» Tìm kiếm:

tự tóm tắt

Mot Viet Nam phang Một Việt Nam “phẳng”

Thomas L. Friedman nói về toàn cầu hóa, mô tả 10 lực làm “phẳng” thế giới và chính Nguyễn Trung cũng tự tóm tắt Thế giới phẳng: “Làm..