XO Laptop lai bi kien vi pham ban quyen XO Laptop lại bị kiện vi phạm bản quyền

LANCOR - một công ty của Nigeria có trụ sở tại thành phố Massachusetts (Mỹ) – đã đâm đơn kiện Dự án mỗi trẻ em một máy tính xách tay..