» Tìm kiếm:

chủ nghĩa quan liêu

Ket qua dieu tra viec thi hanh Luat doanh nghiep Chu nghia quan lieu tiep tuc bi hach toi Kết quả điều tra việc thi hành Luật doanh nghiệp: Chủ nghĩa quan liêu tiếp tục bị hạch tội

Hôm qua, 19/12, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức công bố và thảo luận về kết quả điều tra việc thi hành Luật..