Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Những Cô Gái và Gangster   10:40, 14:40, 18:40, 20:15
Thỏ Peter   9:30, 13:10, 17:0
Chiến Binh Báo Đen   12:20, 16:20, 20:45
Tháng Năm Rực Rỡ   9:40, 11:50, 14:0, 16:10, 18:20, 20:30
Nếp Gấp Thời Gian   11:10, 15:0, 18:45
Dinh Thự Winchester   11:40, 15:20, 19:10
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   11:20, 13:30, 15:40, 17:50, 20:0, 21:0
Luật Quỷ   10:0, 13:40, 17:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Những Cô Gái và Gangster   10:0, 11:35, 13:10, 14:45, 16:20, 18:0, 19:35, 21:10, 22:45
798Mười   11:0, 14:30, 18:0, 21:30
Siêu Sao Siêu Ngố   9:20, 12:50, 16:20, 19:50, 23:20
Thỏ Peter   14:30, 20:50
Chiến Binh Báo Đen   9:50, 10:40, 12:10, 13:0, 15:20, 17:40, 20:5, 22:25
Tháng Năm Rực Rỡ   9:35, 10:25, 11:40, 12:30, 13:35, 14:35, 15:40, 16:40, 17:45, 18:45, 19:50, 20:50, 21:55, 22:55
Bước Chân An Lạc   17:40
Nếp Gấp Thời Gian   14:5, 18:0, 21:50
Dinh Thự Winchester   9:40, 11:20, 13:0, 14:40, 16:20, 18:0, 19:40, 21:20, 23:10
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   13:0, 19:10
Three Billboards: Truy Tìm Công Lý   15:25, 20:40
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   9:10, 10:10, 11:10, 12:10, 13:10, 14:10, 15:10, 16:10, 17:10, 18:10, 19:10, 20:15, 21:10, 22:15, 23:0
Luật Quỷ   13:45, 17:20, 19:0, 22:40
Điệp Vụ Biển Đỏ   15:10, 21:20
10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   10:0, 11:30, 17:40
Dế Apollo và Nữ Hoàng   16:10, 19:20
Tạm Biệt Christopher Robin   10:15, 12:10, 16:5, 20:0, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Những Cô Gái và Gangster   16:15
Chiến Binh Báo Đen   11:45
Tháng Năm Rực Rỡ   9:20, 14:25, 16:50, 19:15, 21:40
Nếp Gấp Thời Gian   9:30, 13:55, 20:15
Dinh Thự Winchester   11:50, 18:10
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   9:10, 13:35, 16:0, 18:25, 20:50
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   9:0, 9:40, 11:25, 12:5, 13:50, 14:30, 16:15, 16:55, 18:40, 19:20, 21:5, 21:45
Luật Quỷ   11:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Những Cô Gái và Gangster   9:45, 11:35, 13:25, 15:15, 17:5, 18:55, 20:45
Chiến Binh Báo Đen   12:15, 18:50
Tháng Năm Rực Rỡ   10:0, 11:30, 12:15, 14:30, 16:0, 16:45, 19:0, 20:30, 21:15
Nếp Gấp Thời Gian   9:15, 13:45, 18:15
Dinh Thự Winchester   10:15, 14:55, 21:30
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   9:30, 13:40, 15:55, 18:10, 20:25
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   9:0, 10:0, 11:20, 12:20, 13:40, 14:40, 16:0, 17:0, 18:20, 19:20, 20:40, 21:40
Luật Quỷ   11:45, 16:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Những Cô Gái và Gangster   8:20, 16:20
Người Đẹp và Thủy Quái   9:30
Chiến Binh Báo Đen   10:55, 15:15, 18:5
Tháng Năm Rực Rỡ   10:20, 12:0, 12:5, 13:20, 14:25, 16:10, 16:50, 18:10, 19:0, 20:35, 21:5, 21:45, 23:5, 23:30
Đêm Chơi Nhớ Đời   19:30, 21:35, 23:45
Nếp Gấp Thời Gian   8:55, 13:40
Dinh Thự Winchester   9:55, 11:50, 18:20, 20:50, 23:50
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   9:20, 10:50, 11:30, 12:50, 14:0, 15:45, 16:30, 17:5, 18:35, 19:20, 20:30, 21:25, 22:55
Luật Quỷ   8:50, 23:0
Điệp Vụ Biển Đỏ   8:10, 14:15
10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   8:0, 14:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Những Cô Gái và Gangster   10:40, 14:5, 17:35, 19:10
Siêu Sao Siêu Ngố   12:15, 15:35, 19:0
Chiến Binh Báo Đen   10:50, 15:35, 18:5, 20:50
Tháng Năm Rực Rỡ   11:15, 13:30, 15:45, 18:0, 20:15
Đêm Chơi Nhớ Đời   12:15, 15:45
Nếp Gấp Thời Gian   10:25, 12:40, 14:55, 17:10, 19:20, 20:40
Dinh Thự Winchester   10:30, 13:50, 17:15, 21:30
