Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ cổ hoài lang   9:35, 13:0, 18:5 Kịch
Người Đẹp và Quái Vật   11:0, 13:20, 15:40, 18:0, 20:15
Kong: Đảo Đầu Lâu   9:45, 10:45, 11:45, 12:50, 13:50, 14:50, 15:50, 16:50, 17:55, 19:0, 20:0, 21:0
Công Chúa Ma Cà Rồng   9:15
Cô Dâu Ma   14:35, 19:40
Quyển Sổ Tử Thần: Khai Sáng Thế Giới Mới   9:30
Năm Anh Em Siêu Nhân   11:50, 14:0, 16:10, 18:20, 20:30
Mầm Sống Hiểm Họa   11:10, 16:15, 21:20
Ngôi Nhà Phố Quỷ   9:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ cổ hoài lang   10:5, 11:40, 15:20, 19:0, 22:40 Kịch
Người Đẹp và Quái Vật   9:30, 9:50, 11:0, 12:0, 13:10, 14:10, 15:20, 16:20, 17:30, 18:30, 19:40, 20:40, 21:50, 22:50
- Người Sói   9:45, 12:10, 14:35, 17:0, 19:25, 21:50
Vũ Điệu Thần Tiên   9:25, 13:25, 20:5
Kong: Đảo Đầu Lâu   9:0, 9:30, 10:0, 10:30, 11:0, 11:30, 12:0, 12:30, 13:0, 13:30, 14:0, 14:30, 15:0, 15:30, 16:0, 16:30, 17:0, 17:30, 18:0, 18:30, 19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:0, 21:30, 22:0, 22:30, 23:0, 23:30
Cô Dâu Ma   11:40, 16:40, 18:10, 23:10
Gia Đình Đạo Tặc   15:0, 18:25, 21:40
Năm Anh Em Siêu Nhân   10:0, 12:5, 14:10, 16:15, 18:20, 20:25, 22:30
Mầm Sống Hiểm Họa   10:15, 13:45, 17:15, 20:45
Săn Lùng Báu Vật Cổ   10:15, 13:25, 16:35, 21:35
Khoảng Cách Giữa Chúng Ta   13:15, 16:55, 20:35
Lavender   12:0, 15:30, 19:0
Ngôi Nhà Phố Quỷ   11:50, 15:0, 20:0, 23:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ cổ hoài lang   9:20 Kịch
Người Đẹp và Quái Vật   9:5
Kong: Đảo Đầu Lâu   9:30
Năm Anh Em Siêu Nhân   9:0
Mầm Sống Hiểm Họa   8:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ cổ hoài lang   8:0, 9:50, 18:45 Kịch
Người Đẹp và Quái Vật   8:35, 10:40, 11:10, 11:45, 12:50, 13:50, 14:25, 15:30, 17:0, 20:0, 21:20, 22:5, 22:35
Kong: Đảo Đầu Lâu   8:20, 11:30, 13:55, 16:20, 18:55, 20:30, 23:15
Cô Dâu Ma   13:20
Năm Anh Em Siêu Nhân   8:0, 8:55, 10:20, 13:40, 16:30, 17:35, 21:5, 23:30
Mầm Sống Hiểm Họa   15:20, 18:15, 22:55
Khoảng Cách Giữa Chúng Ta   11:25, 18:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ cổ hoài lang   8:0, 9:40, 17:55 Kịch
Người Đẹp và Quái Vật   8:5, 10:35, 10:50, 11:45, 12:30, 13:10, 13:15, 14:25, 15:10, 15:55, 17:5, 17:50, 18:15, 18:35, 19:45, 20:30, 21:15, 22:25, 23:10, 23:30
Kong: Đảo Đầu Lâu   8:5, 10:15, 10:40, 12:40, 13:55, 15:10, 15:50, 17:40, 19:0, 20:10, 20:50, 21:0, 22:40, 23:15, 23:25
Cô Dâu Ma   8:0, 9:40
Năm Anh Em Siêu Nhân   8:0, 8:20, 10:30, 11:35, 13:0, 13:30, 14:0, 15:30, 16:0, 16:30, 18:0, 18:30, 20:30, 21:0, 23:0, 23:50
Mầm Sống Hiểm Họa   10:20, 11:45, 16:25, 19:55, 23:55
Săn Lùng Báu Vật Cổ   8:0, 9:45, 14:5, 16:0, 22:0
Khoảng Cách Giữa Chúng Ta   8:0, 11:35, 18:35, 23:50
Lavender   8:0, 9:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ cổ hoài lang   10:40, 14:45, 16:55, 19:5 Kịch
