» Tìm kiếm:

phân tích độ nhạy

Phan tich do nhay Phân tích độ nhạy

Phân tích độ nhạy là một công cụ dùng để đánh giá tác động tài chính, như đánh giá theo hiện giá thuần (NPV), của những thay đổi về những..

Phan tich do nhay Phân tích độ nhạy

Mỗi dự báo kinh doanh phải bao gồm từ một hoặc nhiều giả định. Khi đề xuất một dòng sản phẩm giá treo áo mới, các nhà quản lý của..

Yeu to con nguoi trong du thao ngan sach Yếu tố con người trong dự thảo ngân sách

Trong một chừng mực nào đó, việc chuẩn bị ngân sách là vấn đề xử lý các con số, một quy trình ngày càng được thực hiện bởi các phần mềm lập..