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   10:15, 12:30, 13:20, 14:45, 17:0, 19:10, 20:35, 21:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Những Cô Gái và Gangster   14:0, 19:50, 21:30
Tháng Năm Rực Rỡ   8:10, 10:20, 12:30, 16:30, 20:0
Nếp Gấp Thời Gian   8:0, 10:10, 18:0
Dinh Thự Winchester   8:30, 14:40, 18:10
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   10:0, 12:10, 14:20, 16:0, 20:20
Dế Apollo và Nữ Hoàng   12:20, 16:20, 18:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Những Cô Gái và Gangster   7:50
Chiến Binh Báo Đen   23:20
Tháng Năm Rực Rỡ   8:0, 9:0, 10:30, 11:25, 12:15, 12:55, 14:40, 15:20, 16:20, 17:45, 18:45, 19:40, 20:10, 22:35
Nếp Gấp Thời Gian   11:45, 13:50, 18:50
Dinh Thự Winchester   10:5, 16:40, 18:35
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   8:30, 10:55, 13:20, 14:15, 15:45, 17:10, 18:10, 20:35, 22:10, 23:0
Luật Quỷ   9:45, 23:45
Điệp Vụ Biển Đỏ   8:20, 13:0, 15:50, 20:40
10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   8:10, 11:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Những Cô Gái và Gangster   10:45, 15:10, 17:15
Chiến Binh Báo Đen   10:35, 15:15, 20:20, 23:5
Tháng Năm Rực Rỡ   8:45, 9:25, 10:30, 11:10, 11:50, 12:55, 13:35, 14:15, 15:20, 16:0, 16:40, 17:45, 18:25, 19:5, 20:0, 20:50, 21:30, 22:25, 23:15, 23:55
Đêm Chơi Nhớ Đời   12:35, 17:10, 21:40
Nếp Gấp Thời Gian   10:25, 15:20, 19:10
Dinh Thự Winchester   8:0, 17:50, 23:55
Three Billboards: Truy Tìm Công Lý   8:20, 12:0
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   8:5, 8:30, 9:5, 9:55, 10:55, 11:25, 12:55, 13:20, 13:50, 14:45, 15:45, 16:15, 18:10, 18:40, 19:20, 20:15, 20:35, 21:55, 22:40, 23:0
Luật Quỷ   8:35, 17:10
Điệp Vụ Biển Đỏ   9:15, 14:25, 19:15
10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   13:20, 22:0, 23:45
Tạm Biệt Christopher Robin   8:5, 12:45, 18:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Những Cô Gái và Gangster   8:55, 15:20
Chiến Binh Báo Đen   11:5
Tháng Năm Rực Rỡ   8:5, 9:45, 10:25, 10:45, 11:10, 12:20, 12:45, 13:10, 14:0, 14:30, 15:5, 15:55, 16:40, 16:50, 17:25, 17:55, 18:20, 19:0, 19:10, 19:45, 20:15, 21:20, 21:30, 22:40, 23:40
Đêm Chơi Nhớ Đời   8:50, 14:40
Nếp Gấp Thời Gian   10:30, 15:30
Dinh Thự Winchester   8:25, 17:10
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   8:10, 8:15, 8:45, 10:35, 12:5, 12:55, 13:15, 13:30, 15:25, 15:35, 16:25, 17:50, 18:50, 20:15, 20:45, 21:15, 22:35, 22:40, 23:10, 23:50
Luật Quỷ   7:50, 23:40
Điệp Vụ Biển Đỏ   9:40, 10:35
10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   8:0, 23:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Những Cô Gái và Gangster   10:10, 14:40
Chiến Binh Báo Đen   9:25, 14:10, 17:0, 19:50
Tháng Năm Rực Rỡ   8:20, 9:10, 10:50, 11:40, 12:15, 14:10, 14:45, 15:50, 16:40, 17:15, 18:20, 19:10, 20:50, 22:15, 22:40, 23:20
Đêm Chơi Nhớ Đời   15:10
Nếp Gấp Thời Gian   10:45, 15:20, 20:10
Dinh Thự Winchester   12:0, 17:55, 21:35, 23:50
Three Billboards: Truy Tìm Công Lý   8:20, 22:20
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   8:5, 8:30, 9:10, 10:35, 11:0, 11:40, 12:10, 13:5, 13:30, 14:10, 15:35, 16:0, 16:35, 17:20, 18:5, 18:30, 19:0, 19:45, 20:35, 21:0, 21:25, 22:15, 23:0, 23:30
Luật Quỷ   10:40, 23:45
Điệp Vụ Biển Đỏ   9:10, 16:45, 19:30
10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   8:10, 13:20, 22:45
Tạm Biệt Christopher Robin   8:15, 12:45, 19:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Những Cô Gái và Gangster   8:0, 12:15
Chiến Binh Báo Đen   10:30, 16:5, 19:40
Tháng Năm Rực Rỡ   8:5, 10:20, 12:45, 14:10, 15:10, 16:35, 17:35, 18:20, 20:40, 21:20, 22:30, 23:5, 23:35
Đêm Chơi Nhớ Đời   8:5, 11:25, 21:30
Nếp Gấp Thời Gian   14:35, 17:10, 19:0
Dinh Thự Winchester   10:10, 13:30, 18:20
