» Tìm kiếm:

Wolka Kosowska

Xay dung Viet Town tai Ba Lan khi nao Xây dựng “Viet Town” tại Ba Lan, khi nào?

Hiện nay tại Ba Lan, có khoảng trên 20.000 người Việt Nam đang sinh sống, làm việc; cũng tại đất nước này, số người Việt thành công trong..