Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giải Cứu Công Chúa   9:30
Yêu Nữ Siêu Quậy   17:30
Deadpool 2   9:0, 10:15, 11:25, 12:40, 13:50, 15:5, 16:15, 18:40, 19:20, 21:5, 21:45
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   13:20, 15:40, 18:0
Solo: Star Wars Ngoại Truyện   10:0, 12:35, 15:10, 17:45, 20:20
Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   12:20, 20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vùng Đất Câm Lặng   9:40
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   12:10, 23:35
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   14:45
Lăn Đến Bên Em   11:45, 14:0
Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   17:45
Deadpool 2   9:50, 10:45, 11:35, 12:20, 14:5, 15:0, 16:35, 17:40, 18:15, 19:5, 20:10, 20:45, 21:5, 21:35, 22:40, 23:15
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   9:50, 14:30
Solo: Star Wars Ngoại Truyện   9:30, 10:25, 12:15, 13:30, 16:15, 16:55, 18:55, 20:20, 21:45, 23:5
Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   16:20, 19:40, 21:40, 23:35
Giải Cứu Tí Nị   9:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vùng Đất Câm Lặng   9:0
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   9:25, 11:50
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   10:55
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   15:30, 16:30
Deadpool 2   9:15, 9:45, 11:15, 12:10, 12:45, 13:40, 14:0, 14:35, 15:10, 15:40, 16:5, 19:25, 20:0, 20:50, 21:55, 22:25, 23:15
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   8:45, 9:5, 11:0, 13:20, 17:0, 17:15, 17:30, 17:35, 18:5, 18:30, 19:35
Solo: Star Wars Ngoại Truyện   10:45, 11:25, 13:20, 14:0, 17:45, 18:15, 19:30, 20:25, 20:45, 21:50, 22:10, 22:50, 23:5
Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   8:55, 11:30, 13:30, 20:50, 22:25, 23:25
Giải Cứu Tí Nị   8:55, 15:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vùng Đất Câm Lặng   11:30, 16:0
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   9:15
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   9:45, 13:40
Yêu Nữ Siêu Quậy   12:10
Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   22:50
Deadpool 2   9:0, 9:25, 9:55, 10:45, 11:40, 12:5, 12:30, 12:55, 14:10, 14:40, 15:30, 16:25, 16:50, 17:15, 17:40, 18:5, 19:0, 19:30, 19:50, 20:15, 20:40, 21:35, 22:5, 22:30
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   10:15, 12:50, 13:25, 15:25, 17:50, 18:20
Solo: Star Wars Ngoại Truyện   9:35, 10:30, 12:20, 13:15, 15:15, 16:10, 18:5, 19:10, 20:25, 20:55, 21:30
Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   10:5, 19:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   11:30, 15:45, 21:55
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   9:20, 13:55, 18:30
Yêu Nữ Siêu Quậy   12:5, 16:40, 21:15
Deadpool 2   9:0, 10:0, 11:25, 12:25, 12:55, 13:50, 14:50, 16:15, 17:15, 17:55, 18:40, 19:35, 21:5, 22:0
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   9:5, 11:20, 13:35, 15:50, 18:5, 20:20
Solo: Star Wars Ngoại Truyện   9:15, 10:20, 11:50, 14:25, 15:20, 17:0, 19:35, 20:20, 22:10
Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   9:30, 13:45, 18:0, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   17:30
Deadpool 2   9:0, 9:30, 11:25, 11:50, 13:50, 14:15, 15:25, 16:15, 16:40, 18:40, 20:5, 21:5, 21:45, 22:25
Kikoriki: Du Hành Vượt Thời Gian   11:5
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   9:20, 11:35, 15:40, 19:45
Solo: Star Wars Ngoại Truyện   9:0, 11:40, 14:20, 17:0, 19:5, 19:40, 22:0, 22:20
Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   9:0, 12:50, 15:10, 17:50
Giải Cứu Tí Nị   9:20, 11:10, 13:50, 17:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   9:55
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   15:15
Thương Mến, Simon   8:50
Lăn Đến Bên Em   9:10
Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   12:15
Deadpool 2   9:0, 9:30, 10:0, 11:30, 12:0, 12:30, 12:55, 14:0, 14:30, 15:0, 15:30, 16:30, 17:0, 18:0, 19:0, 19:30, 20:30, 21:30, 21:55, 23:0
Kikoriki: Du Hành Vượt Thời Gian   17:40
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   15:20, 16:50, 19:30
Solo: Star Wars Ngoại Truyện   9:15, 10:15, 11:10, 12:0, 13:50, 14:40, 16:40, 17:30, 19:20, 20:15, 22:10
Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   11:25, 14:50, 19:15
Giải Cứu Tí Nị   11:25, 13:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   7:55, 11:50
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   8:0
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   9:50
Deadpool 2   8:0, 10:0, 10:30, 12:30, 13:5, 14:0, 15:0, 15:35, 16:30, 17:30, 18:0, 19:40, 20:0, 20:30, 20:50, 22:10, 22:30, 23:0, 23:20
Kikoriki: Du Hành Vượt Thời Gian   8:0, 14:50, 19:5
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   8:20, 10:5, 10:20, 12:5, 14:30, 16:15, 16:40, 19:0
Solo: Star Wars Ngoại Truyện   9:10, 10:45, 12:30, 13:30, 15:15, 16:55, 18:5, 20:35, 21:30, 22:50
Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   8:0, 18:35, 20:50
Giải Cứu Tí Nị   12:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   10:0
Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   11:5
