» Tìm kiếm:

cơ sở dữ liệu chung

ASEAN se ket noi ngan hang co so du lieu chung ve thong tin toi pham voi Interpol ASEAN sẽ kết nối ngân hàng cơ sở dữ liệu chung về thông tin tội phạm với Interpol

Ngày 4/6, Bộ trưởng Điều phối An ninh quốc gia Xinh-ga-po X. Giay-a-cu-ma (S Jayakumar) cho biết các nước thành viên ASEAN sẽ kết nối ngân..