Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Ba Sài Gòn   11:45, 15:20, 18:55
Liên Minh Công Lý   12:0, 18:0, 22:0
Coco   9:0, 10:50, 12:40, 14:30, 16:20, 18:10, 20:0
Giao Ước Chết   10:15, 12:15, 14:15, 16:15, 18:15, 20:15, 22:30
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   14:0, 16:0, 20:0, 22:45
Mẹ Chồng   10:0, 11:50, 13:40, 15:30, 17:20, 19:10, 21:0, 22:50
Bố ngoan, Bố hư 2   10:0, 13:35, 17:10, 20:45
Hàng Ma Truyện   11:20, 14:35, 17:50, 21:5
Vòng Xoáy Lừa Đảo   12:15, 18:0
Phiêu Lưu Ký   9:50, 10:25, 11:40, 13:30, 14:20, 15:20, 16:10, 17:10, 19:0, 20:5, 20:50, 21:55
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   9:40, 10:5, 11:15, 12:15, 13:0, 13:50, 14:50, 15:35, 16:25, 17:25, 18:10, 19:0, 20:0, 20:45, 21:35, 21:50, 22:15, 22:30
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   9:30, 10:15, 12:0, 13:45, 15:30, 17:15, 19:0, 20:45, 22:30, 23:20
Giấc Mộng Kinh Hoàng   9:45, 13:0, 16:15, 19:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Ba Sài Gòn   11:20, 15:5, 16:50, 20:45
Coco   9:15, 10:0, 11:10, 12:0, 14:0, 15:45, 16:0, 18:0, 19:10, 20:0, 20:30
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   12:50, 16:40
Mẹ Chồng   11:0, 14:20, 17:45, 19:30
Bố ngoan, Bố hư 2   9:10, 14:50, 18:40
Giấc Mơ Mỹ   11:0
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   9:15, 12:0, 13:5, 14:45, 17:30, 20:15, 21:5
Ngày Không Còn Mẹ   9:20, 13:5, 18:40
Giấc Mộng Kinh Hoàng   9:30, 12:45, 16:10, 17:40, 21:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Ba Sài Gòn   11:35, 19:25
Coco   8:45, 12:55, 15:40, 16:55, 21:25
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   10:20, 14:40, 19:5, 23:20
Mẹ Chồng   12:35, 21:45, 23:50
Bố ngoan, Bố hư 2   10:0, 15:0, 21:20
Vòng Xoáy Lừa Đảo   10:35, 23:30
Vòng Xoay Cám Dỗ   8:30, 10:50, 17:0
Phiêu Lưu Ký   8:30, 10:40, 12:0, 12:50, 13:40, 15:0, 15:50, 17:10, 18:0, 19:20, 19:50, 20:10
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   8:50, 9:20, 12:5, 12:55, 14:10, 14:50, 17:0, 17:35, 19:0, 20:20, 21:35, 22:0, 22:20, 23:5
Giấc Mộng Kinh Hoàng   8:35, 17:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Coco   8:0, 13:25, 14:55, 17:10, 18:10
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   12:35
Mẹ Chồng   8:35, 20:35
Bố ngoan, Bố hư 2   10:45, 19:20, 23:35
Hàng Ma Truyện   15:5
Vòng Xoáy Lừa Đảo   10:25, 23:40
Vòng Xoay Cám Dỗ   8:10
Phiêu Lưu Ký   10:20, 12:50, 15:55, 17:5, 19:35
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   8:50, 10:25, 11:55, 13:30, 15:15, 16:35, 17:25, 18:20, 19:40, 20:30, 21:25, 22:50
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   8:5, 21:30
Ngày Không Còn Mẹ   12:55, 15:5, 17:20, 19:40, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Coco   11:0, 12:35, 13:40, 15:40, 18:5, 19:45, 20:25
Bố ngoan, Bố hư 2   18:15, 22:50
Hàng Ma Truyện   8:40
Vòng Xoay Cám Dỗ   8:50
Phiêu Lưu Ký   10:20, 11:30, 13:30, 15:0, 16:5, 17:15, 20:35
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   8:30, 9:0, 10:40, 12:5, 13:45, 15:10, 16:45, 19:30, 20:20, 22:10, 22:30, 22:50, 23:20
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   8:10, 18:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Coco   9:0, 10:50
