Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hot boy nổi loạn  (xem trailer) 8:45, 11:25, 17:10 Tâm lý
Ngôi Làng Hạnh Phúc   9:15, 13:20
Nữ Thần Chiến Binh   13:0, 14:45
Xác Ướp   15:45, 22:25
Spark: Thiên Du Ký   9:20, 14:15
Hung Thần Đại Dương   8:50, 15:25, 19:5
Giải Mã Giấc Mơ   10:45, 12:45, 18:0
Tiến lên, Jets   17:25
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   9:0, 9:35, 10:15, 11:45, 12:30, 13:10, 14:35, 15:20, 16:0, 17:30, 18:20, 19:0, 20:15, 20:45, 21:15, 21:45
Cuộc Chiến Ngầm   10:30, 20:0, 22:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhóc Trùm   10:40
Nữ Thần Chiến Binh   9:10, 12:0, 16:50, 17:55, 21:40, 22:35
Xác Ướp   8:25, 8:50, 14:50, 19:25, 23:40
[S.O.S] Sói Trắng   12:40
Hung Thần Đại Dương   8:40, 14:45, 16:35
Giải Mã Giấc Mơ   17:10
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   8:30, 9:0, 9:20, 10:30, 11:5, 11:20, 11:50, 12:10, 13:20, 13:55, 14:10, 14:40, 15:0, 16:10, 17:0, 17:30, 18:30, 19:0, 19:40, 19:55, 20:25, 20:45, 21:30, 21:55, 22:50, 23:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Em Chưa 18   12:15, 18:20
Vẹt Cò Phiêu Lưu Ký   10:40, 15:50, 19:20
Doraemon: Nobita Và Chuyến Thám Hiểm Nam Cực Kachi Kochi   9:50, 11:40, 13:30, 15:20, 17:10, 19:0, 20:50
Pirates of The Caribbean: Salazar Báo Thù   10:0, 14:15, 16:25, 20:40, 22:50
Đội Cứu Hộ Bãi Biển   12:10, 18:35
Anh Em Siêu Quậy   14:10, 20:50
Nữ Thần Chiến Binh   9:50, 12:15, 14:40, 17:5, 19:30, 21:55, 22:40
Xác Ướp   9:15, 9:45, 10:40, 11:40, 12:35, 13:35, 14:30, 15:30, 16:25, 17:25, 18:20, 19:20, 20:40, 21:15, 22:30, 23:5
[S.O.S] Sói Trắng   14:35, 19:40
Hung Thần Đại Dương   9:45, 13:0, 18:5, 23:10
Giải Mã Giấc Mơ   12:10, 17:20
Dạ Tiệc Máu   11:20, 16:30, 21:35
Tiến lên, Jets   14:0, 20:5
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   9:0, 9:30, 10:0, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:50, 14:20, 14:50, 15:20, 16:30, 17:5, 17:30, 18:0, 19:10, 19:45, 20:10, 20:15, 21:50, 22:25, 22:30, 22:50
Cuộc Chiến Ngầm   10:5, 16:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Doraemon: Nobita Và Chuyến Thám Hiểm Nam Cực Kachi Kochi   9:10, 12:45, 16:20, 19:45
Nữ Thần Chiến Binh   12:35, 20:50
Xác Ướp   9:0, 10:0, 12:0, 14:0, 16:0, 18:0, 20:0
Đảo Của Dân Ngụ Cư   18:5
[S.O.S] Sói Trắng   10:55, 14:30, 21:30
Dạ Tiệc Máu   8:50, 17:5
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   9:40, 11:0, 12:20, 13:40, 15:0, 16:20, 17:40, 19:20, 20:20
Cuộc Chiến Ngầm   10:30, 15:0, 18:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Doraemon: Nobita Và Chuyến Thám Hiểm Nam Cực Kachi Kochi   9:20, 15:40, 19:10
Nữ Thần Chiến Binh   11:25, 21:0
Xác Ướp   9:15, 11:15, 13:15, 15:15, 17:15, 19:15, 21:15
Spark: Thiên Du Ký   10:15, 13:40, 18:55
Hung Thần Đại Dương   9:45, 14:0, 17:30
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   9:20, 9:50, 10:30, 11:15, 12:0, 12:30, 13:10, 14:0, 14:40, 15:10, 15:50, 16:45, 17:20, 17:50, 18:30, 19:30, 20:0, 20:30, 21:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Pirates of The Caribbean: Salazar Báo Thù   11:35, 16:45
Nữ Thần Chiến Binh   14:0, 19:10, 21:50