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   8:0, 9:0, 10:10, 11:5, 11:45, 13:30, 14:10, 15:55, 16:30, 18:55, 20:0, 20:30, 22:25, 22:55, 23:30
Luật Quỷ   9:45, 12:35
Điệp Vụ Biển Đỏ   8:20, 13:20, 15:35, 20:45
10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   8:15, 18:50, 23:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Những Cô Gái và Gangster   9:0, 18:0
Chiến Binh Báo Đen   11:40
Tháng Năm Rực Rỡ   9:0, 11:25, 13:0, 13:45, 16:5, 18:25, 19:15, 20:0, 20:50, 23:15, 23:45
Nếp Gấp Thời Gian   9:10, 15:30
Dinh Thự Winchester   10:55, 14:25, 21:40
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   9:20, 11:45, 13:20, 14:10, 15:45, 16:35, 18:10, 19:0, 20:35, 21:25, 23:0, 23:50
Điệp Vụ Biển Đỏ   10:40, 16:30
10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   9:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Những Cô Gái và Gangster   14:40, 23:50
Thỏ Peter   10:5, 19:15
Chiến Binh Báo Đen   15:40, 21:10
Tháng Năm Rực Rỡ   10:0, 12:15, 14:35, 16:55, 18:30, 21:20, 23:40
Nếp Gấp Thời Gian   10:40, 13:10
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   10:30, 12:5, 12:55, 14:25, 15:20, 16:50, 17:45, 19:15, 20:15, 20:55, 21:35, 22:40, 23:15, 23:55
Điệp Vụ Biển Đỏ   11:55, 16:35
10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   10:5, 19:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Những Cô Gái và Gangster   11:30, 14:30, 18:0
Chiến Binh Báo Đen   14:10
Tháng Năm Rực Rỡ   9:40, 12:0, 13:45, 15:45, 17:20, 18:30, 19:40, 20:40, 22:0
Nếp Gấp Thời Gian   11:45, 16:45, 21:30
Dinh Thự Winchester   11:10, 13:0, 15:20, 20:15
Three Billboards: Truy Tìm Công Lý   16:0, 18:50
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   9:20, 10:50, 12:15, 13:30, 14:45, 16:15, 17:40, 19:10, 20:0, 21:0, 22:15
Luật Quỷ   10:30, 13:15, 18:15
Điệp Vụ Biển Đỏ   10:15, 16:30, 21:15
Dế Apollo và Nữ Hoàng   10:0, 15:0, 19:30
Tạm Biệt Christopher Robin   12:40, 21:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Những Cô Gái và Gangster   9:10, 11:0, 13:5, 14:50, 16:35, 20:15, 22:0, 23:35
Chiến Binh Báo Đen   12:50, 21:10
Tháng Năm Rực Rỡ   9:0, 11:20, 13:40, 14:45, 16:0, 18:0, 18:50, 20:20, 21:0, 22:40, 23:20
Bước Chân An Lạc   9:20, 13:55
Nếp Gấp Thời Gian   12:20, 15:40, 17:50
Dinh Thự Winchester   9:5, 18:20, 23:45
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   9:15, 11:5, 11:35, 13:20, 14:30, 15:50, 16:45, 18:10, 19:0, 20:0, 20:30, 21:20, 22:20, 22:50, 23:35
Điệp Vụ Biển Đỏ   9:40, 15:20, 18:20
10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   9:20, 11:15, 17:5
Dế Apollo và Nữ Hoàng   13:0
Tạm Biệt Christopher Robin   11:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Những Cô Gái và Gangster   9:0, 12:45
Chiến Binh Báo Đen   12:30, 15:0, 16:20, 19:30
Tháng Năm Rực Rỡ   9:15, 10:0, 11:15, 13:20, 14:45, 15:30, 17:10, 18:10, 20:0, 20:45, 22:20
Nếp Gấp Thời Gian   11:40, 14:0, 17:45
Dinh Thự Winchester   10:50, 14:30, 16:40, 17:30, 22:0
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   8:45, 12:20, 13:30, 15:45, 19:0, 19:45, 20:30, 22:10
Luật Quỷ   9:30, 18:45, 22:50
Điệp Vụ Biển Đỏ   9:45, 11:0, 21:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tháng Năm Rực Rỡ   8:50, 11:0, 13:10, 15:20, 17:30, 19:40, 21:50
Nếp Gấp Thời Gian   8:40, 12:55, 19:25
Dinh Thự Winchester   14:10
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   9:30, 11:50, 16:10, 18:30, 20:50
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   9:20, 10:40, 11:35, 13:50, 14:55, 16:5, 17:10, 18:20, 20:35, 21:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tháng Năm Rực Rỡ   9:50, 12:0, 16:15, 18:25, 20:35
Nếp Gấp Thời Gian   9:55, 14:10, 18:5
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   9:45, 11:55, 14:5, 16:10, 18:20, 20:30
Điệp Vụ Biển Đỏ   12:5, 15:15, 20:10