»

TỶ GIÁ USD

Ty gia USD ngay 15122018

Tỷ giá USD ngày 15/12/2018

Tỷ giá USD sáng nay 15/12 tại các ngân hàng thương mại đồng loạt tăng mạnh.

Ty gia USD ngay 14122018

Tỷ giá USD ngày 14/12/2018

Sáng nay 14/12 tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại vẫn tiếp tục giảm.

Ty gia USD ngay 13122018

Tỷ giá USD ngày 13/12/2018

Tỷ giá trung tâm ngày hôm nay giảm nhẹ so với hôm qua. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng đồng loạt giảm nhẹ.

Ty gia USD ngay 12122018

Tỷ giá USD ngày 12/12/2018

Tỷ giá USD sáng nay 12/12 tại các ngân hàng thương mại giảm nhẹ so với cùng thời điểm sáng qua.

Ty gia USD ngay 11122018

Tỷ giá USD ngày 11/12/2018

Tỷ giá USD ngày hôm nay 11/12 tại hầu hết các ngân hàng đều giảm nhẹ so với ngày hôm qua.

Ty gia USD ngay 10122018

Tỷ giá USD ngày 10/12/2018

Tỷ giá USD ngày hôm nay 10/12 tại các ngân hàng thương mại biến động nhẹ.

Ty gia USD ngay 08122018

Tỷ giá USD ngày 08/12/2018

Tỷ giá USD sáng nay tại các ngân hàng thương mại đồng loạt giảm so với ngày hôm qua.

Ty gia USD ngay 07122018

Tỷ giá USD ngày 07/12/2018

Tỷ giá trung tâm sáng nay 07/12 tăng nhẹ, Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng đồng loạt tăng.

Ty gia USD ngay 06122018

Tỷ giá USD ngày 06/12/2018

Sáng nay 06/12, tỷ giá USD tại nhiều ngân hàng thương mại trong nước bật tăng mạnh so với hôm qua.

Ty gia USD ngay 05122018

Tỷ giá USD ngày 05/12/2018

Sáng nay 05/12, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại có nhiều thay đổi so với ngày hôm qua.

Ty gia USD ngay 04122018

Tỷ giá USD ngày 04/12/2018

Sáng nay 04/12, tỷ giá USD tại hầu hết các ngân hàng thương mại đều giảm mạnh so với ngày hôm qua.

Ty gia USD ngay 03122018

Tỷ giá USD ngày 03/12/2018

Tỷ giá USD sáng nay 03/12 tại các ngân hàng thương mại biến động nhẹ.

Ty gia USD ngay 01122018

Tỷ giá USD ngày 01/12/2018

Sáng nay 01/12, tỷ giá USD tại một số ngân hàng thương mại giảm nhẹ so với ngày hôm qua.

Ty gia USD ngay 30112018

Tỷ giá USD ngày 30/11/2018

Sáng nay 30/11, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại đều giảm so với ngày hôm qua.

Ty gia USD ngay 29112018

Tỷ giá USD ngày 29/11/2018

Sáng nay 29/11, tỷ giá USD tại một số ngân hàng thương mại giảm nhẹ so với ngày hôm qua.

Ty gia USD ngay 28112018

Tỷ giá USD ngày 28/11/2018

Tỷ giá USD sáng nay tại các ngân hàng thương mại biến động nhẹ.

Ty gia USD ngay 27112018

Tỷ giá USD ngày 27/11/2018

Tỷ giá USD sáng nay tại các ngân hàng thương mại đồng loạt tăng.

Ty gia USD ngay 26112018

Tỷ giá USD ngày 26/11/2018

Tỷ giá USD ngày hôm nay tại các ngân hàng thương mại biến động nhẹ.

Ty gia USD ngay 24112018

Tỷ giá USD ngày 24/11/2018

Sáng nay 24/11 tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại đồng loạt giảm mạnh.

Ty gia USD ngay 23112018

Tỷ giá USD ngày 23/11/2018

Tỷ giá USD sáng nay tại một số ngân hàng thương mại biến động nhẹ so với ngày hôm qua.