• Thị trường trong nước
  • Thị trường thế giới


Năng Lượng

STT Mặt hàng Tỉnh 30/09/2014 29/09/2014 (+/-)
1Dầu hoả TP.HCM21.670 -  -
2Điêzen 0,25S TP.HCM21.450 -  -
3Gas Ngọn lửa thần 13kgTP.HCM380.000 -  -
4Gas Ngọn lửa thần bình 12kgTP.HCM380.000 -  -
5Gas Petrolimex bình 12kgTP.HCM380.000 -  -
6Gas Petrolimex bình 13kgTP.HCM410.000 -  -
7Shell gas bình 12kgTP.HCM380.000 -  -
8Xăng A92TP.HCM23.710 23.710  0%