• Thị trường trong nước
  • Thị trường thế giới


Năng Lượng

STT Mặt hàng Tỉnh 11/03/2018 10/03/2018 (+/-)
1Bộ bình Gas petrolimex bình 12kg van chụp950.000 950.000  0%
2Gas Ngọn lửa thần bình 12 kg302.000 302.000  0%
3Gas Ngọn lửa thần bình 13 kg324.000 324.000  0%
4Gas Ngọn lửa thần bình 45 kg0 -  -
5Gas Ngọn lửa thần bình 6 kg186.000 186.000  0%
6Gas petrolimex bình 12kg van ngang313.000 313.000  0%
7Gas Petrolimex bình 13kg332.000 332.000  0%