Giá Cả Thị Trường Cá tra ngày 19/12/2018

STT Tỉnh Giá
1An Giang38.000

Thực phẩm

STT Mặt hàng Tỉnh 29/01/2018 28/01/2018 (+/-)
1Cá rô phi 0,5 kg/conThái Nguyên40.000 40.000  0%
2Muối trắngThái Nguyên3.000 3.000  0%