» Tìm kiếm:

dung tích hồ chứa

313 khanh thanh Nha may Thuy dien song Hinh Phu Yen 31/3, khánh thành Nhà máy Thủy điện sông Hinh (Phú Yên)

Công trình này gồm 2 tổ máy, mỗi tổ 35 mW, sản lượng bình quân 370 triệu kWh/năm. Mực nước dâng bình thường 209 m, mực nước chết 196 m,..