» Tìm kiếm:

nghiêm khắc phê phán

Quyet tam quyet tam quyet tam Quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm...

Đồng chí chủ tịch xã mới nhận nhiệm vụ rất nghiêm khắc trong vấn đề chống mê tín dị đoan. Ngay tuần đầu tiên nhậm chức, đồng chí đã tổ chức..