Giá Cả Thị Trường Cá chim trắng ngày 19/01/2018

STT Tỉnh Giá
1An Giang28.000

Thực phẩm

STT Mặt hàng Tỉnh 18/01/2018 17/01/2018 (+/-)
1Cá rô phi 0,5 kg/conThái Nguyên40.000 40.000  0%
2Muối trắngThái Nguyên3.000 3.000  0%