Giá Cả Thị Trường Táo Trung Quốc loại 1 ngày 23/01/2018

STT Tỉnh Giá
1Hà Nội23.000

Nông sản

STT Mặt hàng Tỉnh 22/01/2018 21/01/2018 (+/-)
1Bắp cải trắng loại 1Thái Nguyên10.000 10.000  0%
2Chè xanh búp khôThái Nguyên120.000 120.000  0%
3Gạo tẻ thường Khang dânThái Nguyên11.000 11.000  0%