Giá Cả Thị Trường NPK Đầu trâu TE(20+20+15) ngày 19/01/2018

STT Tỉnh Giá
1An Giang11.500

Mặt hàng khác

STT Mặt hàng Tỉnh 18/01/2018 17/01/2018 (+/-)
1Đường cát Biên Hòa loại 1Thái Nguyên23.000 23.000  0%
2Lân Lâm ThaoThái Nguyên10.000 10.000  0%
3Thức ăn hỗn hợp ProconcoLoại cho lợn từ 30 kg đến xuất chuồngThái Nguyên4.000 4.000  0%