Người Đẹp và Quái Vật   8:30, 10:10, 11:15, 12:50, 14:0, 15:30, 16:20, 16:45, 18:15, 19:10, 19:30, 21:0, 21:15, 22:15, 22:50
Kong: Đảo Đầu Lâu   8:0, 8:50, 10:30, 11:20, 13:0, 13:50, 15:25, 17:50, 20:20, 22:45
Cô Dâu Ma   8:40, 19:0, 23:35
Năm Anh Em Siêu Nhân   8:0, 8:55, 10:30, 11:0, 11:30, 13:0, 13:35, 14:0, 15:30, 16:10, 16:30, 18:0, 18:45, 20:30, 22:0, 23:0, 23:25
Mầm Sống Hiểm Họa   8:45, 13:20, 18:5, 21:10, 23:50
Săn Lùng Báu Vật Cổ   8:15, 12:50, 23:45
Khoảng Cách Giữa Chúng Ta   8:20, 10:50, 15:35, 20:20, 21:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ cổ hoài lang   10:20, 14:40, 19:0 Kịch
Người Đẹp và Quái Vật   7:55, 8:40, 9:0, 9:45, 10:35, 11:25, 12:25, 13:15, 14:5, 15:5, 15:55, 16:45, 17:45, 18:35, 19:25, 20:25, 21:15, 23:5
Kong: Đảo Đầu Lâu   8:45, 10:5, 11:10, 11:40, 13:35, 15:15, 16:0, 18:25, 20:25, 23:15
Cô Dâu Ma   8:5, 18:15, 23:0
Năm Anh Em Siêu Nhân   8:5, 8:45, 9:55, 10:35, 11:15, 12:25, 13:5, 13:45, 14:5, 14:55, 15:40, 16:15, 16:35, 17:30, 18:45, 19:10, 20:0, 20:35, 21:20, 22:30, 23:5, 23:50
Mầm Sống Hiểm Họa   8:10, 12:30, 16:45, 21:40, 23:50
Săn Lùng Báu Vật Cổ   8:0
Khoảng Cách Giữa Chúng Ta   12:40, 17:50, 21:5, 23:35
Lavender   8:0, 23:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ cổ hoài lang   9:45, 10:45, 12:0, 13:30, 15:0, 16:30, 18:0, 19:15, 20:50, 22:5 Kịch
Người Đẹp và Quái Vật   9:30, 10:30, 12:30, 13:45, 15:30, 16:50, 18:15, 19:40, 20:40, 21:10
- Người Sói   17:15
Vũ Điệu Thần Tiên   12:50
Kong: Đảo Đầu Lâu   9:20, 11:20, 13:0, 14:30, 15:10, 16:40, 18:45, 19:50, 21:40
Cô Dâu Ma   10:0, 12:15, 18:30
Năm Anh Em Siêu Nhân   11:45, 14:0, 16:15, 19:30, 21:50
Mầm Sống Hiểm Họa   10:15, 14:10, 17:30, 20:15
Ngôi Nhà Phố Quỷ   11:30, 16:0, 22:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ cổ hoài lang   9:10, 11:5, 14:55, 16:50, 18:45 Kịch
Người Đẹp và Quái Vật   9:0, 11:30, 14:0, 14:35, 16:30, 19:0, 19:30, 21:30
Kong: Đảo Đầu Lâu   12:25, 13:25, 17:15, 22:5
Cô Dâu Ma   13:0, 22:45
Quyển Sổ Tử Thần: Khai Sáng Thế Giới Mới   11:15, 13:55, 18:30, 21:10
Năm Anh Em Siêu Nhân   9:30, 9:40, 10:0, 11:55, 12:10, 14:20, 14:50, 16:45, 17:5, 19:10, 19:40, 20:0, 21:35, 22:0
Mầm Sống Hiểm Họa   9:15, 11:20, 15:50, 17:55, 20:40, 22:25
Ngôi Nhà Phố Quỷ   9:20, 16:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ cổ hoài lang   9:45, 14:35, 20:30, 22:40 Kịch
Người Đẹp và Quái Vật   9:0, 11:30, 14:0, 16:30, 17:45, 19:0, 20:10, 21:25
Vũ Điệu Thần Tiên   9:10, 14:20, 16:10
Kong: Đảo Đầu Lâu   10:0, 12:25, 15:15, 16:25, 19:45, 22:0
Cô Dâu Ma   13:25
Gia Đình Đạo Tặc   8:50
Năm Anh Em Siêu Nhân   8:45, 11:5, 12:15, 13:25, 14:35, 17:0, 18:5, 19:15, 21:35, 22:20
Mầm Sống Hiểm Họa   10:30, 18:35, 22:35
Săn Lùng Báu Vật Cổ   12:40