Deadpool 2   9:0, 11:25, 12:25, 14:0, 14:55, 16:30, 17:50, 19:0, 20:0, 21:35, 22:25
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   9:30, 11:45, 14:25, 18:40
Solo: Star Wars Ngoại Truyện   9:45, 12:10, 13:35, 16:15, 17:20, 19:15, 21:55
Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   15:20, 21:5
Giải Cứu Tí Nị   9:15, 16:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   23:55
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   15:30
Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   17:30
Deadpool 2   10:10, 10:50, 12:40, 13:20, 15:10, 15:50, 17:40, 18:20, 20:10, 20:50, 21:30, 22:40, 23:15
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   10:0, 10:40, 13:10, 15:0, 19:10, 19:55
Solo: Star Wars Ngoại Truyện   10:5, 12:20, 16:35, 19:15, 22:15
Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   12:45, 21:55, 23:55
Giải Cứu Tí Nị   14:45, 17:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   9:20, 13:50, 20:0, 21:0
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   9:0, 12:10, 16:50
Deadpool 2   9:50, 11:0, 12:0, 13:10, 14:10, 15:20, 16:20, 17:30, 18:30, 19:40, 20:40
Kikoriki: Du Hành Vượt Thời Gian   9:40, 13:30, 17:10
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   8:50, 11:20, 15:0, 18:50
Solo: Star Wars Ngoại Truyện   10:30, 13:0, 15:30, 18:0, 20:20
Giải Cứu Tí Nị   18:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   9:40, 12:15, 14:50, 17:25, 20:0, 22:30
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   9:0, 13:40, 18:20
Thần Chết   10:30, 13:50, 20:30
Hầm Ma   12:20, 15:40, 19:0, 22:20
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   9:35, 13:0, 16:30, 17:10, 20:0
Deadpool 2   9:30, 10:30, 11:35, 12:35, 13:40, 14:40, 15:45, 16:45, 17:50, 18:50, 19:55, 20:55, 22:0, 23:0
Kikoriki: Du Hành Vượt Thời Gian   12:10, 16:50, 21:30
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   11:5, 14:30, 18:0, 21:30
Solo: Star Wars Ngoại Truyện   9:0, 9:30, 10:10, 11:20, 11:50, 12:30, 13:5, 13:40, 14:10, 14:50, 15:25, 16:0, 16:30, 17:10, 17:45, 18:20, 18:50, 19:30, 20:5, 20:40, 21:10, 21:50, 22:25, 23:0, 23:30
Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   9:50, 11:40, 13:30, 15:20, 17:10, 19:0, 20:50, 22:40
Giải Cứu Tí Nị   10:35, 15:15, 19:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   12:50, 17:35
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   11:30, 13:15, 15:0, 16:40, 18:20, 20:0
Cuộc Chiến Bỉm Sữa   11:0, 15:45
Deadpool 2   10:30, 11:15, 12:55, 15:20, 16:20, 17:45, 20:15, 21:25
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   10:15, 12:25, 13:50, 14:35, 16:45, 19:0, 20:30
Solo: Star Wars Ngoại Truyện   10:45, 13:10, 15:40, 18:10, 18:45, 20:45, 21:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   23:5
Lăn Đến Bên Em   22:30
Hầm Ma   10:15
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   15:30, 15:50, 17:35
Deadpool 2   8:45, 10:25, 11:30, 12:45, 13:45, 15:0, 16:0, 17:35, 18:15, 19:15, 20:30, 21:30, 22:45, 23:45
Solo: Star Wars Ngoại Truyện   9:0, 9:30, 10:0, 11:0, 12:0, 12:30, 13:30, 14:30, 15:0, 17:0, 17:30, 19:30, 20:0, 21:0, 22:0, 22:30, 23:30
Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   8:50, 11:50, 13:40, 19:10, 21:10
Giải Cứu Tí Nị   10:40, 12:20, 14:5, 16:0, 17:20, 17:30, 19:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Yêu Nữ Siêu Quậy   14:0, 22:15
Deadpool 2   9:0, 10:0, 11:30, 14:0, 15:10, 16:30, 17:40, 19:0, 21:30
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   8:50, 11:0, 13:10, 15:20, 18:0, 19:40, 21:50
Solo: Star Wars Ngoại Truyện   8:20, 9:15, 11:0, 12:30, 13:40, 16:20, 19:0, 20:10, 21:40
Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   11:55, 15:55, 20:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   8:55, 11:25, 13:0
Deadpool 2   9:10, 10:30, 11:0, 11:30, 12:0, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 15:0, 15:30, 16:0, 16:30, 17:15, 18:15, 18:45, 19:30, 20:0, 20:30, 21:0, 21:45, 22:15, 22:45
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   9:30, 11:45, 15:50, 17:50, 19:45, 21:0
Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   10:0, 14:0, 19:10, 22:0, 23:0
Giải Cứu Tí Nị   9:20, 18:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Deadpool 2   9:40, 11:50, 14:0, 16:30, 20:0, 21:0
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   8:30, 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:40
Solo: Star Wars Ngoại Truyện   12:0, 14:30, 17:0, 18:30, 20:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Deadpool 2   9:20, 10:30, 11:45, 12:45, 13:45, 14:20, 15:0, 15:45, 16:45, 18:0, 19:0, 19:45, 20:20, 20:50, 21:20, 22:15
Kikoriki: Du Hành Vượt Thời Gian   18:30
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   12:0, 13:30, 16:30, 18:45, 20:10
Solo: Star Wars Ngoại Truyện   9:40, 11:0, 12:30, 14:0, 15:30, 17:15, 18:20, 20:40, 21:50
Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   10:0, 11:30, 15:10, 17:0, 18:10, 20:0, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Deadpool 2   9:55, 12:10, 15:30, 18:0, 20:10, 20:30
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   9:45, 11:50, 13:55, 16:0, 18:5
Solo: Star Wars Ngoại Truyện   9:45, 12:10, 15:0, 18:5, 20:15