Giá Cả Thị Trường Gas Petrolimex bình 13kg ngày 22/08/2017

STT Tỉnh Giá
1Nơi khác505.000

Năng Lượng

STT Mặt hàng Tỉnh 21/08/2017 20/08/2017 (+/-)
1Bộ bình Gas petrolimex bình 12kg van chụp950.000 950.000  0%
2Gas Ngọn lửa thần bình 12 kg290.000 290.000  0%
3Gas Ngọn lửa thần bình 13 kg310.000 310.000  0%
4Gas Ngọn lửa thần bình 45 kg945.000 945.000  0%
5Gas Ngọn lửa thần bình 6 kg180.000 180.000  0%
6Gas petrolimex bình 12kg van ngang313.000 313.000  0%
7Gas Petrolimex bình 13kg505.000 505.000  0%