Bố ngoan, Bố hư 2   8:0
Hàng Ma Truyện   8:10
Giấc Mơ Mỹ   8:0
Vòng Xoáy Lừa Đảo   14:30
Vòng Xoay Cám Dỗ   10:10, 16:50
Phiêu Lưu Ký   8:45, 11:0, 13:20, 14:0, 16:10, 19:5
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   8:0, 8:25, 9:25, 10:15, 11:5, 12:35, 13:20, 14:10, 15:45, 16:30, 17:15, 19:0, 19:40, 20:20, 22:10, 22:50
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   8:10
Ngày Không Còn Mẹ   8:25, 13:35, 15:35, 20:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Coco   10:25, 15:0, 17:25, 20:35
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   12:30
Mẹ Chồng   8:10, 12:50, 17:20
Bố ngoan, Bố hư 2   8:0, 12:15, 17:15, 21:40
Hàng Ma Truyện   8:5, 14:10
Vòng Xoáy Lừa Đảo   8:0, 14:55, 23:50
Vòng Xoay Cám Dỗ   8:20, 23:40
Phiêu Lưu Ký   8:15, 10:5, 10:30, 12:50, 14:0, 14:50, 18:25, 19:30
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   8:50, 10:0, 10:20, 11:0, 12:30, 13:0, 13:20, 14:25, 15:30, 16:15, 17:10, 18:20, 19:20, 20:10, 20:50, 23:20
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   19:25, 22:15, 23:0
Ngày Không Còn Mẹ   0:20, 10:10, 11:50, 16:0, 16:20, 18:30, 18:40, 19:55, 21:0, 21:20
Giấc Mộng Kinh Hoàng   8:5, 23:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Coco   9:0, 10:25, 11:15, 13:10, 13:40, 15:5, 16:5, 18:15, 19:50, 22:20
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   14:50, 22:35
Mẹ Chồng   8:50, 12:50, 15:50, 19:25
Bố ngoan, Bố hư 2   11:5, 15:40, 21:30, 23:45
Hàng Ma Truyện   20:5, 23:50
Giấc Mơ Mỹ   17:35
Vòng Xoáy Lừa Đảo   8:0, 17:35
Vòng Xoay Cám Dỗ   8:20
Phiêu Lưu Ký   9:0, 10:50, 11:25, 12:55, 13:45, 15:15, 16:0, 17:55, 20:15
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   8:5, 8:35, 9:0, 10:15, 11:15, 11:45, 12:5, 13:25, 14:25, 15:15, 16:35, 17:35, 18:5, 18:25, 19:45, 20:45, 21:15, 21:40, 22:10, 22:55
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   10:35, 21:5, 23:20
Ngày Không Còn Mẹ   8:25, 13:20, 18:35, 20:45, 23:10
Giấc Mộng Kinh Hoàng   8:10, 17:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Coco   8:25, 10:35, 13:0, 15:30
Bố ngoan, Bố hư 2   8:0, 16:20, 19:20
Hàng Ma Truyện   8:30, 14:15, 18:0
Vòng Xoáy Lừa Đảo   10:20, 11:50, 14:40
Vòng Xoay Cám Dỗ   12:25, 17:5
Phiêu Lưu Ký   10:10, 11:5, 13:55, 14:50, 17:0, 19:10
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   8:15, 8:45, 10:50, 11:20, 14:25, 16:10, 17:30, 18:35, 19:15, 20:0, 20:40, 21:45, 22:45
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   21:30
Ngày Không Còn Mẹ   8:0, 15:35, 21:25, 23:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Coco   8:45, 17:10
Mẹ Chồng   8:55, 13:55
Bố ngoan, Bố hư 2   11:40, 18:0
Hàng Ma Truyện   16:5
Vòng Xoáy Lừa Đảo   11:15
Vòng Xoay Cám Dỗ   13:20
Phiêu Lưu Ký   8:25, 10:35, 15:5, 19:30
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   8:30, 11:35, 13:35, 14:40, 17:45, 19:0, 20:50, 22:5
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   11:5, 15:40, 18:5
Ngày Không Còn Mẹ   9:20, 16:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Coco   10:45, 17:45
Mẹ Chồng   10:20, 17:35
Bố ngoan, Bố hư 2   20:25, 23:55
Hàng Ma Truyện   15:45
