Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhóc Trùm   9:10, 9:50, 10:0, 10:50, 11:40, 12:30, 13:20, 14:10, 15:0, 15:50, 16:40, 17:30, 18:20, 19:10, 20:0, 20:50, 21:40, 23:20
Fast & Furious 8   9:0, 10:10, 11:20, 12:30, 13:40, 14:50, 16:0, 17:10, 18:20, 19:30, 20:40, 21:50, 22:30, 23:15
Thám tử lừng danh Conan Episode "One": Ngày thám tử bị teo nhỏ   10:0, 20:50
Cô Gái và Gã Khổng Lồ   13:30, 17:10
Trò Chơi Hủy Diệt   11:45, 15:25, 19:5
Hiệu Ứng Bóng Ma   9:50, 13:5, 16:20, 19:35, 22:50
Ma & Chiếc Đồng Hồ   11:30, 14:45, 18:0, 21:15
Em Chưa 18   8:45, 9:15, 10:0, 10:30, 11:0, 11:45, 12:15, 12:45, 13:30, 14:0, 14:30, 15:15, 15:45, 16:15, 17:0, 17:30, 18:0, 18:45, 19:15, 19:45, 20:30, 21:0, 21:30, 22:15, 22:45, 23:0, 23:40
Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   9:0, 9:50, 10:35, 11:25, 12:10, 13:0, 13:45, 14:35, 15:20, 16:10, 16:55, 17:45, 18:30, 19:20, 20:5, 20:55, 21:40
Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   9:40, 12:0, 14:20, 16:40, 19:0, 21:20, 22:35, 23:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhóc Trùm   9:15, 15:25, 19:5
Fast & Furious 8   9:15, 11:40, 13:5, 14:5, 16:30, 18:55, 21:0, 21:20
Thám tử lừng danh Conan Episode "One": Ngày thám tử bị teo nhỏ   17:20
Cô Gái và Gã Khổng Lồ   11:10
Em Chưa 18   9:15, 10:55, 12:35, 14:20, 16:5, 17:50, 19:30, 21:45
Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   9:15, 10:15, 10:45, 11:45, 12:45, 13:15, 14:15, 15:15, 15:45, 16:45, 17:45, 18:15, 19:15, 20:15, 20:45, 21:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhóc Trùm   17:0
Fast & Furious 8   10:0, 12:30, 15:0
Cô Gái và Gã Khổng Lồ   12:15
Trò Chơi Hủy Diệt   9:45
Em Chưa 18   9:20, 10:30, 11:15, 13:0, 14:45, 15:50, 17:20, 18:15, 19:10, 20:30
Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   9:30, 11:30, 13:15, 14:15, 15:10, 16:30, 17:40, 18:45, 19:30, 20:0, 20:50
Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   9:15, 10:20, 11:45, 12:45, 14:15, 15:20, 16:45, 17:50, 19:20, 20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lô Tô   10:40
Thành Phố Ảo   23:55
Fast & Furious 8   10:25, 16:15, 17:40, 20:30, 23:5
Thám tử lừng danh Conan Episode "One": Ngày thám tử bị teo nhỏ   8:10
Em Chưa 18   8:15, 10:5, 12:0, 13:10, 14:0, 15:10, 16:0, 18:0, 19:5, 20:0, 20:20, 21:5, 21:40, 22:0, 22:30, 23:5, 23:40, 23:55
Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   8:0, 10:10, 12:10, 13:35, 14:10, 15:30, 17:0, 18:25
Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   8:25, 8:55, 9:40, 10:55, 11:35, 12:20, 14:20, 15:40, 17:30, 19:0, 20:25
Tiếng Vọng Từ Tường Đá   8:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious 8   9:15, 11:30, 13:45, 14:50, 16:0, 18:15, 20:30, 21:15
Trò Chơi Hủy Diệt   13:10, 17:10, 19:0
Hiệu Ứng Bóng Ma   9:5
Em Chưa 18   10:0, 11:40, 13:20, 15:0, 16:45, 18:30, 20:15, 21:35
Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   9:0, 10:30, 12:5, 13:40, 15:15, 16:50, 18:25, 20:0
Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   9:35, 10:45, 12:0, 14:20, 16:40, 18:50, 20:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious 8   9:35, 14:40, 17:5, 19:30, 21:55
Em Chưa 18   8:50, 10:50, 12:20, 12:50, 14:20, 14:50, 16:20, 16:50, 18:50, 19:25, 20:50
Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   9:5, 11:0, 12:55, 17:30, 21:25
Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   8:30, 9:40, 11:10, 12:0, 13:50, 14:50, 16:30, 18:20, 19:10, 21:0, 21:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious 8   8:45, 11:15, 13:45, 16:20, 18:55, 21:30
Em Chưa 18   8:20, 9:0, 9:40, 10:20, 11:0, 11:40, 12:20, 13:0, 13:40, 14:20, 15:0, 15:40, 16:20, 17:0, 17:40, 18:20, 19:0, 19:40, 20:20, 21:0, 21:40, 22:0, 22:20
Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   9:20, 11:20, 13:20, 15:20, 17:20, 19:20
Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   8:15, 9:55, 11:0, 12:40, 13:45, 15:25, 16:30, 18:10, 19:15, 20:55, 21:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious 8   8:45, 13:35, 16:20, 18:15, 19:0, 20:0, 22:45, 23:35
Thám tử lừng danh Conan Episode "One": Ngày thám tử bị teo nhỏ   8:55
Cô Gái và Gã Khổng Lồ   14:30
Em Chưa 18   8:35, 10:0, 11:0, 12:5, 13:10, 14:0, 15:10, 15:50, 16:10, 17:55, 18:45, 19:10, 19:30, 20:45, 21:30, 21:45, 23:5, 23:20, 23:50
Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   8:5, 8:25, 10:15, 14:10, 17:10, 21:0
Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   8:30, 9:0, 10:25, 11:15, 11:45, 12:15, 13:0, 15:0, 16:0, 16:45, 17:45, 20:30, 21:10, 22:55
Tiếng Vọng Từ Tường Đá   11:30, 23:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious 8   16:0
Cô Gái và Gã Khổng Lồ   8:0, 22:50
Trò Chơi Hủy Diệt   8:0, 21:40
Em Chưa 18   10:0, 12:0, 14:0, 18:20, 20:0
Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   8:30, 10:10, 11:50, 13:50, 17:10, 18:50, 20:30
Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   9:40, 12:10, 14:40, 15:30, 18:0, 20:30, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious 8   8:0, 10:0, 11:10, 12:40, 15:35, 17:20, 20:0
Thám tử lừng danh Conan Episode "One": Ngày thám tử bị teo nhỏ   8:0, 10:45, 18:20
Cô Gái và Gã Khổng Lồ   8:30
Em Chưa 18   8:0, 8:25, 8:50, 9:40, 10:20, 10:35, 10:50, 11:40, 12:35, 12:50, 13:40, 14:20, 14:35, 14:50, 15:40, 16:50, 17:40, 18:50, 19:40, 19:55, 20:50, 21:40, 21:55, 22:25, 22:40, 22:50, 23:10, 23:40, 23:55
Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   8:0, 9:55, 12:20, 15:20, 16:20, 20:25
Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   8:5, 8:30, 9:50, 10:35, 12:30, 13:15, 13:55, 14:35, 15:10, 15:55, 16:40, 17:15, 17:50, 18:35, 19:20, 19:30, 20:30, 20:55, 21:15, 22:15
Tiếng Vọng Từ Tường Đá   8:0, 23:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious 8   8:45, 11:30, 14:15, 17:0, 19:45, 22:30
Thám tử lừng danh Conan Episode "One": Ngày thám tử bị teo nhỏ   8:10, 12:30
Em Chưa 18   8:40, 9:0, 10:20, 12:25, 13:0, 14:30, 16:40, 17:15, 18:45, 19:15, 20:40, 20:50, 21:15, 22:55, 23:15, 23:40
Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   8:15, 10:25, 11:0, 14:35, 15:10, 16:30, 18:40
Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   8:0, 8:40, 9:10, 10:35, 11:20, 11:50, 12:30, 13:10, 14:0, 14:30, 15:50, 17:10, 17:50, 19:0, 19:50, 20:30, 21:0, 21:10, 21:40, 22:30, 23:50
Tiếng Vọng Từ Tường Đá   8:15, 10:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious 8   8:10, 8:55, 11:25, 11:40, 14:25, 17:10, 18:15, 20:0, 21:10, 22:45, 23:20
Thám tử lừng danh Conan Episode "One": Ngày thám tử bị teo nhỏ   8:25, 12:30
Cô Gái và Gã Khổng Lồ   8:0, 14:40
Em Chưa 18   8:0, 8:45, 9:40, 10:5, 10:50, 11:40, 12:10, 12:55, 13:40, 14:15, 15:0, 15:40, 16:20, 17:5, 17:40, 18:25, 19:10, 19:40, 20:30, 21:0, 21:15, 21:40, 22:35, 23:40, 23:55
Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   8:0, 8:40, 10:20, 10:40, 12:25, 13:45, 14:30, 15:50, 16:35, 18:40, 20:45, 22:50, 23:5
Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   8:0, 8:40, 10:45, 11:0, 12:45, 13:30, 14:10, 15:30, 16:15, 16:55, 17:55, 19:40, 20:40, 21:45
Tiếng Vọng Từ Tường Đá   10:20, 17:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious 8   8:50, 14:20, 16:0, 20:40, 23:25
Thám tử lừng danh Conan Episode "One": Ngày thám tử bị teo nhỏ   8:0, 19:15, 23:20
Cô Gái và Gã Khổng Lồ   10:10
Em Chưa 18   8:0, 8:25, 9:50, 10:25, 11:50, 12:25, 13:0, 13:45, 15:0, 15:40, 17:0, 17:35, 19:0, 19:35, 21:0, 21:40, 23:45
Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   8:0, 10:0, 12:0, 14:0, 18:40, 21:20
Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   7:55, 9:55, 10:20, 11:35, 12:40, 14:30, 15:0, 15:25, 17:5, 17:40, 18:10, 20:25, 22:35, 23:35
Tiếng Vọng Từ Tường Đá   8:10, 17:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious 8   8:5, 12:40, 21:20, 22:45
Thám tử lừng danh Conan Episode "One": Ngày thám tử bị teo nhỏ   8:40
Em Chưa 18   8:10, 10:25, 11:35, 12:20, 13:10, 14:20, 15:40, 17:40, 19:0, 19:40, 20:50, 21:30, 23:20, 23:55
Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   8:30, 10:20, 15:0, 19:30
Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   8:55, 10:10, 10:40, 12:15, 14:45, 15:15, 16:20, 16:55, 17:20, 17:50, 20:0, 20:30, 22:30, 23:10
Tiếng Vọng Từ Tường Đá   13:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious 8   9:10, 13:20, 18:15, 21:20
Em Chưa 18   8:50, 10:45, 11:35, 12:25, 12:40, 14:35, 16:30, 17:45, 18:25, 20:20, 22:15
Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   8:55, 10:40, 14:15, 16:0, 19:35
Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   9:0, 11:30, 14:0, 15:45, 16:30, 19:0, 20:40, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious 8   9:30, 12:10, 14:50, 17:30, 20:10, 22:50
Thám tử lừng danh Conan Episode "One": Ngày thám tử bị teo nhỏ   11:0
Em Chưa 18   8:45, 9:15, 11:15, 13:15, 15:15, 15:50, 16:20, 17:15, 17:55, 18:10, 19:55, 21:10, 22:0, 22:5, 23:15
Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   8:55, 10:50, 12:40, 13:30, 14:30, 18:20, 19:15, 20:10
Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   8:50, 9:45, 10:50, 11:30, 12:30, 13:0, 14:10, 15:10, 15:25, 16:50, 17:50, 19:30, 20:15, 20:30, 22:10, 23:0, 23:10
Tiếng Vọng Từ Tường Đá   9:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious 8   14:35, 17:0, 21:20
Thám tử lừng danh Conan Episode "One": Ngày thám tử bị teo nhỏ   8:50
Cô Gái và Gã Khổng Lồ   11:25, 18:15, 22:45
Đại Chiến Bà Bầu   9:25
Em Chưa 18   8:45, 10:30, 11:10, 12:15, 13:30, 14:10, 15:15, 16:0, 17:0, 17:45, 18:45, 19:20, 19:45, 20:15, 20:35, 21:0, 21:35, 22:10, 22:30, 23:0
Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   9:40, 14:0, 15:45, 17:35, 19:30
Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   9:0, 10:0, 10:45, 11:30, 12:30, 13:15, 15:0, 15:45, 18:0, 20:30
Tiếng Vọng Từ Tường Đá   12:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious 8   9:40
Cô Gái và Gã Khổng Lồ   13:20, 16:55, 18:0
Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   10:0, 11:40, 15:15, 19:30, 21:10
Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   9:45, 12:5, 14:35, 18:0, 20:0, 20:30