• Thị trường trong nước
  • Thị trường thế giới


Năng Lượng

STT Mặt hàng Tỉnh 30/09/2014 29/09/2014 (+/-)
1Dầu hoả Hải Phòng21.670 -  -
2Điêzen 0,25S Hải Phòng21.450 -  -
3Gas Ngọn lửa thần 13kgHải Phòng380.000 -  -
4Gas Ngọn lửa thần bình 12kgHải Phòng380.000 -  -
5Gas Petrolimex bình 12kgHải Phòng380.000 -  -
6Gas Petrolimex bình 13kgHải Phòng410.000 -  -
7Shell gas bình 12kgHải Phòng380.000 -  -
8Xăng A92Hải Phòng23.710 23.710  0%