Khi nhung cay vi cam Trung Hoa di ra the gioi Khi những cây vĩ cầm Trung Hoa đi ra thế giới

Hơn 10 năm nay, ngày làm việc của Vũ Hồng Phương (Wu Hong Fang) luôn đầy ắp một loại âm thanh - tiếng cọ xát của giấy ráp lên gỗ thích và..