Xác Ướp   11:5, 13:10, 15:15, 17:20, 19:25, 21:30
Vùng Đất Quỹ Dữ: Vendetta   13:0
Hung Thần Đại Dương   11:10, 17:25
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   9:20, 10:0, 10:50, 11:35, 12:15, 12:55, 13:45, 14:30, 15:10, 15:50, 16:40, 17:25, 18:5, 18:45, 19:50, 20:20, 21:0, 21:25, 21:40
Cuộc Chiến Ngầm   15:15, 19:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Pirates of The Caribbean: Salazar Báo Thù   8:50, 11:35, 14:20, 17:5, 19:50, 22:35
Nữ Thần Chiến Binh   10:25, 15:20, 20:45
Xác Ướp   8:5, 10:20, 11:20, 12:40, 15:0, 17:20, 19:40, 23:10, 23:45
Hung Thần Đại Dương   8:0, 13:20, 16:35, 18:20, 21:10, 23:40
Giải Mã Giấc Mơ   8:15, 10:0, 18:30
Dạ Tiệc Máu   8:0, 23:30
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   8:0, 8:20, 8:40, 9:10, 10:5, 10:30, 11:0, 11:40, 12:10, 12:20, 13:0, 13:25, 13:35, 14:0, 14:40, 15:10, 15:20, 15:55, 16:25, 17:0, 17:40, 18:10, 18:50, 19:20, 20:0, 20:15, 20:35, 20:50, 21:45, 22:0, 22:20, 23:0
Cuộc Chiến Ngầm   8:0, 18:15, 23:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Anh Em Siêu Quậy   9:30, 14:0, 19:50
Nữ Thần Chiến Binh   10:0, 17:0, 21:30
Xác Ướp   9:45, 11:45, 13:0, 15:0, 16:40, 20:0, 22:15
[S.O.S] Sói Trắng   10:40, 12:30, 18:0
Hung Thần Đại Dương   14:15, 18:20
Giải Mã Giấc Mơ   15:45
Dạ Tiệc Máu   10:30
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   9:20, 10:15, 11:10, 12:0, 12:45, 13:45, 14:45, 15:20, 16:20, 17:20, 18:0, 18:40, 19:10, 19:40, 20:10, 20:40, 21:15, 21:50
Cuộc Chiến Ngầm   12:15, 14:30, 16:0, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nữ Thần Chiến Binh   13:30, 19:55, 22:30
Xác Ướp   8:10, 15:25, 16:5, 19:20, 21:40, 23:50
Đảo Của Dân Ngụ Cư   8:5
[S.O.S] Sói Trắng   18:20
Hung Thần Đại Dương   10:30, 20:30, 23:55
Giải Mã Giấc Mơ   17:0
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   8:0, 8:20, 8:35, 8:50, 10:5, 10:35, 10:55, 11:20, 11:35, 11:50, 12:30, 13:5, 13:55, 14:20, 14:50, 16:25, 16:55, 17:20, 17:50, 19:25, 20:5, 20:20, 20:50, 22:25, 22:50, 23:5, 23:20
Cuộc Chiến Ngầm   8:15, 14:35, 17:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nữ Thần Chiến Binh   9:0, 14:5
Xác Ướp   10:35, 11:50, 17:0, 21:0, 23:15
Spark: Thiên Du Ký   10:40, 16:45
[S.O.S] Sói Trắng   13:20
Hung Thần Đại Dương   8:5, 12:50, 17:10, 19:5
Giải Mã Giấc Mơ   8:20, 14:50
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   8:10, 10:0, 10:25, 11:5, 11:30, 13:0, 14:0, 14:30, 15:30, 15:55, 16:55, 17:25, 18:50, 19:20, 19:50, 20:20, 20:50, 21:45, 22:20, 22:45, 23:15
Cuộc Chiến Ngầm   8:0, 18:25, 23:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nữ Thần Chiến Binh   10:25, 12:30, 18:35, 23:0
Xác Ướp   11:20, 13:40, 16:0, 18:20, 20:40, 23:40
Spark: Thiên Du Ký   8:35
[S.O.S] Sói Trắng   8:20
Hung Thần Đại Dương   8:0, 12:20, 16:40, 21:10, 23:55
Giải Mã Giấc Mơ   10:5, 14:20, 18:25
Dạ Tiệc Máu   8:0
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   8:0, 8:20, 9:0, 9:25, 10:0, 10:30, 11:0, 11:20, 11:30, 12:0, 13:0, 13:15, 13:30, 14:0, 14:20, 14:30, 15:0, 15:25, 16:0, 16:30, 17:0, 17:20, 17:30, 18:0, 19:0, 19:30, 20:0, 20:20, 20:30, 20:45, 21:0, 21:30, 22:0, 22:30, 23:0, 23:10, 23:20, 23:30
