Windows 64 bit se chi phu hop Longhorn Windows 64 bit sẽ chỉ phù hợp Longhorn

Sau 18 tháng trì hoãn, hệ điều hành Windows XP Professional X64 Edition cuối cùng cũng được ra mắt. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo..

XP tien den 64 bit XP tiến đến 64-bit

Phiên bản thử nghiệm hệ điều hành (HĐH) Microsoft Windows XP 64-bit mới dành cho máy tính để bàn đạt được những kết quả rất khả quan và thể..