Vòng Xoáy Lừa Đảo   13:20
Phiêu Lưu Ký   10:0, 12:15, 14:30, 16:45, 19:5, 19:40, 21:20, 23:35
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   11:5, 12:30, 14:10, 15:30, 17:15, 18:30, 20:15, 21:30, 22:30, 23:15
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   13:0, 21:50
Ngày Không Còn Mẹ   10:40, 15:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Coco   11:0, 13:45, 16:0, 19:30, 21:0
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   10:45, 14:30, 17:20, 21:30
Mẹ Chồng   9:30, 12:30, 15:15, 17:0, 19:0, 21:45
Bố ngoan, Bố hư 2   10:30, 12:50, 14:15, 19:40
Giấc Mơ Mỹ   11:20, 17:40, 22:0
Vòng Xoáy Lừa Đảo   15:30
Phiêu Lưu Ký   10:0, 12:0, 13:15, 14:50, 16:40, 18:0, 19:0, 20:0, 20:50
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   9:45, 11:40, 13:30, 16:15, 18:15, 20:10, 22:0
Giấc Mộng Kinh Hoàng   10:15, 12:15, 14:0, 15:45, 18:30, 20:20, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Coco   9:20, 15:50, 20:15
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   13:15
Mẹ Chồng   12:45, 22:40
Bố ngoan, Bố hư 2   9:0, 15:30, 19:30
Hàng Ma Truyện   11:40, 18:20, 22:50
Vòng Xoáy Lừa Đảo   17:15
Vòng Xoay Cám Dỗ   10:55, 13:25, 18:40
Phiêu Lưu Ký   10:0, 12:0, 16:40, 18:10, 20:45
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   9:30, 12:15, 13:35, 15:10, 18:0, 20:0, 21:30
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   9:45, 11:40, 14:0, 16:25, 19:20, 22:45
Ngày Không Còn Mẹ   9:10, 11:20, 14:30, 15:15, 17:25, 20:30, 21:10, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Mẹ Chồng   9:0, 13:10, 17:20, 21:30
Bố ngoan, Bố hư 2   11:5, 15:15, 19:25
Hàng Ma Truyện   11:40
Vòng Xoáy Lừa Đảo   9:20, 15:15, 19:20, 21:40
Vòng Xoay Cám Dỗ   12:40
Phiêu Lưu Ký   10:0, 12:10, 14:20, 15:45, 16:30, 18:40, 19:20, 20:50
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   8:50, 9:40, 11:50, 12:35, 15:30, 17:50, 18:25, 20:50, 21:20
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   9:5, 11:10, 13:15, 15:20, 17:25, 19:30, 21:35
Ngày Không Còn Mẹ   10:20, 14:40, 17:0, 21:30
Giấc Mộng Kinh Hoàng   13:30, 17:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Mẹ Chồng   19:25
Bố ngoan, Bố hư 2   11:15, 15:20, 21:25
Hàng Ma Truyện   22:15
Vòng Xoáy Lừa Đảo   9:10, 13:15, 17:20
Phiêu Lưu Ký   9:15, 11:25, 13:35, 15:45, 17:55, 20:5
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   9:0, 12:0, 14:10, 15:0, 18:0, 19:10, 21:0
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   8:40, 17:10, 22:10
Giấc Mộng Kinh Hoàng   10:40, 12:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Bố ngoan, Bố hư 2   9:20, 19:40, 21:45
Hàng Ma Truyện   13:15
Vòng Xoáy Lừa Đảo   10:55, 15:30, 20:15
Phiêu Lưu Ký   8:40, 13:15, 15:10, 17:25, 18:0
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   8:30, 9:10, 11:0, 11:30, 12:10, 14:30, 15:10, 17:30, 18:10, 19:0, 20:30, 21:10
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   8:50, 14:10, 16:20, 22:0
Giấc Mộng Kinh Hoàng   11:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Phiêu Lưu Ký   9:50, 13:30, 16:0, 18:30, 20:10
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   8:40, 11:20, 14:0, 15:20, 18:0, 20:20