Cuộc Chiến Ngầm   8:0, 16:10, 18:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nữ Thần Chiến Binh   9:55, 17:5, 20:35, 23:15
Xác Ướp   8:0, 10:10, 14:30, 16:40, 21:5
[S.O.S] Sói Trắng   15:10
Hung Thần Đại Dương   8:5, 15:0, 19:10
Giải Mã Giấc Mơ   16:50, 18:20
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   8:0, 8:15, 8:50, 9:0, 9:15, 10:25, 10:55, 11:10, 11:30, 11:40, 12:10, 12:20, 12:40, 13:20, 13:55, 14:5, 14:15, 14:25, 15:30, 16:10, 16:55, 17:0, 17:20, 18:50, 19:5, 19:35, 19:50, 20:0, 20:15, 21:45, 22:0, 22:15, 22:30, 22:45, 22:55, 23:10, 23:25
Cuộc Chiến Ngầm   8:10, 11:55, 17:15, 19:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nữ Thần Chiến Binh   8:5, 14:0, 20:20
Xác Ướp   8:0, 10:20, 12:40, 16:55, 20:0, 22:45, 23:35
[S.O.S] Sói Trắng   7:50
Hung Thần Đại Dương   8:25, 18:0, 21:35
Giải Mã Giấc Mơ   10:30, 15:30, 19:15
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   7:50, 8:20, 10:0, 10:25, 10:45, 11:0, 11:20, 12:50, 13:25, 13:45, 14:20, 15:0, 15:50, 16:25, 16:45, 17:20, 18:50, 19:25, 19:45, 21:50, 22:15, 22:30, 22:50, 23:15
Cuộc Chiến Ngầm   8:0, 13:0, 17:50, 20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nữ Thần Chiến Binh   8:55, 14:5
Xác Ướp   8:45, 11:10, 16:55, 19:10, 23:40
[S.O.S] Sói Trắng   10:20
Hung Thần Đại Dương   12:25
Giải Mã Giấc Mơ   11:45
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   9:0, 11:0, 11:55, 13:20, 13:55, 14:20, 14:50, 16:10, 16:50, 17:20, 17:50, 19:0, 19:45, 20:45, 21:20, 21:55, 22:40, 23:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nữ Thần Chiến Binh   10:30, 17:20
Xác Ướp   8:10, 14:15, 15:5, 18:25, 23:55
[S.O.S] Sói Trắng   8:0
Hung Thần Đại Dương   8:15, 10:10, 12:20, 16:25, 20:10, 23:30
Giải Mã Giấc Mơ   10:5, 13:15
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   8:0, 8:20, 10:55, 11:25, 12:10, 13:50, 14:20, 15:30, 16:45, 17:20, 18:15, 19:40, 20:15, 20:40, 21:5, 22:0, 22:35, 23:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nữ Thần Chiến Binh   11:30, 15:50, 21:50
Xác Ướp   9:10, 11:35, 13:55, 16:0
Hung Thần Đại Dương   14:10, 18:30, 20:10
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   11:15, 11:20, 13:40, 14:0, 16:20, 16:40, 18:5, 19:0, 19:20, 20:45, 21:40, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nữ Thần Chiến Binh   11:55, 13:5
Xác Ướp   9:55, 20:55
Hung Thần Đại Dương   9:50, 11:25, 18:20
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   9:45, 12:25, 14:35, 15:5, 15:45, 17:45, 18:15, 20:0, 20:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Xác Ướp   13:30, 17:50
Hung Thần Đại Dương   22:10
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   9:30, 10:0, 11:25, 11:55, 12:25, 12:55, 14:20, 14:50, 15:20, 15:50, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 20:10, 20:40, 21:10, 21:40
Cuộc Chiến Ngầm   11:15, 15:35, 19:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Xác Ướp   12:0, 16:0, 18:10
[S.O.S] Sói Trắng   8:0, 21:40
Hung Thần Đại Dương   8:30, 10:10, 11:40, 14:0, 16:0, 18:20, 20:10
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   9:0, 10:0, 12:40, 13:20, 15:30, 18:0, 20:0, 20:40