» Tìm kiếm:

phanh xe đạp

Nghe bay gau Nghề bẫy gấu

Chỉ cần một sợi dây phanh xe đạp hoặc xe gắn máy kết thành một vòng thòng lọng gắn với một con lanh rất nhạy thì không một con gì đi qua mà..