Giá Cả Thị Trường Gas petrolimex bình 12kg van ngang ngày 18/01/2018

STT Tỉnh Giá
1Nơi khác313.000

Năng Lượng

STT Mặt hàng Tỉnh 17/01/2018 16/01/2018 (+/-)
1Bộ bình Gas petrolimex bình 12kg van chụp950.000 950.000  0%
2Gas Ngọn lửa thần bình 12 kg330.000 330.000  0%
3Gas Ngọn lửa thần bình 13 kg354.000 354.000  0%
4Gas Ngọn lửa thần bình 45 kg0 -  -
5Gas Ngọn lửa thần bình 6 kg200.000 200.000  0%
6Gas petrolimex bình 12kg van ngang313.000 313.000  0%
7Gas Petrolimex bình 13kg366.000 366.000  0%