Ngôi Nhà Phố Quỷ   11:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Đẹp và Quái Vật   9:40, 11:25, 12:5, 14:30, 16:15, 16:55, 19:20, 21:5, 21:45
Kong: Đảo Đầu Lâu   9:0, 9:45, 12:10, 13:50, 14:35, 17:0, 18:40, 19:25, 21:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Đẹp và Quái Vật   9:0, 10:0, 11:5, 12:0, 13:10, 13:35, 14:10, 15:15, 16:10, 18:20, 21:0, 23:10, 23:40
Kong: Đảo Đầu Lâu   8:15, 8:40, 10:30, 12:45, 13:45, 15:25, 16:50, 17:50, 19:15, 20:20, 22:50, 23:45
Cô Dâu Ma   8:5, 21:35
Năm Anh Em Siêu Nhân   8:20, 10:40, 11:40, 12:55, 14:40, 15:50, 17:10, 18:0, 20:35, 23:0, 23:45
Mầm Sống Hiểm Họa   9:50, 11:25, 18:40, 20:50
Săn Lùng Báu Vật Cổ   8:0, 19:40, 21:45
Khoảng Cách Giữa Chúng Ta   8:55, 16:15, 18:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Đẹp và Quái Vật   9:15, 11:40, 14:5, 16:30, 18:55, 20:25, 21:20
- Người Sói   12:10, 16:25, 20:45
Kong: Đảo Đầu Lâu   9:30, 10:15, 12:25, 14:35, 16:0, 16:45, 18:55, 21:10
Cô Dâu Ma   10:25, 14:40, 19:0
Quyển Sổ Tử Thần: Khai Sáng Thế Giới Mới   12:10, 16:15, 20:30
Gia Đình Đạo Tặc   14:35
Năm Anh Em Siêu Nhân   9:20, 11:35, 13:50, 16:5, 18:20, 20:40
Khoảng Cách Giữa Chúng Ta   11:40, 13:50, 18:10
Ngôi Nhà Phố Quỷ   10:30, 18:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Đẹp và Quái Vật   10:0, 14:10, 16:10, 20:0, 22:10
Kong: Đảo Đầu Lâu   12:0, 14:0, 20:30
Công Chúa Ma Cà Rồng   8:10, 22:30
Cô Dâu Ma   8:30, 14:20, 16:30, 18:30
Năm Anh Em Siêu Nhân   9:50, 12:0, 16:0, 18:20, 20:10
Mầm Sống Hiểm Họa   8:0, 10:10, 12:20, 18:10, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Đẹp và Quái Vật   9:0, 10:30, 11:40, 13:0, 13:20, 14:20, 14:50, 16:0, 17:0, 18:10, 19:40, 20:40, 21:10, 22:20, 23:20, 23:25
Kong: Đảo Đầu Lâu   10:30, 13:10, 15:45, 17:0, 18:15, 21:0, 23:30
Cô Dâu Ma   8:10, 19:20
Năm Anh Em Siêu Nhân   8:0, 9:50, 11:0, 12:20, 13:30, 14:30, 15:40, 17:30, 18:40, 20:0, 20:50, 22:30, 23:30
Mầm Sống Hiểm Họa   8:10, 10:20, 21:20, 23:45
Khoảng Cách Giữa Chúng Ta   8:30, 16:0, 18:30
Lavender   8:0, 12:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Đẹp và Quái Vật   9:5, 10:10, 11:35, 12:50, 14:20, 15:20, 17:10, 17:50, 20:20, 21:10, 22:30, 23:20
Kong: Đảo Đầu Lâu   8:25, 10:30, 14:55, 16:25, 20:10, 23:40
Cô Dâu Ma   8:5, 21:55
Năm Anh Em Siêu Nhân   8:5, 10:40, 13:0, 14:5, 15:20, 16:50, 17:45, 18:40, 21:0, 22:50, 23:50
Mầm Sống Hiểm Họa   8:10, 12:20, 19:10
Khoảng Cách Giữa Chúng Ta   10:0, 12:40, 19:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Đẹp và Quái Vật   9:0, 11:25, 13:50, 16:15, 18:40, 21:5
Năm Anh Em Siêu Nhân   9:40, 12:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Đẹp và Quái Vật   10:0, 12:20, 14:40, 18:5, 20:25
- Người Sói   9:50, 18:30
Kong: Đảo Đầu Lâu   12:15, 15:0, 20:55
Năm Anh Em Siêu Nhân   9:40, 11:55, 14:10, 16:25, 18:35, 20:50