, 11:0, 13:30, 16:0, 16:50
Tội Phạm Nhân Bản 2049   8:5, 9:0, 10:15, 11:15, 12:10, 13:25, 14:25, 15:20, 16:35, 18:30, 19:45, 21:40, 22:55
Bán Kính Tử Thần   11:45, 18:35
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   11:0, 13:10, 17:50
Chơi Thì Chịu   8:10, 12:25, 21:35
Không Lối Thoát Hiểm   9:20, 22:45
Oan Gia Đổi Mệnh   14:35, 19:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   9:0, 10:30, 16:10, 18:40 Tình cảm
Siêu Bão Địa Cầu   8:5, 10:25, 11:10, 12:40, 14:10, 15:0, 15:45, 16:20, 18:35, 19:40, 20:30, 21:35, 23:35
Trong Từng Nhịp Thở   8:10, 10:40, 11:25, 13:10, 13:55, 15:40, 18:10, 20:40, 21:5, 23:10
Tội Phạm Nhân Bản 2049   11:0, 13:0, 18:30, 20:10, 23:0
Bán Kính Tử Thần   8:20
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   10:0, 13:30, 14:20, 16:25
Chơi Thì Chịu   7:55, 12:10, 18:0
Oan Gia Đổi Mệnh   8:50, 20:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   11:30, 22:35 Tình cảm
Siêu Bão Địa Cầu   12:55, 14:20, 15:10, 18:5, 20:20
Trong Từng Nhịp Thở   9:20, 12:0, 16:10, 20:45, 23:10
Tội Phạm Nhân Bản 2049   8:55, 11:45, 14:55, 16:35, 19:45, 22:50
Bán Kính Tử Thần   10:45
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   9:25, 14:0, 18:40
Oan Gia Đổi Mệnh   8:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   8:0, 12:10 Tình cảm
Siêu Bão Địa Cầu   8:30, 10:20, 11:0, 13:15, 15:35, 17:10, 17:55, 19:20, 20:15, 21:30, 22:25
Trong Từng Nhịp Thở   10:40, 12:35, 18:30, 21:20, 23:40
Tội Phạm Nhân Bản 2049   8:0, 11:10, 13:5, 14:15, 16:15, 17:25, 20:35, 23:5
Bán Kính Tử Thần   16:30, 23:40
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   8:5, 8:55, 10:10, 14:30, 19:20
Oan Gia Đổi Mệnh   15:0, 23:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   14:25 Tình cảm
Siêu Bão Địa Cầu   13:10, 15:15, 17:20, 21:20
Tội Phạm Nhân Bản 2049   9:10, 12:5, 15:0, 17:55, 20:50
Bán Kính Tử Thần   16:35, 22:15
Chơi Thì Chịu   8:40
Oan Gia Đổi Mệnh   9:20, 11:15, 19:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   12:10, 21:45 Tình cảm
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   10:50
Kẻ Ngoại Tộc   11:30, 16:20, 22:10
Sát Thủ Vô Hình   13:30, 22:0
Siêu Bão Địa Cầu   10:15, 11:50, 14:20, 15:45, 16:40, 18:15, 19:15, 20:0, 21:30
Trong Từng Nhịp Thở   10:30, 13:45, 16:0, 19:40, 21:0
Tội Phạm Nhân Bản 2049   9:30, 12:30, 14:0, 15:30, 17:0, 18:40, 20:20, 21:15
Bán Kính Tử Thần   13:10, 17:30
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   10:0, 14:40, 18:30, 20:10
Chơi Thì Chịu   9:45, 12:50, 15:0, 18:0
Định Nghĩa Tình Yêu   11:10, 19:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   14:50, 21:10, 23:15 Tình cảm
Kẻ Ngoại Tộc   13:40
Sát Thủ Vô Hình   11:40, 13:50, 18:30, 20:55
Siêu Bão Địa Cầu   8:50, 11:0, 13:10, 15:20, 16:0, 17:30, 18:10, 19:40, 20:20, 22:30, 23:30
Trong Từng Nhịp Thở   9:0, 9:40, 12:0, 13:20, 14:20, 15:40, 16:40, 19:0, 21:20, 23:40
Tội Phạm Nhân Bản 2049   8:45, 10:45, 18:0, 21:50, 23:5
Bán Kính Tử Thần   8:50, 10:55
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   8:55, 11:20, 12:50, 17:10, 19:10
Không Lối Thoát Hiểm   9:25, 12:0, 14:35, 15:55, 17:10, 19:45, 20:40, 22:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   9:50, 15:10, 21:0 Tình cảm
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   15:0, 22:40
Dạ Tiệc Máu   11:30
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   18:0
Kẻ Ngoại Tộc   13:15
Sát Thủ Vô Hình   11:15, 16:45, 20:45
Siêu Bão Địa Cầu   9:0, 10:15, 12:15, 14:15, 16:15, 18:15, 20:15, 22:15
Trong Từng Nhịp Thở   13:45, 15:50, 18:45, 20:30
Tội Phạm Nhân Bản 2049   11:0, 12:30, 14:0, 15:30, 17:0, 18:30, 20:0, 21:30
Bán Kính Tử Thần   12:0, 17:15, 22:45
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   9:20, 13:10, 19:0
Không Lối Thoát Hiểm   9:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Oan hồn   12:40, 17:45 Kinh dị
Vincent Thương Mến   9:20, 14:25, 19:30
Siêu Bão Địa Cầu   9:30, 13:55, 18:20, 21:20
Siêu Cớm Ngoại Cỡ   11:15, 15:0, 16:50, 20:40
Biệt Đội Săn Cương Thi   11:0, 16:5
Trong Từng Nhịp Thở   10:0, 12:10, 14:20, 16:35, 18:45, 21:0
Tội Phạm Nhân Bản 2049   9:10, 12:5, 15:0, 16:30, 18:0, 21:0
My Little PonY - Pony Bé Nhỏ   9:15, 11:5, 12:50, 14:40, 19:30, 20:20
Định Nghĩa Tình Yêu   9:20, 13:5, 18:40
Không Lối Thoát Hiểm   11:30, 15:55, 21:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Siêu Bão Địa Cầu   8:0, 8:45, 11:5, 11:50, 13:25, 14:10, 15:45, 16:45, 18:0, 19:0, 20:15, 22:35
Trong Từng Nhịp Thở   8:0, 9:25, 10:30, 13:0
Tội Phạm Nhân Bản 2049   10:20, 13:35, 16:30, 19:45, 21:20, 22:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tội Phạm Nhân Bản 2049   9:0, 12:0, 15:0, 18:0, 21:0