• Thị trường trong nước
  • Thị trường thế giới


Năng Lượng

STT Mặt hàng Tỉnh 30/09/2014 29/09/2014 (+/-)
1Dầu hoả Hà Nội21.670 -  -
2Điêzen 0,25S Hà Nội21.450 -  -
3Gas Ngọn lửa thần 13kgHà Nội380.000 -  -
4Gas Ngọn lửa thần bình 12kgHà Nội380.000 -  -
5Gas Petrolimex bình 12kgHà Nội380.000 -  -
6Gas Petrolimex bình 13kgHà Nội410.000 -  -
7Shell gas bình 12kgHà Nội380.000 -  -
8Xăng A92Hà Nội23.710 23.710  0%