» Tìm kiếm:

Win XP Pro trang 2

Mang LAN va sharing internet connection 4 Mạng LAN và sharing internet connection (4)

Thưa các anh chị và các bạn, tôi có một Desktop (P3 1100Mhz, 193mbRAM, chạy Win XP Pro SP1, có hai card mạng) và một Laptop (P3 750Mhz,..