» Tìm kiếm:

Xăng Mogas

Xang la o Thai Nguyen "Xăng lạ" ở Thái Nguyên

Xăng Mogas 92 có màu xanh lá cây nhưng sau nửa ngày lại nhạt dần và đặc biệt là biến đổi thành màu nước tương, lắng cặn ở đáy chai. Đó là..

Xang la o Thai Nguyen "Xăng lạ" ở Thái Nguyên

Xăng Mogas 92 có màu xanh lá cây nhưng sau nửa ngày lại nhạt dần, biến đổi thành màu nước tương, lắng cặn ở đáy chai. Đó là hiện tượng xăng..

Xang la o Thai Nguyen Xăng lạ ở Thái Nguyên

Xăng Mogas 92 có màu xanh lá cây nhưng sau nửa ngày lại nhạt dần và đặc biệt là biến đổi thành màu nước tương, lắng cặn ở đáy chai. Đó là..

Xang la o Thai Nguyen "Xăng lạ" ở Thái Nguyên

Xăng Mogas 92 có màu xanh lá cây nhưng sau nửa ngày lại nhạt dần, biến đổi thành màu nước tương, lắng cặn ở đáy chai. Đó là hiện tượng xăng..

Xang la o Thai Nguyen "Xăng lạ" ở Thái Nguyên

Xăng Mogas 92 có màu xanh lá cây nhưng sau nửa ngày lại nhạt dần và đặc biệt là biến đổi thành màu nước tương, lắng cặn ở đáy chai. Đó là..

Xang la o Thai Nguyen "Xăng lạ" ở Thái Nguyên

Xăng Mogas 92 có màu xanh lá cây nhưng sau nửa ngày lại nhạt dần, biến đổi thành màu nước tương, lắng cặn ở đáy chai. Đó là hiện tượng xăng..